Innovatie mosselsector cruciaal PZC Passen, meten, schaven en weer passen We smelten nog niet, hoor Middelharnis werkt aan samenvoegen sportvoorzieningen Provincie hamert op belang van alternatieve mosselzaadwinning rioor Frank Balkenende GOES - De raosselsector moet snel innoveren om te kunnen overleven. Er moet meer energie worden gestoken in alternatieve mosselzaadwinning. Tegelijker tijd is het noodzakelijk de pro blemen rond de import van Ier se mosselen en mosselzaad spoe dig op Europees niveau op te los sen. f Dat staat in een notitie van de provincie over de toekomst van de mosselsector. Die verkeert in I zwaar weer, vooral omdat er in Nederland te weinig mosselzaad kan worden opgevist. Import is noodzakelijk, maar daarbij loopt de sector aan tegen de Eu- I' ropese Vogel- en Habitatrichtlij- nen. Een gevolg daarvan is dat i de Raad van State het uitzaaien van Iers mosselzaad in de Oos- 11 terschelde heeft verboden. Alles draait daarbij om de vraag II of met de Ierse mosselen ook J uitheemse organismen in het na- tuurgebied Oosterschelde te el rechtkomen. Dat risico is klein, Êj is gebleken uit een onderzoek van het ministerie van Land- bouw, Natuur en Voedselkwali- teit (LNV) en de vereniging van =1 importeurs van schelpdieren. Het onderzoek werd na de uit- -1 spraak van de Raad van State in maart versneld uitgevoerd. "1 Snelheid was geboden, omdat minister Veerman in september meuwe vergunningen verleent 1 voor het uitzaaien en verwate ren van Ierse mosselen. De pro- vincie, die het LNV over de mos- selkweek adviseert, zal met de onderzoeksresultaten in de hand Veerman adviseren het uit- agenda STREEKACTIVITEITEN RENESSE - Jacobuskerk, 10.00 - 13.00 uur: Torenbeklimming; ZIERIKZEE - Stadhuismuseum, 9.30 - 12.00 uur: Kindervakantieprogramma rond archeologie; ZONNEMAIRE - D'Ouwe Smisse, 20.00 uur: Wedstrijd en demonstratie 't Walcherse Pijproockgilde. Kostbaar visgerei verdwenen bij inbraak in schuur MIDDELBURG - Inbrekers zijn in Middelburg aan de haal ge gaan met een bijzondere set hen gels. Tussen maandagavond half elf en gisteravond sloegen ze hun slag in een schuur aan de Konin gin Emmastraat. Uit de schuur werd een zak met hengels meege nomen. Van deze met de hand gemaakte hengels, die ongeveer 25 jaar oud zijn, zijn er nog maar zes in Nederland. Naast de hengels zaten er nog andere visbenodigdheden in de zak, waaronder hengelsteunen en een paraplu. De totale waarde bedraagt ruim drieduizend eu- j ro. De hengels zijn te herkennen aan een embleem dat twee sprin- gende karpers voorstelt. Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur REDACTIE SCHOUWEN-DUIVELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: 0111-454647 Fax: 0111-454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Marcel Modde (chef) Piet Kleemans Ali Pankow t Esme Soesman Melita Lanting Rudy Boogert (sport) CENTRALE REDACTIE Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl zaaien van importmosselen in de Oosterschelde toe te staan. Daarbij moet tevens worden on derzocht of de importmosselen in een quarantainestation of op depotpercelen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. De provin cie wil graag weten of zo'n voor ziening haalbaar is, omdat het risico van uitheemse organis men die zich in de Oosterschel de nestelen, er aanzienlijk mee wordt beperkt. Daarnaast zal ze bij de minister erop aandringen de importpro- door Melita Lanting ZIERIKZEE - Extra drinken, rustig aan en vooral niet in de zon gaan zitten. De bewoners van verzorgingshuizen op Schouwen-Duiveland worden in verband met de warmte extra vertroeteld. Naast de gebruike lijke kopjes koffie en thee krij gen ze ook regelmatig een sapje. „Het is pittig", zegt P. Verton. Hij zit samen met J. Volkeri, M. Everse en P. de Jonge in de hal van zorgcentrum Borren- damme. „Maar we smelten nog niet, hoor." De bewoners doen gewoon rustig aan, leggen ze uit. „Stil zitten en een beetje kletsen", lacht Everse. De bewoners van de verzorgings huizen worden extra in de gaten gehouden, vertelt regiomanager D. Deceuninck. „We zorgen er voor dat ze voldoende drinken, vooral Roosvicee valt in de blemen op Europees niveau op te lossen, zodat de discussie niet elk jaar terugkeert. In de notitie stelt de provincie vast dat er nu sprake is van con currentievervalsing. In Duits land en Frankrijk mogen bij voorbeeld Ierse mosselen en mos selzaad zonder enige beperking worden uitgezaaid, terwijl de Nederlandse mosselsector wordt gekneveld door een uit zaaiverbod. Los daarvan vindt de provincie dat de mosselsector drastisch smaak, want het moet wel een smaakje hebben." „Lekker hoor", zegt Verton, maar voor Volkeri hoeft dat niet. „Ik pak gewoon een paar glazen water." Op de kamers is het volgens de ze groep ook wel vol te houden. „Ik heb het zonnescherm de he le dag naar beneden en dan gaat het goed", zegt De Jonge. Geen van de verzorgingshuizen op het eiland heeft airco, al zijn in De Wieken in Zierikzee wel een paar ruimten met koeling en daar worden dan ook de activi teiten gehouden. „Voor het per soneel is het ook warm", vertelt Deceuninck. „Ook zij moeten er op letten voldoende te drinken." In verpleeghuis Cornelia is de si tuatie heel wisselend, vertelt lo catiemanager A. den Ouden. „De een waagt nog om een vest je terwijl de ander het heel warm heeft." Ook in het ver pleeghuis geldt het devies: veel drinken. „En we proberen het het roer moet omgooien. Innova tie is broodnodig om de sector te redden. De branche kan minder afhankelijk worden van import door in Nederland op een ande re manier mosselzaad te vangen en op te voeden. Dat is mogelijk met speciale mosselzaadvangst- instaüaties (bijvoorbeeld in het Zeereservaat in de Voordelta), kunstmatige kraamkamers en binnendijkse bassins waarin mosselzaad wordt opgevoed tot halfwasmosselen. Er wordt al mee geëxperimen teerd in Nederland, maar derge lijke voorzieningen moeten wor den uitgebouwd tot commer ciële kweek- en vangstcentra. Probleem is wel dat de mossel tjes uit deze 'laboratoria' alleen geschikt zijn voor hangcultuur. De schelp is te broos om ze uit te zaaien in de Oosterschelde of de Waddenzee (bodemcultuur). Volgens de provincie blijft na tuurlijke mosselzaadvangst dan ook noodzakelijk. Ze pleit op dit punt voor minder bureaucra tie, want het verlenen van ver gunningen voor mosselzaadvis serij duurt vaak zo lang dat zee sterren in de tussentijd bijna al het gevallen mosselzaad hebben opgepeuzeld. De provincie gaat Veerman vragen om (de al toegezegde) tien tot vijftien miljoen euro voor alternatieve mosselzaad winning en -kweek beschikbaar te stellen. Zelf heeft ze al extra personeel ingezet om het Visse rij Initiatief Zeeland (een stuur groepvan overheden, onderzoe kers ensector) te versterken. door Piet Kleemans MIDDELHARNIS - Een atle tiekbaan, een kunstgrasveld, voetbalvelden en alles wat erbij hoort komen in Middelharnis op één plek. De gemeente werkt aan het samenvoegen van sport- voorzieningen. Op Schouwen- Duiveland heeft de discussie over concentratie nog niet gere sulteerd in concrete plannen. De accommodaties van korfbal vereniging Good-Luck, voetbal vereniging De Jonge Spartaan en Atletiekvereniging Flakkee laten al een aantal jaren te wen sen over. De ruimte wordt te krap en de gebouwen zijn aan re novatie toe. Over de concentratie van sport- voorzieningen in Middelharnis wordt al sinds 2004 gesproken. Ten opzichte van een eerdere versie van de plannen wijkt het definitieve ontwerp op verschil lende punten iets af. De belang rijkste wijziging is de ligging van de atletiekbaan. Eerder was die baan noord-zuid ingetekend op de nieuwe locatie. In het defi nitieve ontwerp is gekozen voor een oost-west-oriëntatie van de baan. De atletiekbaan komt daardoor dichter bij de gebou- door Piet Kleemans SEROOSKERKE - Staatsbosbe heer maakt zich op voor het zo merseizoen. De natuurbeheer der biedt excursies aan in de jon ge natuur van De Prunje, de rui ge natuur van de Meeuwendui nen en de verrassende natuur van de Boswachterij. De Prunje is onderdeel van natuurontwikkelingsplan Ture luur. Inmiddels hebben volgens gebiedsbeheerder Staatsbos beheer al veel soorten kust- broedvogels het nieuwe natuur gebied ontdekt. In de zomer grazen runderen van boeren uit de omgeving de begroeiing kort. Tijdens de zomermaanden ver zorgt Staatsbosbeheer elke woensdagmiddag een Prunje-ex- cursie. Vertrek 13.30 uur aan wen van de vereniging te liggen op een centrale plek op het ter- rein. Verder staat renovatie en uit-1 breiding van het huidige ge- bouw hoog op het. verlanglijstje i van de atletiekvereniging. Ruimte Op de nieuwe stek krijgt ook voetbalvereniging De Jonge Spartaan volop de ruimte. Op de nieuwe locatie is plaats vrij gehouden voor vier wedstrijdvel- i den en anderhalf trainingsveld. Het is de bedoeling dat het ter rein zodanig wordt ingericht dat op het trainingsgedeelte een volledig extra veld aangelegd kan worden. Korfbalvereniging Good-Luck krijgt op de nieuwe stek mogelijk de beschikking over een felbegeerd kunstgras veld. Voor de Atletiekvereniging Flak kee is de voorgenomen aanleg van de nieuwe baan verreweg de belangrijkste voorziening. Centraal op het nieuwe terrein komt een parkeerplaats van on geveer 7000 vierkante meter. goed voor 250 auto's. De gemeenteraad van Middel- hamis moet zich nog over de plannen buigen. Dat gebeurt donderdag 6 juli. het einde van de Prunjeweg.j Ook in de Boswachterij Westen-.; schouwen verzorgt Staatsbosbe-i heer excursies. Een gids voert- de deelnemers langs stille plek-;-; jes, kleine zandpaadjes en steke-H lig struikgewas. De wandelin-" gen zijn in juli en augustus elke-; dinsdagavond om 19.00 uur en- in september om 13.30 uur van uit de Excursieschuur bij de hoofdingang. Elke donderdag van de zomerva- kantie gaat Staatsbosbeheer op stap naar de Meeuwenduinen. Een ontmoeting met ree of dam- hert is er niet uitgesloten en vo- gels zijn er volop te zien en te ho ren. In juli en augustus gaan de wandelingen om 13.30 uur van start, in september om 19.00 uur. Vertrek vanaf het waterlei- ding-pompstation aan de" Adriaan van der Weijdeweg. Bewoners van Borrendamme hebben zich geïnstalleerd in de entree; zo profiteren ze een beetje van hel mooie zomerweer buiten én een beetje van de koelte binnen. foto Dirk-Jan Gjeltema tempo van het personeel aan te ben de medewerkers van dis- dag stoppen om de ergste hitte passen, maar dat lukt niet al- trict West van de gemeente een te ontlopen. De andere distric ted." tropenrooster ingevoerd. Vroeg ten draaien nog wel gewone In verband met de warmte heb- beginnen en halverwege de mid- uren. woensdag 5 juli 2006 >11' Goese brug vast Leen Lukus, Theo Steenpoorte en Lennert Quant bezig met het herstel van de door een vrachtwagen beschadigde poortdeur. door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Passen, meten, schaven en opnieuw passen. Net zo lang totdat de twee delen van de zware eikenhou ten balk naadloos op elkaar aansluiten. Het herstel van de vorig jaar bij een aan rijding door een vrachtwagen bescha digde Zierikzeese Zuidhavenpoort is maatwerk. „Beter dan nieuwbouw, want dat is allemaal voorgekookt", vin den de mannen van het Zierikzeese bouwbedrijf Quant dat de i-eparatie uit voert. De Zuidhavenpoort waakt breedge schouderd over monumentenstad Zie rikzee. Eeuwenlang werd het imposante bouwwerk met zijn dikke muren ge bruikt om ongewenst bezoek buiten - toen nog - belangrijke handelsstad Zie rikzee te houden, 's Nachts gingen des tijds de zware eikenhouten poortdeuren dicht en waakte de poortwachter. Na het verzanden van de Gouwe, dé handelsroute, taande de roem van Zie rikzee. De economie van het stadje ging in vrije val. Wat anno 2006 nog rest van de glorietijd, zijn de monumenten. Waaronder de Zuidhavenpoort. De poort heeft de tand des tijds goed weer staan, maar tegen modern geweld bleek de kolos toch niet bestand. Vrachtwagen Vorig jaar december negeerde een vrachtwagenchauffeur het eenrichtings verkeer, schatte de grootte van zijn truck en de omvang van de doorgang in het poortgebouw verkeerd in en kwam klem te zitten. Met alle gevolgen van dien. Eén van de eiken bovenbalken scheurde bij de botsing, de ander werd uit het metselwerk gereden, een elektri citeitsleiding sneuvelde en de rechter poortdeur liep forse schade op. De klap is volgens de mannen van aannemer Quant hard aangekomen. Zo hard dat de naar schatting 1000 tot 1500 kilo zware poortdeur compleet ontzet raakt. De deur moest worden verwijderd om de reparatie uit te kunnen voeren. Geen sinecure volgens Quant-medewerker Leen Lukus, want de deur is met zijn breedte van 1,85, hoogte van 3,85 en dik te van 13 centimeter bepaald geen klei ne jongen. Lukus: „Er moest een hef truck aan te pas komen om de deur er uit te tillen. Hoe ze dat vroeger deden? Met takels en hevels en heel veel mens kracht. "De immense deuren van de poort scharnieren onder via een soort kogelgewricht en boven via een uitstul ping aan de deur die in een in de eiken bovenbalk verwerkte stalen 'koeken pan' valt. De bovenbalk die losgereden werd, is inmiddels weer teruggeplaatst. De kapotgereden balk vergt nog aan- foto Dirk-Jan Gjeltema dacht. Quant-medewerker Theo Steen poorte: „Die balk stond zeker zo'n 10 centimeter open na de aanrijding. Besloten werd een stuk uit de balk te za gen en een nieuw stuk voor in de plaats te zetten. Een precisiewerkje. Lukus: „Dat is echt een kwestie van schaven, passen en weer schaven. Dus je moet steeds de stelling op en af en dat kun je niet in je eentje." Koel Voordeel van het werken aan het poort gebouw is dat de stenen kolos de wer kers schaduw en daarmee verkoeling biedt. Lukus: „Het is hier heel best uit te houden. Beter dan in de zon." De aanrijding veroorzaakte totaal 12.000 euro schade aan de Zuidhaven poort. De schade wordt door de gemeen te Schouwen-Duiveland verhaald op de veroorzaker. Tijdens de reparatiewerk zaamheden was de Zuidhavenpoort af gesloten voor alle verkeer. Vanaf mor gen kan het verkeer weer gewoon ge bruik maken van de poort. GOES - De Goese brandweer is gisteravond om kwart over zes uitgerukt om de Ringbrug af te koelen. De brug was door de warmte uitgezet waardoor hij niet meer open kon. Een tiental bootjes van watersporters lag te wachten, om er door te kunnen. Na ongeveer drie kwartier sproeien op het wegdek met water uit het Goese havenkanaal kon de brug rond zeven uur weer open. De politie leidde het verkeer tijdelijk om. Geen straf voor verbergen Duitser MIDDELBURG - Officier van Justitie R. Rammeloo acht te gisteren in Middelburg bewezen dat een 46-jarige; vrouw uit Oostburg een jonge voortvluchtige Duitser in; haar woning verborgen heeft gehouden. In zijn eis van een voorwaardelijke boete van 200 euro hield de officia", rekening met omstandigheden. „Ze heeft het zich onvol doende gerealiseerd, maar ze is wel strafbaar", vond hij. Politierechter I. Woltring meende dat de vrouw ontslagenJ moest worden van rechtsvervolging. „Toen haar broer de jongen bij haar thuis bracht, wist ze niet dat hij in Duits- land werd gezocht." De jongeman was vorig jaar eind augustus ontsnapt uit; een Duitse gevangenis. Een broer van de verdachte vroeg? haar om hem onderdak te verschaffen in haar woning. De* vrouw kreeg in de nacht van 12 september ruzie met haar; vriend over de (ongewenste) vreemdeling, waarna de poli-i tie aan de deur kwam. De Oostburgse voelde zich verra-5 den door haar vriend. De ondergedoken man werd opge- pakt en uitgeleverd aan Duitsland. Bonnenregen rond koffieshops TERNEUZEN - In verband met de voortdurende parkeer-jj overlast in de binnenstad van Terneuzen, met name rond- om de twee koffieshops, heeft de politie de afgelopen.' dagen controles uitgevoerd. De controles zijn uitgevoerd; in de Westkolkstraat, de Grenulaan en de Binnenvaart- weg. In totaal werden 63 bekeuringen uitgeschreven voor? foutparkeren. De actie van de politie staat los van de nor-I male parkeercontroles door de Terneuzense parkeerwach ters. t Met de invoering van het nieuwe parkeerbeleid voor de", binnenstad van Terneuzen zijn de parkeerplaatsen in de? genoemde straten plaatsen voor vergunninghouders ge-.- worden. Veel bezoekers van de koffieshops, met name Franse drugstoeristen, lappen het parkeerverbod aan hun", laars en zetten er toch hun auto neer. Dat leidt tot flink wat overlast voor de bewoners. De politie kwam in actie; naar aanleiding van de klachten van de bewoners. Beenbreuk bij bedrijfsongeval MIDDELBURG - Bij een bedrijfsongeval aan de Nijver-1 heidsweg in Middelburg is gistel-middag rond half vijf een 25-jarige man uit de gemeente Borsele gewond ge raakt. De man kwam met zijn been onder een stalen wiel; van een rijdende rolsteiger (met een gewicht van 16 tot 20.; ton). Een collega, die enkele meters verderop stond, snel-, de naar een takel en haalde de steiger omhoog. Het slacht-;; offer kon zichzelf opzij slepen. De ambulance kwam ter- plaatse en het personeel constateerde een gecompliceerde; beenbreuk. De 25-jarige werd met de traumahelikopteiv naar het ziekenhuis in Antwerpen vervoerd. De arbeidsiri-f spectie is in kennis gesteld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 35