zc erbod op gebruik slootwater In Kats heb je een vriezer nodig GETIPT VOOR U Nieuw havenfront bijna klaar - bouRgin bouRgin PUZZELPAUZE {aatregel waterschap heeft weinig gevolgen voor hoeren Boursiri: de ronde uit Frankrijk! 9 8 4 3 5 4 2 7 6 5 9 1 3 6 3 4 7 6 9 5 4 2 9 8 1 1 7 „jieom-aisws SSois®PK-2' S,us31.4460 AA Goes KSS-Sand: 0113-315520; »rws Vlaanderen: 0114-372770; jUjnaal: 020-4562500. nsdag 11 juli 2006 waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844-1998 Chirac vol bewondering voor Zidane Mlll'MM'iM [DDELBURG - Boeren mogen Hiïlopig geen water meer uit „ten halen om hun land te be lenen. Waterschap Zeeuwse anden heeft dat verboden om voorkomen dat het grondwa- rpeil te ver daalt. I 9or de aanhoudende droogte ode laatste weken is het wa- ,eil in de waterlopen ver ge it Omdat het droog zal blij- »n. wil het waterschap niet dat water uitgehaald wordt om land te besproeien. Daar in zou ook het grondwater te f zakken. Dat is schadelijk or de gewassen, omdat die lei meer bij het grondwater innen komen. pvendien is een te lage grond- aterstand schadelijk voor be- mwing, die erdoor kan verzak- n. itverbod geldt voor onbepaal- tijdvoor heel Zeeland boven 1 iigenaar oude lerf overleden IffiEMUIDEN - De laatste ei- Itnaar van de monumentale Ijheepswerf Meerman in Arne- liuiden is zondag overleden. ■£e$ Meerman werd 91 jaar. let is triest dat hij de gereed- iming van de restauratie van Éwerf niet meer heeft kunnen temaken", zegt R. Geluk van Stichting behoud Hoogaars, lij was erg betrokken en tam elke dag wel een kijkje ne- en." De scheepswerf werd in 53 opgericht en is daarmee de istewerf in Zeeland. aakstraf voor tserveren kamer nder valse naam orEmile Calon DDELBURG- Terwijl De in- iner van Den Haag in de open Éentiaire inrichting De Ne- rhof in Middelburg zat, ver- 1ste hij een fax en reserveerde een kamer in hotel De Nieu- Doelen in Middelburg. Hij d zijn kamer net betrokken of yjj ree rechercheurs klopten aan, mronteerden hem met die ver late fax en namen hem mee. de Westerschelde, behalve het schepolder in oostelijk Zuid-Be- voer van zoet water namelijk ZLTO raakt het verbod maar gebied ten oosten van het Schel- veland, Tholen en Sint Philips- voldoende. weinig boeren. Het oppervlakte- de-Rijnkanaal, de Reigersberg- land. In die gebieden is de aan- Volgens landbouworganisatie water is in de meeste gebieden ZIERIKZEE - Het nieuwe havenfront bij het historische poorten complex van Zierikzee is bijna klaar. De 177 meter lange stalen damwand langs de Scheepstimmerdijk is voorzien van geprefabri ceerde van metselwerk voorziene voorhangwanden "die het nieuwe stuk kade het aanzien van een oude kademuur moet geven. Gisteren werden de laatste voorhangwanden afgehangen. Vandaag wordt met behulp van een drijvende bok en een kraan begonnen met de plaatsing van meerpalen in dit deel van de Nieuwe Haven. Alles bij elkaar komen er twintig te staan. Die hebben, zegt woordvoerder JE. Dek van Aannemingsbedrijf Van der Straalen uit Hansweert, een beschermende, maar vooral decoratieve waarde. Dal de gemetselde voorhangwanden nu wel erg 'nieuw' afsteken tegen de eeuwenoude Noord- en Zuidhavenpoort, is volgens Dek snel verleden tijd. „Met een paar maanden zie je dat niet meer. We hebben hetzelfde sys teem eerder bij 't Luitje aan de Nieuwe Haven toegepast en dat oog de binnen de kortste keren oud." foto Marijke Folkertsma te zout om het te kunnen gebrui ken voor het besproeien van ge wassen, stelt C. Michielsen, spe cialist water van de ZLTO. Het verbod is desondanks van belang, zegt D. Steijn van het waterschap. „Op Walcheren, Noord-Beveland en Schou- wen-Duiveland zijn inderdaad weinig boeren die oppervlakte water gebruiken. Maar al zou het er maar één zijn die het doet, dan is dat al te veel." Vanaf Zuid-Beveland zijn bij het waterschap vijf verzoeken binnengekomen om met opper vlaktewater te mogen berege nen. Die zijn allemaal afgewe zen. Weinig last De fruittelers op Zuid-Beveland hebben weinig last van het ver bod. Michielsen wijst erop dat zij zijn aangesloten op de zoet waterleiding, die zoet water uit de Biesbosch aanvoert. Dat werkt goed, weet fruitteler H. Hoekman uit Vrouwenpolder op Walcheren. Zijn zoon heeft een fruitbedrijf in Goes en is op de leiding aangesloten. Hoekman zelf niet en hij maakt daarom ge bruik van de gewone waterlei ding. „Dat is wel duur, twee eu ro per kubieke meter water, maar het moet. Het water in mijn grond is te zout." De grond kan extra water wel heel goed gebruiken, consta teert landbouwer J. Kodde uit Arnemuiden. „Ik sta nu in een bietenveld en dat is kurkdroog. Er zitten scheuren in de bodem. Het heeft lange tijd niet echt ge regend." Maar het verbod van het waterschap om water uit de sloot te halen, deert hem niet. „Zoals gezegd, dat is toch te zout." :n kwaad in de zin, zo rklaarde hij gisteren aan poli- irechterM. Meeuwisse. Hij wil- laUeenmaar een artikel schrij- n over hoe gemakkelijk het is n kamer te reserveren op laravan een bedrijf, fficïer van justitie M. Over- eer geloofde geen snars van jn verhaal. Ze hield hem voor ithij al sinds 1986 aan het op- -hten is en zelfs een forse cel- kaf heeft gekregen voor frau- at haar betreft mocht de man in ook veroordeeld worden tot n nieuwe celstraf van zes we en tot het alsnog uitzitten in een voorwaardelijke cel- rafvanzes maanden, die vorig ar nog was opgelegd. Ze wees rop dat de man niets had ge- egd over de hotelreservering te en de reclassering. En tijdens e zitting bleek ook dat de stich- ?g Doors in Vlissingen, die ön momenteel begeleid, niets ist. Hadden ze dat wel gewe- 11 dan was hij niet in aanmer- ing gekomen voor begeleiding, perkende een medewerker, man erkende direct dat hij e hotelreservering niet had mo to maken. „Ik was fout." Tege- kertijd deed hij een beroep op goedhartigheid van politie ker M. Meeuwisse om hem iet terug de cel in te sturen, feeuwisse erkende dat ze met en dilemma zat. Volgens de re is moest ze de voorwaardelij- wlstraf omzetten in een on- KTwaardelijke. Tegelijkertijd psefte ze dat de man dan terug 1 af is en na zijn vrijlating Kr gaat oplichten, waarschuwde hem dat hij 'et weer mag afglijden en legde taakstraf van honderd uur ivoor het onder valse naam re- !n van een hotelkamer, aast hield ze de omzetting de voorwaardelijke straf '?n tot 23 oktober. Dan hoopt 0 van ^oors te horen hoe het »at met de man en of hij vorde ren maakt. Blijven we thuis of pakken we de koffers? De PZC besteedt deze zomer zes weken lang aandacht aan vakantie in Zeeland. Verslaggevers schrijven over Zeeuwen die hun vakantie doorbrengen in de eigen provincie. Ook aan bod komen de bijzondere hotelkamer, de knusse bed breakfast en het privéparadijsje in de achtertuin. Deze week: de Dorpsstraat. Kats Ze zouden hoog scoren bij een verkiezing van de gelukkig ste buurt van Nederland. De be woners van de Dorpsstraat in Kats hebben werkelijk niets te klagen. Nadelen? Nee, we zou den het niet weten. Het lijkt wel of ze het van tevoren hebben af gesproken: „We voelen ons hier zó thuis." Hier niet harder dan dertig kilo meter per uur, staat op een bord aan de toegangsweg van het Noord-Bevelandse dorpje. Geen wonder. Kats bestaat voor het grootste deel uit smalle straat jes. Je moet daar niet jakkeren, maar bereid zijn even opzij te gaan als er een auto van de ande re kant komt. De Dorpsstraat ziet er ook zo uit. Opvallend: het is niet één van de belangrijkste straten, zo als meestal het geval is. In Kats is het een verbindingsweggetje tussen de langere Dijkstraat en Kerkstraat. Niet meer dan een twintigtal huizen staan er, aan elke kant tien. Kleine woningen, zonder voor tuin. De meeste wel prachtig on derhouden. Van die huisjes waarvan je achter de voordeur en in de achtertuin tal van ver rassingen verwacht. Vooral cle stilte valt op. Het is lang wachten op een voorbijgan ger. Aanbellen dan maar. De be woners zijn zonder uitzondering gastvrij en bereid uit te leggen waarom ze zo graag in Kats wo nen. Graag zelfs. Gerard van der Wal praat met liefde over zijn dorp. Geen won der: hij schrijft boeken en artike len over de geschiedenis van de streek. Zijn vrouw Lenny is kun stenares. Haar atelier annex ex positiezaal, Galerie Kats, ligt achter het huis: een grote, hoge ruimte. „Van een aannemer ge weest", verklaart Gerard. Even verderop bevindt zich nog een atelier. Daar heeft schilder Teun Nijkamp zijn werkplaats. Iedereen is welkom in Kats, verklaren de bewoners. De be volking is ruimdenkend en ac cepteert iedereen, compleet met afwijkingen en eigenaar digheden. Toch is een aantal eigenschappen mooi meegeno men voor wie overweegt zich in het Noord-Bevelandse dorpje te vestigen. Wees vriendelijk. Peter Reinders: „Iedereen zwaait naar iedereen. Dat was in het begin wel even wennen." Heb of neem een auto. Zelfs voor een halfje bruin moet je op zijn minst zes kilo meter verderop zijn. Voor wie uit de stad komt: wees voorbereid op afkickver schijnselen. Teun Nijkamp: „Toen ik net vanuit Amster dam naar hier was verhuisd, had ik heimwee naar het ge luid van de tram." Wees actief in het dorpsle ven. Volgens alle bewoners valt de gemeenschapszin van de Katsenaren enorm op. e Kinderen geen bezwaar. Sterker nog: volgens Gerard van der Wal is Kats voor hen 'een Eldorado'. „Ze kunnen naar een boerderij, het water, het strand, zonder dat je op ze hoeft te letten." Dat is niet toevallig. „Kats is een echt kunstenaarsdorp", legt hij uit. Dat is niet van alle tij den. „Toen ik hier veertien jaar geleden kwam wonen, was ik de eerste." In die tijd dreigde het dorp uit te sterven, stelt Nijkamp. „Er werden veel huizen aan Duit sers verkocht. De lokale bevol king trok weg. Neem mijn ate lier. Dat was vroeger een dorps winkel. Toen het te koop kwam, wilde niemand het overnemen. Er was weinig toekomst voor. Nu komt er zelfs geen SRV-wa- gen meer naar het dorp." Nieuw beleid Toch is Kats aan de beterende hand, meent hij. „De gemeente voert sinds een aantal jaren een nieuw beleid. Huizen mogen al leen nog verkocht worden aan mensen die er permanent gaan wonen. Een goede zaak." Doordat zich meer gezinnen in het plaatsje vestigden, kon bij voorbeeld de basisschool blijven bestaan. „Die is van levensbe lang voor het dorp." Toch bleef Kats verstoken van voorzienin gen. Dat vergt wat planning, merkte Reinders. „Hiervoor woonde ik in Amsterdam. Ik had geen diep vries. Niet nodig: je kon altijd even naar de supermarkt om de hoek. Hier is dat anders. Je moet jezelf aanleren dingen te plannen." Het grote aantal Katse kunste naars is volgens hem een gevolg van de lage huizenprijzen. „En natuurlijk trekken ze elkaar aan. Bovendien accepteert de lo kale bevolking mensen van bui ten makkelijk. Kats is van oudsher een socialistisch bol werk. Dat merk je nog steeds. Niet van die benauwdheden. Dat is in veel Zeeuwse dorpen wel anders." Daar kwam ook buurman Peter Reinders achter. „We zitten hier nu ruim een jaar", geeft hij aan. „We zijn helemaal opgebloeid." Een heel verschil met de twaalf jaar daarvóór, toen hij in Goes woonde. „Mijn partner en ik Jongens vernielen invaliden wagen ZIERIKZEE - Een twaalfjarige jongen uit Zierikzee is zondagavond betrapt toen hij een invalidenwagen aan het vernielen was aan het Jannewekken in Zierikzee. De jongen was samen met een paar vriendjes aan het spelen met de afstandbediening van het karretje en ze waren ook een stukje gaan rijden. Omdat ze de rem niet konden vin den, zijn ze een paar keer tegen een muur gereden en daar bij is de kar flink beschadigd. De twaalfjarige jongen is door bewoners in de kraag gevat en overgedragen aan de politie. Zijn vriendjes zijn nog niet aangehouden. Presentatie Europees Huis voor EC MIDDELBURG - Jan Schuurman Hess uit Kats presen teert vandaag het plan voor het Huis voor Europa aan de Europese Commissie. Hij wordt ontvangen door de vi- ce-voorzitter van de Commissie, Margot Wallström. Schuurman Hess hoopt op steun van de Europese Com missie om ook in andere landen een Europees Huis op te zetten. Het Huis voor Europa zou aanvankelijk in Middel burg komen. Door geldgebrek ging dat niet door. Hengelo zag het initiatief wel zitten en trok er volgens Schuurman Hess vorige week nog 250.000 euro voor uit. Het Huis voor Europa gaat daar op 12 oktober open. Schuurman Hess heeft de hoop op een Zeeuwse vestiging van het Huis voor Europa nog niet opgegeven. Hij ver wacht dat er, als het huis in Hengelo een succes wordt, vijf filialen in de rest van Nederland worden geopend. „Dan komt Zeeland zeker weer in beeld." (Advertentie) .'/br'w k. Ze zijn rond en komen beide uit Frankrijk: de Rondé van Frankrijk en de Ronde uit Frankrijk. De Ronde van Frankrijk is het wielerevenement. De Ronde uit Frankrijk is Boursin. dat heerlijke roomkaasje met knoflook en fijne kruiden. Boursin is kleiner dan de Ronde van Frankrijk, maar zeker zo smeuïg en spannend. Haal nu zelf het Franse gevoel in huis en kijk op www.boursin.nl voor heerlijke recepten. Bon appétit! Vul hel diagram 20 in dat in elke rij. elke kolom en elk vierkant van-3 x 3 vlakjes alle cijfers van 1 lol en mei 9 precies één keer voorkomen. Kunstenaar Teun Nijkamp: de lokale bevolking van Kats accepteert mensen van buiten makkelijk. foto Dirk-Jan Gjeltema hadden last van lawaai uit de buurt. Bovendien hadden som migen er moeite mee dat we als twee mannen samenwoonden. Dat leverde nogal wat peste rijen op." In Kats komt dat niet voor, stelt hij. „Allemaal aardige mensen hier. We hebben afgelopen jaar al meer contacten gelegd dan tij dens de hele periode in Goes." Dat doet hij onder meer door zich actief in te zetten voor het dorp. „In september organise ren mijn partner en ik een bene fietconcert in het kerkje. Dat verkeert in slechte staat en het kost veel geld om het te herstel len. We hopen een steentje te kunnen bijdragen." Reinders prijst de ligging van het dorp. „Vrienden en familie uit Duitsland komen hier graag heen. De stilte, de natuur, de Oosterschelde vlakbij. En dan dit honderd jaar oude huis. Fan tastisch vinden ze dat. En daar hebben ze natuurlijk gelijk in." Martijn de Koning ©DENKSPORT PUZZELBLADEN Deze rubriek is opgenomen in alle regionale dagbladen van NRp dagbladen (oplage bijna 1.8 miljoen) Meer informatie-. e-rnaiL info@nrp.nl o.v.v. Nieuws gelipt voi zeeuwse almanak Aanbieding Je moet wat doen om als groenteboer kopers te trek ken. Zeker als je net een nieu we standplaats hebt. Dus stuur je naar alle vaste klanten een digitale nieuws brief met daarin een kaartje, een routebeschrijving en na tuurlijk een scherpe aanbie ding: „Twee komkommers ha len, drie betalen", prijst de nieuwsbrief aan. Benieuwd hoeveel mensen daar op afko men...

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 33