Aanpak Britannia stokt opnieuw Blijf dromen! Arts of verpleegkundige? Kim van lersel (33) werd blind na een verkeersongeval Help vluchtelingen hun dromen waarmaken! Chauffeurs bestraft voor witwassen van Britse ponden Informatiemarkt Volksuniversiteit Onderhandelingen rond hotel op Vlissingse boulevard lopen vast Trein bij Roosendaal stil Nierdialyse met blik op de Grevelingen "Lepra, nog steeds een probleem!" Aan alle bewoners van Kapelle Giro 999 Den Haag oogfonds dinsdag 22 augustus 2006 |j|jj door Aector Dooms MIDDELBURG - Een 56-jarige inwoner van Dreischor en een 67-jarige man uit Vlissingen ont kenden gisteren in Middelburg zich schuldig te hebben ge maakt aan het witwassen van crimineel geld. Politierechter R. Lameijer dacht daar anders over. De verdachten werden ver oordeeld tot celstraffen. De man uit Dreischor kreeg drie maanden cel opgelegd, terwijl de Vlissinger tot achttien dagen gevangenisstraf werd veroor deeld. De mannen werkten als interna tionaal chauffeur bij een Engels transportbedrijf in Vlissingen, dat als dekmantel fungeerde voor drugssmokkel en handel in illegale sigaretten. De zaak kwam aan het rollen toen vorig jaar 19 januari in een loods in Breskens 2880 kilo hasj werd aangetroffen. Bij de inval werden vier Engelsen opgepakt. Zij zijn tot celstraffen veroor deeld door de rechtbank. Het criminele geld, met name Britse ponden, moest worden in gewisseld voor euro's. De jong ste verdachte, die ook als plan ner in het transportbedrijf werk te, wisselde in december 2004 in Breda bij een geldwisselkantoor 65.000 Noord-Ierse, Schotse en Britse ponden om voor 85.400 euro. „Met het drugsgeld werd de eerste nieuwe truck ge kocht", merkte officier van justi tie R. Jeuken op. De voormalig inwoner van Zaamslag deed eind 2004 en be gin 2005 zeven gelwisseltransac ties, telkens voor 2000 Britse ponden, bij grenswisselkanto ren in Sluis, Kapellebrug en Put te. „Ik heb het in vertrouwen ge daan. Ik heb er nooit bij nage dacht. De boekhouder gaf het geld mee. Ik kreeg er een reiskos tenvergoeding voor", zei de 67-jarige verdachte. Hij voelde zich erin geluisd door zijn werk gever. Zijn kompaan vond het niet vreemd dat hij Britse ponden moest wisselen. „Ik had er een goed gevoel over. Ik heb nooii gedacht dat mijn baas met zufc duistere praktijken bezig was' Ik ben onschuldig", zei hij. Volgens de officier van justitie was deze verdachte een m van de wereld. „Bij alle verdach- te transacties heeft hij een ver haal. Zijn rol is veel groter ge weest, maar ik kan dit niet be wijzen. Glashelder is dat hij met zoveel Britse ponden op zak had moeten weten dat iets niet in de haak was." Hij eiste drie maanden gevange nisstraf. Tegen de Vlissingerds- te de officier achttien dagend en een maand voorwaardelijk gevangenisstraf. Stom De raadslieden H. de Maat en A Bals bepleitten vrijspraak Vol gens strafpleiter De Maat had zijn cliënt geen enkele redenoa te vermoeden dat het geld af komstig was van een misdrijf In dezelfde termen liet Bals zich uit. „Waarom zou hij zich hier mee inlaten? Dat zou stom zijn.' reageerde de advocaat De politierechter achtte het wit- wassen bewezen, maar hield in de uitspraak rekening met de be perkte rol van het tweetal. De gevangenisstraffen hebben de mannen al in voorarrest uitgeze ten. De eigenaar van het transportbe drijf is door de rechtbank ver oordeeld tot vijf jaar cel. Hij is in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof in Den Haag. GOES - De Zeeuwse Volksuni versiteit houdt zaterdag in de Goese bibliotheek een informa tiemarkt. De markt biedt informatie ove het cursusaanbod van de Volks universiteit komend seizoen. Di verse docenten zijn aanwezig om uitleg te geven. De info markt duurt van 10.00 tot 121 uur in de bibliotheek in Goes, te vinden aan de Oostwal 34. door Miriam van den Broek VLISSINGEN - Hotel Britannia in Vlissingen komt niet in han den van Amadore, de keten waaronder ook hotel Arion valt. De onderhandelingen tussen projectontwikkelaar Loostad en Amadore zijn stukgelopen op de financiën. Een paar maanden geleden kon digde Loostad aan dat een door braak voor Britannia op handen was. In augustus zouden de plan nen naar buiten worden ge bracht. „Helaas zijn we er met Amadore niet uitgekomen", zegt directeur D. Spikker van Loostad. „Wat de heren Van Zuijlen en Van Damme van Amadore willen betalen, is te weinig. Dat is erg jammer, want we waren het liefst met hen in zee gegaan. We zijn nog steeds van mening dat het de beste on dernemers zijn met de juiste er varing voor deze locatie." Gesprekken Hoewel de gesprekken met Ama dore volgens Spikker op een laag pitje worden voortgezet, opent Loostad nu ook onderhan delingen met andere mogelijke kopers en exploitanten. „We hebben al contact met een aan tal kandidaten", zegt Spikker. „Wie dat zijn, zeg ik niet." Naast gesprekken met Amadore en andere kandidaten, overlegt de ontwikkelaar ook nog steeds met de gemeente. „We zijn onder meer aan het kij ken of het mogelijk is Britannia een iets andere invulling te ge ven waardoor het misschien alle maal net wat makkelijker op te Zolang Loostad geen overeen komst heeft met een exploitant, wordt er aan het gebouw niets gedaan, zegt Spikker. „Dat kun nen we ons niet veroorloven. Daarvoor is de verbouwing ge woon te duur." Hoeveel geld er nodig is, laat Spikker evenmin los. „We zijn teleurgesteld. Maar wat niet kan, kan niet", zegt J. van Damme namens Amadore. „We hebben vele scenario's be keken en veel gesprekken ge voerd, maar tot onze spijt kun nen we op basis van het bestaan de plan niet tot een sluitende ex ploitatie komen. Maar we zijn blijvend geïnteresseerd. Dus als Loostad met een alternatief plan komt, willen we daar best opnieuw naar kijken." Wethouder T. Verhage is niet verrast door de uitkomst. „Net voor de vakantie werd mij tus sen de regels door al wel duide lijk dat het allemaal niet zo sim pel verliep. Met Loostad hebben we afgesproken dat we ons alle bei gaan beraden op de ontstane situatie. Maar als gemeente kun nen wij ook niet echt veel doen. Loostad is de eigenaar van de grond en gebouwen. Wat wij nu doen is kijken in hoeverre we een doorbraak kunnen stimule- ROOSENDAAL - Het treinver keer bij Roosendaal heeft gister avond anderhalf uur stilgestaan omdat het vermoeden bestond dat een tankwagon het gevaarlij ke acrylnitril lekte. Onderzoek door de brandweer heeft aange toond dat daarvan geen sprake was. Tegen half twaalf is het treinver keer weer op gang gekomen. De trein was op last van de politie stopgezet omdat de wagon een verdachte lucht zou versprei den. De trein kwam uit het ha vengebied van Rotterdam en was op weg naar België, aldus een woordvoerder van Railion. Naar zijn zeggen wordt er vaak loos alarm gegeven over lekken de wagons, maar neemt de ver voerder die meldingen altijd se rieus. Acrylnitril wordt ge bruikt in de kunststofindustrie, met name in de toepassing bij speelgoed, computers en autobumpers. ANP Dankzij het dialysecentrum van Port Zélande kunnen Britse nierpatiënten toch op vakantie. foto Marijke Folkertsma door Piet Kleemans SCHARENDIJKE - Ze worden verwend met champagne en gebak. En de mogelijk heid tot dialyse met uitzicht op de Grevelin gen. Een groep Engelse nierpatiënten be leeft een bijzondere - geheel door sponsors gefinancierde - vakantie op Port Zélande. Een weldadige vakantie. „Als ze komen zijn ze stilletjes, maar ze gaan zingend weer naar huis", aldus verpleegkundige Nienke den Boer. Vakantie. Voor veel nierpatiënten is het las tig zoniet onmogelijk. In Engeland al hele maal, want vakantie-dialysecentra als die op Port Zélande kent men daar niet. Vakan tie vieren kan een nierpatiënt er wel, maar alleen als er een ziekenhuis in de buurt is waar gespoeld kan worden. En dat kan lang niet overal, weet verpleeg kundige Sandy Liner. Zij las een jaar of tien geleden over het toen nog zeer prille vakan tie-dialysecentrum op Port Zélande, kwam een weekendje naar het vakantiedorp om poolshoogte te nemen en keerde enthousiast terug naar Groot-Brittannië. Als een moder ne Florence Nightingale besloot ze een actie op touw te zetten om nierpatiënten een ge heel verzorgde vakantie aan te kunnen bie den. Compleet met dialyse. Met uitzicht op de Grevelingen. Het lukte en groeide uit tot een traditie. Deze week wordt het tienjarig jubileum van de Britse bezoeken gevierd. Band „Het is echt uniek", zegt Liner met grote stelligheid. „Voor zover ik weet is Holland een van de weinig landen met dit soort voor zieningen. In die tien jaar is er ook echt een band gegroeid tussen ons", omschrijft de Britse verpleegkundige haar ervaringen met het vakantie-dialysecentrum en verpleeg kundigen Nienke den Boer en Monica Maier- hofer. „We bellen om de haverklap met el kaar." De Engelse gasten profiteren dankbaar van de moderne apparatuur en de goede zorgen van Maierhofer, Den Boer en Liner. „Het is voor mij geen vakantie", zegt laatstgenoem de. „Ik ben en blijf verpleegkundige en ik wil er ook voor mijn patiënten zijn." Dat is ze ook, volgens nierpatiënt Alfred Jenner. De 89-jarige inwoner van Norwich kreeg twee jaar geleden nierproblemen: dat was het einde aan zijn buitenlandse vakan ties. „Ik heb vroeger veel gereisd. De herin neringen aan die vakanties zitten in mijn hoofd. Dat pakt niemand me meer af." Jen ner geniet met volle teugen van zijn korte vakantie op Port Zélande. Vanuit zijn be- handelstoel heeft hij uitzicht op de jachtha ven en de Grevelingen. „Ik heb een dik boek meegenomen voor tijdens de dialyse, maar ik heb er nog geen letter in gelezen. Het uit zicht is fascinerend." actief voor blinden en slechtzienden Oogfonds Nederland zet zich zonder overheidssteun in voor het verbeteren van de leefkwaliteit van ruim 350.000 blinden en slecht zienden in ons eigen land. Steun ons werk, waaronder wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en Jawel. Lepra is een ziekte die onherstelbare zenuw beschadigingen kan veroorzaken waardoor men levenslang risico loopt op ernstige verminkingen. Met medicijnen kan de bacterie uitgeschakeld wor den, maar eenmaal aangetaste zenuwen genezen niet meer. Patiënten moeten vaak verder zonder tenen, vingers of gezichtsvermogen. Soms moet een onderbeen worden geamputeerd. Een been prothese kost circa 50 euro inclusief fysiotherapie, Wilt u het hele verhaal? Wij informeren u graag nader. Kijk op www.leprastichting.nl Postbus 95005, 1090 HA Amsterdam 0 suchtimg Jel. 020 - 59 50 500 Giro 50 500 Ons onderhoud vraagt even uw aandacht: Waarover droom je als je al jarenlang in een vluchte lingenkamp zit? Hoe ziet je toekomst er uit als je niets hebt? In landen als Soedan, Congo en Colombia lijkt een hoopvolle toekomst ver weg. Toch houden vluchtelingen zich in de keiharde realiteit van alledag vast aan hun dromen. www.vluchteling.org Het Nederlandse Rode Kruis Word vrijwilliger! Uw hulp is onmisbaar. Door uw inzet kunnen ruim 6.000 mensen met vakantie. Bel voor meer informatie: 070 44 55 888. op vrijdag 25 augustus 2006 Op bovenstaande dag gaat DELTA N.V. onderhoudswerkzaamheden verrichten in Kapelle; Oude Rijksweg Nijverheidsweg. Tijdens de werkzaamheden kan bruin water uit de kraan komen. Wij adviseren daarom de bewoners van genoemd gebied een kleine hoeveelheid schoon water bij de hand te houden en voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed. Bruin water kan namelijk vlekken op wasgoed veroorzaken. Ook kan tijdens de werkzaamheden de druk van het water lager zijn dan normaal. Mocht na onze werkzaamheden toch nog sprake zijn van bruin water, laat de kraan dan enkele minuten doorstromen. Het water behoort dan helder te zijn. Informatie Wij informeren u over het juiste tijdstip van de werkzaamheden via een huis-aan-huis-bericht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice via het gratis nummer: 0800-5150 of op internet http://www.delta.nl/ e-mail: info@delta.nl DELTA N.V. aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. het voorkomen van blindheid en slechtziendheid. Blindheid en slechtziendheid. Dichterbij dan je denkt. www.oogfonds.nl WORD VRIEND VAN EEN VLUCHTELING +c A part of the international Red Cross and Red Crescent Movement www.rodekruis.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 30