zc 1 erhuizing hockeyclub definitief Uit- Tweehonderd jaar averij voor Terneuzen Duitsers voelen zich benadeeld Fundament voor Cadzand is gelegd Sluis stelt lening voor starters uit 13 lizen op hockeyvelden; Rapide naar overkant Grote Kreekweg otdienst antorij ranormale urs in s van Gent Wm cc verkoop Geweld tegen vriend ex bestraft Plan voor huizen op plek van bank Juf Ria houdt het voor gezien CDA in Sluis klaagt over wegterroristen bijzonder zaterdag 24 juni 2006 Harold de Puysseleijr )04 ST - De verhuizing van de eyclub Rapide in Hulst en neri Iwikkeling van een nieuwe ijk op het vrijkomende aan de Grote Kreekweg definitief door. Wethouder eemaes (ruimte) meldde dat Ds de jaarvergadering van ijkraad Hulst-Zuid in De •Maan. de krijgt op het weiland ingeklemd ligt tussen de Kreekweg, de Wittebrug- l en Rijksweg 60 een nieuw ilex, met twee kunstgrasvel- een trainingsveld en een jebouw. /bedrijf Sprangers uit Ter pen ontwikkelt op het drie are grote terrein van de hui- lockeyvereniging een nieu- roonwijk. Daar is volgens szorgklachten: 100-0231231 t/m vrijdag ge- de openingstijden; terdags tot 12.00 uur :dactie :elil/vs-vla anderen illem Alexanderlaan 45 'Stbus 145 30 ac terneuzen 1:0115-645769 x: 0115-645742 redtern@pzc.nl né Hoonhorst (chef) ymond de Frel né van Stee ts Bakker (sport) udeloo 16 stbus 62 50 AB hulst I: (0114)372776 (0114)372771 redhulst@pzc.nl eila van Doorsselaer ntrale redactie tionspark 28 itbus 31 AA goes (0113)315500 (0113)315669 "tail: redactie@pzc.nl ternet web@pzc,nl de wethouder ruimte voor elf a twaalf vrijstaande woningen, drie appartementencomplexen van maximaal drie lagen hoog en twintig tot 24 rijtjeshuizen. Vooruitlopend op de realisering van nieuwe winkels in de omge ving van de Absdaalseweg en de Stationsweg, bedoeld om de woonwinkel van Morres nadruk kelijker te koppelen aan het stadscentrum, zit er ook een plan in de pijplijn voor woning bouw op het terrein waar nu Mikro Electro, een bloemenzaak en een kledingwinkel zijn geves tigd. De bedoeling is daar overwe gend woningen van het type twee-onder-een-kap te laten bouwen, verder aangevuld met rijtjeswoningen. Knelpunt De panden vanaf het voormali ge restaurant Reynaertshof tot aan de ABN Amro gaan op ter mijn tegen de vlakte, om plaats te maken voor winkelruimte met daarboven woningen. De ge meente zet erop in dat op die plaats een supermarkt wordt ge vestigd. Volgens Weemaes wil de gemeente het liefst ook het pand van restaurant Napoleon meenemen in de vernieuwing van deze hoek aan de Statie, maar enige zekerheid daarover is er momenteel niet. „Napoleon is een vrij groot knelpunt", leg de hij uit, „want de eigenaar van het restaurant moet wel een goed alternatief aangeboden krijgen voor de overbruggings periode tijdens de bouw van de nieuwe panden." Het bestuur van de wijkraad wil de verder weten hoe de haal baarheid van het plan voor de koppeling van Morres aan de binnenstad zich verhoudt tot de sombere berichten over de be drijfsvoering bij de woningin richter. „Zijn die plannen nog realistisch, of is dat inmiddels mosterd na de maaltijd?", zo ver woordde wijkraadvoorzitter T. Schreurs de twijfel die daar over bij de wijkraad leeft. Wet houder F. de Vries antwoordde daarop dat de gemeente er nog altijd goede hoop op heeft dat het plan van de grond komt. Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van het nieuwe be stemmingsplan dat nodig is om de ontwikkelingen mogelijk te maken. Dat plan komt binnen kort in de inspraak, aldus De Vries. VAN GENT - In de Vlaan- ïhal in Sas van Gent wordt jen weer een paranormaal- lirituele beurs gehouden. an standhouders uit Neder- en België zijn weer verte- roordigd om de bezoekers Jformeren op het gebied van r. normale en spirituele za- it verkoopstands met boe- cd's, klankschalen, wie boeddhabeelden, droom- ;ers, en esotherische oliën er ook tarotlegers, paragnos- helderzienden, magneti- s. reikimasters en pende- Lezingen en sessies wor- verzorgd door psychome- Herman Vonk en paragnost it Wilbrink. Daarnaast ver- Egbert Kruithof, pa lost en reikimaster, een le- waarbij de bezoekers leren act te krijgen met hun per- ilijke gids. Ook Lidia Koper eer vertegenwoordigd met dankschaalsessie. ,ST - Het koor de Cantorij basiliek verzorgt morgen de lienst van het koorseizoen, nering begint om 10.30 uur e basiliek van Hulst. er leiding van dirigent An- de Kort zingt het koor de e gezangen uit de Chorall- se van Anton Bruckneren en maast werken van onder Andreas Hammer- (Advertentie) Den Dekker Muziek ELLE 0113-330330 w.dendekke rmuziek.com De fruitjager Avelona Star liep op 15 maart 1990 aan de grond voor paviljoen Westkant in Terneuzen. door Wout Bareman TERNEUZEN - Scheepsongelukken zijn van alle tijden. Waar gevaren wordt, worden brokken gemaakt. Hoe wel soms anders wordt beweerd, heb ben de komst van de walradarketen aan de Westerschelde en de hypermoderne navigatie-apparatuur aan boord van de schepen er niet voor kunnen zorgen dat scheepsongelukken voortaan uitblijven. Een schip kan altijd te kampen krijgen met een blackout of, simpel menselijk falen. Maritiem publicist Cor Heijkoop uit Middelburg is sinds jaar en dag hevig geïnteresseerd in het wel en wee van de scheepvaart op de Zeeuwse wateren. Hij schreef er menig boek over. Giste ren presenteerde hij, bij aanvang van de jaarlijkse Havendagen in Terneuzen, het eerste exemplaar van Averij voor Ter Neuzen. Een boek over scheepsonge lukken op de Westerschelde bij Terneu zen en op het Kanaal Gent-Terneuzen in de afgelopen 200 jaar. Hij overhan digde het aan Kees Muller die, hoewel hij dat zelf nauwelijks beseft, wordt be schouwd als één van de oudste nog le vende bergers van het Westerscheldege- bied. Muller, ooit directeur van het sleep- en bergingsbedrijf Willem Muller Terneuzen, is de laatste tijd vooral ac tief als adviseur van het familiebedrijf Multraship. In het boek van Heijkoop wordt ook stilgestaan bij de sleep- en bergingswereld, die al die averij voor Terneuzen te lijf ging en wegpoetste. Het ontstaan van die sleep- en bergings bedrijven wordt nog eens haarfijn uit de doeken gedaan. „Voor Terneuzen was het midden van de negentiende eeuw een turbulente tijd. Aanvankelijk werden zeilschepen met bestemming Gent nog door echte paardenkrachten naar de sluis gesleept, maar al spoedig kwamen de eerste stoomsleepboten op het Kanaal van Gent naar Terneuzen." In 1880 werd het haven- en scheepvaart bedrijf August de Meijer agent van sleepbedrijf J. B. Maas, die de stoomsle per Klamper naar Terneuzen dirigeer de. Later, in de tijd rond de Eerste We reldoorlog, vestigde ook Willem Muller en zn. uit Puttershoek zich in Terneu zen. Sinsdien zijn de Mullers onlosmake lijk verbonden met Terneuzen. In Averij voor Ter Neuzen legt Heij koop uit hoe het allemaal zo is geko men, die bedrijvigheid op het water met alle gevolgen van dien. In het oude Neu zen leefde de bevolking voornamelijk van de landbouw, maar daarin kwam verandering na de aanleg van het Ka naal Gent-Terneuzen. Toen kreeg de Terneuzenaar te maken met industrie en scheepvaart. „Vele binnenvaartschip pers kozen Terneuzen als thuishaven en met de Westerschelde voor de deur en de passerende scheepvaart van en naar Antwerpen kwam er steeds meer mari tieme bedrijvigheid." Heijkoop wijst op het opvallend gx*ote aantal scheepsonge lukken met binnenschepen, vooral in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. „Radar en scheepvaartbegelei ding stonden toen nog in de kinder schoenen en de binnenvaart leek letter lijk het onderspit te delven tegen de snel moderner wordende zeevaart. In feite werd de binnenvaart aan haar lot overgelaten, hoewel veel schippers erg laat overgingen tot de aanschaf van mo derne hulpmiddelen zoals radar en ma rifoon. De overheid legde in die jaren de prioriteit bij de zeevaart op de Wes terschelde." Het boekwerk biedt een schat aan infor matie over bergingen en alles wat daar omheen gebeurde. Heijkoop verrichtte spitwerk. Neem de brief, die de opperburgemeester van Terneuzen op 11 juli 1842 stuurde aan de strandvonder in Hulst over een stran- foto Wim Kooyman ding van een schoener op de Westpier. „Op het oogenblik 10 uren des avonds wordt mij berigt dat het schoonerschip genaamd Racer, gevoerd wordende door kapitein Lawson, komende van Ha- vannahh met suiker en cigaren en be stemd naar Gent, groot na gissing 132 ton, voor deze haven heden met de vloed is aangekomen en op het weste lijk havenhoofd met hoog water is vast geraakt, zoodanig dat het thans zijnde laag water, omver is geslagen, zoodanig dat het geheel op laag water overdekt is, zijnde de kapitein voor het tegen woordige afwezig en de équipage van wal gered. Van de lading zal vermoede lijk niets behouden kunnen worden, in- tusschen zijn door mij al zulkdanige voorzorgen van policie bevolen als ik ge meend heb dienstig te zijn." Naar aanleiding van de stranding van het containerschip Fowairet, vorig na jaar voor de haven van Perkpolder, pleitte burgemeester Jan Lonink van Terneuzen onlangs voor de inzet van een helikopter. Tijden veranderen. Averij voor Ter Neuzen. Cor Heijkoop. Uitgeverij ADZ bv in Vlissingen. IS- BN-nummer: 90-72838-37-8. Prijs: tot 1 augustus bij voorintekening 15,95 euro, daarna 17,95 euro. De auteur signeert vandaag tussen 14.00 en 16.00 uur bij Boekhandel Van de Sande in Terneu zen. door Harmen van der Werf KAMPERLAND - Duitsers met een eigen woning in bungalow park Ruiterplaat bij Kamper land voelen zich benadeeld dooi de gemeente Noord-Beveland. Huizen van Duitsers zijn hoger gewaardeerd voor de onroeren- dezaakbelasting (ozb) dan die van Nederlanders, beweren H. Strittmatter uit Duisburg en L. Beeking uit Hamm. De ge meente Noord-Beveland ont kent ten stelligste dat dit is ge beurd. Strittmatter is er met mede-be woner Beeking van de Ruiter plaat van overtuigd dat Duitse en Nederlandse woningbezitters verschillend worden behandeld. Om dit te bewijzen heeft hij een ronde gemaakt door het park aan het Veerse Meer en de taxa tiewaarden van zestien bunga lows verzameld, per 1 januari 1999 en op de laatste peildatum 1 januari 2003. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is nog al wisselend. Zo kreeg Strittmat ter zelf te maken met een stij ging in die vier jaar van 104 pro cent. Beekings woning is 97 pro cent hoger getaxeerd. Het huis van een andere Duitser is daar entegen slechts 27 procent in waarde gestegen. Woningen in Nederlandse handen laten waar destijgingen zien van 28 tot 128 procent, waarbij de meeste op Strittmatters lijstje onder de zes tig procent zitten. Advertentie UJ X O co _l UJ Q Grote Markt 11-13 4461 AH Goes Tel.: 01 13 227607 www.delscher.nl Strittmatter en Beeking kunnen zich niet aan de indruk ont trekken dat 'er sprake is van dis criminatie van Duitsers'. Zij hebben inmiddels allebei eerst bij de gemeente en later bij de belastingkamer van de Mid delburgse rechtbank bezwaar gemaakt tegen hun ozb-aan- slag. De Noord-Bevelandse WD-wet- houder P. de Putter (financiën) is op vakantie en niet bereik baar voor een x-eactie. Ambtena ren financiën B. Priem en R. de Bruijn ontkennen de bewerin gen van Stxïttmatter en Beeking. De taxaties zijn door het onafhankelijke taxatiebu reau Tog Nedexiand uitgevoerd, de gemeente zit daar niet tus sen. „Tog weet niet eens wie welk huis in bezit heeft", aldus de ambtenax-en. De bezwax-en van Stxïttmatter en Beeking zijn door Noord-Be veland afgewezen. Zij hebben beroep aangetekend in Middel burg en zijn van plan door te gaan tot het einde. door Frank van Cooten CADZAND-BAD - Het funda ment voor de ontwikkeling van Cadzand-Bad is eindelijk ge legd. De meerderheid van de ge meenteraad van Sluis stemde donderdagavond in met de ste denbouwkundige uitgangspun ten. „Voor het eerst sinds jaren is een kaderstellend besluit ge nomen over de toekomst van Cadzand-Bad", zei burgemees ter J. Sala. Alleen de fracties van PvdA en Dorpsbelangen en Toerisme (D en T) stemden tegen. „Er zijn nog zo veel onzekei'heden. Nog steeds is niet duidelijk hoe het zit met het parkeren, hoeveel ap partementen gebouwd gaan wox- den en waar de bewoners hun auto neer kunnen zetten", aldus C. Bolijn van D en T. „Zeker over het parkeren in de omgeving van het Duinhof moet eerst meer duidelijkheid ko men", vulde R. Evers (PvdA) aan. Beide partijen dienden een motie in om vaststelling van de stedenbouwkundige uitgangs punten uit te stellen. Deze motie wei'd echter door CDA, WD, Gemeentebelangen en Nieuw West weggestemd. „We zijn al jaren met Cadzand bezig. De complexiteit is gigan tisch. Het gevaar is dat de sa menhang ontbreekt als we maar blijven uitstellen", aldus fractie voorzitter H. Meijer van Nieuw West. „We houden wel de vrij heid te praten over de bouw hoogtes zodra het bestemmings plan en het beeldkwaliteitsplan aan de orde is." Ook de andere pai'tijen dulden geen uitstel. Volgens wethouder P. Ploegaert is de status van de uitgangspun ten 'xïchtinggevend' en geldt het als basis voor het beeldkwali teitsplan, het bestemmingsplan en het gesprek met de px-ovincie. MIDDELBURG - Een 25-jaxïge inwoner van Terneuzen werd gisteren conform de eis tot 150 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf veroor- deeld voor geweld in de relatiesfeer. Aan het slachtoffer moet hij 648 euro schadevergoeding betalen. „Hier past een lange gevangenisstraf bij, maar ik geef u een laatste kans om niet verder af te glijden", waarschuwde politie rechter L. van Dijke de verdachte. De man heeft de afgelo pen jaren een aanzienlijk strafblad met geweldsdelicten opgebouwd. Daarin speelt mee dat de man een alcoholpro bleem heeft. Ook 24 augustus vorig jaar in Terneuzen was hij onder invloed toen hij niet kon vex'kroppen dat een vxïend met zijn (ex-)viïendin aan de haal was gegaan, de woning van de man binnendx-ong en hem met een schaar over zijn gezicht kraste. Volgens officier van justitie J. Zondexwan kon poging tot toebrengen van zwaar licha melijk letsel worden bewezen. Ook achtte hij vernielin gen in de woning bewezen. De reclassering achtte het risi co dat de Terneuzenaar weer in de fout zal gaan behoor lijk groot. Strafpleitster C. Kouwijzer onderkende de alco- holpx'oblematiek van haar cliënt en pleitte voor een bege leiding van de verslavingszorg van Emergis, dat door de politierechter werd overgenomen. EEDE - De gemeente Sluis maakt zich sterk voor woning bouw op de plek van de Rabobank in Eede. Dit kantoor gaat met ingang van 1 oktober dicht. Directeur P. Essen- berg van de Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen zei deze week dat het zoeken naar een passende invulling van het leegstaande kantoorgebouw een lastige klus is voor een doxp met zevenhonderd inwoners. Raadslid W. Gijsel van Gemeentebelangen heeft wel een oplossing. Als het pand geen functie meer heeft, kan het net zo goed worden ge sloopt. Op die plek kunnen dan woningen worden ge bouwd. De vraag naar bouwgrond in Eede, met name door jonge mensen, is volgens Gijsel groot. Daarom vraagt hij het college samen met de Rabobank op korte termijn de mogelijkheden voor woningbouw op die plek te onderzoeken. Wethouder Johan Provoost kan zich wel in deze optie vinden. GRAAUW - Ria Courtin nam gisteren afscheid van basis school Ter Doest in Graauw. Ze heeft tien jaar als vakdo cente gym gewerkt en 29 jaar als onderwijzeres in het ba sisonderwijs. In Graauw begon ze 21 jaar geleden. „Ik 1 werd gevraagd om zes weken in te vallen, omdat er een collega ziek was. Maar xiiteindelijk ben ik al die jaren ge bleven", aldus Courtin. Ze heeft altijd groep drie en vier onder haar hoede gehad. „Ik heb een heel stel kinderen met veel plezier leren lezen. Ik heb hier ook altijd met veel plezier gewerkt. Natuurlijk zijn er veel veranderin gen geweest, maar verandexïngen motiveren mij om bij te blijven. Het is iedere keer weer een uitdaging. De maat schappij mag dan veranderd zijn, kinderen zijn nog steeds even open en spontaan." De onderwijzer-es heeft een dubbel gevoel over haar laat ste schooldag. „Ik had nog wel een jaar door kunnen gaan, maar dan was het afscheid net zo moeilijk geweest. Ik ga de school echt missen, maar bang voor een zwart gat ben ik niet. Nu kan ik mijn sociale leven beter onder houden, lekker tuinier-en, reizen, maar eerst ga ik deelne men aan de vierdaagse van Nijmegen. door Frank van Cooten SLUIS - Starters op de West-Zeeuws- Vlaamse woning markt met een krappe beurs moeten nog even geduld hebben voor ze een lening krijgen van de gemeente Sluis. De raad kon donderdagavond formeel nog geen besluit nemen, omdat de stemmen staakten over een amendement. Het dagelijks gemeentebestuur wil starters een lening geven van maximaal 25.000 euro. De lening is bedoeld om het ver schil te overbx-uggen tussen het aankoopbedrag van een woning (maximaal twee ton) en de maxi male hypotheek die ze op basis van hun inkomen kunnen krij gen. Een huis kost bijvoorbeeld 160.000 exiro. De koper krijgt een hypotheek van sleclits 140.000 euro. Bij de gemeente kan hij dan het resterende be drag van twintigduizend euro le nen. De meerdex-heid van de raad wij- SLUIS - Het CDA in de gemeen te Sluis klaagt over 'wegterroris ten'. Grote groepen wielrenners die volgens fractievoorzitter L. Flikweert voor overlast zor gen op de West-Zeeuws-Vlaam- se wegen. Dit fenomeen doet zich overi gens niet alleen voor in West- Zeeuws-Vlaanderen. Ook de we gen in Oost-Zeeuws- Vlaande- x-en zijn met name op zondag- mox-gen het toneel van grote groepen vooral Belgische wiel renners, compleet met volgwa- gens, die tot ex-genis van veel re creatieve fietsers en andere weg- gebx-uikex-s de hele weg voor zich op eisen. Burgemeester J. Sala van de ge meente Sluis kan daar niet veel aan doen. Hij wijst op de ver schillen in wetgeving van Neder land en België. Hij heeft het pro- bleem wel aangekaart bij de po litie, maar het is volgens hem in de praktijk erg lastig om in een groot gebied als dat van de ge meente Sluis hierop te controle ren. zigde het collegevoorstel donder dagavond met een aantal amen dementen van PvdA en D en T. Zo moet een starter die voor een gemeentelijke lening in aanmer king wil komen, niet ouder zijn dan dertig jaar en tevens mini maal een jaar in de gemeente Sluis wonen. Tevens wordt het maximale aan koopbedrag van een woning 160.000 euro in plaats van twee ton, om de starter niet direct met een hoge schuld op te zade len. Tevens worden projectont wikkelaars volgens de meerder heid van de x-aad zeker niet gesti muleerd betaalbare starterswo- ningen te bouwen door de maxi male prijs vast te stellen op twee ton. De stemmen staakten echter bij het derde amendement. PvdA en D en T stelden voor de maxima le hoogte van de starterslening te wijzigen in maximaal 25 pro cent van de aankoopkosten. Door de fors gestegen huizen- piïjzen vinden beiden fracties de maximale hoogte van een starterslening (25.000 euro te laag. Omdat de stemmen op dit punt staakten, wordt het iiele voox- stel, zoals de reglementen voox- schrijven, een maand uitgesteld. (Advertentie) GRATIS op i te wachten! Grenadierweg 17b, Middelburg 0118-641386, www.baderie.nl |BEST1^3ADERIEVArnHEHAArH Middelburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 73