PZC Clarahofje verhuist naar Goes NIEUWS GETIPT VOOR U Verwarring over vergunningen voor anti-hagelkanonnen PUZZELPAUZE i-Vlaandsren: 0114-372770; El| 020-4562500. l{ospice biedt straks plaats aan vijf mensen Revolutie in toiletland Reuzenpaddenstoelen in de zomer Landbouw wil meer buffers voor opslag zoet water School Redactie: 0113-315649 flWW.pzG.nl .|5Sr«60AAGoes BlftfdTn''Sand: 0113-315520; dinsdag 22 augustus 2006 Roeiers nog niet op dreef ;S - Het Clarahofje, het hos pice dat nu nog in Hansweert is gevestigd, verhuist binnenkort Bar Goes. Daar kunnen meer mensen worden opgevangen en de continuïteit beter gewaar zegd. Een locatie moet nog wor den gevonden. Het. Clarahofje is het oudste par- ticuhere hospice in Zeeland en ïasin 1992 zelfs één van de eer den in ons land. In het huis van cprichtster M. van Meer konden lange tijd drie mensen de laatste dagen of weken van, hun leven doorbrengen, maar door per soonlijke omstandigheden is er nu slechts plaats voor één per soon. Nu de integratie van het Clarahofje in zorgcentrum Poel- srijck in 's-Heer Arendskerke de finitief van de baan is, zet de tot toe vooral op Walcheren ac- fiéve zorgaanbieder Zorgstroom nieuw hospice op in Goes, ir kunnen straks wel vijf mensen terecht. Een ander voor- dat de continuïteit veel leter is gewaarborgd. Nu rust vrijwel alles op de schouders van Van Meer, terwijl er straks sen team van verpleegkundigen vrijwilligers in het huis komt le werken. De oprichtster van lel Clarahofje - zo blijft het hos pice in de toekomst gewoon he ien - sluit uit dat ze zelf in de Éuwe instelling gaat werken. TanMeer gaat haar expertise in zetten in het bestuur van de stichting Vrienden van het Cla rahofje. Die krijgt straks een on dersteunende taak, terwijl Zorg stroom het hospice betaalt en ex ploiteert. „Toch hopen we dat de Vrienden ook voor de nodige financiën zorgen"zegt bestuurs lid P. de Boevere van Zorg stroom. „Wij kunnen uit onze reserves de grond en het gebouw betalen, maar voor de inrichting zullen we deels aanvullende financie ring nodig hebben. Ook als men sen de eigen bijdrage van 7 euro per dag niet kunnen betalen, zouden de Vrienden van het Cla rahofje dat voor hun rekening moeten nemen." Centrum Vanwege de centrale ligging wil len de initiatiefnemers een stek in Goes verwerven. „Het liefst in het centrum of dicht daarbij, zodat we ook met het openbaar vervoer goed te bereiken zijn", zegt Van Meer. De voorkeur gaat verder uit naar nieuw bouw, omdat het lastig is een be staand gebouw aan te passen. „Een hospice heeft toch zijn ei gen kenmerken", legt De Boeve re uit. „We willen veel ruimten, het liefst allemaal op de begane grond. Ook een eigen parkeer plaats en een tuin staan op het wensenlijst je." Door het streven niet de hoogte in te gaan, is een behoorlijk aantal vierkante me- (Advertentie) Wist je dat na het schoonmaken van het toilet de opbouw van onzichtbaar vuil direct weer begint? Gelukkig is er nu Glorix 5x. een revolutionair bleekmiddel dat niet alleen actief is tijdens het reinigen van het toilet, maar ook daarna. Het laat een bescher mend laagje achter, waardoor de opbouw van onzichtbaar vuil wordt tegengegaan tot wel vijf toiletbezoeken na de laatste schoonmaakbeurt. f; 5x langer :tief. Vul hel diagram zo In dal in elke rij. elke kolom en elk vierkanl van 3 x 3 vlakjes alle cijfers van 1 lol en mei 9 precies één keer voorkomen. 2 5 8 4 3 8 7 9 2 8 4 1 9 6 7 3 5 1 9 6 5 3 2 6 1 DENKSPORT PUZZELBLADEN Dwe rubriek is opgenomon In alle regionale dagbladen van NRp dagbladen toplage bijna 1.8 miljoonl Meer informalloi o-malli info@nrp.nl o.v.v. Nieuws gelipl voor uf ters nodig; naar verwachting zo'n tweeduizend. De drie betrokken partijen - het huidige Clarahofje, de Vrien den, en Zorgstroom - hebben gis teren een overeenkomst gete kend, waarin afspraken staan over de toekomstige samenwer king. Vanaf nu kan alle energie dus worden besteed aan het vin den van een stuk grond. Een tijd pad voor het nieuwe hospice ligt er niet. „We verhuizen zo snel als het mogelijk is", aldus De Boevere. Het Clarahofje is momenteel het enige particuliere hospice op de Bevelanden. Mensen die sterven de zijn, kunnen ook terecht op de afdeling palliatieve zorg van bijvoorbeeld verpleeghuis Ter Valcke in Goes. Het kenmerk van een hospice is echter dat er een huiselijker sfeer heerst. Marijn en Meike van Weele vonden in Kwadendamme enkele reuzenbovisten; normaliter zijn de enorme paddenstoelen er pas in sep tember. foto Dirk-Jan Gjeltema door Cornelleke Blok KWADENDAMME - Een paddenstoel, zo groot als een voetbal. Dat hadden Meike en Marijn van Weele uit Kwadendamme nog nooit gezien. „En ikzelf eigenlijk ook niet", bekent hun moeder Gaby. Ook al is het nog geen herfst, de reuzenbovisten groeien weer als kool. „We dachten eerst dat het afval was", zegt Gaby, die de paddenstoelen gisterochtend vond, toen ze met haar kinderen over de Aalweg in Kwadendamme fietste. „Toen we dichterbij kwamen bleken het padden stoelen te zijn. Er staan er zeven: twee gro te en een groepje van vijf kleinere. We zijn terug naar huis gefietst om het fototoestel te halen. We hebben de paddenstoel op in ternet opgezocht. Het bleek een reuzenbo vist te zijn." De reuzenbovist is op zich geen bijzonder heid in het Zeeuwse landschap; dat hij al in augustus groeit wel. „De reuzenbovist komt redelijk veel voor. Mensen zijn vaak wel verbaasd dat een paddenstoel zo groot kan worden. Nor maal is hij er pas half september, dus hij staat er vrij vroeg. De groei wordt bepaald door vocht en temperatuur", legt Chiel Ja- cobusse van Stichting Het Zeeuwse Land schap uit. „Het is een stuifzwam, die doorgroeit tot hij openbarst. Dan komen de sporen eruit. Dat zijn er wel tien miljard. Daardoor kan het dagenlang lijken alsof de paddenstoel staat te roken." Soep De reuzenbovist is niet giftig, je kunt 'm zelfs eten. Jacobusse: „Je kunt er soep van koken of je kunt er schijven van snijden en 'm bakken in een koekenpan. Ik zou het niet aanraden hoor, want het is veel mooier om de paddenstoel te laten staan." door Harmen van der Werf KAPELLE - Zeeuwse gemeen ten moeten één lijn trekken bij het verlenen van vergunningen voor het gebruik van antihagel- kanonnen. Het kan niet zo zijn, vindt de Kapelse burgemeester S. Kramer, dat het gebruik door de éne gemeente wordt geregeld via de algemene plaatselijke ver ordening en door de andere via de Wet milieubeheer. Kramer maakt zich daar druk om, omdat deze verschillen in de manier van werken tot ver warring kan leiden. Hij wil het aankaarten in de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG). Niet alleen om als gemeenten in Zeeland één lijn te trekken, maar vooral ook om duidelijk heid te scheppen tegenover de bevolking. Niet alle omwonen den van antihagelkanonnen - in Zeeland staan er inmiddels meer dan tien - zijn tenslotte even gelukkig met de komst van de apparaten. Bezwaar De onafhankelijke commissie be roeps- en bezwaarschriften van de gemeente Reimerswaal be handelde vorige week voor het eerst een bezwaar tegen het ge bruik van een anti-hagelkanon Een kagelkanon in Krabbendijke; de verschillen in regelgeving tus sen Zeeuwse gemeenten zijn de Kapelse burgemeester S. Kramer een doorn in het oog. foto Willem Mieras bij Krabbendijke op basis van de algemene plaatselijke veror dening. In Kapelle is al hetzelf de gebeurd. Een minicamping- houder heeft in Kapelle be zwaar gemaakt tegen een ver gunning voor twee antihagelka nonnen in de buurt. Zijn gasten storen zich met name 's nachts aan het lawaai dat de 'hagelver- delgers' maken. De minicampinghouder heeft het idee dat Zeeuwse gemeenten niet goed weten om te gaan met het nieuwe verschijnsel. In 2004 is de eerste geplaatst in Krab bendijke. Er werd geschat dat hij tien keer per jaar zou wor den gebruikt; vorig jaar is dat elf keer gebeurd, dit jaar tot nu toe zes keer. Kapelle telt er momenteel twee. In Borsele staan er sinds dit jaar zes. „Ik heb zelf een wildafweer- kanon op mijn land staan", ver telt de minicampinghouder die ook akkerbouwer is. „In de ver gunning is geregeld tot wanneer dat kanon mag worden ge bruikt, tot een halfuur voor Waarom kan dat ook niet voor die antihagel kanonnen?" Ambtenaar B. Lobée van Reimerswaal gaf vori ge week het antwoord. Gebruik 's nachts verbieden staat gelijk aan volledig verbieden, want ha- gelschade is elk uur van de dag mogelijk. De commissie be roeps- en bezwaarschriften in Reimerswaal heeft overigens het standpunt ingenomen dat de bezwaren ongegrond zijn. Het advies moet nog worden uitge werkt waarna B en W er een be slissing over moeten nemen. Nader onderzoek De Kapelse commissie is nog niet zover. Er wordt nader on derzoek verricht, meldt een amb tenaar. Borsele pakt het nog iets grondiger aan. Volgende week worden er de vergunningaanvra gen voor de zes antihagelkanon nen gepubliceerd. Ze komen on der de Wet milieubeheer te val len in tegenstelling tot Kapelle en Reimerswaal, omdat, zegt een voorlichter, de containers met de kanonnen gasflessen be vatten. Borsele heeft een geluids- onderzoek laten uitvoeren, een advies bij de provincie ingewon nen en een rapportage voorhan den over effecten voor flora en fauna. Eind 2007 is in Borsele een evaluatie gepland. Verdachten metaaldiefstal gepakt 's-GRAVENPOLDER - Vijf verdachten van een diefstal van metalen bij het bedrijf Industriële Toelevering Me taal BV aan de Rangeerstraat in 's-Gravenpolder zijn zon dagavond bij Rilland aangehouden door de politie. Een medewerker van het metaalbedrijf heeft bij hun arresta tie een belangrijke rol gespeeld. De medewerker zag zondagavond dat het hek bij het be drijf was geforceerd en dat er een vreemde bestelbus op het terrein stond. Hij wachtte de inbrekers op, volgde hen in zijn auto en lichtte tijdens de achtervolging de politie in. De medewerker raakte de dieven op een gegeven mo ment kwijt. De politie trof hen later aan bij de Bathse Dijk bij Rilland waar ze de gestolen spullen aan het uitla den waren. Ze zijn gearresteerd en in een politiecel in de Middelburg se gevangenis Torentijd vastgezet. De vijf verdachten va riëren in leeftijd van 32 tot 46 jaar. Van hen komen er drie uit Dordrecht, één uit Groningen en één uit Frank rijk. Kamer bemoeit zich niet met HZ DEN ITAAG - De Tweede Kamer onderneemt voorlopig geen actie om de terugbetalingsregeling van de Hoge school Zeeland (HZ) in Vlissingen te herzien. Afgelopen vrijdag besloot het kabinet een spoedwet in te dienen om te voorkomen dat hogescholen subsidie ontvangen voor buitenlandse studenten die geen stap in Nederland zet ten. Daarmee wordt mogelijk een gat afgedekt in de wet op grond waarvan de HZ vorig jaar met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen overeenkwam in twintig jaar tijd 19,1 miljoen euro terug te betalen. Het is niet aan de Tweede Kamer maar aan juristen om te bepalen of de HZ bij nader inzien toch recht had op dit geld, stellen de Kamerleden Tichelaar (PvdA) en Visser (WD). Volgens CDA-Kamerlid Joldersma is nog te veel onduidelijk. Pas als de Tweede Kamer een oordeel velt over de spoedwet wil zij kijken'of daaraan gevolgen zijn verbonden voor de HZ. Plafond zwembad verwijderd OOSTBURG - Het plafond en ophangsysteem van het luchtkanaal in zwembad De Eenhoorn in Oostburg zijn verwijderd. Het zwembad bleef vorige week dicht, omdat er een aantal plafondplaten naar beneden was gevallen. De oorzaak bleek corrosie in de ophangverbindingen tus sen het dak en het plafond. Het zwembad is inmiddels weer open, maar moet het een tijdje zonder plafond stel len. „De komende tijd wordt rustig bekeken wat de beste op lossing is voor dit probleem", zegt een woordvoerster van de gemeente Sluis. Het plafond heeft alleen een akoesti sche en esthetische functie. moet zien dat wegens gebrek aan water alle moeite en kosten voor niets zijn geweest." Buffers kunnen boeren helpen om het bij extreme droogteperio den wat langer uit te zingen. De Koeijer meent dat buffers zo langzamerhand bij de landbouw- infrastructuur horen nu het er naar uitziet dat droge zomers steeds meer een kenmerk van het klimaat worden. Hij vindt dat boeren er zelf het initiatief voor moeten nemen. De ZLTO kan hen bijstaan. Het ligt in de opvatting van De Koeijer voor de hand dat de overheid financieel bijspringt. Daarnaast is wat hem betreft een beroep te doen op het geld dat beschikbaar is ter verster king van de Zeeuwse landbouw als compensatie voor de ge plande ontpoldering aan de Wes- terschelde. De zoetwaterbuffers kunnen in regenrijke perioden worden vol- gemaakt en bijgevuld met water uit zoetwaterleidingen. Voor de fruitteelt zijn ze een uitkomst bij dreigende nachtvorst in het voorjaar. Door middel van bere gening is de tere bloesem tegen vorstschade te beschermen. door Ben Jansen GOES - De Zeeuwse landbouw heeft zoetwaterbuffers nodig voor extreme droogteperioden. Dat heeft de ongekend droge maand juli geleerd. Fruittelers en de laatste jaren ook steeds meer akkerbouwers gaan volgens voorzitter P. de Koeijer van de boerenorganisa- tie ZLTO in Zeeland heel zuinig om met zoet water. Ook al van wege de beperkte beschikbaar heid van water om met gulle hand te beregenen, passen ze druppelbevloeiing toe. Met dit systeem - een slang met druppe laars die ongeveer twee liter wa ter per uur afgeven - komt het water meteen in de bodem, waardoor er minder verdampt. De Koeijer: „Zelfs aai'dappelte- lers werken tegenwoordig al met druppelbevloeiing. Het is dan wel de bedoeling dat je op deze manier water kunt blijven geven tot de droogte voorbij is. Dat lukte vorige maand niet al tijd. Het is natuurlijk sneu voor een teler die zijn gewas drie we ken door de droogte heen heeft geholpen, dat hij de vierde week zeeuwse almanak 'De scholen zijn weer begon nen!', roepen banieren langs de weg. Over basisscholen gaat het dan. Het voortgezet onderwijs heeft nog een week je nagedacht op welke wijze aan te vangen met het lesregi- me. Vorige week mochten de scho lieren hun duurbetaalde boe ken halen. Gisteren kon het docentenkorps de leerlingen nog niet gebruiken, want er werd vergaderd en vanoch tend ook. Vanmiddag is de jeugd welkom. Vanaf twee uur. Om kennis te maken met mentor, klas en rooster. Maar deze week kan nog geen sprake zijn van geregelde les activiteit. Het gewenningspro- gramma van de brugklassers is gaande, ziet u, dat vergt al le aandacht. Waarvoor alsjeblieft begrip bij de hardwerkende ouders, die hun kroost ter voortgezet te vorming aan dat docenten korps hebben toevertrouwd. Het kroost dat na negen we ken vakantie uitsluitend met ettelijke welgemikte kanon slagen vanonder het dekbed te krijgen is, en zeker niet vóór de noen. Als dat ooit nog nodig wordt, althans. Nog maar acht we ken tot de herfstvakantie... Bijdragen voor deze rubriek: redactie@pzc.nl of Redactie Almanak, Postbus 31, 4460 AA Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 25