PZC Zwartboek over sociale dienst Restaurant kan in raadhuis Ruzie over rekening Fonteyne PUZZELPAUZE Landbouw wenst meer buffers voor opslag zoet water Directie spreekt groei aantal klachten tegen Reuzenpaddenstoelen in de zomer School „«KOTO-315649 gbK3), 4460 M Goes SJIaden-Ieeland: 0113-315520; iVlaanderen; 0114-372770; gnsll; 020-4562500. 22 augustus 2006 a Berkelder MDDELBURG - De cliënten raadvan de Sociale Dienst Wal- teren maakt een zwartboek ,ïcr het functioneren van de dienst. Volgens de directie valt te! met het aantal klachten wel De dienstverlening is verslech terd na de fusie van de drie ge meentelijke sociale diensten tot jè Walcherse, zegt bestuurslid Clarijs van de cliëntentaad. Hij wil niet ingaan op de aard au de klachten. De cliënten raad wil die eerst bespreken de directie van de Sociale Dienst Walcheren. „De intenties rijn wel goed. Laatst hebben we i een paar punten van kritiek ingediend. Die zijn allemaal op lost. Daar zijn ze goed op inge- jaan." N. de Bont, PvdA-raads- Fidin Middelburg, vindt dat het sa acht maanden wel afgelopen mag zijn met de naweeën van de fusie. „De klant hoort daar niets an te merken. Er zijn echter Wen gemaakt. Een mevrouw bijvoorbeeld, die een brief krijgt dat haar 'uitkering wordt ge stopt, precies in de tijd van de maand dat de huur moet wor den betaald. Het duurde dagen ïoordathet was opgelost." Deoplossing kwam uiteindelijk omdat De Bont aan de bel trok. J)aar baal ik van. Ik vind dat een snelle afhandeling van der gelijke problemen niet het privi- editie Walcheren lege moet zijn van mensen die toevallig een raadslid kennen. Dat zou opgelost moeten wor den zonder mijn tussenkomst. Of het vroeger beter ging, toen elke gemeente een eigen sociale dienst had, weet ik niet. Mis schien hoorden we er toen ge woon niets van." Bij de cliëntenraad zijn geen klachten bekend over het feit dat mensen uit Vlissingen en Veere tegenwoordig naar Mid delburg moeten. „Opvallend ge noeg niet", zegt Clarijs. „Maar de contacten met een klantmana ger zijn ook niet zo frequent. Meestal worden zaken telefo nisch afgehandeld, dus in de praktijk hoeven mensen hele maal niet zo vaak naar Middel burg. Directeur J. Helmond van de so ciale dienst zegt dat het aantal klachten na de fusie niet is toe genomen. „In het eerste kwar taal waren er wat meer, maar nu worden er zelfs minder klach ten ingediend." Volgens Hel mond zijn cliënten wel op de hoogte van klachtenprocedures. „Wij hebben altijd gemeld waar ze kunnen klagen. En als er din gen zijn, pakken we die direct aan. Juist daarom hebben we frequent contact met de cliënten raad." Het is logisch dat er problemen zijn geweest, vindt Helmond. De fusie van de sociale diensten moest snel. „Niet alles gaat nu goed, maar de stabiliteit in de or- Vul hel diagram zo in dal in elke rij. elke kolom en elk vierkant van 3 x 3 vlakjes alle cijfers van 1 lol en met 9 precies 2 5 8 4 3 8 7 9 2 8 4 1 9 6 7 3 5 1 9 6 5 3 2 6 1 6 denksport puzzelbladen Deze rubriek is opgenomen in alle regionale dagbladen van NRp dagbladen 'oplagi? bijna 1.8 mlljoenl Meer informatie: e-mail; lnfo®nrp.nl o.v.v. Nieuws gelipt V0' ganisatie is nu meer aanwezig." De gemeenteraad moest vorig jaar snel beslissen over de fusie, om in aanmerking te komen voor een jaarlijkse extra bijdra ge van 1,4 miljoen euro van het Rijk. Dat financieel voordeel is inmiddels verdwenen. De socia le dienst heeft het geld één keer Staatssecretaris Van Hoof van sociale zaken is echter niet langer bereid om de inwone raantallen van de drie Walcher- se gemeenten bij elkaar op te tel len en het extra bedrag dat ge- door Miriam van den Broek VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen en BAM, het bedrijf dat De Fonteyne in Vlissingen bouwt, hebben een geschil over een rekening die de aannemer in juni heeft ingediend. In de nota is een extra bedrag opgenomen voor de afvoer van vervuilde grond. Het college is van me ning dat die meerkosten vallen onder het risico voor de aanne mer. De kwestie ligt inmiddels bij de advocaten. „We zijn niet van plan die meer kosten te betalen", zegt wethou der T. Verhage. „Er lag een over eenkomst over de afvoer van de vervuilde grond maar blijkbaar is dat uiteindelijk op een andere manier tegen andere kosten ge beurd." Uitvoerder B. de Kroo van BAM kan zich niet voorstel len dat hierover discussie is. „De tarieven voor het afvoeren van vervuilde grond worden door een externe organisatie vastgesteld. Vervuilde grond wordt ingedeeld in klassen. De mate van vervuiling bepaalt in welke klasse de grond valt en dus ook wat de verwerkings- prijs daarvan .is. Wij hebben daar niets over te zeggen." De Lokale Partij Vlissingen en de WD hebben laatst in de com missievergadering gewaagd om wat voor bedrag het eigenlijk gaat. De wethouder heeft daar nog geen helderheid over gege ven. „In de bestuursrapportage wordt gesproken over financiële en juridische risico's. Wij willen dat de gemeente inzichtelijk maakt wat die risico's zijn", zegt J. Kleinepier van de LPV. „Plet college kan wel vinden dat hij niet aansprakelijk is, maar wij willen weten of we nu pra ten over een risico van een paar duizend euro of een miljoen. We Judoschool in Westkapelle komt niet van de grond door Edith Ramakers WESTKAPELLE - In het voor malige gemeentehuis op de Markt in Westkapelle kan een restaurant komen. Daarin is nu een trainingscentrum voor vechtsporters gevestigd, dat niet loopt. De ondernemersvei'e- niging maakte eerder bezwaar tegen de bestemmingswijziging, maar ze legt zich nu bij de opvat ting van het Veerse gemeentebe stuur neer. De ondernemersvereniging ver wijst naar zeven jaar geleden, toen het karakteristieke gebouw te koop werd aangeboden. Er mocht geen horeca in komen. De ondernemersvereniging kaartte de bestemmingswijzi ging aan en sprak van zwalkend beleid van de gemeente. M. Audenaerde van de onderne mersvereniging zegt dat de me ningen over deze kwestie ver deeld zijn. „Daarom laten we het nu aan de horecaonderne mers zelf over om deze bestem mingswijziging te volgen en te beoordelen." Enkele horecaondernemers vin den dat ze benadeeld worden. Verzoeken die zij indienden, werden niet gehonoreerd. Dat ging onder andere over de weige ring van de bouw van recreatie appartementen boven een res taurant. „Eind van de week heeft de ondernemersvereniging een gesprek met twee wethou ders over het horecabeleid in het algemeen", zegt Audenaer de. Er zal gesproken worden over het aantal restaurants dat de kern Westkapelle aankan en de kans van de gevestigde hore caondernemers om het hoofd bo ven water te houden. De gemeente Veere reageert dat horeca inderdaad niet genoemd is als een van de nieuwe functies van het voormalige gemeente huis. „Maar ontwikkelingen gaan gewoon door", staat in een ambtelijke notitie. De gemeente is het oneens met de mening dat ondernemers worden bena deeld. „Want zij hadden het pand ook kunnen kopen en zij hadden aan het college kunnen vragen wat de mogelijkheden waren en zijn. Dat is niet ge beurd." De eigenaar van het gebouw is E. Borchert. Hij wilde er een trainingscentrum voor vecht sporters beginnen. Plet centrum werd in 2004 geopend, maar het komt niet van de grond. Geschikt De gemeente zegt hierover: „He laas is onze scepsis over een ju doschool uitgekomen en is er niks van terechtgekomen. Dan moet je de vraag stellen: wat dan? Een restaurant is een ge schikt alternatief." In het oefencentrum zijn onge veer zeventig slaapplaatsen voor gasten. Er zit een professio nele keuken en kantine in en de voormalige raadzaal is omge vormd tot ontspanningsruimte. Maar wat ontbreekt is een per manente dojo (oefenzaal) waar sportlessen gegeven kunnen wor den. Borchert heeft geen geschikte beheerders voor het centrum ge vonden. Hij woont zelf in de pro vincie Utrecht en hij kan het centrum niet zelf runnen. Door zijn werk is hij gebonden aan een centrale woonplaats midden in het land. Borchert meldt dat hij het statige gebouw de allure wil geven die het toekomt. Het restaurant moet een verrijking voor Westkapelle zijn. door Cornelleke Blok KWADENDAMME - Een pad denstoel, zo groot als een voet bal. Dat hadden Meike en Ma- rijn van Weele uit Kwadendam- me nog nooit gezien. „En ikzelf eigenlijk ook niet", bekent hun moeder Gaby. Ook al is het nog geen herfst, de reuzenbovisten groeien weer als kool. „We dachten eerst dat het afval was", zegt Gaby, die de padde stoelen gisterochtend vond, toen ze met haar kinderen over de Aalweg in Kwadendamme fiets te.. „Toen we dichterbij kwa men bleken het paddenstoelen te zijn. Er staan er zeven: twee grote en een groepje van vijf kleinere. We zijn terug naar huis gefietst om het fototoestel te halen. We hebben de padde stoel op internet opgezocht. Het bleek een reuzenbovist te zijn." De reuzenbovist is op zich geen bijzonderheid in het Zeeuwse landschap; dat hij al in augus tus groeit wel. „De reuzenbovist komt redelijk veel voor. Mensen zijn vaak wel verbaasd dat een paddenstoel zo groot kan wor den. Normaal is hij er pas half september, dus hij staat er vrij vroeg. De groei wordt bepaald door vocht en temperatuur", legt Chiel Jacobusse van Stich ting Het Zeeuwse Landschap meenten met een inwoneraantal van meer dan honderdduizend mensen krijgen, over te maken. Elke gemeente krijgt het geld nu weer afzonderlijk. De gemeente Vlissingen is niet van plan de extra kosten voor de afvoer van vervuilde grond bij winkelcentrum De Fonteyne te betalen. luchtfoto Ruben Oreel Roeiers nog niet op dreef Kamer bemoeit zich niet met HZ DEN HAAG - De Tweede Kamer onderneemt voorlopig geen actie om de terugbetalingsregeling van de Hoge school Zeeland (HZ) in Vlissingen te herzien. Afgelopen vrijdag besloot het kabinet een spoedwet in te dienen om te voorkomen dat hogescholen subsidie ontvan gen voor buitenlandse studenten die geen stap in Neder land zetten. Daarmee wordt mogelijk een gat afgedekt in de wet op grond waax-van de HZ vorig jaar met het minis- terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen overeen kwam in twintig jaar tijd 19,1 miljoen euro terug te beta len. Het is niet aan de Tweede Kamer maar aan juristen om te bepalen of de HZ bij nader inzien toch recht had op dit geld, stellen de Kamerleden Tichelaar (PvdA) en Visser (WD). Volgens CDA-Kamerlid Joldersma is nog te veel onduidelijk. Pas als de Tweede Kamer een oordeel velt over de spoedwet wil zij kijken of daaraan gevolgen zijn vei'bonden voor de PIZ. Verdachten metaaldiefstal gepakt 's-GRAVENPOLDER - Vijf verdachten van een diefstal van metalen bij het bedx-ijf Industriële Toelevering Me taal BV aan cle Rangeerstraat in 's-Gravenpolder zijn zon dagavond bij Rilland aangehouden door de politie. Een medewerker van het metaalbedrijf heeft bij hun ar restatie een belangrijke rol gespeeld. Hij zag zondaga vond dat het hek bij liet bedrijf was geforceerd en dat ex- een vreemde bestelbus op het terrein stond. Hij wachtte de inbrekers op, volgde hen in zijn auto en lichtte tijdens de achtervolging de politie in. De medewerker raakte de dieven op een gegeven moment kwijt. De politie trof hen later aan bij de Bathse Dijk bij Rilland waar ze de gestolen spullen aan het uitladen waren. Ze zijn gearresteerd en in een politiecel van gevangenis To rentij d vastgezet. De vijf verdachten variëren in de leeftijd van 32 tot 46 jaar. Van hen komen er drie uit Dordrecht, één uit Gronin gen en één uit Frankrijk, Plafond van zwembad verwijderd OOSTBURG - Het plafond en ophangsysteem van het luchtkanaal in zwembad De Eenhoorn in Oostburg zijn verwijderd. Het zwembad bleef vorige week dicht, omdat er een aantal plafondplaten naar beneden was gevallen. De oorzaak bleek corrosie in de ophangverbindingen tus sen het dak en het plafond. Plet zwembad is inmiddels weer open, maar moet het een tijdje zonder plafond stel len. „De komende tijd wordt x-ustig bekeken wat de beste op lossing is voor dit probleem", zegt een woordvoerster van de gemeente Sluis. Het plafond heeft alleen een akoesti sche en esthetische functie. willen overigens niet alleen de risico's van de Fonteyne in beeld krijgen, maar ook die van alle andex-e plannen, projecten en afspraken in de gemeente." De bouw van de Fonteyne ver loopt ondertussen redelijk vol gens planning, zegt De Kroo. „We hadden een verkorte bouw vakvakantie ingesteld zodat het werk niet onnodig oponthoud zou oplopen. Dat heeft goed ge welkt. De derde bouwlaag staat er inmiddels op en voor blok twee, het gedeelte aan de kant van de bibliotheek, zijn de voor bereidingen voor de derde bouw laag getroffen." door Ben Jansen GOES - De Zeeuwse landbouw heeft zoetwaterbuffers nodig voor extreme droogteperioden. Dat heeft de ongekend droge maand juli geleerd. Fruittelers en de laatste jaren ook steeds meer akkerbouwers gaan volgens voorzitter P. de Koeijer van de boerenorganisa- tie ZLTO in Zeeland heel zuinig om met zoet water. Ook al van wege de beperkte beschikbaar heid van water om met gulle hand te beregenen, passen ze druppelbevloeiing toe. Met dit systeem - een slang met druppe laars die ongeveer twee liter wa ter per uur afgeven - komt het water meteen in de bodem, waardoor er minder van ver dampt. De Koeijer: „Zelfs aardappelte lers werken tegenwoordig al met druppelbevloeiing. Plet is dan natuurlijk wel de bedoeling dat je op deze manier water kunt blijven geven tot de droog te voorbij is. Dat lukte vorige maand niet altijd. Het is natuur lijk sneu voor een teler die zijn gewas drie weken door de droog te heen heeft geholpen, dat hij de vierde week moet zien dat we gens gebrek aan water alle moei te en kosten voor niets zijn ge weest." Buffers kunnen boex-en helpen om het bij extreme droog teperioden wat langer uit te zin gen. De Koeijer meent dat buf fers zo langzamerhand bij de landbouwinfrastructuur horen nu het ernaar uitziet dat droge zomers steeds meer een ken merk van het klimaat worden. Hij vindt dat boeren er zelf het initiatief voor moeten nemen. De ZLTO kan hen bijstaan. Het ligt in dé opvatting van De Koe ijer voor de hand dat de over heid financieel bijspringt. Daar naast is wat hem betreft een be roep te doen op het geld dat be schikbaar is ter versterking van de Zeeuwse landbouw als com pensatie voor de geplande ont- poldering aan de Westerschelcle. De zoetwaterbuffers kunnen in regenrijke perioden worden vol- gemaakt en bijgevuld met water uit zoetwaterleidingen. Voor de fruitteelt zijn ze een uitkomst bij dreigende nachtvorst in het voorjaar. Door middel van bere gening is de tere bloesem tegen vorstschade te beschermen. zeeuwse almanak uit. De reuzenbovist is niet gif tig, je kunt 'm zelfs eten. Jaco- busse: „Je kunt er soep van ko ken of je kunt er schijven van snijden en 'm bakken in een koe kenpan. Ik zou het niet aanra den hoor, want het is veel mooier om de paddenstoel te la ten staan." foto Dirk-Jan Gjeltema 'De scholen zijn weer begon nen!', roepen banieren langs de weg. Over basisscholen gaat het dan'. Het voortgezet onderwijs heeft nog een week je nagedacht op welke wijze aan te vangen met het lesregi- me. Vorige week mochten de scho lieren hun duurbetaalde boe ken halen. Gisteren kon het docentenkorps de leerlingen nog niet gebruiken, want er werd vergaderd en vanoch tend ook. Vanmiddag is de jeugd ivelkom.. Vanaf twee uur. Om kennis te maken met mentor, klas en rooster. Maar deze week kan nog geen sprake zijn van geregelde les activiteit. Het gewenningspro- gramma van de brugklassers is gaande, ziet u, dat vergt al le aandacht. Waarvoor alsjeblieft begrip bij de hardwerkende ouders, die hun kroost ter voortgezet te vorming aan dat docenten korps hebben toevertrouwd. Het kroost dat na negen we ken vakantie uitsluitend met ettelijke welgemikte kanon slagen vanonder het dekbed te krijgen is, en zeker niet vóór de noen. Als dat ooit nog nodig wordt, althans. Nog maar acht we ken tot de herfstvakantie... Bijdragen voor deze rubriek: redactie@pzc.nl of Redactie Almanak, Postbus 314460 AA Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 13