Onbegrip over verplichte bijdrage PZC PZC Oplossing voor speeltuin Sluis Strafmaatregelen provincie dreigen voor zwembad ,11 Bewoners Perkpolder moeten 2300 euro betalen voor zuiveringsinstallatie Verbetering Hulsterweg vordert gestaag woensdag 5 juli 2006 Hnor Sheila van Doorsselaer HULST - Bewoners van wonin gen die binnen plangebied Perk polder vallen moeten hoe dan ook 2300 euro betalen voor een eigen zuiveringsinstallatie voor afvalwater. Ook al blijven ze misschien niet lang meer in hun huis wonen omwille van de plan nen voor het gebied. Woningen die door hun ligging in kwetsbaar gebied niet aange sloten kunnen worden op de re guliere riolering, moeten wor den voorzien van een zuive ringsinstallatie voor de indivi duele behandeling van afvalwa ter (IBA). De gemeente Hulst heeft zich volgens het milieupro gramma ten doel gesteld dat voor 2008 de betreffende wonin gen in bezit moeten zijn van een dergelijke installatie. De aanleg- kosten bedragen 9200 euro, waarvan de bewoner een bijdra ge van circa 2300 euro moet be talen. De overige kosten nemen de overheden voor hun reke ning. De installatie blijft wel ei gendom van de gemeente. Verkopen Het is niet zeker of de huiseige naren in het plangebied Perkpol der lang plezier zullen hebben van de IBA. Zij moeten hun ei- Bommetje zwembad Axel AXEL - Openlucht zwembad 't Plaatje in Axel is vrijdag het de cor van het Axelse kampioen schap bommetje. Er wordt gesprongen in drie leef tijdscategorieën. Niet alleen zijn er eretitels te verdienen voor de deelnemers die de hoog ste waterzuil produceren, ook is er een prijs voor de origineelste springer of bom. De wedstrijd begint om 15.00 uur. Inschrijven aan de kassa van het zwembad. Deelname (ex clusief entree voor het zwem bad) kost één euro. Tentoonstelling over onderwijs OOSTBURG - De reizende ten toonstelling 'Onderwijs in Zee land' is tot en met 11 juli in de bibliotheek van Oostburg te be kijken. Daarna zijn andere bibli otheken in West-Zeeuws-Vlaan deren aan de beurt. Deze expositie geeft in acht the- j ma's een beeld van diverse soor ten onderwijs uit alle regio's in de provincie. Alle foto's van de tentoonstelling komen uit de Beeldbank Zeeland, het digitale foto-archief van de Zeeuwse Bi bliotheek. De toonstelling is ook te zien in de bibiliotheek van Breskens (12 juli tot 2 augustus), de biblio theek van Sluis (7 augustus tot 23 augustus) en de bibliotheek van Aardenburg (23 augustus tot 13 september). Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREIM Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC TERNEUZEN Tel: 0115-645769 Fax: 0115-645742 E-mail: redtern@pzc.nl René Hoonhorst (chef) Wout Bareman Raymond de Frel René van Stee Frits Bakker (sport) Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB HULST Tel: (0114)372776 Fax: (0114)372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer CENTRALE REDACTIE Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl gendom eerst aan de gemeente Hulst te koop aanbieden als ze van plan zijn tot verkoop over te gaan. De gemeente heeft dat ge regeld door de mogelijkheden te benutten die de Wet Voorkeurs recht Gemeenten haar daartoe geeft. Wellicht zijn er bewoners die willen verhuizen uit het gebied omdat ze huiverig zijn voor wat er te gebeuren staat. Dan zou den ze in feite 2300 euro voor niets hebben betaald. Politiek Hulst heeft bij wethou der P. Weemaes om aandacht ge waagd voor dit gegeven. Alge meen Belang en het CDA vin den dat er uitstel voor de aan schaf van de IBA's moet komen in het gebied Perkpolder. Pro gressief Hulst vindt dat de ge meente de betreffende bewo ners extra op kosten jaagt. De PvdA stelt dat als de gemeente de panden koopt, de eigenaren 2300 euro bovenop de koopsom moeten krijgen. Weemaes houdt echter voet bij stuk. De betref fende inwoners (ruim honderd) worden niet gespaard. Zij moe ten het bedrag uittrekken om een IBA aan te schaffen. „Als we nu gaan terugkrabbelen voor een bepaalde groep, wie weet waar we dan uitkomen. Als blijkt dat de bewoners te gen grote moeilijkheden aanlo pen, dan kunnen we altijd nog bekijken of er sprake kan zijn van uitstel, maar vooralsnog hou ik vast aan de uitvoering van ons milieuprogramma. Dat hebben we immers niet voor niks opgesteld." Met hulp van het GPS-systeem worden fietsende of wandelende toeristen op plekken gewezen, die ze anders nooit zouden aandoen. foto Camile Schelstraete door Raymond de Frel GROEDE - Hoe lang duurt het nog voor dat de wegenkaart definitief op de sta pel oud papier belandt? De navigatiesys temen voor auto's gaan al tijden als zoe te broodjes over de toonbank en ook de fietskaarten lijken meer en meer overbo dig te worden. Neem de gemeente Sluis, waar fietsliefhebbers zich sinds deze week met hulp van een fraai staaltje techniek langs de mooiste plekjes kun nen laten leiden. Eens kijken of het Glo bal Positioning System (GPS) nou echt zoveel voordelen heeft, op een willekeu rig uitgekozen tocht: de Kleurrijke Ge- wassenroute. De dertig kilometer lange gewassenrou- te is één van de acht uitgestippelde toch ten die in het Global Positioning Sys tem is ingevoerd. De routes starten van af zeven verschillende campings (vere nigd in Stichting 't Springertje) en het WV-kantoor in Cadzand en hebben al lemaal hetzelfde doel: de toeristen dat laten zien. wat ze anders wellicht aan zich voorbij zouden laten gaan: molens, kleurrijke landschappen, schilderachti ge polderwegen en de knusse sfeer van de vele dorpjes. Wandelaars kunnen hun hart ophalen met vier tripjes. Deze trip start vanaf camping Groede in de gelijknamige plaats. Eigenlijk hoef je alleen maar te sturen en trap pen, het GPS-systeem doet de rest. Maar pas op: zo'n vernuftig apparaatje op het stuur is interessant. Zó interes sant, dat een onervaren GPS-gebruiker de eerste kilometers meer op het beeld schermpje dan op de weg let. Een tegen- liggende fietser kan nog net worden ont weken en ook iets later gaat het maar net goed. Een automobilist wijst er fijn tjes op dat fietsers op een speciaal daar voor aangelegd pad horen te rijden. De autobaan is er voor auto's. Maar goed, na een paar kilometer gaat het dan toch prima. Langs Groede leidt de route voorlangs Boerenhol. Logisch, veel meer dan het al zo vaak gefotogra feerde kombord en de ludiek uitgedoste bushalte Boerenhol Centraal heeft het gehucht immers toch niet te bieden. Via Kruisdijk gaat de tocht langs de N58. Da's enerzijds jammer, want tijdens een polderroute zit je nu niet echt op voor- bijrazend blik te wachten. Maar er valt toch ook wel weer iets voor te zeggen. Aan de rechterkant, in de Jong Baarzan- depolder zorgen tal van vogels en in een plas poedelende koeien immers voor een mooi plaatje. Leuk om te zien, maar gelukkig wijst het routepijltje na een ki lometer weer naar een echte polderweg. Op de Krabbedijk is het zo rustig, dat een fietser opeens zelf een attractie is. Alsof hij de hele dag niemand anders meer zal zien, groet een bewoner joviaal een voorbijtrappende toerist. En een passante doet dat even later op een tus sendoorweggetje ook al met hetzelfde enthousiasme. Maar verder is het hier adembenemend stil en inderdaad: dit weggetje zou je zeker als toerist niet snel vinden. Gemiste kans Hup, verder richting Oostburg door de Magdalenapolder. Opvallend is dat ook nu de kern, net als eerder Groede en Schoondijke, niet wordt aangedaan. De tocht leidt alleen maar langs de plaat sen. Een gemiste kans, zou je zeggen. Een ijsje of een koele cola zou er im mers na ruim vijftien kilometer trappen best ingaan. Dan richting Nieuwvliet nog maar eens nadenken over de namen van de verschillende gewassen. Vanaf volgend jaar hoeft dat trouwens niet meer, verzekert een VVV-medewerk- ster. Dan meldt het GPS-systeem ook waar en wanneer je wat kan zien groeien. Niet veel later doemt camping Groede weer op, waarna het voor de ze kerheid in de broekzak gestopte papie ren plattegrondje ongebruikt de prullen bak in kan. KLOOSTERZANDE - De reconstructie van de Hulsterweg in Kloosterzande vordert gestaag. De tweede fase van die omvangrijke klus wordt waar schijnlijk nog net voor de bouwvak afgerond. Het gedeelte tussen het nieuwe appartementenge bouw en de Oudeweg wordt momenteel onderhan den genomen. De nieuwe riolering aan de westzijde van de weg ligt er al, evenals de fundering van de nieuwe weg. Na de aanleg van de nieuwe trottoirs aan de oostzijde wordt nog voor de bouwvakantie het nieuwe asfaltwegdek aangebracht. In de derde week van augustus gaan de werkzaamheden ver der en gaat de reconstructie de derde en laatste fa se in, waarbij het Hof te Zandeplein wordt aange pakt. foto Camile Schelstraete door Raymond de Frel SLUIS - Kinderen uit de wijk Steenen Beer in Sluis kunnen in de zomervakantie toch terecht in de speeltuin in hun buurt. In woners, de stadsraad en de ge meente Sluis hebben samen een tijdelijke oplossing gevonden voor het gebruik van de speeltoe stellen op de hoek van de Van Hootegemstraat en Brugstraat. Ouders en kinderen uit de wijk protesteerden twee weken gele den tijdens een gemeenteraads vergadering fel tegen de sloop van de toestellen. Het college van burgemeester en wethou ders was niet van de situatie op de hoogte, maar beloofde de zaak snel te bestuderen. Bouwbedrijf De Delta heeft in samenwerking met de gemeente Sluis een plan gemaakt voor een nieuwe invulling van het ge bied, dat begrensd is door de Brugstraat, Vleeshouwerijstraat en Burgemeester Van Hootegem straat. De sporthal, bibliotheek en basisschool moeten wijken voor de bouw van appartemen tencomplex De Smeedtoren. De Delta plaatste twee weken gele- Ruzie op parkeerplaats TERNEUZEN - In de Westkolkstraat in Terneuzen zijn j afgelopen maandag om 21.00 uur een Belg en een Frangai- se aangehouden. Dé twee kregen ruzie nadat enkele Fransen met hun auto j die van een groepje Belgen op een parkeerplaats de pas hadden afgesneden. Een 30-jarige Belg" sloeg daarop een 2lj-jarige Frangaise. De 21-jarige Frangaise spoot daarna traangas in het gezicht van de Belg. Fraude met taxigeld niet bewezen MIDDELBURG - Een 29-jarige inwoner van Axel is giste ren in Middelburg vrijgesproken van verduistering bij zijn werkgever. De man zou in het laatste kwartaal van vorig jaar ruim 1100 euro aan taxiritten van Taxicentrale Oostburg achterover hebben gedrukt. Hij vertelde giste- ren het geld in Terneuzen in een brievenbus van het taxi bedrijf te hebben gestopt. De werkgever had verklaard het geld nooit te hebben ontvangen, maar kon dat in de vi sie van officier van justitie R. Rammeloo niet hard ma ken. Volgens de taxichauffeur worden de taxigelden normali ter in een kartonnen doos gedaan. „Omdat er tijdens de weekeinden weinig mensen werken heb ik het geld in de brievenbus op kantoor gedaan." Daarvan zouden meerde re médewerkers van de taxicentrale een sleutel hebben. Toen de Axelaar in de ziektewet raakte, had hij nog een kleine 200 euro aan taxigeld thuis. Een advocaat had hem geadviseerd het geld niet aan zijn baas terug te geven, zolang de ontslagprocedure niet gere geld was. Dat was een verkeerd advies, maar de politie rechter meende dat de verdachte het geld niet opzettelijk heeft achtergehouden. De man zit in een schuldsanering. Van de verduistering in dienstbetrekking werd hij vrijge sproken, maar de Axelaar werd door de politierechter wel voor dronken rijden veroordeeld tot 400 euro boete, waar van de helft voorwaardelijk. Op 5 juni vorig jaar bleek uit een blaastest dat hij tweemaal de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Aanhouding voor vernieling bus SLUIS - Een 21-jarige man uit de gemeente Sluis is gister morgen rond half acht aangehouden in verband met van dal isme. In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 juni, werd een van de ruiten van een discobus in Zeeuws-Vlaanderen vernield, doordat er een flesje tegen-- aan was gegooid.Naar aanleiding van deze vernieling heeft de politie een aantal getuigen gehoord en videobeel den bekéken die in de bus gemaakt zijn. Uit het onder zoek is de naam van de 21-jarige man naar voren geko men. Hij is aangehouden en overgebracht naar het bureau waar hij een bekennende verklaring aflegde. Hij heeft kenbaar gemaakt de schade te zullen vergoeden. Goese brug vast door warmte GOES - De Goese brandweer is dinsdagavond om kwart over zes uitgerukt om de Ringbrug af te koelen. De brug was door de warmte uitgezet waardoor hij niet meer open kon. Een tiental bootjes van watersporters lag te wachten om er door te kunnen. Na ongeveer drie kwartier sproeien op het wegdek met water uit het Goese havenkanaal kon de brug rond zeven uur weer open. De politie leidde het vei-keer tijdelijk om. den vanwege voorbereidende werkzaamheden hekken rond het terrein. De speeltoestellen stonden binnen die afzetting. Na de protesten werden de hek ken verplaatst, zodat de buurt kinderen zich weer op de toestel len konden uitleven. Die situa tie blijft de hele zomervakantie gehandhaafd. Ook wordt een ruimte gecreëerd waar kinderen een balletje kunnen trappen. Na de bouwvakantie, half augus tus, start de sloop van de gebou wen. Vanaf dat moment kunnen de kinderen niet meer op de toe stellen spelen. Eind september begint een archeologisch onder zoek op het terrein. S. Verleije-de Baets, woordvoer ster van de omwonenden, is te vreden met de voorlopige oplos sing. „Ons eerste doel is bereikt. De kinderen kunnen de hele zo mer gewoon op de toestellen te recht. Zij zijn natuurlijk dolblij. Maar ook de ouders zijn blij, want er is ook ruimte om over al ternatieve speelplekken te pra ten. In samenwerking met de stadsraad zullen we een aantal suggesties doen. Halverwege september is er een nieuw over leg", aldus Verleije-de Baets. door Euqène Verstraeten TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen krijgt tot september de tijd om het nieuwe overdekte zwembad in het sportcomplex Vliegende Vaart te laten vol doen aan de eisen. Gebeurt dat niet dan volgt een 'bestuursrechtelijk optreden', dreigen Gedeputeerde Staten in een formele waarschuwing aan de gemeente. Dat optreden kan bestaan uit het opleggen van een dwangsom of het toepassen van bestuursdwang;'dé provin cie laat dan op kosten van de ge meente het zwembad aanpassen aan de eisen. De kritiek van de provincie gaat over niet schone vloeren, manke menten aan de overloopgoot en het uitblijven van een legionella- risicoanalyse. Volgens de Wet Hygiëne en Veiligheid Badin richtingen en Zwemgelègenhe- den (WHVBZ) mag er eigenlijk niet gezwommen worden, zo lang het zwembad niét voldoet aan de voorschriften. De overtredingen werden al in januari geconstateerd, tijdens een controle. Het nieuwe zwem bad werd in oktober vorig jaar in gebruik genomen. Volgens de wet moet voorafgaande aan de ingebruikname van een zwem bad een analyse worden uitge voerd met betrekking tot het ri sico op legionellabesmetting. Die is nog niet uitgevoerd, ter wijl er wel al gezwommen wordt. Volgens de voorschriften moe ten de vloeren regelmatig wor den schoongemaakt en gedesin fecteerd. Bij de controle werd op de vloeren bij zowel het in structie- als het wedstrijdbassin nog 'bouwvuil' aangetroffen. Tenslotte is geconstateerd dat de segmenten van de overloop- goot van zowel het instructie als het wedstrijdbad op een aan tal plaatsen niet goed aanslui ten. Omdat de openingen te groot zijn, kunnen zwemmers zich volgens de provincie 'be knellen en/of bezeren'. Naar aanleiding van de controle is met de gemeente afgesproken dat per 1 mei alles in orde zou zijn. Toen de provincie op 10 mei kwam controleren bleken de overtredingen echter nog niet ongedaan te zijn. GS hebben nu de gemeente tot uiterlijk 1 sep tember de tijd gegeven om de za ken in orde te brengen. „Dat zullen we ongetwijfeld doen", reageert wethouder Ad- hemar van Waes. „Die overtre dingen worden opgelost." agenda STREEKACTIVITEITEN AXEL - Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Koersbal, kaarten, vrij biljarten, bridge; 13.45 uur: Fietsclub; De Halle.- 13.30 uur: Kaarten, biljarten en spelletjes; 14.00 uur: Afsluiten seizoen; Trefpunt, 13.00 uur; Kaarten, biljarten, handwer ken; CADZAND - Herv. Kerk, 19.30 uur:Zo- meravondconcert 't Zwinkoor: CLINGE - Malpertuus, 13.15 uur: ANBO koersbal; 13.30 uur: KBO vrij kaarten, biljarten en sjoelen; GRAAUW - Gemeenschapshuis, 14.00 uur: KBO handwerken; 14.45 uur: KBO gymnastiek; GROEDE - N.H. Kerk, 20.00 uur:,Piano concert Lan Cui en Yingjia Xue; HEIKANT - 't Heike, 13.00 uur: Schie ting; 13.15 uur: Biljarten, pieren, hand werken; HOEK - De Lovenhoek, 9.30 uur: Biljar ten; 14.00 uur: Koersbal, 19.00 uur: Bil jart competitie, bridge; HULST - De Lieve, 9.00 uur: Vrij bil jarten, computeren; 10.30 uur: Bi bliotheek, fysio gym; 13.00 uur: Bil jarten, computeren; 14.00 uur: Zang koor; 19.30 uur: Bridge; De Blaauwe Hoeve, 10.00 uur: Handwerkclub de ten; KOEWACHT - De Lange Akkers, 13.30 uur: Kaarten; Kerklaan 87, 19.00 uur: Creatieve bijeenkomst; De Vlaschaard, 19.30 uur: SWO line dansen; NIEUW - NAMEN - Café St.Cecilia, 19.30 uur: Bingo; OSSENISSE - Hof ter Nesse, 19.00 uur: Country line dance voor beginners; 20.00 uur: Country line dance voor ge vorderden; PAAL - Clubhuis Watersportvereni ging, 14.00 uur: Kaarten jokeren en bie den; PHILIPPINE - De Schotse Hoek, 14.00 uur: Bieden, jokeren, rummicub; SAS VAN GENT - De Regenboog. 14.00 uur: Kaarten, biljarten; St.Albert, 13.00 uur: Quilt patchwork, haken, bor duren en frivolité voor dames, vrij biljar ten en spelmiddag; SINT - JANSTEEN - De Warande, 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur; Prijskaar ten; 19.00 uur: Country dance; TERNEUZEN - De Veste; 13.30 uur: Bil jarten; De Wielingen, 17.00 uur: Yoga Palazzoli huis; Sporthal de Vliegende Vaart, 9.30 uur: Volksdansen; ZAAMSLAG - Dorpshuis, 14.00 uur£ Koersbal.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 41