Natuur plannen maken weinig kans -Jl Vakantielab in de Bewaerschole Weekend-Zeeuw Piet Oosting is vooral op zoek naar sfeer PZC Zeeland Ingestuurde alternatieven voor ontpoldering voldoen niet aan richtlijnen m f dinsdag 11 juli 2006 door Rinus Antonisse MIDDELBURG - De vijf aange dragen ideeën die ontpolderen langs de Westerschelde moeten voorkomen, maken weinig kans. Ze voldoen niet aan de belang rijkste eis voor herstel van het zwaar aangetaste Scheldebek- ken: méér ruimte geven aan de rivier. Enkele voorstellen slok ken zelfs meer ruimte op. Minister Veerman (CDA) van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit gaf vorig jaar aan dat tenminste 600 hectare nieuwe natuur nodig is in de Wester schelde. Mede met het oog op de Europese Vogel- en Habitat richtlijnen kan die niet binnen dijks of binnen de bestaande om- dijking in de rivier aangelegd worden. Het gaat er volgens de bewinds man om de natuurlijke proces sen - in het bijzonder de dyna miek van eb en vloed - in ere te herstellen. Veerman zegt het zo: „De benodigde extra ruimte voor vernieuwde natuurlijke processen kan ontstaan door het landwaarts verplaatsen van dij ken in ecologisch geschikte zo nes." Geulenpatroon Bij de provincie zijn tot pu toe vijf alternatieve ideeën voor ont polderen ingediend. Eén ervan (van H. Rietveld) beveelt com penserende maatregelen op Wal cheren aan. Ter hoogte van zwakke plekken in de duinenrij waterdoorlatende buizen, leg gen. In het achterland ontstaat een slenk- en geulenpatroon met een zout- en brakwatermi lieu (zie kaartje, 4). Van A. Mink van de Molen komt geen alternatief voor ontpolde ren, wel een advies voor inrich ting van de Zuid- en Everinge- polder bij Ellewoutsdijk. Het ri sico dat na ontpoldering te snel le opslibbing ontstaat (en vor ming van rietvelden), moet wor den voorkomen. En wel door een zodanige aanpak dat de eb- en vloedstromen in het ontpol- derde gebied lage schorren in stand houden. Drie alternatieve plannen heb ben wel direct de bedoeling om het onder getij-invloed brengen van polders tegen te gaan. In plaats van ontpolderen van de Hedwigepolder, wil de Zuidelij ke Land- en Tuinbouw Organi satie, afdeling Hulst, dat een kwart van het oude schor in het Verdronken Land van Saefting- he wordt afgeplagd. Gelijktijdig moeten de hoofdgeulen er wor den verdiept. De kwaliteit van het hoog opgeslibde verdronken land verbetert daardoor, stelt de ZLTO (zie kaartje, 1). Overigens heeft beheerder stichting Het Zeeuws Landschap al laten we ten zich hiertegen om verschil lende redenen te zullen verzet ten. J. Janse adviseert aanleg van een nieuwe buitendijkse polder van 600 hectare. In de dijken hiervan moeten voorzieningen komen die voor een dagelijks, beperkt natuurlijk getij zorgen. Een geschikte plek voor die pol der kan westelijk van Breskens gezocht worden. Bestaande slik- W Dc (al Een van de alternatieven behelst het omvormen van hoge, omvangrijke platen in de Westerschelde tot ten-complex zou daarvoor in aanmerking kunnen komen. ken en schorren mogen daar voor niet opgeofferd worden (2). De suggestie van F. Minneboo gaat uit van het inpolderen van hoge, omvangrijke platen in de Westerschelde. Dijken met door- Zuid- Beveland Het Zwin BELGIË ©Kees Lammers/PZC Breskens A ©Hooge,^ "3ST. Platen,? Zeeuws- Vlaanderen C^EL D Ternei laatmiddelen erin. Dat worden dan plaatpolders voor zoutwa terberging. Het Hooge Pla ten-complex in het westelijk deel van de rivier komt hiervoor in aanmerking (3). Riüand Bathf -D VERDRONKEN^», LAND VAN SAEFTlNGHEf©^ Hedwige- ep Prosperpoidèr Over de ideeën wil gedeputeer de M. Kramer (PvdA, natuur en water) geen oordeel vellen. „Dat past niet in mijn rol als bestuur der die een klus moet klaren." Hij vraagt over de kansen van de ideeën een reactie van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ). Past een idee binnen de uit gangspunten die voor natuurher- stel Westerschelde gelden, dan wordt dat voorgelegd aan een deskundige commissie. Daar voor heeft Kramer drie hooglera ren op het oog: W. Wolff (Gro ningen), P. Meire (Antwerpen) en C. Heip (Yerseke). Als zij oor delen dat het natuurlijke proces in de Westerschelde ermee ge diend is, dan gaat de gedeputeer de ermee naar Veerman. zoutwaterberging. Het Hooge Pla- foto Peter Nicolai Kramer wijst erop dat er voor elk ontpolderplan een uitvoeri ge procedure doorlopen moet worden. Onderdeel daarvan is inspraak. Mensen kunnen hun alternatieve ideeën voor ontpol dering ook via die procedure kwijt. Dan wordt bekeken of ze mee worden genomen in een mi- lieu-effectonderzoek. Voor omvorming van de Herto gin Hedwigepolder en een deel van de Vlaamse Prosperpolder (bij Saeftinghe) is de procedure in gang gezet (tot 13 juli is in spraak mogelijk). In het najaar beginnen de procedures voor uit breiding van het Zwin en ontpol dering in de Zak van Zuid-Beve land en/of Eendragt- en Helle gatpolder oostelijk van Terneu- Dierenambulance rukt vaker uit VLISSINGEN - De Dierenbescherming werd in i ruim vijfhonderd keer vaker gebeld dan in het ervoor. Toen rukte de dierenambulance nog 1279 uit voor een gewond dier; afgelopen jaar was dat li- keer. Coördinator I. Zweedijk weet wel waarom. „De Diere.-, scherming krijgt steeds meer bekendheid in Zee!^ Vooral van Walcheren komen veel telefoontjes. Me» hebben steeds meer in de gaten dat wij er zijn. Da nu ook al bijna vijf jaar. Onze drie auto's zijn som1 uur continu onderweg." De meeste telefoontjes over gewonde vogels, daarna komen de katten, dac. honden. Voor knaagdieren en kleinvee klinkt het mits alarm. Zestig uur werkstraf voor stalken MIDDELBURG - De eerste drie maanden had de inwon» van Arnemuiden grote moeite met het einde van zijn reis tie. Hij belde zijn ex 's avonds zeer vaak, reed met zijns to door haar Zuid-Bevelandse dorpje en viel haar ooi; andere manieren lastig. Politierechter M. Meeuwisse veroordeelde hem bij verstek tot zestig uur werkstraf, waarvan de helft vc-; waardelijk. Volgens het slachtoffer en de politie zijner: laatste maanden geen klachten meer over het gedrag-,-, de man. Het lijkt of hij de scheiding geaccepteerd h«c constateerde de rechter en vonniste conform de eis van: ficier van justitie M. Overmeer. Boete voor weglopen na ongeval MIDDELBURG - Nadat de inwoner van Kruiningenn; zijn auto in de sloot terecht was gekomen werden hije zijn twee inzittenden snel mee naar huis genomen k daar te douchen en warme kleren aan te doen. Hij veip echter de eigenaar van een weiland te melden dat bijt ongelukkige manoeuvre zijn afrastering kapot gaan. Weliswaar had hij die enkele dagen later zo zo kwaad als het ging gerepareerd, maar zonder oved met de eigenaar. Dat kwam hem gisteren op een bos van 300 euro te staan. Hij had volgens politierech M. Meeuwisse gewoon de politie en de eigenaar moes melden wat er gebeurd was en niet zomaar verdwijnen. Vechtpartij bij vakantiewoning ZOUTELANDE - Een inbraak heeft zondagmiddag 11.26 uur tot een vechtpartij geleid bij een vakantie#: ning aan de Duinweg in Zoutelande. De buurman van de woning dacht te merken dat bij dek» ren werd ingebroken. Toen hij een vreemde fiets ini tuin zag staan, belde hij de politie. Zelf nam hij met zij vrouw ook even poolshoogte. Uit de woning kwamen# luiden. Uit een gebroken raam stapte een jongen naar bit ten, en even later ook een meisje. De buurman paktek stel vast, waarop een vechtpartij ontstond. Iedereen schaafwonden op. De buurvrouw werd hard aan de haren getrokken door: jongen. Juist op dat moment kwam de politie ter plaats Zij nam het tweetal over van de buurtbewoners. De to zijn meegenomen en vastgezet. De jongen (17) en het meisje (15) verklaarden acht eraf 6 ze hadden ingebroken omdat ze op zoek waren naar- w plek om te slapen. kunst door Esme Soesman BURGH-HAAMSTEDE - Geen droge rapporten waarin resulta ten in cijfers zijn vastgelegd. Wél nieuwe horizonten, die ooit wellicht een visuele vertaling zullen krijgen. In het in de Be waerschole in Burgh-Haamste- de ingerichte vakantielaborato rium VakLab nemen vakantie gangers, gasten en passanten bet fenomeen vakantie vieren onder de loep. Vier ziekenhuisbedden. Een tafel met stoelen daar tussenin. Op de voorgevel de in neon letters streng ogende gebie dende tekst 'Gij zult u verma ken'. In kunstcentrum Bewaer schole geeft het door gastcura- tor en beeldend kunstenaar Adriaan Nette gecreëerde driedimensionale schilderij een bijzonder - enigzins twijfelach tig - smaakje aan het begrip va kantie. Althans: doordeweeks. In de weekenden kunnen belangstel lenden een short stay boeken en zo letterlijk meedoen aan het project De Kunst Van Vakantie Vieren (DKVW), waarbij met levende onderzoeksbeelden nieuwe trends op de vrijetijds markt worden onderzocht. De vakantiegangers die zo'n bijzon der arrangement - centraal gesi tueerd in vakantiedorp bij uit stek Burgh-Haamstede - mee maken, gaan onder meer op pad met de opdracht van Nette om bepaalde vakantiefenome nen te onderzoeken. Zo kunnen de bezoekers bewust, met alle zintuigen op scherp, de 'im mens landschappelijke ruimte van het eiland Schouwen-Dui- veland' beleven en toetsen op nieuwe mogelijkheden. Met als extra bijzonderheid dat de gas ten in de - gedeelde - als luxe re sort aangeduide expositieruim te elkaar permanent kunnen ob serveren en ook zelf geobser veerd kunnen worden, bij wijze van eenmalig vakantiesculp tuur. Heilige plicht 'We beschikken over steeds meer vrije tijd, maar het lijkt wel alsof we het steeds drukker krijgen. Genieten is voor de va kantieganger geen voorrecht meer, maar een heilige plicht. Daarbij wordt voortdurend jacht gemaakt op ultieme zijns ervaringen. De hedendaagse pretconsument denkt recht te hebben op geluk in de vakantie, want hij beeft tenslotte z'n geld en spaarzame vrije tijd in die vakantie geïnvesteerd.' Het zijn beweringen van derden die Net te aan anderen voorlegt om de vakantiebeleving grondig te kunnen onderzoeken. „Ik stel ter discussie, maar ik ben niet degene die de moraal vastlegt. Ik citeer alleen maai-", zegt hij zelf. Niet met het doel om tot een we tenschappelijke conclusie te ko men, maar om nieuwe horizon ten aan te boren. Zoals afgelo pen weekeinde bijvoorbeeld ge beurde toen agrarisch en cultu reel ondernemer Jaap Verseput uit Zonnemaire aan tafel schoof om met Nette en de Vak- Lab-gasten mee te eten in de Bewaerschole. Daar werd over de mogelijkheid gesproken om beeldrecht te laten gelden op het (agrarisch) landschap, als zijnde één van de belangrijkste ingrediënten van het toeristisch product. Wat Nette visueel ver taalt in een plastic corridor, waar automobilisten en fietsers doorheen rijden zonder van weidse uitzichten te kunnen ge nieten. „Dan mis je dus opeens de kwaliteiten die anders als vanzelfsprekend worden ge zien." Nu maakt hij die vertaal slag nog in gedachten, maar de opgedane inspiratie - en dat geldt voor alle betrokkenen - krijgt in de loop van de tijd ze ker ook visueel vorm. VakLab in de Bewaerschole aan de Weststraat in Burgh- Haamstede is tot en met 3 sep tember geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Ook is er nog een driedaags VakLab-arrangement te boe ken - 's weekends van vrijdag tot en met zondag. Dat kan via een mail naar vakantie@bewaerschole.nl. Gastcurator Adriaan Nette heeft de Bewaerschole tijdelijk veranderd in een sober vakantielaborato rium. foto Marijke Folkertsrru door Anita Tournois HOEK - „Bij het maken van een werk staat sfeer voorop, dat is voor mij het allerbelangrijkst", laat Piet Oosting weten. Onder de titel Een Fries tussen de Zeeuwen exposeert hij zijn wer ken in Galerie aan de Lein in Hoek. Het zijn creaties die zijn ontdekkingsreis tonen in de we reld van aquarel, pastel, acryl en olieverf. Oosting maakt als snel duidelijk wat hij bedoelt met de titel van de tentoonstelling. „Doorde weeks woon ik in Friesland, maar de meeste weekenden breng ik door in ons huisje in Hoek. Door mijn partner, die oorspronkelijk hiervandaan komt, ben ik een echte week end-Zeeuw geworden. Ik voel me hier ook thuis en van liever lee leer je steeds meer mensen kennen. Het is dan ook bijzon der fijn om mijn werk te mogen Kunstenaar Piet Oosting bij zijn werk Weerspiegeling. foto Peter Nicolai exposeren in deze galerie." Gale rie aan de Lein is een plaats waar meerdere mensen (deze keer dertien) in groepverband hun kunstzinnige aspiraties ex poseren en die gerund wordt door zeventien vrijwilligers. Naast de groepsexpositie wordt steeds iemand uitgenodigd er zijn werk te exposeren. Deze keer is de beurt dus aan Oosting, die divers werk laat zien. Zowel disciplines als toege paste technieken en onderwer pen variëren. In aquarel, olie verf, acryl als pastel legt hij de dingen vast die op dat moment zijn voorkeur hebben. Cursus „Als jongen tekende ik wel af en toe wat. Maar school en werk namen me in beslag. Na een rot- tijd en een cultuurreis naar Barcelona was mijn interesse zodanig gewekt, dat ik op cur sus ben gegaan. Ik ben nu drie jaar bezig en probeer van alles uit." „Intussen is wel gebleken dat het belangrijkste element in mijn werk het overbrengen van sfeer is. In mijn beroep als archi tect, probeer ik dat ook altijd. Goed luisteren naar de mensen, wat ze graag willen en dit op bouwkundig gebied interprete ren. Maar dat is dan ook echt de enigste overeenkomst. Als tegen hanger werk ik juist niet teken- matig, maar spontaan." Datgene wat hij wil uitbeelden, zit in zijn hoofd. „Het gevoel voor verhoudingen is toch al aanwezig. Door mijn achter grond heb ik al geleerd goed te kijken. Ik zet dus niets op, begin altijd van boven en werk dan naar onder toe. En zo groeit en ontstaat het." De geëxposeerde werken vor men getuigen dat deze werkwij ze voor hem voldoet. Een van de meest toegepaste inspiratiebron nen is het landschap, zowel het Zeeuwse als het Friese. Maar men ziet ook portretten en enke le afbeeldingen van oosterse mensen. „Deze taferelen verhalen over er varingen en indrukken die ik op gedaan heb tijdens een reis naar Tunesië. Een krantenfoto van de ze vier vrouwen op de fiets met weerspiegeling in het water in spireerde me tot het maken van deze pastel. Wat ik hier wiö overbrengen is de warmte, 0 ik voelde. Daarom heb ik gelen en bruinen gekozen. Er andere keer weer probeer ik alleen met lichte tinten.'" Details Een portret van een androgs persoon, kijkend door een dek' van sneeuwvlokken en een terlandschap, vormen fr® voorbeelden. Toch legt t rant-kunstenaar zich soms»' toe op details. Zoals in het vit'' luikje over de gang van druivs tot wijn. Of de pastel van et- oog, dat uitstekend oogt, W- technisch als artistiek. Expositie: Werk van Piet Oaifö t/m 28 juli in Galerie aan dek' Molendijk 13, Hoek Geop do.-vr. 14-17 uur, za. 12-16 W. (Advertentie) Den Dekte www.dendekkermuziek.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 40