Dorpshotel krijgt nieuwe impuls PZC Mijn monument Geen oplossing voor hotel Britannia Maatregelen tegen parkeeroverlast in Dauwendaele plan voor badpaviljoen met allure in Dishoek Kunstroute in Serooskerke en Grijpskerke i i Den Dekker ALTEN A ,15 Gedenktekens op de Sloedam jflprFHith Ramakers DISHOEK - Het dorpshotel Zee- duin aan de voet van de duinen bij Dishoek moet de allure krij sen van een eigentijds badpavil joen met 58 hotelkamers, een restaurant, café, zalen, een thea ter cn een royale sauna en ont- spanningsruimte. Op het terrein verschijnen 55 appartementen en 39 woningen voor de ver huur. De nieuwbouw wordt een on derdeel van Dishoek. We bou wen een stukje eraan vast", zei J.Littooij, directeur van Bouw fonds MAB ontwikkeling, gister- - avond in de vergadering van de Koudekerkse dorpsraad. Op de nabijgelegen locatie van het huidige pannenkoekenhuis en Panaché komt ruimte voor tenminste 11 woningen of 16 ap partementen. Ook met detail handel en winkeltjes die passen in het zogenoemde beach-con- cept is rekening gehouden. „We richten ons op de zakelijke en toeristische markt om levendig- had een heel jaar rond te realise- V Terneuzen gaat luchtkwaliteit bekijken TERNEUZEN - De gemeente J Terneuzen wacht met een verde re uitwerking van het luchtkwa- litcitbeleid, in ieder geval totdat de nieuwe Wet luchtkwaliteit in werking is getreden. De verwachting is dat die wet begin volgend jaar kan worden vastgesteld. Dewachtperiode wil de gemeen te Terneuzen gebruiken om tus sentijds aanvullende informatie te verzamelen die van belang is voor de luchtkwaliteit zelf en voor effecten die kunnen optre den voor de meest gevoelige be volkingsgroepen. De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn het I wegverkeer, de industrie en de I landbouw. JHBHHHHI SEROOSKERKE (W) - In Serooskerke en Grijpskerke is zaterdag 2 september tussen 10.00 en 17.00 uur een kunst- en cultuurroute te volgen. De werken van de deelnemers zijn zeer gevarieerd: van beeld houwwerk tot schilderijen, van foto's tot glaskunst en mozaïek. In Serooskerke, waar het infor matiepunt is ingericht door de dorpsraad, zijn gratis routefol ders verkrijgbaar bij het Praat huisje 'op het Muntpleintje bij deJohanneskerk'. In Grijpsker ke is het informatiepunt te vin den op 't Munnikenhof aan de Jacob Catsweg. De route langs de locaties in beide dorpen is be- wegwijzerd. Bezorgklachten: 0800-0231 231 op maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur REDACTIE WALCHEREN Buitenruststraat 18 Postbus 8070 4330 EB MIDDELBURG Tel: 0118-493000 Fax:0118-493009 E-mail: redwalch@pzc.nl Maurits Sep (chef) Nadia Berkelder Edith Ramakers Miriam van den Broek Selma Osman Wendy van den Hurk Koen de Vries (sport) centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 Fax; (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl ren", verklaarde Littooij. Het ambitieuze plan, dat nog in de conceptfase is, moet een impuls zijn voor de kuststrook in de ge meente Veere. De villa Zeeduin, eens een karaktervol pand, ligt er al jarenlang vervallen bij. Ook is de gemeente Veere niet te vreden over het aanzicht van het pleintje bij de duinover gang. De gemeente wil dan ook medewerking verlenen aan het VLISSINGEN - Hotel Britannia in Vlissingen komt niet in han den van Amadore, de keten waaronder ook hotel Arion valt. De onderhandelingen tussen projectontwikkelaar Loostad en Amadore zijn stukgelopen op de financiën. Een paar maanden geleden kon digde Loostad aan dat een door braak voor Britannia op handen was. In augustus zouden de plan nen naar buiten worden ge bracht. „Helaas zijn we er met Amadore niet uitgekomen", zegt directeur D. Spikker van Loostad. „Wat de heren Van Zuijlen en Van Damme van Amadore willen betalen, is te plan. „We hebben er hoge ver wachtingen van", zei wethouder J. Bostelaar. De gemeente ver wacht dat Dishoek niet te druk zal worden. Voor de exploitatie van het tota le project hebben de initiatiefne mers al een partner gevonden in L. van Vliet. Van Vliet is het brein achter hotel De Zeeuwse Stromen in Renesse. „De Zeeuw se Stromen is een voorbeeld weinig. Dat is erg jammer, want we waren het liefst met hen in zee gegaan. We zijn nog steeds van mening dat het de beste on dernemers zijn met de juiste er varing voor deze locatie." Hoewel de gesprekken met Ama dore volgens Spikker op een laag pitje worden voortgezet, opent Loostad nu ook onderhan delingen met andere mogelijke kopers en exploitanten. „We hebben al contact met een aan tal kandidaten", zegt Spikker. voor onder andere congresho tels in binnen- en buitenland", merkte architect J. P. Bron van Zeelenberg architecten op. De initiatiefnemers van Zee duin en omgeving leggen uit dat er voor dit plan voor diversiteit is gekozen. Er komen veel ver schillende typen woningen in het plan voor. Het straatbeeld is afwisselend, van huizen met trapgeveltjes tot complexen die „Wie dat zijn, zeg ik niet." Naast gesprekken met Amadore en andere kandidaten, overlegt de ontwikkelaar ook nog steeds met de gemeente. „We zijn onder meer aan het kij ken of het mogelijk is Britannia een iets andere invulling te ge ven waardoor het misschien alle maal net wat makkelijker op te lossen is." Zolang Loostad geen overeen komst heeft met een exploitant, wordt er aan het gebouw niets doen denken aan een oude Zeeuwse woning en een ver bouwde Zeeuwse schuur. Over de maximum hoogte zijn in de gemeenteraad eerder dit jaar nog opmerkingen gemaakt. De nokhoogte van de apparte menten en woningen mag niet hoger reiken dan 12 meter en voor dorpshotel Zeeduin is een hoogte van 14 meter vastge steld. Er komt een ondergrondse gedaan, zegt Spikker. „Dat kun nen we ons niet veroorloven. Daarvoor is de verbouwing ge woon te duur." Hoeveel geld er nodig is, laat Spikker evenmin los. „We zijn teleurgesteld. Maar wat niet kan, kan niet", zegt J. van Damrae namens Ama dore. „We hebben vele scenario's be keken en veel gesprekken ge voerd, maar tot onze spijt kun- parkeergarage met 90 parkeer plaatsen en circa 160 parkeer plaatsen worden bovengronds gerealiseerd. „In de hoogte van de gebouwen brengen we boven dien diversiteit aan", merkte Lit tooij op. „We willen geen Basti onhotel creëren." Het plan moet nog goedgekeurd worden door de welstandscommissie. Lit tooij: „Het is nog niet eens in procedure gebracht." nen we op basis van het bestaan de plan niet tot een sluitende ex ploitatie komen. Maar we zijn blijvend geïnteresseerd. Dus als Loostad met een alternatief plan komt, willen we daar best opnieuw naar kijken." Wethou der T. Verhage is niet verrast door de uitkomst. „Net voor de vakantie werd mij tussen de regels door al wel dui delijk dat het allemaal niet zo simpel verliep. Met Loostad heb ben we afgesproken dat we ons allebei gaan beraden op de ont stane situatie. Maar als gemeen te kunnen wij ook niet echt veel doen. Loostad is de eigenaar van de grond en gebouwen, Wat wij nu doen is kijken in hoever re we een doorbraak kunnen sti muleren." door Nadia Berkelder MIDDELBURG - Op het par keerterrein van winkelcentrum Dauwendaele mag in de toe komst alleen nog tijdelijk wor den geparkeerd. De overlast van langparkeerders moet op die ma nier worden tegengegaan. Mensen die nu de hele dag hun auto op het parkeerterrein laten staan - omdat ze in de stad wer ken - moeten straks hun auto parkeren op kantorenpark Veld- zigt, aan de andere kant van de Schroeweg. De gemeente wil bo vendien het parkeerterrein naast het station kopen van Pro rail. Ook dat terrein moet bijdra gen aan een oplossing van de parkeerproblemen in Dauwen daele. Wethouder F. Streng van verkeer maakte deze maatrege len gisteravond bekend. Drie jaar geleden werd in de straten achter het station een blauwe zone ingevoerd. In zo'n zone mogen automobilisten al leen parkeren met een parkeer- schijfBewoners kunnen een ont heffing krijgen. De maatregel werd genomen om de parkeer overlast voor bewoners van de wijk tegen te gaan. Toen op het parkeerterrein naast het station betaald parkeren werd inge voerd, nam de overlast juist verder in de wijk toe. Gister avond vroeg een aantal leden van de commissie ruimte aan de wethouder om daar iets aan te STREEKACTIVITEITEN MIDDELBURG - Abdijtoren, 18.45 uur: Carillonbespeling Rosemarie Seiïn- OOSTKAPELLE - Hervormde Kerk, 19.30 uur: Show over ontwikkeling kle derdracht; OOST-SOUBURG - Palazzoli Huis, 10.00- 11.00 uur; Yoga. doen. Het college van B en W is al bezig met het zoeken naar een oplossing, zei Streng. Die oplos sing is er echter nog niet. Streng wil nog overleggen met de kan- toorgebruikers in Veldzigt over jj het gebruik van de parkeerplaat- sen daar. Met eigenaar Prorail moet worden onderhandeld over de aankoop van het parkeerterrein. „Mij is geleerd dat bijna alles in de wereld te koop is", zei j Streng. Hij wil niet met Prorail jj praten over het weghalen van j de slagboom op het terrein. De commissie stelde de kwestie aan de orde naar aanleiding van een brief van een vaste par keerder in Dauwendaele. Vol- gens de man wordt het voor men sen die in Middelburg werken steeds moeilijker om de auto kwijt te raken. Gebruikmaken jj van het parkeerterrein op de I Mortiere is geen optie, vindt de briefschrijver. Dat terrein is te ver van de stad en bovendien is het 's avonds laat niet veilig ge- noeg. (Advertentie) \jJLU KAPELLE 0113-330330 www.dendekkermuziek.com (Advertentie) GEKKE DOLLE DAGEN 24 aug. 20% korting op 25 aug. 30% alle showroom 26 aug. 40%modellen INTERIEU^RIBDESIGN (Advertentie) GOESE RESTANTEN 3 daagse 24 25 26 au0us,us door de hele goese binnenstad dinsdag 22 augustus 2006 Schotse oud-strijders bij het oorlogsmonument op de Sloedam bij Arnemuiden, in 2004. door Maurits Sep ARNEMUIDEN - Jan den Hollander: „Dit had nooit mogen gebeuren." Peter Sijnke: „Deze plek wordt kapotge maakt." Frans de Nooijer: „En als het zo'n rotplek wordt, kun je het beter ver plaatsen." Allie Barth: „Maar dan wel richting Beveland. De controverse over het monument op de Sloedam maakt heel wat gevoelens los bij de mannen die nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de gedenkplaats. Stuk voor stuk spre ken ze over 'mijn monument'. Met pijn in het hart kiezen de meesten nog liever voor verplaatsing dan de herdenking te laten verstoren door het lawaai van goe derentreinen. Behalve Allie Barth uit Goes, die in 1987 betrokken was bij de oprichting van het monument voor de Canadese mi litairen die zich 'op de Sloedam hebben doodgevochten'. Zijn advies luidt onom wonden: „Laat alles staan." Barth is het eens met René Hoebeke, de amateurhistoricus uit Nieuw- en Sint Joosland die het definitieve boek heeft geschreven over de strijd op de Sloe dam. Hoebeke vindt de huidige locatie de historisch enig juiste en wil dat de monumenten blijven staan. Niet zeuren En net als hij vindt Barth dat het met die verstoring door de treinen allemaal wel zal meevallen. „De Stichting Steun Bevrijders Walcheren moet niet zeuren. Ik heb zelf talloze herdenkingen meege maakt. De personentreinen reden ge woon door. En op de A58 stond het ver keer ook niet stil. Bovendien is de her denking altijd op een zaterdag. Dan zul len er geen goederentreinen rijden." Peter Sijnke zucht eens diep. Als voor zitter van de Heemkundige Kring Wal- Het monument voor de Fransen die gevochten hebben op de Sloedam. cheren was de Middelburger in 1987 een 'strijdmakker' van Barth voor het Canadese monument. Nu staan ze lijn recht tegenover elkaar. „Het gaat niet alleen om die ene dag. Herdenken doen mensen daar een heel jaar door. Die trei nen komen er straks rakelings langs. Het schaamgroen dat Prorail wil aanleg gen, is volstrekt onvoldoende. Het is daar toch al niet een echte stilteplek, maar het wordt echt erg." Een 'rotplek' wordt het, stelt Frans de Nooijer uit Nieuw- en Sint Joosland somber vast. „En dan moet je verplaat sen. Dat moet nu gebeuren, anders lukt het nooit meer." De Nooijer is de man die er eigenhandig voor zorgde dat het monument voor de Schotse strijders op de Sloedam kwam. Het stond achter een loods in Vlissin- gen-Oost. Hij trok aan de juiste touw tjes, groef zelf het gat op de Sloedam en zo stonden er in 1984 ineens twee oor logsmonumenten op de Sloedam. In 1967 was daar al het Franse monu ment neergezet. Dat stond vanaf 1948 iets verderop langs de Oude Rijksweg richting Arnemuiden. Daar moest het echter wijken voor de nieuwe rijksweg. Het belandde op de Sloedam. Een historisch juiste plek, daarover zijn allen het wel eens. Maar ook min of foto's Ruben Oreel meer toevallig gekozen, nuanceert Sijn ke. „Dé plek voor deze monumenten be staat niet. Omdat dat Franse monument er stond, ging het Schotse daar ook maar heen. Dat lag toen immers voor de hand. En dus was het logisch dat de Ca nadezen ook op de Sloedam hun gedenk teken kregen." „Dat was anders wel een historische cor rectie", merkt Barth op om het belang van die beslissing te duiden. „Er is de Canadezen toen recht gedaan." Dat betwist Jan den Hollander uit Mid delburg niet. Als oud-secretaris van de Heemkundige Kring Walcheren heeft ook hij meegeholpen met de oprichting van dat monument. En net als Barth, Sijnke en De Nooijer koestert hij de ge denkplaats op de Sloedam. Maar juist omdat die gedenktekens min of meer toevallig op de Sloedam zijn gekomen, verkiest hij verplaatsing boven handha ving langs een goederenspoorlijn. De Tol, aan de Arnemuidse kant van het vroegere Sloe, is de locatie die de Stichting Steun Bevrijders op het oog heeft. Een prima plek, vinden Sijnke, de Nooijer en Den Hollander. Daar vie len de Schotten de Duitsers in de rug aan en werd de strijd beslecht in het voordeel van de geallieerden. „Dat kan een prima plek worden voor mijn Schot se monument", verwacht De Nooijer. Den Hollander: „Je hebt daar een prach tig zicht over het veld dat vroeger water was." Barth zou het 'niet toejuichen als het weggaat'. Maar als dat toch gebeurt, dan richting Lewedorp. „De andere kant op, richting Arnemuiden, is te wei nig ruimte." Dat wil hij natuurlijk om dat hij van de Bevelanden komt, ver moedt De Nooijer. En die komt zelf uit Arnemuiden, dus dat gaat wat hem be treft niet door. „We zijn in Arnemuiden al zoveel kwijtgeraakt. Dit mogen ze ons niet ook nog eens afpakken." Miljoenenschade bij schuurbrand LAMSWAARDE - De brand in de schuur van landbou wer J.P. Mahu aan de Boudeloodijk in Lamswaarde heeft zondagavond voor ruim een miljoen euro schade veroor zaakt. Dat zei brandweercommandant J. Rijk van de ge meente Hulst gisteren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Nader onderzoek dat de technische recher che gisteren deed, kan daar wellicht uitsluitsel over ge ven. Zeker is dat volgens Rijk echter niet, omdat de vlam men hun verwoestende werk grondig hebben gedaan. In de tot de grond toe afgebrande boerenschuur bevonden zich drieduizend grote houten kisten voor de opslag van aardappelen en uien. „De kisten waren leeg. Mooi, droog hout, dat een vlamontwikkeling gaf die bijna niet te hou den was", aldus Rijk. Verder stond er ook een aantal in pak- en sorteermachines in de loods. Actie tegen uitbreiding camping OUD-SABBINGE - Het 2,5 hectare grote bos bij Oud-Sabbinge mag niet worden opgeofferd voor de uit breiding van de nabijgelegen camping De Haas. Een rui me meerderheid van de huishoudens in het dorp onder de rook van Wolphaartsdijk heeft dit uitgesproken in een dorpsbrede enquête. Camping De Haas wil uitbreiden, omdat het bedrijf in de loop der jaren veel staanplaatsen heeft verloren om de steeds grotere stacaravans een plek te kunnen bieden. Eigenaar P. Verburg is twintig jaar ge leden begonnen met honderd plaatsen. Hij heeft er nog een kleine tachtig over. Al jaren is hij bezig meer ruimte te krijgen voor zijn camping. De gemeente Goes, waaron der Oud-Sabbinge valt, heeft het voornemen Verburg toe stemming te geven om praktisch het hele bos in te richten voor stacaravans. Zijn camping krijgt dan ruim honderd plaatsen. Dorpsbewoners E. Mos en haar buurman H. Me- ijaard hebben het initiatief genomen voor een enquête on der de bevolking van Oud-Sabbinge. Van de 105 huishou dens hebben zich er 68 tegen het kappen van het dorpsbos uitgesproken. Aanhoudingen na vechtpartij MIDDELBURG - Op de Markt in Middelburg zijn in de nacht van zaterdag op zondag na een vechtpartij vier mannen opgepakt. Een groepje personen in de leeftijd van 19 tot en met 23 jaar schoot rond vier uur op de Markt een kennis van hen te hulp, die door vier mannen werd geschopt en geslagen. Deze mannen, in de leeftijd van 25 tot en met 37 jaar en afkomstig uit Papendrecht en Middelburg, zijn ter plaat se door de politie aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Tot nu toe hebben zes përsonen aangifte gedaan van mishandeling. De aanleiding tot de mishandeling is niet duidelijk. Nieuwe kazerne Renesse in zicht RENESSE - De nieuwbouw van de brandweerkazerne in Renesse is een stap dichterbij. Voor de nieuwe locatie aan de Hogezoom is een milieuvergunning afgegeven. Het pand aan de Kromme Reke is te oud, voldoet niet aan de eisen van de tijd en mist onder meer voldoende parkeerge legenheid in de buuit. Zit er niets tegeri, dan kan er eind van dit jaar wellicht nog met de bouw van de kazerne wor den begonnen. De garage zal bestaan uit een stallingsdeel en een omkleedgedeelte inclusief kleine kantine. door Miriam van den Broek Scenario's agenda

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 15