Verwarring over hagelkanonnen Evergreen iD Binnen handbereik Chauffeurs bestraft voor witwassen van Britse ponden Dialyse met blik op de Grevelingen iMlIMiïN Burgemeester Kapelle hekelt verschillen in regelgeving M papieren karton .papierof. hldbturlijlt, pnpier en l^nhn' dinsdag 22 augustus 2006 wjjJ door Aector Dooms MIDDELBURG - Een 56-jarige inwoner van Dreischor en een 67-jarige man uit Vlissingen ont kenden gisteren in Middelburg zich schuldig te hebben ge maakt aan het witwassen van crimineel geld. Politierechter R. Lameijer dacht daar anders over. De verdachten werden ver oordeeld tot celstraffen. De man uit Dreischor kreeg drie maanden cel opgelegd, terwijl de Vlissinger tot achttien dagen gevangenisstraf werd veroor deeld. De mannen werkten als internationaal chauffeur bij een Engels transportbedrijf in Vlis singen, dat als dekmantel fun geerde voor drugssmokkel en handel in illegale sigaretten. De zaak kwam aan het rollen toen vorig jaar 19 januari in een loods in Breskens 2880 kilo hasj werd aangetroffen. Bij de inval werden vier Engelsen opgepakt. Zij zijn tot celstraffen veroor deeld door de rechtbank. Het criminele geld, met name Britse ponden, moesten worden ingewisseld voor euro's. De jong ste verdachte, die ook als plan ner in het transportbedrijf werk te, wisselde in december 2004 in Breda bij een geldwisselkantoor 65.000 Noord-Ierse, Schotse en Britse ponden om voor 85.400 euro. „Met het drugsgeld werd de eerste nieuwe truck ge kocht", merkte officier van justi tie R. Jeuken op. De voormalig inwoner van Zaamslag deed eind 2004 en be gin 2005 zeven geldwisseltrans- acties, telkens voor 2000 Britse ponden, bij grenswisselkanto ren in Sluis, Kapellebrug en Put te. „Ik heb het in vertrouwen ge daan. Ik heb er nooit bij nage dacht. De boekhouder gaf het geld mee. Ik kreeg er een reiskos tenvergoeding voor", zei de 67-jarige verdachte. Hij voelde zich erin geluisd door zijn werk gever. Zijn kompaan vond het niet vreemd dat hij Britse ponden moest wisselen. „Ik had er een goed gevoel over. Ik heb nooit gedacht dat mijn baas metzulke duistere praktijken bezig was. Ik ben onschuldig", zei hij. Volgens de officier van justitie was deze verdachte een mar, van de wereld. „Bij alle verdach te transacties heeft hij een ver haal. Zijn rol is veel groter ge weest, maar ik kan dit niet be wijzen. Glashelder is dat hij met zoveel Britse ponden op zak had moeten weten dat iets niet in de haak was." Hij eiste drie maai den gevangenisstraf. Tegen d= Vlissinger eiste de officier acht tien dagen cel en een maai; voorwaardelijke gevangenis- straf. De raadslieden H. de Maat en A Bals bepleitten vrijspraak. Vol gens strafpleiter De Maat had zijn cliënt geen enkele reden om te vermoeden dat het geld af komstig was. van een misdrijf In dezelfde termen liet Bals zich uit. „Waarom zou hij zich hier mee inlaten? Dat zou stom zijn." reageerde de advocaat. De politierechter achtte het wit wassen bewezen, maar hield in de uitspraak rekening met de be perkte rol van het tweetal. De gevangenisstraffen hebben de mannen al in voorarrest uitgeze ten. De eigenaar van het trans portbedrijf is door de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar cel Hij is in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof in Den Haag. Loopmeditatie in duinen bij Oranjezon VROUWENPOLDER - Zen ia Zeeland houdt zondag een loop meditatie in het duingebied Oranjezon bij Vrouwenpolder, Ervaring met meditatie of zen niet vereist om mee te doen. De deelnemers lopen in stilte ach ter elkaar door de duinen. Wie mee wil lopen, moet zelf een toe gangskaartje kopen bij de in gang van het natuurgebied. De loopmeditatie begint om 9.05 uur precies bij het toegangshek. door Harmen van der Werf KAPELLE - Zeeuwse gemeen ten moeten één lijn trekken bij het verlenen van vergunningen voor het gebruik van antihagel- kanonnen. Het kan niet zo zijn, vindt de Kapelse burgemeester S. Kramer, dat het gebruik door de éne gemeente wordt geregeld via de algemene plaatselijke ver ordening en door de andere via de Wet milieubeheer. gunning is geregeld tot wanneer dat kanon mag worden ge bruikt, tot een halfuur voor zonsondergang. Waarom kan dat ook niet voor die antihagel- kanonnen?" Ambtenaar B. Lobée van Rei- merswaal gaf vorige week het antwoord. Gebruik 's nachts ver bieden staat gelijk aan volledig verbieden, want hagelschade is elk uur van de dag mogelijk. De commissie beroeps- en bezwaar schriften in Reimerswaal heeft overigens het standpunt ingeno men dat de bezwaren ongegrond zijn. Het advies moet nog wor den uitgewerkt waarna het colle ge van B en W er een beslissing over moet nemen. De Kapelse commissie is nog niet zover. Er wordt nader on derzoek verricht, meldt een amb tenaar, Borsele pakt het nog iets grondiger aan. Volgende week worden er de vergunningaanvra gen voor de zes antihagelkanon- nen gepubliceerd. Ze komen on der de Wet milieubeheer te val len, in tegenstelling tot Kapelle en Reimerswaal, omdat, zegt een voorlichter, de containers met de kanonnen gasflessen be vatten. Borsele heeft een geluids- onderzoek laten uitvoeren, een advies bij de provincie ingewon nen en een rapportage voorhan den over effecten voor flora en fauna. Eind 2007 is in Borsele een evaluatie gepland. Kramer maakt zich daar druk om, omdat deze verschillen tot verwarring kan leiden. Hij wil het aankaarten in de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG). Niet alleen om als gemeenten in Zeeland één lijn te trekken, maar vooral ook om duidelijk heid te scheppen tegenover de bevolking. Niet alle omwonen den van antihagelkanonnen - in Zeeland staan er inmiddels meer dan tien - zijn tenslotte even gelukkig met de komst van de apparaten. De onafhankelijke commissie be roeps- en bezwaarschriften van de gemeente Reimerswaal be handelde vorige week voor het eerst een bezwaar tegen het ge- bruik van een anti-hagelkanon bij Krabbendijke op basis van I de algemene plaatselijke veror- I dening. In Kapelle is al hetzelf- 1 de gebeurd. Een minicamping- houder heeft in Kapelle be- i zwaar gemaakt tegen een ver gunning voor twee antihagelka- nonnen in de buurt. Zijn gasten i storen zich met name 's nachts aan het lawaai dat de 'hagelver- delgers' maken. De minicampinghouder heeft het idee dat Zeeuwse gemeenten niet goed weten om te gaan met het nieuwe verschijnsel. In 2004 is de eerste geplaatst in Krab bendijke. Er werd geschat dat hij tien keer per jaar zou wor den gebruikt; vorig jaar is dat elf keer gebeurd, dit jaar tot nu toe zes keer. Kapelle telt er momenteel twee. In Borsele staan er sinds dit jaar zes. „Ik heb zelf een wildafweer- kanon op mijn land staan", ver telt de minicampinghouder die i ook akkerbouwer is. „In de ver- door Piet Kleemans SCHARENDIJKE - Ze worden verwend met champagne en gebak. En de moge lijkheid tot dialyse met uitzicht op de Grevelingen. Een groep Engelse nierpa tiënten beleeft een bijzondere - geheel door sponsors gefinancierde - vakantie op Port Zélande. Een weldadige vakan tie. „Als ze komen zijn ze stilletjes, maar ze gaan zingend weer naar huis", aldus verpleegkundige Nienke den Boer. Vakantie. Voor veel nierpatiënten is het lastig zo niet onmogelijk. In Engeland al helemaal, want vakantie-dialysecentra als die op Port Zélande kent men daar niet. Vakantie vieren kan een nierpatiënt er wel, maar alleen als er een ziekenhuis in de buurt is waar gespoeld kan worden. En dat kan lang niet overal, weet ver pleegkundige Sandy Liner, Zij las een jaar of tien geleden over het toen nog zeer prille vakantie-dialysecentrum op Port Zélande, kwam een weekendje naar het vakantiedorp om poolshoogte te ne men en keerde enthousiast terug naar Groot-Brittannië. Als een moderne Flo rence Nightingale besloot ze een actie op touw te zetten om nierpatiënten een ge heel verzorgde vakantie aan te kunnen bieden. Compleet met dialyse. Met uit zicht op de Grevelingen. Het lukte en groeide uit tot een traditie. Deze week wordt het tienjarig jubileum van de Brit se bezoeken gevierd. „Het is echt uniek", zegt Liner met grote stelligheid. „Voor zover ik weet is Hol land een van de weinig landen met dit soort voorzieningen. In die tien jaar is er ook echt een band gegroeid tussen ons", omschrijft de Britse verpleegkundige haar ervaringen met het vakantie-dialy secentrum en verpleegkundigen Nienke den Boer en Monica Maierhofer. „We bel len om de haverklap met elkaar. De Engelse gasten profiteren dankbaar van de moderne apparatuur en de goede Dankzij het dialysecentrum van Port Zélande kunnen Britse nierpatiënten toch op vakantie. zorgen van Maierhofer, Den Boer en Li ner. „Het is voor mij geen vakantie", zegt laatstgenoemde. „Ik ben en blijf verpleeg kundige en ik wil er ook voor mijn patiën ten zijn." Dat is ze ook, volgens nierpa- tiënt Alfred Jenner. De 89-jarige inwo ner van Norwich kreeg twee jaar geleden nierproblemen. En dat betekende einde buitenlandse vakanties. „Ik heb vroeger veel gereisd. De herinneringen aan die va kanties zitten in mijn hoofd. Dat pakt niemand me meer af." Jenner geniet met volle teugen van zijn korte vakantie op Port Zélande. Vanuit foto Marijke Folkertsma zijn behandelstoel heeft hij uitzicht op de jachthaven en de Grevelingen. Een prachtig uitzicht, vindt hij. „Ik heb een dik boek meegenomen voor tijdens de dialyse, maar ik heb er nog geen letter in gelezen. Het uitzicht is echt heel fascine rend." Gaat u de aandacht meer richten op e klanten, of juist meer halen uit bestaande klanten? Wellicht kunt u met uw huidig product of dienst een nieuwe doelgroep aanspreken, of nieuwe klanten binnen halen binnen uw reeds bestaande netwerk? In alle gevallen is communiceren met de juiste doelgroep van groot belang. 'de Ondernemer' biedt hiervoor de uitgelezen mogelijkheid. Wij zijn hét regionale business-to- business informatieblad voor en door ondernemers. Maandelijks brengen we doelgerichte en lokale informatie in een totale oplage van 209.000 exemplaren. Meer informatie? neem contact met ons op: (01 13) 3 I 55 00 of www.deondernemer.com Papier en karton zijn zo vanzelfsprekend dat wij er nauwelijks bij stilstaan hoe bijzonder ze zijn. Want welke grondstof kan tot zeven maal worden hergebruikt? Natuurlijk, papier en karton. Geïnteresseerd? Kijk op www.papierenkarton.org. informatiecentrum

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 18