lil IlCilLI Veel gezinnen zijn onverzekerd Ondernemer HÉ.W-ÏA*. EU breidt vervoersverbod uit Rondeel moet weer dweilen 1k ko»hsrwom j NU APEK m SftfAWPARK BEEKSE bergeh OBJECTLEIDERS MONTEURS Inboedel en opstal niet gedekt bij lange afwezigheid of verbouwing Zeeuwse PvdA zoekt nog nieuwe gedeputeerde Tientallen doden door treinrampen Egypte en Spanje Gorilla eist verblijfsstatus Advertentie ZEELAKED TERMINALS b.H zoekt dringend Wilt u meer informatie kijk dan op www.verbrugge.nl of neem contact op met de afdeling Personeelszaken 0118 - 42 62 44. Wolkenvelden maar ook af en toe zon en droog. Bij een matige noordwestelij- ,ewind wordt het 19 graden. (Advertentie) O Noteert u mij voor een proefabonnement van 5 weken voor 14,95 Ik geef daarbij éénmalig toestemming voor automatische incasso van dit bedrag van mijn rekeningnummer. Ik heb de laatste drie maondon geen proefabonnement gehad. O Noteert u mij voor een vast abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: CU per maand met automatische incasso (C 20,55)'. per kwartaal met automatische incasso |C 59,75)'. CU per jaar met automatische incasso 229,20)". met gratis PZC-paraplu het alfabet van Zeeland internet: www.pzc.nl 148e jaargang no. 197 dinsdag 22 augustus 2006 los nummer€ 1,25 WÊÊÊÊmmmmmÊÊÊmÊKm BMMMMMENMMMMHHMBMMMMMnEMI MORGEN BIJ DE PZC jnnrHansvan Soest DEN HAAG - Omdat ze de kleine lettertjes van hun po lissen niet goed lezen, zijn veel gezinnen onverzekerd legen schade of diefstal. Doordat ze niet aan de voor waarden voldoen, dreigen zij niets uitgekeerd te krij gen bij schade. Dat meldt het Verbond van Ver zekeraars naar aanleiding van een Brits onderzoek, waaruit bleek dat bijna driekwart van de verzekerden in het Verenigd Koninkrijk voor inboedel en op- zial geen dekking heeft omdat zijzelf niet aan de voorwaarden voldoen. Zo geven veel mensen die lange re tijd op reis gaan dat niet door aan hun verzekeraar. Wanneer er dan in hun huis wordt inge broken, kunnen ze nergens aan spraak op maken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor mensen die hun woning verbouwen en daardoor schade oplopen. Als zij dat niet van tevoren gemeld hebben, wordt de schade niet vergoed. Polisvoorwaarden In Nederland is de situatie min der dramatisch, maar toch ern stig, aldus het Verbond, „lit onderzoek blijkt dat slechts 23 procent van de men sen hun polisvoorwaarden goed kent", aldus Martijn van der Linden. ,De rest kent die voorwaarden Vlissings spoor leidt naar mensenhandel door Emile Calon matig of slecht, Onze ervaring is dat mensen de polis pas goed le zen, wanneer ze al schade heb ben." In de meeste verzekeringspolis sen wordt gesproken van zogehe ten risicowijzigingen. Van der Linden: „Wanneer je bijvoor beeld een inbraakverzekering af sluit, wordt er door de verzeke raar een inschatting gemaakt van het risico. Daarop is de pre mie gebaseerd. Wanneer je een wereldreis gaat maken en je huis langere tijd onbeheerd ach terlaat, neemt het risico op in braak toe. In de meeste polissen staat daarom dat je zoiets voor af moet melden, zodat de verze keraar eventueel een nieuwe pre mie kan vaststellen. Doe je dat niet en er gebeurt iets, dan kan dat erg vervelende gevolgen heb ben." Overigens moet de verzekeraar wel kunnen aantonen dat de klant niet aan de voorwaarden heeft voldaan, alvorens mag worden besloten niet uit te ke ren. GPD van onze redactie buitenland BRUSSEL - Het vervoer van le vende koeien, schapen en geiten K'ordt voor de periode van min stens een week verboden in een groot deel van Nederland, heel Luxemburg, het grootste deel van België en een deel van weste- m Duitsland. Europese landbouwexperts stel den gisteren een veiligheidszone 'n van 150 kilometer rond alle boerderijen die door de blauw- tongziekte getroffen zijn. Gister avond doken in Nederland ook verdenkingen van besmetting op buiten Limburg: in Woerden en Sneek. Binnen het gebied van 150 kilo meter is vervoer alleen bij hoge uitzondering mogelijk, bijvoor beeld als er geslacht: moet wor den. Wat die hoge uitzonderin gen precies zijn moet minister Veerman van Landbouw voor Nederland nog bepalen. Naar het buitenland exporteren mag vanaf geen enkele boerde rij. Het ministerie bepaalt don derdag, als alle bedrijven in het noorden van Nederland zijn doorgelicht, of het totale ver voersverbod in stand blijft. Het besluit van de EU-experts betekent een ondersteuning van de koers van Veerman, die zeer tegen de zin van de VVD en van de veeboeren eind vorige week al een exportverbod voor heel Nederland instelde. GPD pagina 5 Enge ziektes komen mee met warm weer van onze regioredactie SLUIS - De bewoners van zeven appartementen in Het Rondeel H in Sluis hebben gistermiddag opnieuw te maken gehad met wateroverlast. Een hevige regen bui zorgde ervoor dat de West- Zeeuws-Vlamingen voor de tweede keer in drie weken tijd met dweilen en handdoeken het opkomende rioolwater te lijf moesten gaan. Begin augustus moest de brand weer er nog aan te pas komen om het water uit de aanleunwo ningen te pompen. Dat was gis teren niet nodig. „Maar ieder een zit hier weer met de schrik in zijn lijf. Gelukkig konden we zelf voorkomen dat het water de woonkamer instroomde. Het kwam nu alleen uit de douche putjes, maar de wasbakken en wc's borrelden ook alweer flink", vertelde bewoonster C. de Meester. „Dit is toch geen normale manier van leven meer? Elke bui zien we met angst en beven tegemoet. Als we van huis zijn en het begint te plenzen, gaan we zo vlug mogelijk terug. Want stel je voor dat het riool water wéér door de kamer stroomt. En regent het 's nachts, dan zitten we rechtop in bed te luisteren of we geborrel horen." Woonzorg Nederland, de eige naar van Het Rondeel, onder zoekt de oorzaak van de over last. Vorig jaar juli was die zelfs zo erg, dat de bewoners van de zeven woningen tien dagen in een hotel moesten doorbrengen. De Sluisenaren zijn de overlast zo zat, dat ze geen huur meer be talen. Donderdag praten Den Hollander, vertegenwoordigers van de gemeente Sluis en Woon zorg Nederland over de kwestie, pagina 3 juli en augustus verschillen meer dan ooit MIDDELBURG - De Zeeuwse PvdA is er nog niet in geslaagd een nieuwe kandidaat voor het dagelijks provinciebestuur te vinden. Die moet gedeputeerde M. Kra mer opvolgen, die begin augus tus bij een verkeersongeval in Peking om het leven kwam. Gis teren vergaderde de Statenfrac tie. Er is alleen vastgesteld dat de PvdA in elk geval een vervan ger wil voordragen. Het moet iemand met een duide lijk PvdA-gezicht zijn, stelde fractieleider P. Holtring. „Met aantoonbare bestuurlijke kwali teiten en een bruggenbouwer." Plet kan een kandidaat zijn die uit de zittende fractie komt, maar ook iemand van buiten de Staten. Holtring gaat ervan uit dat de Staten in elk geval in de eerstkomende gewone vergade ring, op 29 september, een nieu we gedeputeerde kunnen lde- zen. Belgische cipiers leggen werk neer MIDDELBURG - De Zeeuwse politie heeft samen met de leden van de Koninklijke Marechaus see en agenten uit binnen- en buitenland een organisatie voor mensensmokkel een slag toege bracht. Naar aanleiding van een geza menlijk internationaal onder zoek naar mensensmokkel door de politie in Turldje, Tsjechië en Nederland zijn in de afgelopen weken negentien aanhoudingen venicht; in Turirije zeventien verdachten, in Nederland twee. Op diverse plaatsen in Neder land (Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Den Haag) en in Turkije (Istanbul en Ankara) zijn huiszoekingen verricht. Meer aanhoudingen en huiszoe kingen worden niet uitgesloten, aldus persofficier R. Rammeloo. De politie kwam de organisatie op het spoor na de aanhouding van enkele mensen uit het Mid den-Oosten die via Vlissingen wilden oversteken naar Enge land. De twee in Nederland aangehou den verdachten zitten nog in voorlopige hechtenis. Het Open baar Ministerie wil de verdach ten eind oktober voor de rechter brengen. Volgens Rammeloo gebruikte de organisatie onder meer een rou te die liep via Tsjechië. Ook an dere routes werden gebruikt om de Europese Unie binnen te ko men. Het onderzoek naar de men sensmokkel staat onder leiding van een officier van justitie van bet Middelburgse arrondisse mentsparket. Geen rust voor beste brouwers Sinds hun bier tot het beste van de wereld is uitgeroepen, kennen de paters van de Sint-Sixtusabclij in het Vlaamse Westvleteren geen rust meer. Inmiddels zijn ze de kilome terslange files zat; de paters gaan binnenkort met telefoni sche reserveringen werken. Meer brouwen doen ze niet; de opbrengst is nu genoeg om het kloos- ter te onderhouden. Treinreiziger let beter op Nee, bang voor een terroristische aanslag zijn ze niet, rei- (l zigers op verschillende Zeeuwse stations. Ook niet nu er jj een aanslag op een trein in Duitsland is mislukt. Maar alerter, ja, dat zijn ze vaak wel. „Soms zie ik mensen lo- pen met een rugzak of een grote tas en dan vraag ik mij af of dat wel pluis is", zegt een Mid delburgse. 8 b Boonen triomfeert op geboortegrond Varia: 2; Binnenland: 3 en 5; Feiten Meningen: 4; Eco nomie: 6; Buitenland: 7; Radio Televisie: 11; Zeeland: 13, 15, 16 en 17; Sport: 19 en 20; Buitengebied: 21, 22, 23 en 24 TILBURG - Advertentie op een reclamezuil langs de A58. Daarop wordt met een knipoog" naar de politiek reclame gemaakt voor de apen in de Beekse Bergen. foto Ed Oudenaarden/ANP foto EPA zes levens. Zeker 37 inzittenden raakten gewond. Het ongeluk ge beurde bij het station van het dorp Villada in de regio Palen- cia. Rond 16.00 uur ontspoorden door onbekende oorzaak zes rij tuigen van de trein, die onder weg was van de westelijke ha venstad Vigo naar het Franse Hendaye. ANP/EFE/RTR/DPA De bewaarders van de. ge vangenis in het Belgische Dendermonde, van waaruit vorige week 28 gedetineer den ontsnapten, zijn giste ren begonnen aan een sta king van een etmaal. Daar mee willen ze protesteren tegen de gebrekkige veilig heidsmaatregelen in de ge vangenis. Ze ei sen ook meer personeel. De Belgische wielrenner Tom Boonen won gisteren de vijfde etappe van de Ene- co Tom\ De rit ging over 181 kilometer van Hasselt naar Balen, de geboorte plaats van Boonen. Leider blijft de Amerikaan George Hincapie. De Eneco Tour duurt tot en met moi'gen. Vandaag rijdt het peloton van Bornem naar Sint-Trui- A den. Hulpverleners aan het werk bij hel Spaanse dorp Villada. door Liesbeth Buitink en Egbert Stoel QALYOUB - Door een botsing tussen twee treinen in de Egypti sche Nijl-delta zijn gisteren tien tallen mensen om het leven geko men. In het noorden van Spanje kostte een treinongeluk aan ze ker zes mensen het leven. Het Egyptische ministerie van Volksgezondheid meldde dat 51 mensen zijn gedood en 138 ande ren gewond zijn geraakt. Bron nen binnen de veiligheidsdien sten spraken echter van tachtig doden. Een van de treinen reed achter op de andere, stilstaande trein in de buurt van het station van Qalyoub, circa 20 kilometer ten noorden van de hoofdstad Cai ro. De machinist heeft volgens de autoriteiten waarschijnlijk een stopteken genegeerd. Een van de treinen ontspoorde en kwam ondersteboven terecht. De treinen kwamen uit noorde lijke en westelijke richting' naar de voorstad van Cairo. Ontspoord Een treinongeluk in het noorden van Spanje eiste gisteren zeker Het gaat om een van de ernstig ste treinrampen in het land sinds 2002. Toen kwamen 360 mensen om door een brand in ze ven wagons van een passagiers- trein. (Advertentie) jj IWOW-/.lI£a*OVOORONOat!JEMEK5W2LS)WKmEDÖ'^VIO weGeNeR dagbladen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 1