PZC Schor van Ossenisse is vluchtplaats Veerhaven begint tweede leven weerwoord Aanmeren Redactie bijlogen: 0113-315680 ujuyVV,pZC>nl SslhreilactieSpzc.nl ïïbüs3l 446(MAeoes ffeTMidden-Zeeland: 0113-315S20; Scanderen: 0114-372770; Eionaat 020-4562500. 22 augustus 2006 Menigeen heeft het al ondervonden, wervelwinden zijn aan 't augustusweer verbonden ffaiias.it Ze was net van plan naar Blommaert te gaan, toen haar mobieltje ging trillen. De afspraak ging niet door. Dan maar naar Fassaerf! Ja, dan maar naar Fassaert. Het kwam gelegen. Een uur tje wachten. Ze dronk wat, las allerlei halve krantjes, stuurde een paar sms-jes, belde Daphne tevergeefs en haar neef Jurre. Toen was het tijd voor Fassaert. De naam Fassaert is afge leid van een oud Frans werkwoord fosser, dat 'gra ven, delven' betekent. Fas saert betekent dan ook 'ie mand die graaft', een fos- sard. Dat werd de achter naam Fassaert. Zo'n zestig families zijn er, de meeste in het land van Hulst. Tru dy Murre is nu bij een van hen aangekomen en pro beert zich als accountmana ger te profileren. Even, hooguit 150 woorden. Ondertussen kunnen we mooi zo'n naam als Fas saert vergelijken met ande re op -aert. Ploegaert en Cammaert bijvoorbeeld. Ploegaert is 'iemand die ploegt'. Cammaert kan ook afkomstig van een werk woord zijn: het kammen van wol. Er komen echter in Vlaanderen ook Cam- maerts voor waarvan de achternaam afgeleid is van het Middeleeuwse cam voor brouwerij, vergelijk ook de naam Cambier. Puylaert daarentegen is af komstig van een plaats naam: niet zo ver van Bel- sele ligt in Oost-Vlaande ren iets dat erop lijkt. Govaert komt echter van een voornaam, net als Geeraerts. Maar Krieckaert is iemand die 'kersen teelt', een kriekert. Het bezoek aan Fassaert had toch nog lang geduurd en weinig opgeleverd. Ja, windeieren. Ze hield daar helemaal niet van. Van windeieren. Plotseling, bijna bij de tunnel, voelde ze zich moe en leeg. Als een ouwe krant, een halve, een tabloid zeg maar. Moest ze er misschien eens tussenuit knijpen, zomaar, wegwe zen? Lo van Driel Op de landkaart zijn het maar vlekjes. Postze gels. Voor de natuur vor men de twee nieuwe gebie den in Oost-Zeeuws-Vlaan- deren echter wel degelijk een waardevolle aanwinst. Het Schor van Ossenisse met een stuk Molenpolder met name voor vogels en de Vogel-Zuid voor de bijzon dere plant kruipend moeras- scherm. Steltlopers, kust- en wadvo gels hebben tegenwoordig altijd gebrek aan hoogwater- vluchtplaatsen. Plekken aan of vlakbij het water, zowel voor als achter de zeewering, waai de dieren bij hoogwater in alle rust kunnen overtijen. Het Schor bij Ossenisse en een deel van de aangrenzende Molenpol der zijn dan ook meteen als nieu we hoogwatervluchtplaats in ge bruik genomen. „Daarom is het Schor van Osse nisse gewoon een heel interes sant gebied", stelt Rudolph Die- perink van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in Goes vast. Hij begeleidde de inrichting van de nieuwe natuur in de Kop van Os senisse. Het gaat om ongeveer 16 hectare in de Nijspolder, die in 1962 bij dijkverzwaring werd ingedijkt en sindsdien als akker land en weiland in gebruik wa ren, alsmede om 10 hectare in de Molenpolder. Nu vormen zij samen een groen-blauw gebied achter de zeedijk. Dieperink geeft aan dat de om vorming van de gebieden vrij eenvoudig kon worden uitge voerd. In oktober vorig jaar be gon het werk en afgelopen voor jaar was het grotendeels klaar. Eind september wordt de nieu we natuur officieel overgedra gen aan de nieuwe beheerder, Staatsbosbeheer. Het werk in het schor bestond in hoofdzaak uit het vergraven van grond, vertelt Dieperink. „Er is een kleilaag van ongeveer 20 tot 40 centimeter verwijderd en er is een drinkpoel gegraven. De vrijkomende klei is in het ge bied zelf verwerkt; aan de kant van de zeedijk is een kade ge legd." Kleipakket Het gebied ligt vrij hoog, royaal boven Normaal Amsterdams Peil. Het was niet mogelijk er zoute natuur van te maken. Wel wordt het schor door het flink opzetten van het waterpeil - als het kan met circa één meter - veel natter. Dieperink verwacht niet dat het water erg brak zal worden; een vrij dik kleipakket houdt de vanaf de Westerschel- de opdringende zoute kwel te gen. Voor de Molenpolder geldt een vergelijkbare situatie, met dien verstande dat hier het waterpeil met ten hoogste een halve meter omhoog gaat. De DLG-mede- werker wijst erop dat de gron den niet alleen de natuur ten dienste zijn. „Ze hebben ook een functie in het kader van de waterberging. Die opvangfunc- tie is best een plus voor het om ringende landbouwgebied." Het schor is, vanwege de gerin ge oppervlakte en daardoor de kans op verstoring van de rus tende vogels, niet toegankelijk. foto's Peter Nicolai die vematting ook tijdens de af gelopen warme periode in stand bleef. Waarschijnlijk dankzij de waterdruk vanuit de Vogel- kreek. „Er zaten al snel veel vogels; dat gaat erg vlug. Doordat het een vrij nat voorjaar was, konden we pas eind maart stoppen met graafwerkzaamheden. Meteen waren er vogels, alsof ze erop wachtten", vertelt Dieperink. Hij legt uit dat de oever van het gebied langs de Vogelkreek spe ciaal is ingericht om gunstige omstandigheden voor het krui pend moerasscherm te maken. Dat is een zeldzame plant waar voor Nederland op grond van de Europese Habitatrichtlijn een bijzondere verantwoordelijk heid heeft. Leefgebieden van de ze plant moeten worden be schermd of hersteld. Dieperink: „Kruipend moerasscherm kan slecht tegen oeverafslag. We heb ben een houten beschoeiing aan gebracht om die,te verminderen. Een soort oeververdediging die in het water staat. Er zijn zeven 'paalhoofden' neergezet." Vanwege de beperkte omvang is het gebied niet ontsloten voor mensen. Op wat Dieperink 'een heel mooi plekje aan de binnen kant van de dijk' noemt, is een picknickplaats ingericht. Met direct zicht op een van de drink- poelen en de vogels die er ge bruik van maken. Ook staat er een bus waaruit nieuwsbrieven gehaald kunnen worden. Rinus Antonisse Het schor van Ossenisse is met de aangrenzende Molenpolder bij hoogwater een toevluchtsoord voor vogels. Een deel van het jaar grazen runderen op het schor. Een deel van het jaar grazen er runderen. Het is wel goed vanaf de zeedijk en de slaperdijk er achter te bekijken. DLG heeft er een informatiebord neerge zet, met uitleg over wat een hoogwatervluchtplaats is. Daar is ook een uitgiftepunt voor de nieuwsbrieven over natuuraan- leg langs de Westerschelde te vinden. De aanleg van het Schor van Os senisse en Molenpolder is be taald met geld ter compensatie van verloren natuurwaarden door de tweede verdieping van de Westerschelde. Uit die pot is ook het project Vogel-Zuid be ter grond afgegraven. Die is voornamelijk gebruikt voor het dempen van sloten en voor het leggen van een kade voor de aan wezige boerderij. We hebben nieuwe drinkpoelen gegraven en wat laagtes aangebracht om te vernatten." Hij noemt het opmerkelijk dat taald. Een nieuw natuurgebied van 16 hectare, grenzend aan de Vogelkreek aan de noordkant en de Vogeldijk aan de zuidzijde, ook wel de West-Vogelpolder ge naamd. „Het was bouwland. Een soort puist, die de Vogel- dijk volgt", meldt Dieperink. „Er is ruim 13.000 kubieke me- Toegegeven, de omschrijving 'haven Hoedekenskerke' kan een tikkeltje verwarrend zijn. Er bestaan namelijk twee havens. De Landbouwhaven aan de noordoostkant van het dorp heeft de oudste papieren. Hij bestaat in elk geval al in de zestiende eeuw en wordt dan omschreven als 'een Haventje aan de Schelde.' Voorzien van een toegangskanaal van 200 me ter (40 jaar geleden met 20 me ter ingekort) en ook in gebruik als veerhaven. Dat laatste verandert als de pro vincie vanaf 1866 de veerdienst Terneuzen-Hoedekenskerke gaat exploiteren. In 1872 wordt aan de zuidkant van het dorp een aanlegsteiger langs de zee dijk gemaakt, in 1914 vervan gen door een nieuwe. Pas in 1930 komt er in de voormalige inlaag voor Kapuinenhoek een echte veerhaven, bestemd voor veerboten met zijlading. Die be stemming verdwijnt in 1972 door opheffing van de veer dienst. Sindsdien is het een beetje kwakkelen geweest met wat te genwoordig jachthaven De Val heet. Vanaf 1978 zit watersport vereniging De Val in de voortdu rend dichtslibbende haven. En kele malen is serieus gepraat over het sluiten van de haven, maar ook over het treffen van nieuwe voorzieningen, waaron der woningbouw aan het water. Het is ook kwakkelen met de te rugkeer van de oude veerfunc tie. Dit seizoen is, wegens tegen vallende inkomsten en hogere kosten, de toeristische veerver- binding tussen Hoedekenskerke en Temeuzen geschrapt. Tegen valler voor de recreanten en voor de gemeente, die vorig jaar nog geld stopte in een afmeer- ponton. Met een waarlijk schitterend uitzicht over de Westerschelde, café De Steiger (met terras) op het havenplateau en achter de dijk de halteplaats van de stoomtrein Goes-Borsele, is het zeker een te koesteren plek. De recent uitgevoerde vernieuwing van de glooiingen en een deel van het havenplateau heeft wel nadrukkelijk sporen nagelaten. Het ziet er te nieuw uit. Het project vernieuwing zee weringen ligt aan de basis van een tweede leven voor de voormalige veerhaven. De vrijkomende betonblokken kon den mooi benut worden voor aanleg van een golfbreker, zo dat de golven minder vrij spel in de haven hebben. De water sportvereniging zorgde voor aanleg van een passantenstei ger. Die wordt 8 september offi cieel in gebruik genomen, maar afgelopen zomer meerden er al veel boten af. Het oude landbouwhaventje is inmiddels bijna vergeten. Het is een leuke zwemplek voor de jeugd. Het gemaal Groenewege loost er het polderwater op. De vernieuwing van de glooiingen is ook hier niet ongemerkt voor bij gegaan. Wie heeft verzonnen om er een enorme lap asfalt neer te leggen - alsof hier een nieuwe containerkade komt, of cruiseschepen moeten afmeren - verdient straf. Zo ga je niet met erfgoed om. Rinus Antonisse Zeeland grossierde vroeger in haventjes. Veel zijn er verdwe nen, in onbruik geraakt of heb ben een andere bestemming ge- kregen. In de serie Aanmeren aandacht voor dit maritiem erf goed, met illustraties van Adri Karman. Deze week: Hoedekens kerke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 21