Wilde peen heeft fraaie gasten Familie van dj Tiësto woonde in de smidse Nieuwe raadkaart Ik oom Kees noait aanders ekènd as licht geboge loapend c^EK\ ONDERWEG dinsdag 22 augustus 2006 se, mee 'n plechtig luujende klokke in d'n toren van de kèrre- ke, die tot verre in d'n omtrek t' oaren was, gieng mien oom Kees mee mit de liekkoese, om de overledene, ok in de verste oe- ken van de gemeente op 't aèlen. Daènaè liep t'n, mee 'n nog ern stiger gezicht as aanders vö de paèren van de liekkoese, die ge volgd wier deü de koesjes van de fermielje. Op 't oekje bie 't ca fé van van den Bout stopte de liekstoet. 'n Bescheiden oeveel- eid ménsen ao zich bie de mure die roönd de kèrreke stieng, te genover 't café verzaèmeld. Schoolkinders in wèrkmènsen, die even d'r wérk aode oönder- broke, uusvraauwen, sommige mee 'n natte schorte vö, van 't wasse an de tobbe, toanden d'r medeleven deü even belangstèl- ling te laète blieke. Ik kan m'n eige nog precies 't kippevel op mien rik erinnere as de kiste tussen de gerdientjes te- voorschien aèld wier. Bie cïe wègwiezer van de A.N.W.B. wier, oönder doadse stilte, de kiste op 'n draègbaèr eplaèst. Die baèr ao uütstekende aand- vaèten in kon wé deü acht stèr- ke mannen gedraège oare. Da was ok wè noadig, waant de wègte naè 't kèrrek'of was de aauwe macadamwègte in de richting van Noorgouwe. Laèter ze fietswielen oönder de baère emaèkt. Dan oefde d'r nie zö vee draègers bie te wezen Naèdat de kiste op de draègbaèr mee 'n zwart kleêd bedekt was, beurde aolles volgens de vakkun dige regie van mien oom Kees. Mee 'n spierwit papiertje in z'n zwart ge'aanschoende aand, las t'n de naèmen op van de ménsen die in volgorde van fermielje'ver- ouding achter de baère moste loape. As de stoet z'n eige in be weging zétte, begon boven in de toren de kèrkklokke te luujen. Van-aof 't oekje bie 't café wier de laoste paèr oönderd meter naè 't kèrrek'of, bie 't geluud van de elder klienkende tore- klokke, aoltied te voet of'eleit. Zélf nam oom Kees plaèse an 't oad van de stoet. Dan sprak t'n de, bie élke begraèfenis, gebruk- elijke woorden: „Wil de familie mij volgen naar den dodenak ker." In mee den oagen oed in z'n vö z'n buuk gevaauwe aan- den, gekleêd in z'n lange zwarte jas mee de revers van fluweel, liep 'n zöas aoltied licht geboge, mee staètige passen vö de draè gers uut. Joop van Zijp Bij Het Zeeuwse Land schap komen regelma tig telefoontjes binnen van mensen die een bijzonder dier waargenomen hebben. Zo werden de laatste jaren onder meer waarnemingen van een sneeuwuil en een rouwmantel gemeld. Dat zijn zeldzaamheden waar van de waarnemingen wor den bijgehouden door spe cialistische organisaties. De waarnemers worden door verwezen naar bijvoorbeeld Sovon vogelonderzoek of de Vlinderstichting of wij ge ven zelf de waarnemingen door. Een andere categorie van waarnemingen zijn dieren zich in de menselijke omgeving ophouden, maar daar meestal niet opgemerkt worden. Op het moment dat mensen ze zien, wekt dat verbazing en wil men weten om wat voor soort het gaat. Rupsen van pijlstaartvlin ders en kleine watersalaman ders worden met de regelmaat van een klok gemeld. Hoewel het in de regel niet om zeldzaam heden gaat, zijn de meldingen de moeite waard, bijvoorbeeld om zicht te houden op het wel en wee van een soort in de men selijke omgeving. Een derde groep van meldingen bestaat uit diersoorten die toenemen als ge volg van het veranderende kli maat. Niet zelden gaat het om soorten die spectaculair zijn om te zien. Doordat het warmer wordt zijn bijvoorbeeld kolibrie vlinders en kleine zilverreigers steeds gewoner. Mensen die de ze schoonheden voor de eerste keer zien, zijn verrukt en willen graag hun waarneming kwijt. Het stijgende aantal meldingen geeft een prima beeld van de toe name en daarmee van de opruk kende klimaatverandering. Rupsen van de koninginnepage hebben van alle drie de categorieën iets. Ze zijn in het grootste deel van Zeeland nog steeds bepaald niet algemeen; ze foerageren vaak op tuinplanten als venkel of anijs en het zijn spectaculaire dieren die pro fiteren van het warmer worden de klimaat. Vorige week kwam er een melding uit Heinkens- zand en dat was zo dicht bij het hoofdkantoor van het Zeeuwse Landschap dat we even konden gaan kijken. Een prachtige gelegenheid om deze spec taculair ogende rups weer eens vast te leggen op de gevoelige plaat. Grillig De koninginnepage is altijd gril lig geweest in zijn voorkomen. In de eerste helft van de vorige eeuw waren er perioden dat de koninginnepage vrij gewoon was, maar er waren ook reeksen van jaren dat de soort nauwe De afdeling Walcheren van de IVN houdt vanavond een excur sie bij Fort Rammekens. Tijdens de rondleiding wordt een be zoek gebracht aan Fort Ramme kens en het natuurgebied Ram- mekenshoek. Vertrek om 19.30 uur aan de ingang van het fort op de dijk. Deze rondleiding wordt herhaald op zondag 27 au gustus om 14.00. Morgenmiddag verzorgt de KNNV een excursie op de Ha ringvreter. Vertrek in Veere met rederij Dijkhuizen vanaf de stei ger bij de Kampveerse toren om 14.00 uur. Informatie bij staats bosbeheer: 0118-597262. Het Zeeuwse Landschap organi seert morgen een natuurwande ling door de Inlagen van Noord-Beveland. Een natuur- gids vertelt over de inlagen en er wordt naar vogels gekeken in de vogelkijkhut. Een verrekij ker komt van pas. De wandeling start om 19.00 uur vanaf het in formatiebord aan de Keihoogte- weg in Wissenkerke. Donderdag verzorgt de IVN een natuuiwandeling door de dui nen en langs het strand van Zou- telande. Er wordt vertrokken om 19.30 uur vanaf het speel- tuintje op de kijk. Dit is te vin den via de Duinweg en de op gang 't Martgat. Deelname is gratis. Informatie: 0118-561475. Twas of t'n aoltied probleme ao mee z'n lèngte, mien oom Kees van Burg. Ik d'n noait aanders ekènd as licht voorover geboge loapend. In mien fermiel je noemden we 'm oom Kees om dat t'r tussen zien vraauwe in mien moeder 'n familiebaand be- stieng. Ie was d'n tummerman bie oöns op 't durp. Meêsta zag je 'm loapend mee 'n paèr planken of balken op z'n schoere, op wègte naè eên of aander karwei. In z'n gezicht waère de zurgen des le vens diepe gegroefd. Vee lachjes koönde d'r bij zien noait of. Toch was t'n 'n vriendelijke, iets te érnstige man. Saème mee mèsselaèr Lemson bouwde 'nzö'n zeventig jaèr elee'n nieuw ouderlijk uus vör oöns op 't Zuudènde in Kèrkwèr- ve. 'n Degelijk stik vakwèrk dat t'r nog stees staèt ok a de ele menten ieverig geprobeerd 't oöns aof'aandig te maèken. Toen mien moeder d'r wir in trok naè de rampe van 1953 zaète de waèterpokken tot an de daèkgote, ma 't uus was oönge- broke. In 't begin dochte m'n da 't Zuudènde zö'n bitje achtergeble- ve gebied was ma toe m'n d'r eênmaèle woonden dochte m'n daè a spoedig eêl aanders over. An de voorkaante keke m'n tot an de zeêdiek van de Oaster- schèlde, waè m'n op Flauwers oöns eige graotis zwèmparadijs aode. An de achterkaante kö je, over akkers mee rieke kleurscha keringen, as in de béste daègen van Vincent van Gogh, de Schouwsen diek zie. Om oöns ene waère waètergangen vol mee gornèt in schotevisjes. As je an de overkaante van de wègte 's aèves 'n liene mee 'n paèlin- gaèk in 'n dikke wurm uutgoai- de kö je sogges gebakke paèling op je broad ete. M'n noait mi naè 'n aander uus verlangd. As t'r bie oöns op 't durp eêne uut d'n tied was, nam Oom Kees z'n maèt op in tummerde vö den overledene 'n keurige kiste. Zö eên van aauwerwets vak- man-schap in aofaankelijk van de pries, gemaèkt van waoi- boam-out of kei-aard Europees eiken. Z'n bemoeienissen mee d'n doaie waère daèmee nog nie beëindigd. De kiste wier deü zien persoanlijk an 't rouwadres aof'eleverd, waènaè d'n zélf de overledene op z'n laoste bedje lei. „Bram van Piertje of Kees van Jaone is gekist", zeië wilder dan eerbiedig tegen mekaore. As d'r bie oöns eêne doad gieng was 't net of 't eêle durp d'r bie betrok- ke was. Je liep zowat op je teê- nen verbie 't stèrref'uus. Van de raèmen van 't uus waère de blin den eslote. De domenie noemde op de kaansel in de kèrreke de naèm van de stèrvelieng die aof- scheid van 't leven enomen ao. Op d'n dag van de begraèfenis- De felrode schildwants zoekt zijn heil graag op de witte schermen van de wilde peen. foto's Chiel Jacobusse lijks voorkwam. Na 1950 was de soort zeldzaam, totdat er aan het begin van de jaren negenti ger een opleving kwam, die tot op de dag van vandaag doorzet. Voor velen is de koninginnepage daarmee één van de dieren die profiteerde van de toegenomen zorg voor natuur en milieu. Dat klinkt weliswaar aardig, maar het is op zijn best een deel van het verhaal. Onze regio bevindt zich aan de rand van het ver spreidingsareaal van deze konin gin onder de dagvlinders. Het ligt daarom voor de hand dat het opwarmende klimaat oor zaak nummer één is voor de ge signaleerde toename. In veel ge vallen gaat het om losstaande waarnemingen van vlinders die bij gunstige weersomstandighe den naar het noorden gevlogen zijn en daar voor nakomelingen gezorgd hebben. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen en oostelijk Zuid-Beveland zijn er echter weer vaste populaties ont- De rups van de koninginnepage. staan die jaar in jaar uit stand houden. De meeste rupsen worden ont dekt op het loof van worteltjes. Zodoende levert een zoektocht in volkstuincomplexen een goe de kans op resultaten. Buiten tuinen leeft de rups van de ko ninginnepage meestal op wilde peen. Wilde peen is een alge meen voorkomende bermplant, die geldt als de stamvader van onze gecultiveerde worteltjes. Ook deze plant heeft een lange peen als wortel, maar de kleur ervan is vaalwit, in plaats van het heldere oranje van de cul tuurvorm. Wie op de witte schermen van wilde peen gaat letten, ontdekt al gauw dat de plant zo alge meen voorkomt dat het zoeken naar de nog steeds schaars voor komende rupsen lijkt op het zoe ken naar een speld in een hooi berg. Wel blijkt al snel dat de wilde peen een keur aan andere insecten herbergt, zodat je je bij een zoektocht geen moment hoeft te vervelen. Een spectacu lair uitziende soort die geregeld voorkomt is een fel roodgekleur de schildwants die luistert naar de naam Graphosoma italicum. Het rood met zwart gestreepte uiteiiijk zendt dezelfde bood schap uit als dat van de bekende gevangenisrupsen: 'afblijven ik ben niet eetbaar'. Je moet wel als je zo opvallend bent. Chiel Jacobusse De oplossing van de raad kaart van vorige week is: gezicht op de kerk van Burgh vanuit de Hogeweg. C. de Kos ter uit Middelburg heeft het met deze mededeling helemaal goed. „Het huis links was een her berg. Mijn vader heeft het in 1938 gekocht en er later hotel Het Wapen van Burgh van ge maakt." In het rechter huis woonde vol gens De Koster hoefsmid (en la ter ook taxibedrijf) Leendert Verwest, de opa van de bekende dj Tiësto. „In de jaren zeventig heeft mijn vader Machiel het ho tel verkocht. Er is toen enige tijd een supermarkt in geweest en later is het afgebroken en nu zijn er appartementen ge bouwd." Ook L. J. J. Verton-den Boer gaat hierop in. Voordat De Kos ter het hotel kocht, was de ex ploitant ene Van der Moer. De winkel heette 'Veldmarkt Bouw man-Kloet'. Verschillende inzen ders schrijven over dj Tiësto, of wel Thijs Verwest, waarbij als familieband met de smid naast opa ook overgrootvader en va der genoemd worden. Niet door L. H. Stigter-Verwest uit Burgh. Zij werd in 1924 gebo ren in het huis naast de smidse van haar grootvader en later haar vader, en woonde er 25 jaar. „Er werden levensgrote paarden beslagen, die mij als klein meisje vaak angstig maak ten. Ze konden flink tekeer gaan." T. W. Rosmolen uit Zierikzee zegt dat de kaart uit 1907 is. „De NII-kerk werd op 25 sep tember 1924 door brand getrof fen, waarbij zware schade ont stond en de preekstoel, de regen- tenbank en oude grafmonumen ten verloren gingen. Kerk en to ren werden herbouwd, maar de toren kreeg een nieuwe spits naar ontwerp van architect Hoo- genboom uit Renesse. Heel an ders dan het oude lantaarntje. De Burgenaren noemden die spits de omgekeerde sukerpee." In 1945 liep de kerk opnieuw zware schade op, vertelt Rosma len. Deze keer door toedoen van een geallieerde vlieger die er bommen op los liet, waardoor toren en spits in de kerk vielen en het orgel vernielden. Bij de herbouw kwam het oude lan taarntje weer terug. Dat was in 1948, weet P. C. Hogen- stein-Schoonaard uit Burgh. W. de Vrieze uit Haamstede be licht de geschiedenis van Burgh; „de naam komt van de in de 9e eeuw aangelegde ronde vlucht - burcht tegen de invallen van de Noormannen. „Hoogstwaar schijnlijk ontstond het ringdorp tegen en pas na de aanleg van deze Karolingische burcht. In de volksmond daar nu 't Hoge Burgh genoemd." Hij gaat ervan uit dat destijds tussen Burgh en Haamslede een nat gebied of getijgeul lag, an ders zouden er geen twee dor pen zo dicht bij elkaar zijn ont staan. „Door toedoen van de PTT ontstond het nu in één adem genoemde Burgh-Haam- stede, want tussen de twee we reldoorlogen werd er een nieuw postkantoor voor de twee dor pen gebouwd en ook één tele foonnet met die naam." De Vrieze onderstreept dat des ondanks iemand uit Burgh ge woon in Burgh woont en ie mand uit Haamstede is een Haamstedenaar. „Vanouds is er rivaliteit tussen de dorpen, die tussen 1918 en 1961 ook ieder een afzonderlijke burgemeester hadden." Deze inzender wijst evenals C. F. Stevense uit Middelburg, op de boerenwagen, rechts voor de smidse. Het is een zogenaam de drieling: een houten wagen met twee wielen die getrokken werd door één paard. Het leg gen van nieuwe ijzers rond de wielen deed de smid in de wiel- pit, links van de menwagen te zien. Het was een steen met een doorsnee van 1.75 meter. Verschillende inzenders wijzen op de perenbomen van Burgh. Vroeger handperen, die tijdens de kermis in de eerste week van september grotendeels werden opgegeten. Omstreeks 1910 zijn er kookperen geplant. Die wor den nu traditioneel per boom en bij opbod door de gemeente in september verkocht. Rinus Antonisse De waardebonnen gaan naar: H. Schoonaard, Dreischor, P. N. Morouw, Goes en P. C. Hogensteun-Schoon- aard, Burgh. Uit de collectie van Hans Lindenbergh op nieuw een kleine woonplek op een van de Zeeuwse 'eilanden'. De vraag is als gebruikelijk: om welke plaats gaat het? Nadere bijzonderheden over de foto en de situatie toen en nu zijn van harte welkom. Oplossingen kunnen tot en met uiterlijk zaterdag 26 september worden gezonden naar: Redactie PZC Buitengebied, postbus 31,4460 AA Goes; fax 0113-315669; e-mail redactie@pzc.nl. Onder inzenders van een goede oplossing worden drie waardebonnen verdeeld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 22