Invoering van WMO wekt zorg I i PZC Cliënt mag niet de dupe worden van Wet Maatschappelijke Ondersteuning Vlissinger gestraft voo agressie tegen vader b'- 4t- m. Poppendamme viert vijftiende verjaardag Mans en Stouten geven dubbelconcert op orgel NIEUW in Nederland: chocoladepil met bijsluiter! Alléén het goede uit chocolade zonder suikers en vetten. 3 Goes: Drogisterij De Rode Pilaren, Lombardstraat 6 dinsdag 11 juli 2006 door Ali Pankow ZIERIKZEE - „De cliënt mag niet de dupe worden als het bud get voor de Wet Maatschappelij ke Ondersteuning (WMO) niet toereikend blijkt te zijn", bena drukt beleidsambtenaar F. Ba- bijn in antwoord op vragen van bezorgde vertegenwoordigers van zorgorganisaties, raadsfrac ties en dorpsraden. Tijdens een hoorzitting gister middag in het Zierikzeese ge meentehuis gaf Babijn een toe lichting op deze nieuwe wet die per 1 januari 2007 van kracht wordt. Het Rijk legt met de WMO de taak van zelfredzaamheid van de burgers voor een groot deel Bouw van brede school in Goes kan beginnen GOES - Sloopbedrijf Sagro ver wijdert momenteel de funda menten van de afgebrande scho len in De Spinne in de Goese Polder. Het werk gebeurt nog net voor de bouwvakvakantie, zodat na de zomer de bouw van de nieuwe brede school kan be ginnen. Enige haast is geboden omdat het gebouw op 1 september vol gend jaar klaar moet zijn. De Holtkampschool en 't Noorder licht, die nu in tijdelijke onder komens in De Spinne en het Ce- reshof huizen, keren dan terug naar hun oude plek. De brede school herbergt uiteraard een nieuw wijkcentrum. Het vorige brandde net als de scholen af in de nacht van oud op nieuw in 2002/2003. Verder krijgt een jon gerenhonk onderdak in de brede school, die zo'n 7,5 miljoen euro kost. Naast het terrein dat na de brand jarenlang braak lag, wordt eveneens grondwerk ver richt. Tussen de brede school en het nieuwe winkelcentrum ver rijst een huisartsenpraktijk. bij de gemeenten. Dat houdt in dat de gemeenten moeten zor gen voor hulp in de huishouding als mensen dat zelf niet meer kunnen, voor het bevorderen van leefbaarheid en voor onder steuning van mantelzorgers en voor verslavingszorg. Schouwen-Duiveland krijgt daarvoor een budget van 2,7 mil joen euro van het Rijk. Daarop komt de gemeente gerekend fMtf. f X"? 1 1 «-««V yc*i Bezoekers van imkerij Poppendamme bekijken een van de bijenkorven. foto Ruben Oreel door Miriam van den Broek POPPENDAMME - Het bezoekerscentrum Imkerij Poppendamme bestaat vijftien jaar. Om dat te vieren vertelt bijenhouder Piet de Meester deze zomer elke maandag het ver haal achter de honingbij. „Normaal geef ik die uitleg alleen aan groe pen", zegt De Meester. „Maar voor het jubi leum wilden we ook alle andere bezoekers de kans geven dit verhaal te horen." Aan de hand van dia's en voorwerpen zoals bijenkorven en een imkerpak, vertelt De Meester hoe bijen honing maken, dat een bij envolk uit 30.000 tot 40.000 bijen kan be staan en dat de koningin in het voorjaar 1000 tot 1500 eitjes kan leggen. Op vragen uit het publiek antwoordt de im ker dat hij eigenlijk nooit handschoenen draagt, maar wel bescherming voor het ge zicht op doet, dat hij van april tot oktober een dagtaak heeft aan de bijen en dat het slecht gaat met de bijenpopulatie in Neder land. „Het houden van bijen is heel bewerkelijk", geeft De Meester als verklaring. „Het kost veel tijd en je kan er niet van leven. Jonge imkers komen er bijna niet meer bij. Boven dien zijn de bijen tegenwoordig heel gevoe lig voor ziekten. Vijftien jaar geleden telde Nederland 200.000 bijenvolken. Nu zijn dat er nog maar 40.000. Als er vroeger vijf vol ken dood gingen, vond ik dat veel. Nu kijk ik er al niet meer van op als een kwart van mijn bijen sterft."De Meester houdt zijn pre sentatie elke maandag tot september. Om 14.00 uur is de lezing in het Nederlands en om 15.00 uur in het Duits. naar de huidige hulpvraag naar verwachting al circa 550.000 eu ro tekort. „Wat gebeurt er als bijvoorbeeld na tien maanden blijkt dat er vier miljoen euro nodig is?", wil CD A-raadslid A. Overwater weten. Volgens Babijn zal de gemeente raad dan elders binnen de begro ting financiële middelen moeten vinden. De gemeente gaat er voorshands vanuit dat voldaan moet worden aan terecht geach te, oftewel geïndiceerde, hulp vragen. Lang niet alle aanwezigen blij ken gerust gesteld met dit ant woord. Immers ook de wijze van indicatie roept vragen op. „Wordt er straks bekeken of er wellicht een vriendelijke buur vrouw beschikbaar is die wel een paar uur huishoudelijke zorg wil verlenen?", informeert WD-raadslid W. van den Berg. Volgens Babijn wordt daar ove rigens bij de huidige indicaties telling ook al rekening mee ge houden. Anderzijds acht hij het niet on denkbaar dat het beoordelen van een verzoek om huishoude lijke zorg, een bredere hulpbe hoefte aan het licht brengt. Zo dient ook bekeken te worden of de hulpvrager in kwestie gebaat is bij aanpassing van de woning, maaltijdvoorziening en vervoers mogelijkheden. Babijn geeft aan dat de gemeen te samenhangend beleid dient te voeren op negen zogeheten pres- tatievelden. Die betreffen onder meer: leefbaarheid en sociale sa menhang, preventie voorzienin gen voor opgroeien en opvoe den, geven van informatie en ad vies, maatschappelijke partici patie en openbare geestelijke ge zondheidszorg. Voor de nieuwe taken in het ka der van de WMO stelt de ge meente een Adviesraad in, waar in deskundigen vanuit de samen leving zitting zullen krijgen. Be langstellenden worden vanaf 15 augustus via oproepen in diver se media verzocht te solliciteren naar een van de dertien plaat sen binnen deze Adviesraad WMO verdeeld over de negen prestatievelden. door Emile Calon MIDDELBURG - Het uitschel den van zijn moeder door zijn vader vormde voor de twintigja rige Vlissinger de bekende laat ste druppel. „Dat pikte ik niet", zei hij gisteren tegen de politie rechter M. Meeuwisse. De jongeman liep op 26 oktober vorig jaar de zaak van zijn va der in Middelburg binnen en gaf hem, na een korte doch felle woordenwisseling, een zet tegen zijn borst. Volgens de Vlissinger was het niet meer dan een stevige zet. Hij was hoogst verbaasd dat zijn vader een gekneusde rib en een bloeduitstorting had. De jon gen had die dag een woordenwis seling met zijn vader; zijn moe der kwam hem te hiüp waarop hij zelf naar buiten ging. Toen hij hoorde hoe zijn vader haar beledigde, stapte hij weer;» binnen om het voor haar# nemen. Officier van justitie M. o> meer hield de jongeman: dat een arts de kneuzing bloeduitstorting had geco^ teerd, „Medische verklap DE liegen niet." Het stond voor haar vast 4 zoon dan ook letsel had ta bracht aan de vader. 0{ dat beurd was door te slaan, de vader beweerde, of door te duwen, was voor niet duidelijk. Justitie had de jongeman i; vankelijk een boete van 22!- ro opgelegd. Die had hijnietb taald, omdat hij zijn aan de rechter wilde gen. Dat verhaal was voordel Füle ficier reden om in haar eis de; laat: voorwaardelijke boete om te; ten in een voorwaardelijk rechter vonniste conform. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Wat ze gemeen hebben, is een jeugdigde start: Martin Mans en Marien Stouten leerden beiden op zeer jonge leeftijd het orgel te bespelen. Mans mocht zich op twaalfjari ge leeftijd al kerkorganist noe men. Stouten werd dat op zijn vijftiende. Samen verzorgen ze vrijdagavond 14 juli in de Nieu we Kerk in Zierikzee een dub belconcert op het Kam- en Van der Meulenorgel. De beide musici werken al jaren samen en hun gezamenlijk optre den in Zierikzee geldt inmiddels als traditie. Het programma be staat hoofdzakelijk uit werken voor twee orgels. Er is een mix gemaakt van bewerkingen van geestelijke liederen en van orgel werken. Zo komen er composi ties van Mozart, Lefébrure-Wé- ly, Zwart en Zonnenberg aan bod. Marien Stouten werd in 1983 in Kerkwerve geboren. Hij begon zijn muzikale loopbaan met blokfluit toen hij vijf jaar was. door Twee jaar later kreeg hij apt ste orgellessen van Ik Mans. Stouten geeft sinds i leiding aan het Schouws orkest, waar hij de cd 'Orgs Orkest' mee opnam. Daans bracht hij samen met zijn br; en zussen de cd 'Stouten Ife ceert'. Momenteel studeert aan het Conservatorium int: bij Ignace Michiels. Mans werd in 1965 gehore Melissant. Naast zijn oigês die bekwaamde hij zich inb directie bij Pieter-Jan Leu Hij is al ruim tien jaar org in de Breepleinkerk in Ro dam. Mans geniet grote bete heid door zijn improvisatie: lent. Zijn eerste improvisatie-: bum werd met 'goud' bekroe Voor de verkoop van meert 50.000 exemplaren van de 'Christmas Carols' ontving! een platina cd. Mans maaklt internationale concertreizea treedt regelmatig op voor ui en televisie in het EO-proge ma 'Nederland Zingt' Het dubbelconcert in de Nies Kerk begint vrijdagavond 20.00 uur. Ope Het vervolg van de familieberichten van pagina 8 't Verlies was er al voor '1 einde, de rouw voordal het afscheid kwam, toen die onzekere verwarring bezit van zijn gedachten nam. je vader blijft je vader, zo eigen en vertrouwd. Je wilt hem niet graag missen, omdat je van hem houdt. Maar eens komt dan de dag, dat je hem moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan. Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa Willy Alfred Colpaert in de leeftijd van 84 jaar. Oost-Souburg: Maddy Col paert-de Visser Muhos (Finland): Alfred Colpaert Rütta Colpaert-Kukkohovi Kim, Kristian Veere: Sal Colpaert Inge den Boer Gijs. Daan. Sara 's Heer Hendrikskinderen: Carlo Colpaert Cora Colpaert-den Boer Lars, Noortje, Nils 8 juli 2006 Reggeslraat 28 4388 RR Oost-Souburg Er is gelegenheid tol condoleren en om afscheid van hem te nemen op donderdag 15 juli van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 'Overtoom-Groen' aan de van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. De crematieplechtigheid zal plaatshebben op vrijdag 14 juli om 15.00 uur in het crematorium 'Middelburg' aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot samenzijn in de ontvangkamer van het crematorium. r ui tv aar fv erzorgins de Groot-de Kam informatiecentrum begrafenissen en crematies dag en nacht bereikbaar gratis informatiepakket tel. 0118-612868 Vecrseweg 36,4332 BG Middelburg internet- www.degrooidckam nl Mogelijkheid lot opbaren in Middelburg, Vlissingen en Veere. Jezus zei: "Wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven". Joh. 11:25 Bedroefd omdat wij haar moeten missen, maar dank baar dat wij haar zo lang in ons midden mochten heb ben. geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en over- Fokje Kalle-Steenkamp weduwe van Martinus Kalle 9 mei 1921 10 juli 2006 Middelburg: Ron en Lenie Middelburg: Marlijn en Claudine, Boaz Rijswijk: Bas en Maaike Correspondentieadres: Jan van Hoofkwartier 70 4333 EB Middelburg Er is gelegenheid om afscheid te nemen op vrijdag 14 juli van 12.45 lot 13.15 uur in het uitvaartcentrum Monuta "De Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlis singen. Aansluitend zal er aldaar een herdenkingsdienst wor den gehouden, waarna om 14.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vlis singen. Na de begrafneis is er gelegenheid tot condoleren in voornoemd uitvaartcentrum. Na een moeizaam einde heb ik helaas afscheid moe ten nemen van mijn neef Barend Willem van der Jagt "Wim" Vlissingen, t Den Haag, 30 mei 1920 3 juli 2006 Mevrouw Joop Stofkoper en in goede, langdurige vriendschap Mevrouw Greet de Beer-Everwijn 10 juli 2006 Conesponden t ieadres: Mevr. J.C. Stofkoper Fuchsiastraat 82 2565 PT Den Haag j.stofkoper@helnet.nl Op verzoek van Wim heeft de uitvaart in kleine kring plaatsgevonden. Psalm 146:2 en 5 (berijmd) Heden overleed onze geliefde moeder en oma in de gezegende leeftijd van 88 jaar. Jannetje de Ridder-Ven te vogel Aagtekerke: Nelly Koutstaal-de Ridder Jaap Koutstaal Nicaragua: John en Sara Maria Bliek Vrouwenpolder: Lydia Bliek en Bastiaan Willemstein Aagtekerke, 10 juli 2006 Met droefheid geven wij u kennis, dat na een kort stondig ziekbed, door de Heere is weggenomen, onze zwager en oom Kees Meerman H. Wondergem M. Wondergem-Buijs Neven en nichten Amemuiden, 11 juli 2006 Heden overleed mijn zwager en onze geliefde Ome Kees lohannis van Belzen Blaas en Ineke Gerda en Klaas Prina en Cas Johnny en Lydia en kinderen Arnemuiden, 9 juli 2006 Voor een zorgzame begeleiding Uitvaartzorgcentrum De Bevelanden J.C. Hoekman geloeloozepad 20, «63 a) goes (0113) 227525 Uw adviseur voor een uitvaartverzekering op maat Een moeder met een karakter van goud. Een moeder die echt van je houdt. Een moeder, altijd op het juiste moment. Een moeder waar je trots op bent. Een moeder, zonder klagen, zonder vragen. Een moeder die haar ziek zijn zelf moest dragen. Een moeder vol energie en levenskracht. Een moeder die ons ter wereld bracht. Een moeder die uiteindelijk moegestreden uit ons midden is weggegleden. Tot onze droefheid maar dankbaar dat zij zo lang bij ons mocht zijn is overleden onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en oma-oma Cornelia Adriana Meulenberg-Verburg weduwe van Jan Dirk Meulenberg Kamperland, t Vlissingen, 9 september 1911 6juli2006 Middelburg: Piet en Nel Oost-Souburg: Wilma en Adrie Klein- en achterkleinkinderen Onze dank gaat uit naar het verzorgend personeel van de Thuiszorg voor de goede verzorging. Correspondentiead res Wilgenstraat 76 4588 LJ Oost-Souburg Overeenkomstig haar eigen wens heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden. Een oma die liefde gaf in haar leven, die wij van haat- hebben gekregen is na een kortstondig ziek zijn over leden Oma en oma-oma Meulenberg Jeffrey en Jessica Zoë en Loïs Burchtstraat 4 4388 JL Souburg Dankbetuiging De grote belangstelling, de vele bloemen, kaarten ens me woorden bij het afscheid van mijn lieve man.onz; der en opa Jan Traas hebben diepe indruk op ons gemaakt en ons kracht de toekomst gegeven. Daarvoor willen wij u hartelijk danken. Henriëtte Traas-van de Ven Kinderen en kleinkinderen Vlissingen, juli 2006 Begrafenis- en Crematieverzorgc OVERTOOM-GROT Kantoor en rouwcentmm: Van Dishoeckstraat 620 4382 XW Vlissingen Telefoon: 0118-413417 HOUD AMREF FLYING DOCTORS IN DE ID Help Afrika om zelf een menswaardig bestaan I op te bouwen. Giro 8829 in Leiden. Tel 071-576 94 76 of www.amref.nl CAMREF FLYING DOCTOR I Tj. Selfsupporting liT: I Chocolade liefhebbers weten al lang dat cacaobonen substanties bevatten die een positieve invloed hebben op de gemoedstoe stand. Maar cacao doet meer, deze heilzame plant bevat van nature meer dan 300 stoffen waarvan de belangrijkste theobromine en flavanoien zijn. Nieuw is de chocoladepil Chocola-tine. Deze pil bevat theobromine en flavanoien in de goede dosering. Energiek positief Theobromine heeft een stimuleren de invloed, het bevordert de gemoedstoestand en geeft een opbeurend gevoel. Daarnaast geeft deze stof voelbaar extra energie. Bevordert de stofwisseling Theobromine vermindert ook de eetlust en bevordert de stofwisse ling. De combinatie van een verhoogde stofwisseling en een beperkte eetlust draagt bij tot het behoud van een optimaal lichaamsgewicht. Goed voor hart bloedvaten Cacao flavanoien zijn antioxidante stoffen die celbeschermend zijn. Flavanoien hebben een verzorgen de invloed op hart en bloedvaten, helpen bij verlaging van het cholesterolgehalte en hebben een gunstige invloed op de bloeddruk. DE FEITEN: Geeft voelbaar extra energie (in verband met de opwek kende invloed niet innemen minder dan 4 uur voor het slapen gaan) Bevordert een positieve gemoedstoestand Goed voor hart en bloedvaten Voor het behoud van een gezonde bloeddruk Helpt bij verlaging van het cholesterolgehalte Bevordert de bloedcirculatie Helpt bij overgewicht Chocolatine: goed voor hart en bloedvaten INTRODUCTIE-AANBIEDING 1 verpakking Chocolatine (60 tabletten) van 19,95 voor 17,95 geldig t/m 2 weken na verschijning Uw voordeel 2,-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 36