Vuile buitenlucht moet schoner tuinfeest Buitenlandse studenten volgen cursus op Zeeuwse carillons Pastorale Nisse blijft Badgasten zijn er vroeg bij Theater Kwark voert voor allerlaatste keer stuk Stormkracht op Provincie komt met actieplan voor verminderen fijn stof t woensdag 5 juli 2006 Waarnemend secretaris Euregio GENT - Het secretariaat van de Euregio Scheldemond in Gent heeft sinds kort een nieuwe secretaris. Hans de Jon ge vervangt voorlopig voor onbepaalde tijd de ernstig zie ke André van Trigt. De Jonge was al aan het secretariaat verbonden als coördinator van het Eures-programma, dat grensoverschrijdend actief is op de Europese arbeids markt. De geboren Goesenaar was voorheen vestigingsma nager van het Centrum voor Werk en Inkomen Terneu- zen-Oostburg. Succesvolle aanpak wietplantages STEKENE - Na een tip van de Zeeuwse politie heeft de lokale politie van Sint-Gillis-Waas en Stekene een wiet- plantage ontmanteld in Stekene, op een steenworp af stand van de grens. De 55-jarige bewoner is opgepakt. In zijn huis werden duizend wietplanten, gereed voor de oogst, aangetroffen. De installaties en de planten zijn ver nietigd. De Stekenaar teelde de wiet voor een Nederland se opdrachtgever. Dat was ook ruim een week geleden het geval toen de politie in Sint-Pauwels, boven Sint-Ni- klaas, een plantage met zo'n vijfhonderd planten ontman telde. De 35-jarige bewoonster en haar vriend bleken ook nog een halve kilo wiet in huis te hebben. De vrouw werd voorlopig vrijgelaten, de man werd opgesloten. In enkele maanden tijd rolde de politie in het Waasland, meestal na tips vanuit Nederland, negen plantages op. De opdracht gevers waren steevast Nederlanders, die cle Vlamingen veel geld betalen voor de wietteelt. De Nederlanders wij ken, volgens het parket in Dendermonde en Gent, uit naar de Vlaamse grensstreek om de aangescherpte contro les in Nederland te ontvluchten. Dankzij nauwe samen werking met de Nederlandse recherche treedt de Vlaamse politie succesvol op tegen de illegale kwekerijen, meestal ondergebracht in afgelegen boerderijen en woningen. Inbraaktest op site politie MIDDELBURG - De Zeeuwse politie heeft een inbraak test op haar site (www.politie.nl/zeeland) gezet. Via die anonieme test kunnen mensen nagaan of hun woning af doende beveiligd is. Volgens de politie slaan inbrekers per jaar in heel Nederland zo'n 100.000 keer toe. Door een wo ning beter te beveiligen neemt het risico dat er ingebroken wordt af, aldus de politie die zegt dat beter beveiligen vaak al met eenvoudige maatregelen kan. De politie bena drukt wel dat de test geen garantie vormt tegen inbraken, maar bedoeld is om na te gaan of er aanvullende maatrege len nodig zijn voor het beveiligen van een woning. Man gestraft voor slaan met fles MIDDELBURG - Een negentienjarige inwoner van Mid delburg had zich vorig jaar op 30 november niet meer in de hand tijdens een studentenfeestje. De Middelburger sloeg enkele keren met een fles tegen het hoofd van een student, die hem na een avondje stappen had getreiterd. Het letsel bleef beperkt tot een bult en een lichte hersen schudding, maar volgens officier van justitie R. Ramrne- loo had de jonge verdachte met de fles geriskeerd het slachtoffer ernstig te verwonden. De officier eiste giste ren in Middelburg 34 uur werkstraf plus 60 uur voorwaar delijk en 26 uur training agressiebeheersing. Politierech ter I. Woltring vonniste conform de eis. Aan het slachtof fer moet de man 300 euro smartengeld betalen. door Rolf Bosboom OUWERKERK - Bij het Waters noodmuseum in Ouwerkerk speelt Theater Kwark morgen voor de laatste keer de voorstel ling Stormkracht. Het stuk is maar liefst 220 keer opgevoerd. Het museum is speciaal voor de gelegenheid geopend. De voor stelling, die inmiddels is uitver kocht, begint om 20.00 uur. Bij regen wordt uitgeweken naar binnen. Stormkracht gaat over de wa tersnoodramp van 1953. Thea ter Kwark heeft de voorstelling in 2003 ontwikkeld in het kader van de 50-jarige herdenking van De Ramp. Het stuk is een thea trale vertelling met minimale theatrale middelen, waarin ook wordt ingespeeld op actuele wa tercalamiteiten. De afgelopen jaren is Kwark met de voorstelling rondgetrok ken in het gebied dat in '53 werd. getroffen - met name Zee land, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden - maar ook daarbuiten. Het stuk is op veel scholen gespeeld voor de groepen 7 en 8. In 2004 werd Stormkracht uitge roepen tot beste landelijke edu catieve voorstelling. Het stuk is geschreven door Patricia Kui per en geregisseerd door Rob Vriens. De spelers zijn Annema- rike Ruitenbeek, Oscar Poste- ma, Stefan Papp en Francois Vervaet. De vaste acteurs van Kwark, Os car Postema en Francois Ver vaet, zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor ko mend seizoen. Daarin gaan twee producties in première: Leeu wenhart! (een door Patricia Kui per gemaakte bewerking van het boek De Gebroeders Leeu wenhart van Astrid Lindgren) en in het voorjaar van 2007 een productie gebaseerd op werk van Wim Hofman. Avalanche Quartet (zaterdag 16.00 uur tot 17.00 uur) wat De Dreu betreft een van de hoogtepunten. Gekoppeld aan het boek 'Yes terday Tomorrow' van de Vlaamse auteur Mare Hendriks over Leonard Cohen is een cd uitgekomen van Henk Hofstede van The Nits. Samen met Marjolein van der Klaauw, Pim Kops van De Dijk en de vroegere gita rist van The Nits Arwen Linnemann heeft hij het Avalanche Quartet opgericht dat nummers van Cohen speelt. Deze groep be gint in Nisse aan een toemee. De groep Gailard komt uit Slowakije en speelt in Nisse voor het eerst in het buiten land (vrijdag 21.45 uur). De Dreu kwam ach ter het bestaan van deze groep die feestmu ziek met een weemoedige nostalgische in slag maakt via een demonstratie-cd die een kennis meebracht, met de woorden: mis schien is het iets voor de Pastorale. Het festival wordt afgesloten met de Vlaam se band Zonko (zaterdag 22.30 uur) met een breed repertoire van ska tot fanfare. Want traditioneel wordt er in Nisse alleen bij de laatste band gedanst. „Zo gaat dat nu een maal bij ons op het dorp", verklaart René de Dreu. Het volledige programma van Muziekfesti val Pastorale Nisse staat op de website www .pastorale.nl VLISSINGEN - De een is bepakt en bezakt met tentjes, parasols en koelboxen, de ander heeft aan een handdoekje morgen al tussen acht en negen op het strand bij Vlissingen. Zij hadden de beste plaatsen voor het uitzoeken. blijven tegen 2010 toch nog en kele knelpunten bestaan, waai de normen regelmatig over schreden worden, met name in en om de havengebieden en op drukke stadswegen. Die zullen waarschijnlijk in 2015 zijn opge lost. De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging in Zeeland zijn de industrie en het verkeer (met inbegrip van de scheep vaart). Die zijn ook verantwoor delijk voor de uitstoot van stof fen die het meest schadelijk zijn voor de gezondheid. Luchtverontreiniging kan lei den tot klachten aan luchtwe gen, hart en bloedvaten. In het bijzonder bij mensen uit gevoeli ge groepen zoals ouderen, kinde ren en mensen met een hart- of longziekte. Naast het gezond heidsaspect is aanpak van fijn !?|S$ door René Schrier NISSE - „Voor mij zit het programma lo- a ë'sch in elkaar. Maar voor ieder ander ken- nelijk niet. Als ik iets hoor wat ik mooi pind, kijk ik of het wat is voor het festival, Maar het programma moet ook afwisselend zijn." J René de Dreu uit Nisse organiseert nu voor de elfde keer Pastorale au Parvis, tegen- woorc^§ Muziekfestival Pastorale Nisse. ;K de mensen hoorden het woord pastora al le en dachten dat het iets met de kerk te ma- A ken had. Afgezien van het feit dat we de narï $ftsté jaren ook concerten in de kerk hou- ;ij den, heeft het niets met de kerk te maken." Wat ooit begon als een tuinfeest met live mu- ,J z'e,k is uitgegroeid tot een festival in een nptfj sfeervolle ambiance met heel veel verrassen- de muziek. Verrassend omdat De Dreu er iaar in jaar uit in slaagt voor velen onbeken- oM de.acts te programmeren. Inmiddels komt een vaste schare bezoekers naar Nisse voor °J( de muziek, omdat ze weten dat het toch wel ii*® §oed zit ook al kennen ze de niet de naam van elke artiest. En er zijn natuurlijk uit al- itó windrichtingen de echte fans die hun fa- !s« voriete artiesten overal volgen. Bete is inmiddels ook traditie dat er flink wat ruimte wordt ingeruimd voor aanstorm end Zeeuws talent. De Dreu gaat steevast naar de luisterdagen van de Zeeuwse mu ziekschool om veelbelovende Zeeuwse muzi kanten er uit te pikken die op kunnen tre den in het kader van Classic!Fever XL. Die spelen meestal wel in een groepje en als het niveau goed genoeg is kunnen ze naar Nisse komen. „Het is mooi om te zien hoe onbevangen die jongelui zijn. Ze zijn niet onder de indruk als ze vlak voor of vlak na een grote artiest op moeten treden. Soms hebben ze nog nooit van zo iemand gehoord." Om die reden wordt het programma nu ook door twee jongeren gepresenteerd. „Dat haalt het officiële karakter er wat af. Die zeggen rustig van een bekende artiest dat ze zijn achternaam zijn vergeten. Dan komt het allemaal niet zo serieus over." De Dreu vindt het belangrijk dat de Pastora le het karakter blijft houden van een tuin feest. Maar dan wel met muziek waarover is nagedacht: „Je moet niet vergeten, alles bij elkaar bieden we twaalf uur muziek, van vrijdagavond half acht tot zaterdagavond te gen twaalven. Dan moet het wel afwisse lend zijn." Hij is enthousiast over de artiesten die naar Nisse komen. Dit jaar is bijvoorbeeld het door René Schrier MIDDELBURG - Een groep van negen studenten uit Ja pan, Zuid-Korea, de USA, Engeland en van het Europese continent volgende de komende weken in Zeeland en Vlaande ren een zomercursus carillon- spel. Het initiatief gaat uit van de Roosevelt Academy en staat on der leiding van Albert Clement uit Middelburg. De zomercursus betaat uit prak tische onderdelen, bezoeken aan Zeeuwse en Vlaamse carillons en openbare concerten en lezin gen. De commissie Orgelconcer ten Middelburg werkt mee aan het programma. Clement is gelukkig met de com binatie van opleiding voor de studenten en concerten voor be langstellenden. Volgens hem is deze eerste zomercursus het be gin van een mooie traditie in Zeeland. De studenten zijn maandag in Zeeland aangeko men en begonnen hun program ma gisteren met bezoeken aan de carillons van Middelburg, Goes en Zierikzee. Woensdag 12 juli vertrekt het ge zelschap voor een excursie naar Vlaanderen en vrijdag 14 juli wordt de zomercursus afgeslo ten. Programma De programma-onderdelen die voor het publiek te beluisteren of te bezoeken zijn: Woensdag 5 jidi, 19.00 uur, caril lonconcert in de Lange Jan te Rinus Antonisse MIDDELBURG - De hoeveel heid fijn stof in de Zeeuwse bui- tenlucht moet omlaag. Het dage- v|jijks provinciebestuur zet hier voor alle zeilen bij. Er komt een In uitgebreid pakket maatregelen. ^Belangrijkste drijfveer is be scherming van de gezondheid is? van de Zeeuwse burger. Want ^ondanks milieumaatregelen be- Ivat de buitenlucht nog altijd ho ge hoeveelheden verontreinigen stoffen, vooral fijn stof en (N02). Het actiepakket komt bovenop Vltmaatregelen die al op Europees oo en nationaal niveau getroffen nt worden om het fijn stof terug te brengen. Dit en volgend jaar jltrekt het provinciebestuur erin 'sitotaal 300.000 euro voor uit. iËen belangrijke maatregel is j;-streven naar een afname van de "lijn stof-uitstoot door indu striële bronnen met 30 procent J(tussen nu en 2010). De provin- wil dat bereiken door stren gere vergunningen en scherpere voor bedrijven. Vast onderdeel van vergunningaan vragen wordt een luchtkwali- teitstoets. Andere maatregelen die aan de orde komen, zijn: schone bussen verplicht stel eden in het openbaar vervoer; tart zorgen voor een schoon eigen wagenpark en vloot bij de pro- '"Ivincie (om het goede voorbeeld Zftjte.geven); 1e verbeteren doorstroming op ijjestaande wegen en afscher mende of zuiverende ingrepen op knelpunten; verbeteren van het aanbod aan andere vervoermogelijkhe- tf'den dan de automobiel. iJBij de opzet van het actieplan is gekeken naar maatregelen die l8rcl de grootste effecten hebben op lr.;de luchtkwaliteit en de gezond- ,37. heid. Daarnaast spelen techni- -;sche haalbaarheid en snelheid jyan uitvoering een rol. De provincie zet allereerst in op (acties die direct uitvoerbaar '..zijn. Dat gebeurt mede in sa menwerking met gemeenten en (waterschappen, die als wegbe- heerders een bijdrage kunnen le veren aan plaatselijke afname van de fijn stof-concentratie in de buitenlucht. Wat de precieze gevolgen voor de luchtkwaliteit in Zeeland zijn, kan het dage lijks provinciebestuur niet op de microgram nauwkeurig aan geven. Ondanks het actieplan uit'.: kunst stof ook uit economisch oog punt van belang. Door over schrijding van de normen kan een streep gehaald worden door geplande projecten, zoals aan leg van een WCT, uitbreidings plannen van gemeenten en nieu we wegen. J» Het Avalanche Quartet treedt zaterdag op tijdens Muziekfestival Pastorale Nisse. Een van de deelnemers bespeelt het carillon van de Lange Jan in Middelburg. foto Lex de Meester Middelburg van Geert D'hollan- der. Donderdag 6 juli, wekelijkse concerten in het stadhuis van Wissingen (10.30 uur), Middel burg (12.00 üur) en Veere (15.00 uur), lezing door Jacques Maas- sen (19.30 uur) in gebouw de Helm van de Roosevelt Aca demy in Middelburg. Vrijdag 7 juli, wekelijks concert vanaf de Sint Jacobskerk in Vlis singen (11.00 uur), concert door Kees van Eersel vanuit het stad huis in Veere (19.00 uur). Zaterdag 8 juli, wekelijks con cert te Middelburg (11.00 uur) en te Veere (19.00 uur). Maandag 10 juli, lezing door Gi deon Bodden over 'The Hemony brothers: a revolution in the 17-th century Dutch carillon landscape'. Deze lezing begint om 19.30 uur, wederom in ge bouw de Helm. Dinsdag 11 juli, concert door Bernard Winsemius vanaf de Lange Jan (20.00 uur). Donderdag 13 juli, wekelijkse concerten in Middelburg (12.00 uur), Veere (15.00), slotconcert door de deelnemers aan de zo mercursus in Middelburg. (19.00 uur). Het programma van de stuk ken die worden gespeeld, is te vinden op de internetsite van de Roosevelt Academy: www.roac.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 37