Actie tegen uitbreiding camping PZC PZC Lof voor de klusjesman Monument Sloedam maakt heel wat los ,15 Ruime meerderheid Oud-Sabbinge wil bos niet opofferen ALTEN A Dennie Christian en Elize dé namen op Kapelse Dag dinsdag 22 augustus 2006 ^armen van der Werf OUD-SABBINGE - Het 2,5 hec tare grote bos bij Oud-Sabbinge mag niet worden opgeofferd voor de uitbreiding van de nabij gelegen camping De Haas. Een mime meerderheid van de huis houdens in het dorp onder de rook van Wolphaartsdijk heeft dit uitgesproken in een dorps- hrede enquête. Camping De Haas wil uitbrei den, omdat het bedrijf in de loop der jaren veel staanplaat sen heeft verloren om de steeds grotere stacaravans een plek te (Advertentie) GEKKE DOLLE DAGEN 24 aug20% 25 aug. 30% korting op alle showroom Bezorgklachten: 0800-023 1 231 op maandag t/m vrijdag gedurende de openingstij- den;zaterdags tot 12.00 uur j redactie bevelaimdeiu/tholen Stationspark 28 4460 AA goes Tel: 0113-315670 Fax:0113-315669 E-mail: redgoes@pzc.nl Frank Balkenende (chef) Cornelleke Blok Willem van Dam ■Mieke van der Jagt Rob Paardekam Harmen van der Werf centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl groot verzet in Oud-Sabbinge. Mevrouw E. Mos en haar buur man H. Meijaard wonen aan de Bijsterweg tegenover het bos dat moet worden gekapt voor de uitbreiding van De Haas. Zij hebben het initiatief genomen voor een enquête onder de bevol king van Oud-Sabbinge. Van de 105 huishoudens hebben zich er 68 tegen het kappen van het dorpsbos uitgesproken. Zo'n der tig huishoudens zijn voor uitvoe ring van een oud plan uit 1999 dat nooit is uitgevoerd. De cam ping zou dan één hectare mogen uitbreiden in het bos en de rest blijft dan bos. Slechts drie huis houdens steunen Verburg, blijkt uit de enquête. Vier gezinnen waren niet thuis. Duurzaam Met de uitslag van deze enquête in de hand gaan mevrouw Mos en haar buurman mede namens de tegenstanders in het dorp bij de gemeente Goes bezwaar aan tekenen. „Want", stelt mevrouw Mos, „het is toch te gek dat in deze tijd voor een camping een bos wordt omgekapt. Het bos is bijna twintig jaar geleden aange plant in het kader van de ruilver kaveling, maar het is niet zo maar een ruilverkavelingsbos met - zoals de meeste van die bossen - veel populieren. Het gaat om duurzame bomen: no tenbomen, eiken, beuken en tam me kastanjes. Plet Rijksinstituut voor Bos- en Landschapsbouw in Wagenin- gen doet zelfs onderzoek naar die beuken, om te bekijken hoe die zich houden in Zeeuwse klei." Mevrouw Mos misgunt Verburg niet dat hij verder kan ondernemen, maar naar haar oordeel is er te weinig onderno men om het bedrijf te verplaat sen en/of te saneren. Verlies van bos „Verburg betaalt de gemeente Goes nu geld om het verlies van het bos te compenseren. Een ver plaatsing of sanering had de overheid juist geld gekost." In een reactie laat Verburg weten vraagtekens te zetten bij de uit slag van de enquête. Hij heeft meer medestanders uit het dorp op zijn camping gehad dan de uitslag doet vermoeden, zegt hij. Een toetsingscommissie van des kundigen heeft zijn plan goedge keurd, tekent hij aan, en aan de Bijsterweg komt een brede be planting. Stacaravans op het oude deel komen verder van de huizen te staan. „Kan wel zo zijn", reageert mevrouw Mos, „maar wij willen dat bos niet kwijt." P. Verburg is twintig jaar geleden begonnen met hon derd plaatsen. Hij heeft er nog een kleine tachtig over. Al jaren is hij bezig meer ruimte te krij gen voor zijn camping. De ge meente Goes, waaronder Oud- -Sabbinge valt, heeft het voorne men Verburg toestemming te ge ven om praktisch het hele bos in le lichten voor stacaravans. Zijn camping krijgt dan ruim honderd plaatsen. Een aantal van 144 doet de ronde, maar dat is volgens Verburg nog de vraag. Ondertussen stuit zijn plan op (Advertentie) i i Den Dekker KAPELLE 0113-330330 www.dendekkermuziek.com INTERIEUR DESIGN Viswijvenkoor geeft optreden in Groede GR0EDE - Het Vlaemsche Erf goed in Groede houdt een hele zomer lang verschillende activi teiten. In de Slijkstraat treedt donderdag het Viswijvenkoor op. In dit schilderachtige straatje zijn regelmatig middagen waar op ouderwetse kinderspelen worden afgewerkt. Volgende week is er een bijzonder straat concert van Viswijvenkoor Sootjevisch uit Zevenhuizen. Het zijn zo n vijftig vissersvrou wendie gekleed gaan in de origi nele klederdrachten van allerlei vissersplaatsen in Nederland. Het koor heeft een breed reper toire. Het optreden duurt van 15,30 tot 16.00 uur. Loodgieter Wim Timmerman: „Het knapt altijd op als wij komen." door Rob Paardekam GOES - Woningbouwvereniging RWS is de afgelopen maanden grondig door gelicht. En wat blijkt? De klusjesman scoort het best. „Ik ben er niet zo mee bezig", zegt metselaar Jan-Kees Beije. „Maar het is leuk om te horen dat de mensen tevreden zijn over ons werk." De RWS peilt regelmatig hoe haar klan ten denken over de dienstverlening en 'daar komen vaak redelijke cijfers uit. Reden voor de organisatie om een aan vraag voor het KWH-huurlabel in te die nen. KWH is een afkorting van Kwali teitscentrum Woningcorporaties Huur sector. Om het genoemde keurmerk te krijgen wordt een corporatie drie maan den lang vrij intensief gecontroleerd. „Zelfs met mystery guests", verklaart directeur Maarten Sas van de RWS. „Die mensen deden zich voor als gewo ne klanten die een klacht hadden of bij ons wilden huren." Een corporatie krijgt het keurmerk als ze op alle onderdelen minimaal een ze ven scoort. Er kunnen bij wijze van spreken bijna alleen maar negens wor den gehaald, maar als er één 6,8 bij zit, wordt het kwaliteitslabel niet afgege ven. Een medewerker van het KWH kwam gisterochtend naar Goes om het goede nieuws te brengen: de RWS heeft het keurmerk in één keer gehaald. Sas zegt dat verrassend te vinden. „Natuur lijk weten we dat onze dienstverlening best in orde is, maar de eisen die aan dit label worden gesteld, zijn echt behoor lijk streng. In ons meerjarenprogramma hadden we het doel gesteld om het label in 2008 te halen, dus dat we het nu al hebben gekregen, is mooi meegeno men." De RWS heeft het eindcijfer 7,9 gehaald en zit daarmee boven het landelijke ge middelde. Het hoogste cijfer (8,4) kreeg de corporatie voor het onderdeel 'wo ning verlaten'. Ook voor 'reparatie' (8,1) en huur betalen (8,2) werd een hoog cijfer gescoord. Dat laatste wil ove rigens niet zeggen dat mensen altijd keurig op tijd hun huur betalen, maar dat de wooncorporatie goed omgaat met mensen die een huurachterstand hebben. Sas is verrast door het hoge cij fer op dit onderdeel. „We zijn best streng", verklaart hij. „Na drie maan den wordt de deurwaarder ingescha keld. Aan de andere kant zijn we altijd bereid om een gesprek aan te gaan als mensen aangeven dat ze moeite hebben om de huur op te brengen." De direc teur is ook heel ingetogen met het hoge cijfer voor reparatie. „Dat is een groot compliment voor de mensen die dag in, dag uit op pad zijn om de huizen weer up to date te krijgen." Metselaar Jan-Kees Beije en Loodgieter Wim Timmerman, die gisteren hard aan het werk waren in de Van Goghstraat, zijn blij met de positieve uitslag. In de dagelijkse praktijk merken ze zelf ook dat mensen tevreden zijn over hun foto Dirk-Jan Gjeltema werk. „We krijgen wel eens een compli ment, maar dat is logisch", meent Tim merman. „Het knapt altijd op als wij ko men. Mensen zitten misschien een paar dagen in de rommel, maar het wordt wel beter." Collega Beije zegt bijna overal gastvrij onthaald te worden. „Meestal zelfs met koffie, maar dat kan er hier niet af", grapt hij. Bij de wooncorporatie kunnen ze nu al lesbehalve op de lauweren rusten. Net zo snel als het keurmerk is toegekend, kan het namelijk weer worden afgeno men. Volgend jaar wordt de RWS weer drie maanden onder de loep genomen en er zijn zelfs plannen om het hele jaar door te gaan controleren. Het gevaar zit in een klein hoekje. Als je op één onder deel onder de zeven zakt, kun je het keurmerk van de muur schroeven. „We gaan niet consolideren, maar juist pro beren om nog beter te worden", vertelt Sas. „Het onderzoek geeft daar voldoen de handvatten voor. Zo kan de telefoni sche service nog verder verbeterd wor- den en moeten we onze klanten op som mige punten beter voorlichten. Volgend jaar willen we een nog hoger cijfer." door Maurits Sep ARNEMUIDEN - Jan den Hol lander: „Dit had nooit mogen ge beuren." Peter Sijnke: „Deze plek wordt kapotgemaakt." Frans de Nooijer: „En als het zo'n rotplek wordt, kun je het beter verplaatsen." Allie Barth: „Maar dan wel richting Beve land." De controverse over het monu ment op de Sloedam maakt heel wat gevoelens los bij de mannen die nauw betrokken zijn ge weest bij de totstandkoming van de gedenkplaats. Stuk voor stuk spreken ze over 'mijn monu ment'. Met pijn in het hart kie zen de meesten nog liever voor verplaatsing dan de herdenking te laten verstoren door het la waai van goederentreinen. Behalve Allie Barth uit Goes, die in 1987 betrokken was bij de oprichting van het monument voor de Canadese militairen die zich 'op de Sloedam hebben doodgevochten'. Zijn advies luidt onomwonden: „Laat alles staan." Barth is het eens met René Hoebeke, de ama teurhistoricus uit Nieuw- en Sint Joosland die het definitieve boek heeft geschreven over de strijd op de Sloedam. Hoebeke vindt de huidige locatie de histo risch enig juiste en wil dat de monumenten blijven staan. En net als hij vindt Barth dat het met die verstoring door de treinen allemaal wel zal meeval len. „De Stichting Steun Bevrij ders Walcheren moet niet zeu ren. Ik heb zelf talloze herden kingen meegemaakt. De perso nentreinen reden gewoon door. En op de A58 stond het verkeer ook niet stil. Bovendien is de herdenking altijd op een zater dag. Dan zullen er geen goede rentreinen rijden." Peter Sijnke zucht eens diep. Als voorzitter van de Heemkun dige Kring Walcheren was de Middelburger in 1987 een 'strijd makker' van Barth voor het Ca nadese monument. Nu staan ze lijnrecht tegenover elkaar. „Het gaat niet alleen om die ene dag. Herdenken doen mensen daar een heel jaar door. Die treinen komen er straks rakelings langs. Het schaamgroen dat Prorail wil aanleggen, is volstrekt onvol doende. Het is daar toch al niet een echte stilteplek, maar het wordt echt erg." Rotplek Een 'rotplek' wordt het, stelt Frans de Nooijer uit Nieuw- en Sint Joosland somber vast. „En dan moet je verplaatsen. Dat moet nu gebeuren, anders lukt het nooit meer." De Nooijer is de man die er ei genhandig voor zorgde dat het monument voor de Schotse strij ders op de Sloedam kwam. Het stond achter een loods in Vlissin- gen-Oost. Hij trok aan de juiste touwtjes, groef zelf het gat op de Sloedam en zo stonden er in 1984 ineens twee oorlogsmonu menten op de Sloedam. In 1967 was daar al het Franse monument neergezet. Dat stond vanaf 1948 iets verderop langs de Oude Rijksweg richting Arne- muiden. Daar moest het echter wijken voor de nieuwe rijksweg. Het belandde op de Sloedam. Een historisch juiste plek, daar over zijn allen het wel eens. Maar ook min of meer toevallig gekozen, nuanceert Sijnke. „Dé plek voor deze monumenten be staat niet. Omdat dat Franse mo nument er stond, ging het Schot se daar ook maar heen. En dus was het logisch dat de Canade zen ook op de Sloedam hun ge denkteken kregen." „Dat was anders wel een histori sche correctie", merkt Barth op om het belang van die beslissing te duiden. „Er is de Canadezen toen recht gedaan." Oprichting Dat betwist Jan den Hollander uit Middelburg niet. Als oud-se cretaris van de Heemkundige Kring Walcheren heeft ook hij meegeholpen met de oprichting van dat monument. En net als Barth, Sijnke en De Nooijer koestert hij de gedenkplaats op de Sloedam. Maar juist omdat die gedenktekens min of meer toevallig op de Soedam zijn ge komen, verkiest hij verplaatsing Miljoen euro schade door brand LAMSWAARDE - Een brand in een schuur aan de Boude- loodijk in Lamswaarde heeft zondagavond voor ruim een miljoen euro schade veroorzaakt. Dat zei brandweercom mandant J. Rijk van de gemeente Hulst gisteren. De oor zaak van de brand is nog niet bekend. Nader onderzoek dat de technische recherche gisteren deed, kan daar wel licht uitsluitsel over geven. In de tot de grond toe afgebrande boerenschuur bevonden zich drieduizend grote houten kisten voor de opslag van aardappelen en uien. Verder stond er een aantal inpak- en sorteermachines in de loods. De brandweerlieden van de korpsen Pluist en Kloosterzande konden niet meer doen dan zien te voorkomen dat het vuur zich verspreid de naar de andere gebouwen op het erf, waaronder het woonhuis van de familie Mahu. „We pompten er zo'n vijf tien kubieke meter water per minuut naartoe, maar deson danks is het toch nog enkele uren erg spannend geweest", zei Rijk gisteren. „Pas om half drie 's nachts was alles on der controle. Ruzie over rekening De Fonteyne VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen en BAM, het be drijf dat De Fonteyne in Vlissingen bouwt, hebben een ge schil over een rekening die de aannemer in juni heeft inge diend. In de nota is een extra bedrag opgenomen voor de afvoer van vervuilde grond. Plet college is van mening dat die meerkosten vallen onder het risico voor de aannemer. De kwestie ligt inmiddels bij de advocaten. Restaurant in voormalig raadhuis WESTKAPELLE - In het voormalige gemeentehuis op de Markt in Westkapelle kan een restaurant komen. Daarin is nu een trainingscentrum voor vechtsporters gevestigd, dat niet loopt. De ondernemersvereniging maakte eerder bezwaar tegen de bestemmingswijziging, maar ze legt zich nu bij de opvatting van het Veerse gemeentebestuur neer. De ondernemersvereniging verwijst naar zeven jaar geleden, toen het karakteristieke gebouw te koop werd aangeboden. Er mocht geen horeca in komen. De onderne mersvereniging kaartte de bestemmingswijziging aan en sprak van zwalkend beleid van de gemeente. M. Audenaerde van de ondernemersvereniging zegt dat de meningen over deze kwestie verdeeld zijn. „Daarom la ten we het nu aan de horecaondernemers zelf over om de ze bestemmingswijziging te volgen en te beoordelen." Zwartboek over sociale dienst MIDDELBURG - De cliëntenraad van de Sociale Dienst Walcheren maakt een zwartboek over het functioneren van de dienst. Volgens de directie valt het met het aantal ldachten wel mee. De dienstverlening is verslechterd na de fusie van de drie gemeentelijke sociale diensten tot één Walcherse, zegt bestuurslid C. Clarijs van de cliënten- taad. Hij wil niet ingaan op de aard van de Machten. De cliëntenraad wil die eerst bespreken met de directie van de Sociale Dienst Walcheren. „De intenties zijn wel goed. Laatst hebben we al een paar punten van kritiek inge diend. Die zijn allemaal opgelost. Daar zijn ze goed op in gegaan." Directeur J. Plelmond van de sociale dienst zegt dat het aantal klachten na de fusie niet is toegenomen. „In het eerste kwartaal waren er wat meer, maar nu wor den er zelfs minder Machten ingediend." Controverse over behoud of verplaatsing vanwege aanleg spoorlijn door Harmen van der Werf KAPELLE - Met de helikopter of paardenhuifkar Kapelle ver kennen, ponyrijden of met een solex door de straten scheuren. Het kan zaterdag in Kapelle tij dens de 26ste editie van de Ka pelse Dag. Met aan het einde van de middag als topattratie schlagerzanger Dennie Christi an en 's avonds zangeres Elize, die een hit scoorde met de single Automatic. De Kapelse Dag begint eigenlijk donderdag al met de kermis, die drie dagen duurt. Vrijdagavond is er vanaf zeven uur een Mnder- voorstelling bij de kermis (ver- Mede kinderen kunnen een prijs winnen), spelen dj's in café De Herberg en hotel De Zwaan én laat vanaf tien uur tot half elf een Marco Borsato 'lookalike' zich horen in de muziektent bij De Zwaan. Met ringrijden vanaf acht uur zaterdagmorgen begint de echte Kapelse Dag - of eigenlijk nog niet helemaal. De officiële ope ning is om tien uur bij het ge meentehuis. Vanaf dat moment tot pakweg vijf uur 's middags komt Kapelle tot leven: met een agenda boven handhaving langs een goe derenspoorlijn. De Tol, aan de Arnemuidse kant van het vroegere Sloe, is de loca tie die de Stichting Steun Bevrij ders op het oog heeft. Een prima plek, vinden Sijnke, de Nooijer en Den Hollander. Daar vielen de Schotten de Duitsers in de rug aan en werd de strijd be slecht in het voordeel van de ge allieerden. „Dat kan een prima plek worden voor mijn Schotse monument", verwacht De Nooijer. Den Hollander: „Je hebt daar een prachtig zicht over het veld dat vroeger water was." Barth zou het 'niet toejui chen als het weg gaat'. Maar als dat toch gebeurt, dan richting Lewedorp. „De andere kant op, richting Arnemuiden, is te wei nig ruimte." Dat wil hij natuur lijk omdat hij van de Bevelan- den komt, vermoedt De Nooijer. En die komt zelf uit Arnemui den, dus dat gaat wat hem be treft niet door. „We zijn in Arne muiden al zo veel kwijtgeraakt. Dit mogen ze ons niet ook nog eens afpakken." STREEKACTIVITEITEN GOES - R.K.Maria Magdalenakerk, 12.30-16.30 uur: open voor bezichti ging; Hollandsche Hoeve, 13.00-16,30 uur: Demonstratie ambachten; Het Snooker Centrum, 13.30-16.30 uur: Bil jartvoorouderen; KAPELLE - De Vroone, 09.15 uur: Yo ga; 13.00 uur: Soos, biljarten; 14.00 uur: Welfarewerk; KLOETINGE - Geerteskerk, 13.30-16.00 uur: open voor publiek, gids aanwezig; KRUININGEN - 't Molenhof, 10.00- 17.00 uur: Agapanthusdag; Ons Dorps huis, 13.00-17.00 uur: Biljartclub senio ren; 13.30-16.30 uur vrouwenclub senio ren; WEMELDINGE - De Wemel, 13.00 uur; 13.00 uur: Soos; biljarten en kaarten; 14.00 uur: Welfarewerk; Hotel Smits, 20.00 uur: Klaverjassen; YERSEKE - Het Trefpunt, 13.00-17.00 uur: Biljarten. Beatrixhaven, 13.30 uur: Afvaart rondvaart. jaar- en vrijmarkt en optredens van onder meer majorettekorps Jonge Kracht, Ons Genoegen (koffieconcert in de hervormde kerk van elf tot twaalf uur), Ons Boeregoed, Twirl Streetdance Factory (voor het gemeentehuis vanaf één uur tot kwart voor twee) en The Evergreens (in de muziektent bij De Zwaan vanaf half vier). Een muziekfiets trekt door de straten. Vanaf de voetbalvelden kan een rondvlucht met een heli kopter worden ondernomen. De paardenhuifkar rijdt vanaf zorg centrum Cederhof. Solexen en minimotoren racen van twee uur tot half vijf in de Biezeling- sestraat. Alwin, vertolker van het Neder landstalige levenslied uit Hoede- kenskerke, opent op het podium café De Herberg om vijf uur 'het feestje na'. Schlagerzanger Den nie Christian (inmiddels vijftig) lost Alwin om half zes af. Hij treedt een half uur op, net zo lang als Elize. Zij opent om acht uur op het podium café De Her berg het avondprogramma, ge volgd door Alwin (twee keer) en de Amstel Live Band. Nieuwe groep rouwverwerking Palazzolihuis OOST-SOUBURG - De stich ting Palazzoli begint dit najaar met nieuwe rouwverwerkings- groepen in Oost-Souburg en Goes. Palazzoli is een steunpunt voor mensen met kanker en hun naas ten. De stichting houdt al enige ja ren rouwverwerkingsbij eenkom sten. De groepen bestaan uit mini maal vier en maximaal tien per sonen en worden begeleid door twee ervaren medewerkers. Opgeven kan tot 11 september via telefoonnummer 0118- 413932. Deelname aan de bijeen komsten is gratis. (Advertentie) GOESE RESTANTEN 3 daagse 24 25 26 au»ustus door de hele goese binnenstad

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 27