eZC Papier sorteren lastige klus iP bezoektijden Extra werk voor Zeeuwse Reinigingsdienst door plastic om folders PZC lezers schrijven agenda Pl marktbericht collecte geslaagd woensdag 5 juli 2006 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 Bezoek: dag. 15.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 234000 Afd. D, M,S,T en Hartbewaking: 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur; Afd. A/B :14.30-19.30 uur; Afd. C: 11.00-20.00 uur; Afd. F: 14.00-20.00 uur; Afd. H: 11.00-11.30,14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur; Afd. L: 14.00-15.00 en 18.30-20.00 uur. Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21,00 uur Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 woe, zat en zon: 14.00-21.00 uur ma, di, do en vrij; 18.30-21,00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Wielingenlaan 2 4535 PATerneuzen, tel. (0115) 688000 Afd.A1,A2, B1.B2, C1 dag. 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. Obstetrie en Gynaecologie van 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur. woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117)459000 afd.2:14.30-16.00 /18.30-20.00 uur; afd.4: 09.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam Erasmus IVIC (Dijkzigt) Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij- den van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur; Afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur. België Algemeen Ziekenhuis Sintjan Brugge Ruddershovelaan 10 tel.(0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent I De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen I Wilrijkstraat 10 2650 Edegem tel.(0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feest- I dagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag.16.00-17.30 I en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. i 14.00-14.30 en 19.00-19,30 uur. De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche.Goesche en Bres- 1 kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is I een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromin- I gen of partijen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron- j Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (AIMP), Bridge, Deutsche Presse Agentur DPA, j Agence France Presse (AFP), Reu ters (RTR), Belga en European j Press-Photo Agency (EPA). door Martijn de Koning GOES - Hij begrijpt wel dat mensen hem een beetje een zeur piet vinden. Doen ze hun oud pa pier netjes in de daarvoor be stemde container of het karton nen doosje, is het nog niet goed. Maar degenen die plastic 0111 de folders heen laten zitten, bezor gen de papiersorteerders nu een maal dubbel werk, legt Marco Fossen van Delta Milieurecy- cling uit. „We willen niet kla gen. We vragen de burger alleen om medewerking." Enorme bergen papier en kar ton liggen opgeslagen in de gro te loods van het vroegere ZOPC (Zeeuws Oud Papier Centrum) aan de haven in Goes. Het oud papier van alle Zeeuwse huis houdens komt er terecht. Bij el kaar zo'n 30.000 ton per jaar. Het wordt aangevoerd door vrachtwagens, die de volle con tainers bij gemeenten of verza melplaatsen ophalen. En een en kele keer door een automobilist die zijn aanhangwagentje heeft volgeladen. Zeven medewerkers van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD), onderdeel van Delta, ver werken al dat papier. Een aan tal rijdt rond op een sjovel of heftruck. Anderen sorteren de ladingen. Partijen waar veel karton in zit, gaan rechtstreeks naar de pers. Daar komt het er in pakketjes van ruim een kubieke meter weer uit, elk zo'n 900 kilo zwaar. „We exporteren dat naar fabrieken in China", verklaart Fossen. „Daar maken ze er nieuw papier van." Eén kant van de loods staat vol met zulke kubussen. „Normaal gesproken hebben we er een stuk meer. Veel mensen zijn momenteel op vakantie. Dat merken we aan het aanbod." Europese landen stellen hogere eisen aan de kwaliteit van het papier. Ladingen met minder karton, beter van kwaliteit, gaan naai' fabrieken op dit conti nent. Die partijen worden boven dien extra gecontroleerd op za ken die er niet in thuishoren. Medewerkers van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) verwerken oud papier. In een hokje staan drie jonge mannen aan een lopende band het papier te sorteren. Met tussenpozen komt er een la ding kranten, folders en tijd schriften in sneltreinvaart voor bij. Aan de heren de taak om het afval ertussenuit te halen. Dat gooien ze in een gat naast de band, waarna het onder hen in een enorme bak wordt opgevan gen. Pizzadozen Daar komen allerlei zaken in te recht. Dat mensen vuile pizzado zen en verpakkingen van sap bij het oud papier gooien, kun je je nog voorstellen. Maar het gaat veel verder, vertelt Fossen. „Al les wat mensen kwijt willen, ko men we tegen. Bloempotten, huisdieren, een kinderfiets. Je Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. BEELDRECHT 1 De publicatierechten van werken 1 van beeldende kunstenaars aange- sloten bij een CISAC-organisatie zijn i geregeld met Beeldrecht te Amstel veen. Onderwijs Eindelijk is nu ook het Sociaal en Cultureel Planbureau tot de conclusie gekomen dat het on derwijs in Nederland beneden peil is. En dan voornamelijk het basisonderwijs. Het middelbaar onderwijs kan geen verwijt ge maakt worden. Immers, als leer lingen daar binnenkomen met een grote achterstand, kunnen deze scholen deze niet 1-2-3 wegwerken...Daar zouden deze scholen minimaal een jaar extra voor nodig hebben. Hetzelfde geldt voor de overgang van het middelbaar naar het hoger on derwijs. 'Jongeren die van de ba sisschool naar het middelbaar onderwijs gaan kunnen en we ten steeds minder'. Citaat uit ar tikel op de voorpagina van de PZC 28-06). Nog een citaat; 'Tij dens de 850 verplichte stu die-uren in het MBO krijgen de leerlingen maar beperkt te ma ken met een docent die hun iets bijbrengt' ("hun" moet trouwens "hen" zijn). Hoe zit dat in het ba sisonderwijs? Daar zijn 1040 ver plichte lesuren. Waar gaan die aan op? Toetsen, toetsen, nog eens toetsen en een aantal totaal overbodige vakken, (zoals En gels, gezondheidsonderwijs, ver keer (is een taak voor de ouders), techniek, muziek (met uitzondering van zingen), mi- lieulessen, enzovoort). Een paar jaar geleden had ik éven de hoop dat het tij zou keren. Maar helaas... Thijs Schipper Breexveg 8 Middelburg Chantage Ongeloof Voor sommigen wel. Echter minister Verdonk maakt, gesteund door het kabinet, onze regering, een heel bewuste keu ze. Onder dwang, jawel middels chantage, heeft Ayaan Hirsi Ali een verklaring ondertekend, zo dat zij vrij kan gaan reizen. Let op: zij was en is echt wel vol doende ingeburgerd. Er werd door partijen in de Tweede Ka mer zelfs om haar gevochten om haar in hun linies te krijgen. On ze regering, gestoeld op wetge ving die door de partijen in de Tweede Kamer is aangenomen, jawel ook door de PvdA enzo voorts perst verklaringen af van zelfs een eigen lid van deze Ka mer, Laat staan wat er met de gewoner burger gebeurt die met de wetgeving te maken krijgt. Het wordt tijd dat onze Tweede Kamer en onze regering worden ontmaskerd als leidinggevenden van een criminele organisatie. Dat is dan stap 1. Stap 2 is dat er schuld wordt beleden door al le leden. Stap 3 is dat de Rech ten van de Mens eens zuiver wor den bekeken en worden aan vaard. Stap 4 is dat de wetge ving in ons land daarop wordt aangepast. Stap 5 is dat in Euro pees verband de ons omringen de landen eveneens daarop wor den aangesproken. Stap 6 is dat de Europese Unie haar wetge ving eveneens onder de loep neemt en aanpast. Stap 7 is dan pas, dat we landen buiten de Eu ropese Unie gaan vertellen hoe we het hier doen. Moge boven staande eens tot ons en onze 'lei ders' doordringen. Teunis van Nes Westeinde 7 Kloetinge Tweetalig Twee artikelen in de PZC van 29 juni brachten mij ertoe om het volgende gevoelige onder werp een keer ter sprake bren gen, me realiserend dat dit een aantal verontwaardigde Zeeuw en zal opleveren. Artikel 1: Friesland poetst imago van het Fries op, artikel 2: Engels ver plicht op de Westerschelde. On begrijpelijk dat er provincies zijn, clie uit alle macht hun regio nale taal in stand willen hou den, tegen alle mondiale ontwik kelingen in. Globalisering is iets waar we niet omheen kunnen. Engels als tweede taal naast de moedertaal is dus een 'must' (niet voor niets voertaal op de Roosevelt Academy evenals in de wetenschappelijke, academi sche en zakenwereld). Als ieder mens op de wereld in eenzelfde taal met alle andere mensen kan communiceren, is er meer ken nisuitwisseling, meer begrip, minder oorlog. Daarnaast blijkt het een enorme klus te zijn om de eigenmoedertaal op niveau te houden en te wijwaren van ver loedering en vervlakking. Zie het (soms erbarmelijke) niveau van het Nederlands van onze jeugd, maar ook van ouders, le raren, journalisten, tv-commen- tatoren etcetera. Op zijn zachtst gezegd onverstandig dus, om een provinciaal dialect (hoe aar dig ook) tot officiële provincie- kunt het zo gek niet bedenken." De bak met afval zit de laatste weken voller dan ooit. Sinds een maand zitten de folders die bijna elk Zeeuws huishouden wekelijks in de bus krijgt name lijk in plastic verpakt. Daarvoor is het Utrechtse be drijf Netwerk VSP verantwoor delijk. Veel mensen zijn gewend het pakketje ongelezen bij het oud papier te gooien. Dat doen ze nu vaak compleet met het plastic. Daar maken ze de jongens aan de band niet gelukkig mee. Die moeten in eerste instantie zo veel afkeuren, dat het wegge gooide deel nog eens over de band moet. Die loopt dan een stuk langzamer, om de verwer kers de tijd te geven het papier uit het plastic te halen. Dat kost taal te verheffen en daar hopen tijd en bergen geld aan beste den. Het is daarentegen hoogst noodzakelijk om ervoor te zor gen dat a) onze moedertaal weer op het juiste niveau komt en blijft en b) iedereen in het En gels kan communiceren. En laat onze streektalen blijven wat ze zijn: streekgebonden cultuur goed, niet meer en niet minder. Lonne van Liere Dam 63a Middelburg Zorg De zorg, een zaak van leven en dood? De zorgkosten rijzen de pan uit, dus hebben ze weer wat gevonden. Niet elke medische behandeling zou uit de publieke middelen moeten worden be taald. Kost een behandeling die een patiënt een jaar extra geeft meer dan 80.000 euro, dan zou die behandeling niet moeten worden vergoed uit het basis pakket. En aan dat bedrag zit je zo. Maar is het wel terecht deze bezuiniging? Huisartsen en spe cialisten kosten ieder slechts 3% van het budget, fysiothera pie slechts 0,5%. De ziekenhui zen daarentegen slurpen meer dan 70% op. Het lijkt me beter en makkelijker daarop te bezui nigen mede omdat de kosten voor de ziekenhuiszorg voor 2/3 bestaat uit bureaucratiekosten, zo ook bij de verzekeraars en nog steeds toenemend ook. Op elk ziekenhuisbed is er 0,7 me disch personeel en 2,1 admini stratief. Voeg daarbij prioriteit om ziekenhuizen te verfraaien als ware het Hilton-hotels en de zelfverrijking van ziekenhuisdi recties met hun topinkomens. Het zou al een start zijn om de ziekenhuisdirecties maar 80.000 per jaar te geven in plaats van deze leven of dood-norm te stel len op de patiënten die de pre mies betalen voor goede zorg en niet voor bureaucratie en zelf verrijking. Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer Kabinet Lousewies van der Laan heeft het klaar gespeeld om, terwijl D66 het minste aantal zetels van de coalitiepartijen heeft, dit kabinet te laten vallen. Nadat ze in haar eigen partij verloor van minister Pechtold heeft ze hem op deze wijze een hak ge zet. En hoe. En hoe moet het nu verder? In ieder geval nooit meer met D66 en als het even kan ook niet met Wouter Bos. Laten we hopen dat we spoedig uit deze crisis komen en dat ei- weer een nieuw kabinet komt tijd en geld. Daarom waagt Fos sen de Zeeuwse bevolking om hulp. „We klagen niet, laat ik dat voorop stellen. Het gaat op zich hartstikke goed met de inza meling in Zeeland. Het punt is dat veel mensen vaak niet door hebben dat ze dingen niet goed doen." Zoals de goedwillenden die hun pakketje met een touw tje bij elkaar binden. „Die be doelen dat goed, maar denken er niet bij na dat wij die touw tjes weer allemaal moeten los snijden en weggooien. Voor zul ke zaken willen we aandacht vragen." Fossen begrijpt dat Netwerk VSP de folders in folie stopt. „Ik wil samen met hen zoeken naar een tussenweg." Bij dat bedrijf kijken ze niet op van de woor den van Fossen. „In de meeste met Jan Peter Balkenende als Minister-President en Minister Zalm als minister van Financi ën. Ons land zit echt niet te wachten op weer een Sinter klaaskabinet, dat veel goede din gen belooft voor de armen in de samenleving maar deze mooie beloften niet kan waarmaken tenzij de staatsruif weer geplun derd wordt. Dankzij de huidige minister van Financiën begint de staatskas juist weer een beet je op orde te komen. Hij is de man die de hand op de knip weet te houden. Moge Louse wies van der Laan en ook Fem ke Halsema ook zo'n roeptoe- ter in de Tweede Kamer voor heel lange tijd het zwijgen opge legd worden. Dat zou een hele verademing zijn Mevr. J.M.Dootjes Lijnbaan 26 Goes Opium In zijn column in de PZC van vrijdag 23 juni 2006 schrijft de heer Diekstra:'.... Karl Marx be weerde zo'n anderhalve eeuw ge leden dat godsdienst opium voor het volk was'. Dit is onjuist; het was Lenin die zei: 'Die Religion ist Opium fürs Volk', en van Karl Marx is de uitspraak: 'Die Religion ist das Opium des Volkes'. J. de Bie Populierestraat 13 's-Gravenpolder Bananen PvdA-fractievoorzitter Bos ty peert Nederland als een bana nen-republiek; dit naar aanlei ding van de capriolen van minis ter Verdonk. Nederland als ba nanenrepubliek heeft na de val van het kabinet meer reliëf ge kregen. En daar heeft de PvdA haar steen(tje) aan bijgedragen. Dat de oppositie en de D66-frac- tie het kabinet niet (meer) zien zitten is legitiem, maar dat daar voor een bananenschil gebruikt moet worden om het kabinet te doen uitglijden, getuigt niet van een hoog moreel niveau: typisch (Advertentie) EVENEMENTEN VLISSINGEN - Panta Rhei. 16.00 uur Summer Sessions, strandfeest met dj's; Straatfestival- Bellamypark, 22.00 uur: Openingsvoorstelling Grupo Puja); Bellamypark, 19.00 uur: Sunset City; Sint Jacobskerk, 21.30 uur: Dance Works Rotterdam; Dijktheater, 22.45 uur; Sensual, urban jazz; FILMS foto Willem Mieras delen van het land verpakken we folders al langer in folie", verklaart een woordvoerder. „De introductie daarvan lever de vaker reacties op." Netwerk VSP wil best zoeken naar een oplossing. „Momenteel kijken we of we eenmalig of voor een paar weken een sticker of brief aan de pakketjes kun nen toevoegen. Met als advies: verwijder de folie van de fol ders." Die weer zonder plastic bezorgen, is geen optie. „De voordelen wegen voor ons ruim schoots op tegen de nadelen. Be zorgers hoeven de folders niet langer in elkaar te vouwen. Dat doen we nu zelf, waardoor we dat proces beter kunnen contro leren. Bovendien blijkt uit on derzoek dat de consument het ook makkelijker vindt." bananenpolitiek. Voor de oppo sitie en D66 zijn er genoeg fun damentele, politieke onderwer pen geweest om het kabinet naar huis te sturen. Hopelijk zul len wij na de verkiezingen ka merleden krijgen die terecht met 'geachte afgevaardigden' worden aangesproken en be windslieden met 'excellentie'. Wie we recentelijk van Het Bin nenhof te zien hebben gekregen zijn ijdeltuiten die ten koste van goed landsbestuur zich zo graag willen profileren. De pseudo Iron-lady heeft Nederland in het buitenland negatief op de kaart gezet; met de val van het kabinet wordt dat beeld nog maals bevestigd. Het zou toch mooi zijn als politici hun werk zien als een roeping - een waar dig ambt - en niet als een opstap voor persoonlijk gewin. Adel verplicht: is dit credo de dames en heren politici (nog) bekend of volgen er nog meer soapuitzen dingen vanuit Het Binnenhof? Zaky V. van der Spil Roompot 51-e Hansweert Omgevingsplan In de PZC van 1 juli 2006 meldt verslaggever Ernst Jan Rozen- daal dat tijdens de verhandelin gen over het omgevingsplan Zee land de PvdA bij monde van sta tenlid E. Kerckhaert pleitte voor een lelijkheids-top 10. Van daar zijn artikel 'PvdA wenst Top 10 van lelijkste plekken'. Wordt dit voorstel van de PvdA ook opgenomen in het omgevins- plan Zeeland? Tijdens de staten vergadering van 30 juni werden 18 amendementen en 4 moties besproken voor het omgevings plan en al dan niet aangenomen. Hierover zegt de verslaggever niets. Reclame maken voor de PvdA was kennelijk belangrij ker dan iets over het omgevings plan mee te delen, waar de mees te inwoners van Zeeland nog zo weinig vanaf weten. ir.A.Lafeber Sleedoomlaan 3 Burgh-Haamslede het alfabet van Zeeland BERGEN OP ZOOM - Cinem'actueel, Over the hedge (nl): 13.45 en 16.00 uur; Cars (nl): 13.45 en 16.00 uur; The Da Vin ei Code: 20.00 uur; Zoop in India: 13.45. 16.00 en 20.00 uur; Asterix en de Vikin gen: 13.45 uur; X-Men 3: 16.00 uur; Po seidon; 20.00 uur; HULST - Koning van Engeland, Over the hedge (ov): 14.00 en 16.00 uur; Over the hedge (nl): 13.30 en 16.00 uur; The Omen 666: 20.00 uur; X-Men 3: 20.00 uur; Poseidon: 20.00 uur; The Da Vinei Code. 20.00 uur; Zoop in India: 13.30, 16.00 en 20.00 uur; Habana Blues: 20.00 uur, Cars: 13.30 en 16.00 uur; Asterix en de Vikingen: 14.00 en 16.00 uur; Ice age 2:14.00 en 16.00 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, In search of Mozart: 20.00 uur; OOSTBURG - Ledeltheater, Aquamari ne: 15.00 uur; Asterix en de Vikingen: 13.30 uur; VLISSINGEN - Cine City, Over the hed ge (nl): 13.30 en 16.00 uur; over the hed ge (ov): 14.00, 16.15,19.00 en 22.00 uur; 16 Blocks: 21.45 uur; Cars (nl): 13.45 en 16.15 uur; Cars (ov): 13.45, 16.00, 1-9.15 uur; Grote Kleine Muis: Cirkelientje: 13.30 en 15.15 uur; Imagine Me You: 17.00 uur; Midsummer Dream: 13.45 en 15.30 uur; Poseidon: 17.15 en 22.00 uur; The Break-Up: 19.15 en 21.45 uur; The Da Vinci Code: 19.00 en 21.00 uur; The Omen 666: 22.00 uur; United 93: 19.00 en 21.30 uur; X-Men 3: 19.30 uur; Zoop in India: 13.45,16.15 en 19.00 uur; TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG Galerichel, 13.00-18.00 uur; Beelden en keramiek; ARNEMUIDEN - Museum, 13.30-16.30 uur: Trouwfoto's jaren 50 tot heden; BORSSELE - Covra, 8.30-17.00 uur: Veilig=mooi, kunst stichting Arduin (t/m 5/7); BRESKENS Visserijmuseum, 10.00-17.00 uur: Kwallen, foto's Carla Kestelo; BROUWERSHAVEN - Sint Nicolaas- kerk, 13.30 en 16.30 uur: Naald en draad (t/m 13/7); BURGH - Kerk, 13.30 -16.30 uur: Schil derijen en tekeningen Janus Nuiten (t/m 22/7); BURGH-HAAMSTEDE Burghse Schoole, 12.00-17.00 uur: o.a. Kastelen op Schouwen-Duiveland en Vikingen en ringwalburgen; DOMBURG - Duingalerie, 12.00-21.00 uur: Kunst aan de kust, schilderijen en beelden o.a. Yolanda Philippen en Kees van Oostmalle t/m24/9); Marie-Tak-van Poortvliet museum, 13.00-17.00 uur: Het verborgen naakt (t/m 27/8); Galerie Pop, 9.00-17.30 uur: Werken van Collin van der Sluijs (t/m27/8); DREISCHOR - Museum Goemanszorg, 10.00-17.00 uur: Met naald en draad, en werken van plantaardig vormgeefster Marion van der Veen; EMMADORP - Bezoekerscentrum Saef- tinge, 10.00-16.00 uur: Vleermuizen, flu welen fladderaars van de nacht (t/m 9/7); GOES - Atelier De Kaai, 9.00-16.00 uur: Gesproken beelden, werk van kunste naars met een verstandelijke beper king; GRIJPSKERKE De Osseberg, 14.00-17.00 uur: Roeli Willekes, Uschi Rubinstein en Martha Woonink, schilde rijen en tekeningen (t/m 29/7); 'S-HEER ARENDSKERKE - Atelier het Tentenklooster, Oude Rijksweg, 13.00-17.00 uur: Bronzen iconen ver vaardigd in Monastère Benedictin de Chevetogne (t/m 9/7); HEINKENSZAND Binnenuit, 9.30-17.30 uur: IJsland winter wonder land. foto's van Jan en Riet Elen-Noor- duin (t/m 15/7) 't Kunstuus, 13.00-18.00 uur. Mïchiel Hermsen, geometrisch abstracte olie verven en Jozien Vercouteren, keisculp turen (t/m 15/7 Meerkotsedijk (Heinkenszandsewg 42): Kunstproject van 10 Zeeuwse vrouwen m kader van Dijken van Wijven (t/m 22/7); Protestantse Kerk, 13.00-15.30 uur: Kerk- illustraties van Jopie Minnaard (t/m 15/7); HENGSTDIJK - H. Catharinakerk, 14,00-17.00 uur: Werk van kunstenaars uit de streek (t/m30/7); KAPELLE Fruitteeltmuseum, 13.00-17.00 uur: Fruit op zijn kant, werk stukken van kantgroep De Ortelaan (t/m 16/9); Gemeentehuis, 9.00-16.00 uur: Kunst werken kunst cultuurroute Wemeldin- ge (14/7); MELISKERKE - Galerie World of silk, 12.00-17.30 uur: Metamorfose II, Schil derijen, keramiek, beelden en sieraden van o.a. Marita ter Hark en Kedo Erné (t/m 17/8); Odulphuskerk, 13.30-16.30 uur: Herinne ringen aan het dagelijkse leven op Wal cheren, foto's (t/m 9/9); MIDDELBURG - Borneo, 9.00-17.00 uur: Wat een bende, selectie inzendin gen Kunstbende 2006; De Drukkerij, 9.00-18.00 uur: Werkstuk ken leerlingen voortgezet onderwijs Walcheren (t/m 8/7); Het Hedendaags Naakt op Walcheren, werk van Walcher- se kunstenaars (1/m 19/7); Kabinetten van de Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Aurora, Annemiek de Beer, verstil de impressies van de natuur (t/m 10/9); Gallery Maritime, 12.00-17.00 uur: Werk van Nico Peeters en Frits Hoogstrate (t/m 29/7); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Dylan Gra ham (papierknipkunst) Pier Stock holm (tekeningen) (t/m 10/9); Zeeuws Archief, 9.00-17.00 uur: Tops tukken uit de collectie, van perkamen ten aktes tot glasnegatieven; Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Honderd jaar Verkade albums (t/m 12/8); NISSE - Trekkermuseum, Palmboomse- weg, 13.30 -16.30 uur: Wisselende col lectie trekkers en stationaire motoren; OOSTKAPELLE Terra Maris, 10.00-17.00 uur: Ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse land; OUWERKERK- Watersnoodmuseum, 11.00-17.00 uur: De 16 dagen van de Commando's tijdens de watersnood ramp (t/m 14/8); PAAL - Atelier De Paaien, 13.00-18.00 uur: Antonio Plettenberg, diverse tech nieken (t/m30/7); RILLAND - Middenhof 3 a, 11.00-17.00 uur: Kunst in de polder, sieraden, kera miek, brons en glas van Zeeuwse kusn- tenaars o.a.Loes Muller, Frans Kegels en Gerjane Wierseum (t/m16/7); RITTHEM Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Oog oogt oogst, kera miek Bas van Damme, objecten Bert vd. Sluijs en tekstbeelden D. Buwalda (t/m 1/8); ST. ANNALAND - De Meestoof, 14.00-17.00 uur: Poëzie-albums, oude fietsen, 75 jaar voetbalvereniging WHS; SINT ANNA TER MUIDEN - Stadhuis je, 13.00-17.00 uur: Willy de Vrienden Agatha Oosting, schilderijen (t/m 15/7); Streeklandbouwmuseum, 13.30-17.00 uur: Molens zonder grenzen, molens in ventief, molens van 't Zwin (t/m 28/7); TERNEUZEN - Galerie Rue 13.30-18.00 uur: André Nicolay. rijen (t/m 9/7); Kunstuitleen, 13.00-17.00 uur: Absi? werken kunstenaar Servaas (t/m8/7. VEERE - Grote Kerk, 9.00-16.30 u World Press Photo (t/m 23/7); Galerie d'Oude Lantaarn, 11.00-1) uur: Georg van Duijse, beeldhouw» ken (t/m31/7); Museum De Schotse Hujieid 13.00-17.00 uur: Oógdaegen, feesteT momenten op Walcheren, kosiuir Herinneringen aan Veere, werk Wim Vaarzon Morel (t/m 24/9); VLISSINGEN - Bunker bij de Oranje, len, zo 13.00-16.00 uur: Levensloop: de Willem Ruys; Sint Jacobskerk,13.00-17.00 uur iel; nen, Jos de Nooyer (29/7); deWillem3, 12.00-17.00 uur: Kopr. ken, fotowerken van Roeland Fosu Het laatste hoofdstuk, werk van Wi Blokland; Schilderijen Marcel Berlan (t/m 2/7); Zeeuws Maritiem Muze*.) 10.00-17 00 uur: Verborgen ruimte.de ontdekking van de ondergrondse a\- tectuur; Pauline Vos Oscar Verp;4 ten, maritieme grafiek (Vm20/8); V,i ;Het Sprong, een maritiem tekenaar ultV nat singen (t/m 20/8); WESTDORPE - Galerie 45, 13.0) 17.00 uur: Zomertentoonstelling i werk van 14 kunstenaars (t/m 27/8); WESTKAPELLE - Moria, 16.00-2Q uur: Geloof in Beeld, foto's (t/m 8)9); Polderhuis, 10.00-18.00 uur: Volk Bazalt; YERSEKE - Bibliotheek, 14,00-1). uur: Schilderijen in olieverf en aquz van Diny de Kok (t/m 31/7); Oosterscheldemuseum, 10.00-12.C 13.00-16.00 uur: Schelpen; ZIERIKZEE Burgerwees), l 11.00-17.00 uur: Nederlandse pla?;cie kunst en antiek (t/m27/8); ZOUTELANDE Bunkermusea 13.00-17.00 uur: Gasbescherming; HULPCENTRA iitg tik or nc /ra Alarmnummer: tel. 112. s Centraal Meldpunt Milieuklachten Mm land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeel;-1 z tel. 0118-615551 of 0900-0767. 'wa Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland,arin 0118-469869. Hulp- en advieslijn Blijf van m'n Ii|f2t-'ei land, tel. 0118-467003 (ma t/m fc 9.00-17.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0 (gratis, dag. 14.00-20.00 uur). Advies Meldpunt Kindermishanj ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders en verwanten van drugsgebaP3 kers (LSOVD), tel. 0900-5152244 «T t/m vr 16.00-22.00 uur). Palazzoli Huis, Voor mensen r ker, tel.0118-413932. SOA-spreekuur GGD i 0900-3696969. Dierenambulance/Dierenbeschermer (24 uur bereikbaar), tel. 09 00-767343ÏF Zorginfo Klaverblad Zeeland, egel 0113-212783 (ma t/m vr9.00-13.0( Aardappelen: Frites geschikt droog uit de scheut 7,50 - 11,50. Export droog uit cl schuur geen notering. Uien. Plantuien afland direct: 12 -15. Hooi en stro. Roodzwenk gesneden grote balei 35 euro per ton. Weidehooi geen ha del. Nationale collecte voor met een handicap of chronisd ziekte: Zierikzee: 1.573 euro. Rode Kruis. Poortvliet: 513,14; 0 Vossemeer: 364,95; Scherpen® 535,25; Stavenisse: 572,-; Sint Anr land: 472,02; Sint-Maartensrf 639,52; Sint Philipsland: 948,99;Ui len: €2282,71. Hogeschool Zeeland. MBO-Sociaal Pedagogisch Werkt uitstroom acitiviteitenbegeleidin; Leendert Adriaanse, Zuiddorpe; Sm ny van Alphen, Vlissingen; Jolandarë den Berg, Westkapelle; Ingrid Boras 's-Gravenpolder; Wendy Braspenning Middelburg; Anita van den Broek Kruisland; Theo Coenders, Vlissinge Thea Hamelink,Terneuzen; Irma H boer, Vlissingen; Tamar Hoebé, Henny Koster, Goes; Arwen Meu'e- broek. Middelburg; Conny Pd Oost-Souburg; Kim Rentmeester, O.e zande; Corry Sarioa, Middelburg, S=> der de Vries, Middelburg; Mireille \t der Waal, Grijpskerke; Anne Wesdoo Sint Maartensdijk; Dina Wiebrens, Bi MBO-Sociaal Pedagogisch Werke uitstroom woonbegeleiding: Lea/g terberg. Middelburg; Angela de Ritthem; Martin Geelhoed, Hoek; J®1 Geuze, Vlissingen; Lies Geuze, MiddFf burg; Jeroen van Hooydonk, ZierikzeS Ira van der Horst, Vlissingen; Letlyvt;', der Kraan, Heinkenszand; Irene vantëï Meer, Middelburg; Louis Meeusen,VË< singen; Marco van der Meule, Vliss® gen; Abraham Nieuwenhuijzen, He-"?" weert; Melahat Özgelik, Middelburg;?- nald Pihl, Vlissingen; Carla Rogte Middelburg; Marga Schets, VlissingsJ Mirjam de Smet, Middelburg; CfAj Wild,'s-Heer Hendrikskinderen. jj HBO-Personeel en Arbeid: Shawl Gerrits, Zierikzee; Ilse Glijn, DreiscWj Meliza Hamelink, Goes; Leonie Hoogëj- doorn, Burgh-Haamstede; Petra Ww tens. Middelburg; Caroline Molhcal Middelburg; Miriam van der Peijl, IJzsSl dijke; Judith Sprangers, Vlissingen;!*, chel de Vries, Serooskerke (W). ,j HBO-Maatschappelijk werk tj dienstverlening: Petra Antheunis-: j Vlissingen; Mariëlle Blok. Vlissingen, net Burggrave, Vogelwaarde; Cyn5«|j Buys, Terneuzen; Wietske Dorst, Goéj Tedi Ivancheva, Middelburg; Marfjj Kooi, Middelburg; Ella Quinlen, Hoed); kenskerke; llco van Riel, Vlissinge',; Aniel Ritoe, Middelburg; AnnenW' Schelfhorst, Middelburg; Eric Sint Middelburg, HBO-Sociaal Pedagogische Hulp»" lening: Jaco Balkenende, Vrouwen;-: der; Tanja Boeije, Terneuzen; We"-' van den Buuse, Koudekerke; DebbyC" pentier, Axel; Marijn Heijbor Oost-Souburg; Evi Heijmans, Tholif- Tessa van der Hooft, Zaamslag; Con? de Jonge, Ovezande; Sandra Konï Goes; Luchiena Kuipers, Hengstdijk.'J-jj bine Pouwelse, Meliskerke; Marie Pouwelse, Wemeldinge; Lisenka *?j Rijswijk, Oost-Souburg; Vincent Scto; ten, Veere; Hessel Stam, Colijnsptëj Dingeman Steijn, Middelburg; Lies ëj Vos, Colijnsplaat; Jean-Paul VreeV Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 12