>zc lanpak wateroverlast ïadert voltooiing NIEUWS GETIPT VOOR U PUZZELPAUZE Nieuwbouw van kazerne Renesse komt dichterbij Landbouw wil meer buffers voor opslag zoet water Muziek Monumentaal gratis toegankelijk hoeden kost organisatie heel veel moeite minste 5 miljoen in maatregelen gestoken Revolutie in toiletland Rouwverwerking in Goes School *0113-315649 iwiieSpK-"1 Jgjj 4460 AA Goes fcfSeland: 0113-315520; 'SUen: 0114-372770; «,„20-4562500. (dag 22 augustus 2006 ie- d waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844-1998 editie Schouwen-Duiveland /feme Soesman HVERVE - De laatste stu- liii de polder van Schouwen A. jen volgend jaar geplaatst. - afronding van het project leroverlast Kop van Schou- ivolgt een jaar later. Aan de Ktafvoer op Schouwen-Dui- adis sinds de wateroverlast |}8minstens vijf miljoen eu- itrspijkerd. Het slot van het langrijke project is in zicht. ™r. en deels nieuwe la in Nieuw- Haamstede lig- 'oog bij. In de zomer- als de grond nog niet is verzadigd, lijkt de waterschap Zeeuwse inden tegen het water heeft «bonden, welhaast overbo- De imposante stuw nabij dorp Serooskerke, die I Duwen wat wateropvang be- in twee delen splitst, is sde aanleg in 2003 nog niet aden, a rf ir hét tij kan snel keren, zo i in 1998. Komen factoren sedge hoosbuien, verzadig end en hoogtij samen, dan de wateroverlast enorm schetsen projectleider wa- éeerswerken K. de Witte fileidsmedewerker waterbe heer J. Walhout van het schap. De eind vorige eeuw opgedane ervaring werd omgezet in een systeemanalyse Schouwen (SAS); een soort voorloper van de gebiedsgerichte aanpak die later elders in Zeeland is opge pakt. Waar zitten de knelpun ten en wat zijn de oplossingen, benoemen De Witte en Walhout de rode draad van de studie. Op grond daarvan zijn drie soorten maatregelen genomen. Het leeu wendeel daarvan is inmiddels uitgevoerd. Bemaling Zo is de bemalingscapaciteit van de gemalen Den Osse en Prommelsluis vergroot: respec tievelijk van 300 naar 425 en van 500 naar 620 kuub water per minuut. Daarnaast is de ber ging uitgebreid. Diverse waterlo pen zijn verbreed (aan weerszij den vijf tot zeven meter). Alleen al in het gebied Schouwen-oost is de laatste paar jaar bijna twintig kilometer natuurvrien delijke oever aangelegd. Want niet alleen bestrijding van de wateroverlast is het motto. Ook inpassing in de ecologische hoofdstructuur en aanleg van stabielere taluds (die minder duur zijn in onderhoud) waren (Advertentie) Wist je dat na het schoonmaken van het toilet de opbouw van onzichtbaar vuil direct weer begint? Gelukkig is er nu Glorix 5x, een revolutionair bleekmiddel dat niet alleen actief is tijdens het reinigen van het toilet, maar ook daarna. Het laat een bescher mend laagje achter, waardoor de opbouw van onzichtbaar vuil wordt tegengegaan tot wel vijf toiletbezoeken na de laatste schoonmaakbeurt. Vul hel diagram zo in dal in elke nj. elke kolom en elk vierkant van 3 x 3 vlakjes alle cijfers van 1 lol en met 9 precies één keer voorkomen. 2 5 8 4 3 8 7 9 2 8 4 1 9 6 7 3 5 1 9 6 5 3 2 6 1 «denksport puzzelbladen Deze rubriek is opgenomen in alle regionale dagbladen van NRp dagbladen 'Pfllage bijna T.8 miljoen) Meer informatie: e-mail.- info@nrp.nl o.V:v. Nieuws getipt voor u! Aan de waterafvoer op Schouwen-Duiveland, zoals in natuurge bied De Schelphoek is de afgelopen acht jaar veel geld gestoken. foto Marijke Folkertsma te behalen voordelen. Tot slot maakt compartimentering deel uit van het nieuwe watersys teem. Daarmee kan water in het gewenste gebied worden vastge houden. - Vliegveld Dat is goed te zien in de buurt van vliegveld Nieuw-Haamste- de, waar de afvoer van water via stuwen richting natuurge bied De Maire kan worden gere geld. Ook daar is met provincie, gemeente en Dienst Landelijk Gebied samengewerkt aan de aanpak van wateroverlast. Geen makkelijke klus in een gebied waar hoogteverschillen een rol spelen. Tegenover duintoppen van bijna veertig meter ligt het maaiveld rond de 0 meter NAP. De aangrenzende polder van Schouwen geldt weer als één van de laagstliggende gedeelten in Zeeland. In dat gebied worden komend jaar de laatste stuwtjes gelegd. De verbetering van het sloten stelsel op de Kop van Schouwen gaat projectgewijs - tot 2008 - door. Morgen staat een eerste voorlichtingsavond op het pro gramma, met Renessenaren uit de buurt tussen de Jan van Re- nesseweg en Scholderlaan. door Ben Jansen GOES - De Zeeuwse landbouw heeft zoetwaterbuffers nodig voor extreme droogteperioden. Dat heeft de ongekend droge maand juli geleerd. Fruittelers en de laatste jaren ook steeds meer akkerbouwers gaan volgens voorzitter P. de Koeijer van de boerenorganisa- tie ZLTO in Zeeland heel zuinig om met zoet water. Ook al van wege de beperkte beschikbaar heid van water om met gulle hand te beregenen, passen ze druppelbevloeiing toe. Met dit systeem - een slang met druppelaars die ongeveer twee liter water per uur afgeven - komt het water meteen in de bo dem, waardoor er minder van verdampt. Wees wijs met water. De Koeijer: „Zelfs aardappelte lers werken tegenwoordig al met druppelbevloeiing. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat je op deze manier water kunt blijven geven tot de droog te voorbij is. Dat lukte vorige maand niet altijd. Het is natuur lijk sneu voor een teler die zijn gewas drie weken door de droog te heen heeft geholpen, dat hij OOST-SOUBURG - De stich ting Palazzoli begint dit najaar met nieuwe rouwverwerkings- groepen in Oost-Souburg en Goes. Palazzoli is een steunpunt voor mensen met kanker en hun naas ten. De stichting houdt al enige Hans Erbrink (rechts) en Wim Timmermans bij de Zuidhavenpoort waar het Gilde van de Torenblazers de straatmuziekdag zullen openen. foto Marijke Folkertsma door Ali Pankow ZIERIKZEE - Elk jaar blijkt het weer .een worsteling het festi val Muziek Monumentaal op Schouwen-Duiveland gereali seerd te krijgen. Hoewel het dit keer wederom is gelukt, ziet voorzitter J. Erbrink de voort gang in de verdere toekomst met enige zorg tegemoet. Die zorg heeft alles te maken met de gevolgen van het nieuwe evenementenbeleid van de ge meente. Burgemeester en wet houders mogen dan in alle toon aarden beweren dat er geen en kel groot evenement verloren mag gaan als gevolg van doorbe rekening van de kosten van ge meentewerken, echt gerust is de organisatie van Muziek Monu mentaal daar nog niet op. „Vanaf volgend jaar moeten we toch voor elk kraampje apart gaan betalen", valt program meur W. Timmermans de voor zitter bij. Hij heeft moeite met die heffing, omdat er voor Mu ziek Monumentaal geen inkom sten tegenover staan. „We verko pen niks in die kraampjes. We zetten ze alleen maar neer om de muzikanten en de geluidsap paratuur enige beschutting te bieden", aldus Timmermans. Erbrink weet als man van het eerste uur na tien edities dat het altijd weer 'krabben' en 'bijten' is om het jaarlijks budget van circa vijftienduizend euro bij een te krijgen. De eerlijkheid ge biedt hem te zeggen dat de ge meente op haar beurt eenderde deel van de kosten subsidieert. De overige tienduizend euro moet hij via een enkele grote, maar vooral met veel kleinere sponsoren bijeen zien te krijgen. „Het gaat vaak maar om bedra gen tussen de 25 en 125 euro. Maar alle kleine beetjes hel pen", zegt de voorzitter. Hij moet erkennen dat hij zich er elk jaar wel weer toe moet zet ten die bedeltocht aan te gaan. De voldoening van een ruim ge varieerd festivalaanbod waar een breed publiek genoegen aan beleeft, weegt daar nog steeds te gen op. „Dat is voor mij het belangrijk ste. Dat alle optredens gratis toe gankelijk zijn en iedereen ervan kan genieten. Als gezin met een paar kinderen loop't het immers vaak snel op als je kaartjes voor een optreden moet kopen", zegt Timmermans. Volgens hem is dit beleid alleen maar mogelijk omdat de meeste musici en per formers bereid zijn tegen zeer gereduceerde prijzen te komen optreden. Al vergt dat wel weer veel overleg. Groot aanbod Erbrink, Timmermans én pen ningmeester K. Hendrikse-Peu- te putten hun voldoening tot nu de vierde week moet zien dat we gens gebrek aan water alle moei te en kosten voor niets zijn ge weest." Buffers kunnen boeren helpen om het bij extreme droogteperio den wat langer uit te zingen. De Koeijer meent dat buffers zo langzamerhand bij de landbouw- infrastructuur horen nu het er naar uitziet dat droge zomers steeds meer een kenmerk van het klimaat worden. Hij vindt dat boeren er zelf het initiatief voor moeten nemen. De ZLTO kan hen bijstaan. Het ligt in de opvatting van De Koeijer voor de hand dat de overheid financieel bijspringt. Daarnaast is wat hem betreft een beroep te doen op het geld dat beschikbaar is ter verster king van de Zeeuwse landbouw als compensatie voor de ge plande ontpoldering aan de Wes- terschelde. De zoetwaterbuffers kunnen in regenrijke perioden worden vol- gemaakt en bijgevuld met water uit zoetwaterleidingen. Voor de fruitteelt zijn ze een uitkomst bij dreigende nachtvorst in het voorjaar. Door middel van bere gening is de tere bloesem tegen vorstschade te beschermen. jaren rouwvei'werkingsbij een komsten. De groepen bestaan uit minimaal vier en maximaal tien personen en worden bege leid door twee ervaren medewer kers. Opgeven kan tot 11 septem ber via telefoonnummer 0118-413932. Deelname is gra tis. Roeiers nog niet op dreef Verdachten metaaldiefstal gepakt 's-GRAVENPOLDER - Vijf verdachten van een diefstal van metalen bij het bedrijf Industriële Toelevering Me taal BV aan de Rangeerstraat in 's-Gravenpolder zijn zon dagavond bij Rilland aangehouden door de politie. Een medewerker van het metaalbedrijf heeft bij hun arresta tie een belangrijke rol gespeeld. Hij zag zondagavond dat het hek bij het bedrijf was geforceerd en dat er een vreem de bestelbus op het terrein stond. Hij wachtte de inbre kers op, volgde hen in zijn auto en lichtte tijdens de ach tervolging de politie in. De medewerker raakte de dieven op een gegeven moment kwijt. De politie trof hen later aan bij de Bathse Dijk bij Rilland waar ze de gestolen spullen aan het uitladen waren. Ze zijn gearresteerd en in een politiecel in de Middelburgse gevangenis Torentijd vastgezet. De vijf verdachten variëren in leeftijd van 32 tot 46 jaar. Van hen komen er drie uit Dordrecht, één uit Groningen en één uit Frankrijk. Plafond van zwembad verwijderd OOSTBURG - Het plafond en ophangsysteem van het luchtkanaal in zwembad De Eenhoorn in Oostburg zijn verwijderd. Het zwembad bleef vorige week dicht, omdat er een aan tal plafondplaten naar beneden was gevallen. De oorzaak bleek corrosie in de ophangverbindingen tussen het dak en het plafond. Plet zwembad is inmiddels weer open, maar moet het een tijdje zonder plafond stellen. „De ko mende tijd wordt rustig bekeken wat de beste oplossing is voor dit probleem", zegt een woordvoerster van de ge meente Sluis. Het plafond heeft alleen een akoestische en esthetische functie. Kamer bemoeit zich niet met HZ DEN HAAG - De Tweede Kamer onderneemt voorlopig geen actie om de terugbetalingsregeling van de Hoge school Zeeland (HZ) in Vlissingen te herzien. Afgelopen vrijdag besloot het kabinet een spoedwet in te dienen om te voorkomen dat hogescholen subsidie ontvangen voor buitenlandse studenten die geen stap in Nederland zet ten. Daarmee wordt mogelijk een gat afgedekt in de wet op grond waarvan de PIZ vorig jaar met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen overeenkwam in twintig jaar tijd 19,1 miljoen euro terug te betalen. Het is niet aan de Tweede Kamer maar aan juristen om te bepalen of de HZ bij nader inzien toch recht had op dit geld, stellen de Kamerleden Tichelaar (PvdA) en Visser (WD). Volgens CD A-Kamerlid Joldersma is nog te veel onduide lijk. Pas als de Tweede Kamer een oordeel velt over de spoedwet wil zij kijken of daaraan gevolgen zijn verbon den voor de HZ. kern kun je daar meer dan een minuut sneller zijn." De zoektocht is geëindigd bij het voormalig terrein van de ge meentewerken aan de Hoge- ■zoom. Gemeentewerken is in middels wel verhuisd naar het bedrijventerrein. De milieuvergunning voor de ka zerne is afgegeven. De bouwaan- vraag kan worden ingediend. Zit er niets tegen, dan kan ex- eind van dit jaar wellicht nog met de bouw van de kazerne worden begonnen, schat Pijnen- borgh uit de losse pols in. De ga rage zal bestaan uit een stal- lingsdeel en een omkleedgedeel- te inclusief kleine kantine. door Esme Soesman RENESSE - De nieuwbouw van de brandweerkazerne in Renes se is een stap dichterbij. Voor de nieuwe locatie aan de Hoge- zoom is een milieuvergunning af gegeven. Daarmee lijkt er beweging te zijn gekomen in de al jaren le vende wens om de Renesser brandweergarage te verkassen. Daar werd al over gepraat in de tijd van de voormalige gemeente Westerschouwen, weet brand weercommandant F. Pijnen- borgh. Het pand aan de Krom me Reke is te oud, voldoet niet aan de eisen van de tijd en mist onder meer voldoende parkeer gelegenheid in de buurt. Knelpunt bij het zoeken naar een alternatief is onder meer het effect van de locatie van een eventuele nieuwe garage op de aanrijtijden. Aanvankelijk lonk te de brandweer naar het nieu we bedrijventerrein aan de Lage- zoom, maar dat bleek niet zo gunstig uit te pakken voor de hulpverlening aan de bovenkant van de Westhoek. „Vanuit de Milj oenenschade LAMSWAARDE - De brand in de schuur van landbouwer J.P. Mahu aan de Boudeloodijk in Lamswaarde heeft zondaga vond voor ruim een miljoen eu ro schade veroorzaakt. De oor zaak van de brand is nog niet be kend. In de boerenschuur ston den, inpak- en sorteermachines en een groot aantal kisten. zeeuwse almanak toe echter elk jaar weer uit de hoge kwaliteit en het gevarieer de aanbod van Muziek Monu mentaal. Het festival duurt drie dagen. De laatste festivaldag valt samen met de Open Monu mentendag. De talrijke optre dens op verschillende fraaie lo caties in Zierikzee versterken op die dag het - besef van de schoonheid van het monumen taal bezit in deze stad, hoort Er brink soms als reactie. Muziek Monumentaal begint dondei'dag 7 september met het bijzondere pianoconcert 'Penta- gonproject' in de Nieuwe Kerk. Vrijdag 8 september treedt de groep Burns Out op met een Kel tisch muziekprogramma in de Vierschaar van het Stadhuis. Tenslotte zijn er zaterdag 9 sep tember van 's ochtends tot en met 's avonds muziekoptredens in Zierikzee, evenals in Slot Haamstede en in de Jacobus- kerk in Renesse. 'De scholen zijn weer begon nen!', roepen banieren langs de weg. Over basisscholen gaat het dan. Het voortgezet onderwijs heeft nog een week je nagedacht op welke wijze aan te vangen met het lesregi- me. Vorige week mochten de scho lieren hun duurbetaalde boe ken halen. Gisteren kon het docentenkorps de leerlingen nog niet gebruiken, want er werd vergaderd en vanoch tend ook. Vanmiddag is de jeugd welkom. Vanaf twee uur. Om kennis te maken met mentor, klas en rooster. Maar deze week kan nog geen sprake zijn van geregelde les activiteit. Het gewenningspro- gramma van de brugklassers is gaande, ziet u, dat vergt al le aandacht. Waarvoor alsjeblieft begrip bij de hardwerkende ouders die hun kroost ter voortgezet te vorming aan dat docenten korps hebben toevertrouwd. Het kroost dat na negen we ken vakantie uitsluitend met ettelijke welgemikte kanon slagen vanonder het dekbed te krijgen is, en zeker niet vóór de noen. Als dat ooit nog nodig wordt, althans. Nog maar acht we ken tot de herfstvakantie... Bijdragen voor deze rubriek: redactie@pzc.nl of Redactie Almanak, Postbus 31,4460 AA Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 31