PZC Eïöfl Jeugd kan gratis museum binnen Prinsjes voelen zich koning te rijk Geboeid door de wonderzeem Klacht over hommels bij kassen in Rilland GRATIS MP3-SPELER GRATIS 128Mb SD-CARD Historisch museum De Bevelanden wil meer jongeren trekken rastelevn KG PER MAAND (tadymince j Redactie: 0113-315649 www.pzc.nl E-mail:redactie@pzc.nl Postbus 31, 4460 AA Goes Advertentie-exploitatie: Noord-en Midden-Zeeland: 0113-315520; Zeeuws-Vlaanderen: 0114-372770; ■Nationaal: 020-4562500. I woensdag 5 juli 2006 Nu bij 100 foto's afdrukken in de 1-uur service GRATIS MP3-speler lj~'l GRATIS 128 Mb SD-geheugenkaart! editie Bevelanden-Tholen Groen licht voor dorpsbos OUD-VOSSEMEER - De provincie heeft de gemeente Tholen toestemming gegeven voor de aanleg van een dorpsbos aan de zuidoostzijde van Oud-Vossemeer. Twee mensen hadden daar bezwaar tegen aangetekend. Ze vre zen onder meer dat jongeren het bos als hangplek gaan ge bruiken en er gevaarlijke situaties ontstaan als bezoekers het bos uitkomen. Automobilisten zouden geen zicht op hen hebben. Net als de gemeente ziet de provincie deze problemen niet. Jongeren gewond bij aanrijding VLISSINGEN - Op de President Rooseveltlaan in Vlissin- gen zijn gistermiddag rond twaalf uur zes jongeren ge wond geraakt bij een botsing tussen twee busjes. Van de drie busjes met daarin kinderen en begeleiders die op va kantie waren in Koudekerke, stopten de eerste twee bij een rotonde en merkte de bestuurder van het achterste busje dat te laat op. Hij botste tegen het middelste busje, dat vervolgens tegen het voorste voertuig werd geduwd. Zes personen melden zich bij de Eerste Hulp van het zie kenhuis in Vlissingen. De slachtoffers zijn 16, 17, 18, 40 en 41 jaar oud en afkomstig uit Bergen op Zoom, Roosen daal, Etten Leur en Zegge. Eén van de bussen was dusda nig beschadigd dat die moest worden weggesleept. Het is niet bekend welke verwondingen de slachtoffers hebben opgelopen. Goese brug vast GOES - De Goese brandweer is dinsdagavond om kwart over zes uitgerukt om de Ringbrug af te koelen. De brug was door de warmte uitgezet waardoor hij niet meer open kon. Een tiental bootjes van watersporters lag te wachten om er door te kunnen. Na ongeveer drie kwartier sproeien op het wegdek met water uit het Goese havenkanaal kon de brug rond zeven uur weer open. De politie leidde het verkeer tijdelijk om. Geen straf voor verbergen Duitser MIDDELBURG - Officier van Justitie R. Rammeloo acht te gisteren in Middelburg bewezen dat een 46-jarige vrouw uit Oostburg een jonge voortvluchtige Duitser in haar woning verborgen heeft gehouden. In zijn eis van een voorwaardelijke boete van 200 euro hield de officier rekening met omstandigheden. „Ze heeft het zich onvol doende gerealiseerd, maar ze is wel strafbaar", vond hij. Politierechter I. Woltring meende dat de vrouw ontslagen moest worden van rechtsvervolging. „Toen haar broer de jongen bij haar thuis bracht, wist ze niet dat hij in Duits^ land werd gezocht."De jongeman was vorig jaar eind au gustus ontsnapt uit een Duitse gevangenis. door Rob Paardekam RILLAND - M. van der Velden, omwonende van het kassencom plex in Rilland, heeft bij de ge meente Reimerswaal een ver zoek ingediend om op te treden tegen de overlast die de hom mels van tomatenkweker Agro Care zouden veroorzaken. Van der Velden zegt heel wat last te hebben van de diertjes, die worden gebruikt om de bloempjes van de tomatenplant te bestuiven. In principe kunnen ze door de openstaande dakra men naar buiten vliegen en vol gens de klaagster doen ze dat ook. „Het is met vlagen", zegt ze. „Op het ene moment heb ik er geen last van, maar dan zijn er opeens honderden hommels. Dan kan ik met goed fatsoen niet meer buiten zitten." Directeur C. van Veen laat een diepe zucht horen als hem om een reactie wordt gevraagd. Vol gens hem gaat het om de zoveel ste actie van Van der Velden om zijn bedrijf in diskrediet te bren gen. „Ze houdt niet op." Volgens Van Veen gebruikt zijn bedrijf juist hommels, omdat die zo 'honkvast' zijn. Als een bij naar buiten vliegt en daar een plant met meer honing ont dekt, gaat hij de andere bijen ha len. Hommels doen dat over het algemeen niet. „Natuurlijk zul len er best eens een paar naar buiten vliegen, maar honderden hommels lijkt me zwaar overdre ven. En als het zo is, zijn die in elk geval niet van ons." De gemeente heeft Agro Care in middels een brief gestuurd, waarin ze om opheldering vraagt. Het antwoord zal een rol spelen in de beslissing om wel of niet op te treden tegen de over last. (Advertentie) Van den Dongen PARKETVLOEREN geluidsisolerend in appartementen Amundscnwcg 15, GOES Tel. 0113-233365 www.vandendongenparket.nl zeeuwse almanak Naturist Ze hadden op de camping een aardige man ontmoet, die ook zonder schroom vertelde over zijn grote hobby: naturisme. De verhalen erover werden minzaam en soms met lichte gêne aangehoord. Aan het eind van de vakantie waren ze toch wel benieuwd geworden hoe de overtuigd naturist de kost pleegt te ver dienen. Het antwoord verbijs terde alleen hemzelf niet meer. „Ik zit in de textiel." - Geen verkoeling i in zorgcentrum MIDDELBURG - Zorginstelling Zorgstroom zoekt naar manie- 11 ren om de warmte in het tijdelij- ke zorgcentrum Roggeveen in Middelburg te verminderen. Een proef om het dak van de l: portacabins te laten besproeien door de brandweer is gisteren i mislukt. 'd De oudere bewoners van Rogge- 8 veen hebben de laatste dagen i' last van de hoge temperaturen. Het is er binnen bijna net zo j warm als buiten. De tempera- tuur in de kamers stijgt tot bo- ven de dertig graden. W. Adriaansen (60, de jongste bewo- ner en bewonerslid van de cliën- tenraad) vindt dat er iets moet 3 gebeuren. „Dit kan gewoon niet. Het is bloedheet." Zorgstroom heeft gisteren de brandweer in geschakeld om het dak van het centrum te koelen door het nat te spuiten. Dat is voortijdig ge stopt, omdat het dak niet hele maal waterdicht bleek te zijn. (Advertentie) PREMATUUR BABYKLEDING Lange Vorststraat 26 - 28 Goes Tel.: 0113 - 22 76 23 (Advertentie) AFSLANKEN! Afslanken on in vorm blijven Korte St. Janstraat 6 4301 AE Zierikzee T 0111 -41 29 45 zierikzee@bodymince nl Blijven we thuis of pakken we de koffers? De PZC besteedt deze zomer zes weken lang aandacht aan vakantie in Zeeland. Verslaggevers schrijven over Zeeuwen die jarenlang hun vakantie doorbrengen in de eigen provincie. Ook aan bod komen de bijzondere hotelkamer, de knusse bed breakfast en het privéparadijsje in de achtertuin. Trossen los Hnor Frank Balkenende GOES - Historisch Museum De I Bevelanden in Goes wordt gra tis voor jeugd onder de twaalf jaar. Ook groepen uit het onder wijs krijgen voortaan vrij en tree. Het museum wil zo meer jongeren trekken. Het vorig jaar heropende en sterk gemoderniseerde museum richt zich - specifiek op die doel groep om jongeren te laten erva ren dat het verleden juist span nend en interessant kan zijn. Volgens de nieuwe museumdi recteur Hans Oomen zijn er vol op kansen de educatieve functie Hl van het museum uit te bouwen. IT „We willen scholen een op maat U gesneden aanbod leveren. Denk I bijvoorbeeld aan lespakketten die aansluiten op onze deelexpo- sities. Vaderlandse geschiedenis blijft voor jongeren vaak ab- I stract, maar als je iets kunt zien en je vertelt er een goed verhaal bij, dan komt de historie tot le- ven en kan die plotseling heel spannend zijn." Oomen wil begin volgend jaar een aantal lespakketten op de plank hebben liggen. Doel is die samen te stellen in overleg met scholen. De directeur, die net t drie dagen aan de slag is in Goes, heeft ruime ervaring op i dit gebied. Hij was onder meer medewerker van museum De Roos in Geertruidenberg en conservator/beheerder van het Jan Heestershuis in Schijndel. Rond een expositie van portret- ten die Jan Heesters (1893-1982) schilderde, zette Oomen ook een activiteit voor jongeren op touw. Na een rondleiding moch ten ze een zelfportret maken. „Zelfs dwarse pubers vonden US het leuk." Waarmee Oomen maar wil zeggen dat jongeren best voor geschiedenis warmlo pen, als je maar aardige activi teiten aanbiedt. In Goes staat dat ook te gebeu ren. Er ligt een vakantiepakket klaar waarmee jongeren een speurtocht door het museum kunnen maken. De tijdelijke ex positie over verdronken dorpen in Oost-Zuid-Beveland - Tussen Honte en Henkelinge - die mor gen officieel wordt geopend, speelt daarin een prominente rol. Jongeren mogen niet alleen kijken, maar ook creatief aan de slag met oude en nieuwe pot scherven. Bedoeling is daarvan een kunstzinnige pot te fabrice ren. Op Open Monumentendag (9 september) kiest het publiek de mooiste of gekste creatie. Een eerste stap om jongeren het (deels interactieve) museum bin nen te loodsen, is gratis entree voor jeugd onder de twaalf jaar. Jongeren van dertien tot acht tien jaar betalen 2,50 euro. Groe pen uit het onderwijs mogen gra tis binnen. Oomen onderstreept dat het museum met deze actie niet op de populaire toer gaat. „Natuurlijk moeten activiteiten leuk en uitdagend zijn, maar een kermisattractie moet het niet worden." Met de jeugd haalt het museum, goed voor achtduizend bezoe kers per jaar, een ondervertegen woordigde groep binnen. Oomen hoopt meteen de ouders beet te hebben. Het moet leiden tot hogere bezoekersaantallen, al zijn die niet heilig. „Er is een bovengrens aan wat haalbaar is. Bovendien mag je een museum niet puur afrekenen op het aan tal bezoekers, het heeft ook de taak collecties te beheren." GOES - Standwerker Jacques de Windt probeerde zijn geen stre pen achterlatende wonderzemen gisteren aan de man te brengen tijdens het standwerkersconcóurs in Goes. Het wilde niet erg vlot ten. De hitte had veel mensen naar het strand doen gaan en maar weinig naar de Grote Markt. De tien deelnemende standwerkers gaven desondanks weer een fraai showtje weg. Het was voor de jury, onder leiding van oud-wethouder C. Linssen, dan ook niet gemakkelijk om er een winnaar uit te pikken. Ze kozen uiteinde lijk voor De Windt en zijn zemen. De in Goes wonende Vlaming was verguld met zijn zege. „Ik doe dit werk al dertig jaar en zou nooit meer iets anders willen doen", verklaarde hij. Wethouder S. van 't Westeinde, die de prijzen uitreikte, zei dat ze met de stel lige overtuiging om zich niets te laten aansmeren naar het con cours was gekomen. Haar missie faalde jammerlijk, want al bij de eerste kraam trok ze de portemonnee. Winnaar De Windt had haar een zeem verkocht. „Als u er volgend jaar weer bent, zal ik u vertellen of hij echt zo goed is als u zegt", beloofde ze hem. foto Willem Mieras - -JL. Het opstapje van de steiger naar de Tomer in box N7 is wat aan de hoge kant voor een te strakke zomerbroek, maar de houvast in de punt biedt uitkomst voor het betere hijswerk. Echt soepel stap ik derhalve niet aan boord bij Jan (69) en Janny (65) Prins uit Scharendijke. Het varend koninkrijkje ligt op steenworp afstand van hun rian te woning, die ze eind jaren ze ventig vanuit Boxmeer betrok ken. „Driehonderd meter lopen, even de dijk over en we zijn bij de boot. Onze toegangspoort tót mooi Zeeland", zegt Jan Prins, zich terdege bewust van zijn be voorrechte positie. De Tomer is een klassieke zeil boot, afgewerkt met veel hout. Het elf meter lange schip werd in 1962 ontworpen door Bressi- aander Frans Maas en is tussen 1970 en 1972 op een werf elders in het land gebouwd. Het is de Leukste plekje: Daar denken Jan en Janny Prins heel ver schillend over. Hij geeft de voorkeur aan de Oosterschel- de in zijn volle breedte. Daar heb je alle aspecten van het zeilen, wind, stroming en ruimte bij elkaar. Zij houdt het juist daarom liever bij de gemoedelijker Grevelingen, aantrekkelijk door zijn gebor genheid en vele eilandjes. We- meldinge is daarnaast vol gens Jan Prins het voorbeeld van hoe een haven in zijn ogen hoort te zijn. „De lig- derde en voorlopig ook laatste boot die de Prinsjes kochten, op de groei omdat ook zoon en dochter groter werden. De ka juit oogt luxe en biedt slaap- ruimte aan vijf tot zeven perso nen. Een keukentje volstaat voor het bereiden van een een voudige maaltijd, die kan wor den genuttigd aan de opklapta- fel centraal onderdeks, of bui ten in de kuip van de boot. In het voorsteven is een klein toi let annex badkamer onderge- bracht. Prins licht in het mid den van het wc-deksel een klep je op. „Weet je waar dat voor is?" Triomfantelijk pakt hij een greep in de wand vast en schuift zo de 'lade' over de pot. „Het is de afvoer van de wastafel. Inge nieus niet!Onder de trap gaat een Noorse tweepitsmotor schuil, een klassieker op zich. Met een druk op de knop slaat het groene hart aan. Wanneer Prins nog maar een beetje gas geeft, wordt direct duidelijk ging is fantastisch en de voor zieningen zijn helemaal bij de tijd." Beste eten: Wanneer ook de maag in het oordeel mag mee wegen, voert de wind de Prinsjes naar het Portugese restaurant Boa Tarde in Zie- rikzee. „Praktisch voor de deur aanleggen en genieten maar", zegt hij zonder naden ken. Tip van Jan: „Ben je nieuw of onbekend in de Zeeuwse wate ren, vraag dan alles wat je wil weten aan je buren in de ha ven. Wanneer je het beste kunt uitvaren, waarheen, wat het weer doet. Vooral niet in paniek raken als het even iets anders loopt dan verwacht. Dat is het allerbelangrijkste." Jan en Janny Prins: „Als het moet, ben je in een dag weer thuis." waarom hij het liefst de zeilen hijst en zich puur op de wind verlaat. „Die rust, een wel daad!" Dik 28 jaar bevaart de familie Prins al de Zeeuwse wateren. Een uitstapje naar Engelse en Deense kusten heeft hen alleen maar gesterkt in de opvatting dat er niets boven Zeeland gaat. „We zijn ook een aantal keer zui delijk gegaan, maar dat was me veel te warm. Ik wil dat niet meer. Doe mij maar een graadje of 25 en ik ben helemaal geluk kig. Het Zeeuwse klimaat is voor ons de perfecte zomerva kantie. Af en toe een buitje re gen mag best. We zijn net terug van een negendaagse tocht. Ge weldig hebben we het gehad. Zo zeldzaam rustig nog. We lagen bijna alleen in de sluizen! Dan is het genieten hier hoor! In Mid delburg kwamen we midden in het smaakfestival terecht. In het altijd gezellige stadshaventje van Goes pak je eens een terras je en een restaurant. Je moet je zelf af en toe ook eens kietelen. Een stevige noord-ooster geeft mooie Oosterscheldedagen. Wan neer je het ook nog eens een beetje uitkient met het tij, dan tref je aan de buitenkant (zee kant) van de Zeelandbrug nog geen twintig scheepjes aan. Die rust, mosselvissers die bezig zijn op de banken, schitterend! Dat is Zeeland ten voeten uit. Mijn vrouw is niet het type dat het huis lang alleen wil laten. Een paar weekjes, daar houdt het echt mee op." Echtgenote Janny is er niet meer om dat te beamen. Ze is tussendoor weggeslipt, bood schappen doen voor de zeiltocht die middag op de Grevelingen. „Waar in Zeeland we ook zijn, al is het in Breskens, als het moet, zijn we in een dag thuis." Een buunnan uit de haven van Scharendijke vaart uit. „Hoe lang ga je weg?", roept Prins. „Drie weken", luidt het ant woord. De man zet koers naar de Belgische kust. Prins wenst hem plezier, maar voelt niet de geringste kriebel het voorbeeld te volgen. „Van zo'n tocht vaar je tweederde op de motor, om- foto Dirk-Jan Gjeltema dat de wind uit de verkeerde hoek waait. Dat zul je mij niet snel zien doen. Je krijgt dan zo veel slecht weer over je bootje heen, dat je vrouw nooit meer mee wil. Ik ben een echte zeiler. Dat betekent dat de wind be paalt waar ik heen ga. Niet ik." Prins brengt zo'n tachtig dagen per jaar zeilend door. In de ha vens is het doorgaans gezellig heid troef. Jaloezie over afme ting en type boot ontmoeten ze zelden. „Booteigenaren zijn mensen uit alle lagen van de sa menleving. Anders dan bijvoor beeld golfers, ontstaat er geen kliek." Hij wijst op de boot naast hem en gaat met de Tor- ner als centraal punt in vogel vlucht de cirkel rond. „Die man is anesthesist, dat is een glasbla zer, de man van die boot zit in verzekeringen, dat is een oud-onderwijzer. Niemand zal zich laten voorhouden op wat hij is. Een ligplaats word je toe gewezen en daar zul je het mee moeten doen. Gelukkig maar! Marcel Modde

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 29