)elta gooit trottoirs snel dicht DE VIN iZONDAG 'GEOPEND Brugman Hulst waarschuwt voor te veel optimisme over aanpak verkeer STELT MSiSiMWOOT ®|p f Muller tot zijn verrassing Havenman 2006 t Lx* 71" Kleuters met leerproblemen straks in Hulst naar school idernemers protesteerden tegen openbreken stoepen vlak voor Havendagen -n c J HHP lakstraf voor ugsbezit laai {La yzsjurmiiizzm rnMtrm VLÏS1 Uj5ü/u 0118-419367 Proef met openstellen afslag N61 Loket verdwijnt uit belfort Axel krijgt begeerde afvalcontainer autoschade...? www.hetoranjeplein.nl zeeuwse almanak Beton ij tie: 0113-315649 jzc.nl :redactie@ pzc.nl us 314460 AA Goes rtentie-exploitatie: -en Midden-Zeeland: 0113-315520; ys-Vlaanderen: 0114-372770; naai: 020-4562500. rdag 24 juni 2006 editie Zeeuws-Vlaanderen jarold de Puysseleijr ;T - Kleuters met leermoei- den uit Oost-Zeeuws- ideren hoeven met ingang het nieuwe schooljaar niet de reis naar het speciaal wijs in Terneuzen te ma- ken. Schoolstichting De Linie begint in augustus in de school voor speciaal basisonderwijs, De Brug, met een kleuterklas. Door de uitbreiding van het ge bouw van De Brug en de oplei ding van gespecialiseerde leer krachten is de school aan de Koolstraat in Hulst nu toegerust om het onderwijs aan kleuters met leermoeilijkheden te gaan verzorgen. „We lopen hiermee feitelijk al vooruit op nieuwe ontwikkelingen die nu gaande zijn in het onderwijs. De essen tie daarvan is, dat ieder school bestuur over enkele jaren verant woordelijk wordt voor alle kin deren. De Brug nam tot nu toe alleen kinderen vanaf zes jaar René van Stee )gi: fEUZEN - Felle protesten en horeca-ondernemers in en de Korte Kerkstraat in Ter- e fe en hebben er gisteren voor dat de trottoirs voor panden nog voor aanvang e Havendagen grotendeels eb oede staat zijn terugge- ok rerbijs tering van de onder- rs begonnen donderdag werkzaamheden om nieu- roomkabels te kunnen leg- Dit gebeurde in opdracht mergiebedrijf Delta. ,gf legrijpelijk dat ze vlak voor ie[; rukste dagen van het jaar ms iel opengooien", verklaarde verontwaardigde uitbater oer inke van café De Ster gister- >nd. „Het is niet alleen heel •lend voor onszelf, maar ze- oor onze klanten." aarlijk als zijn collega D. Lensen •afé Pooltime vreesde Sinke ,alleen het wegblijven van ten, maar was hij ook bang de opengebroken trottoirs n( arlijke situaties zouden jeV ikken. „Mocht er in het leinde onverhoopt rottig- komen, dan moet je niet md opkijken dat er her en ruiten sneuvelen. Want de 3ai in liggen voor het op at tsl lbé le! )DELBURG - Een 27-jarige en een 48-jarige vrouw uit lelburg zijn gisteren voor lezit van amfetamine veroor- d tot werkstraffen van res- ievelijk veertig uur, waar de helft voorwaardelijk en Itig uur. Middelburgse politierechter jjoi ran Dijke vond bewezen dat inj dachten vorig jaar november ioorlijke hoeveelheden amfe- line thuis hadden. verdachten verklaarden dat drugs voor eigen gebruik sto ltm- rapen", aldus Sinke. Wethouder J. Bos (openbare werken) zat met de situatie in zijn maag. Weliswaar had de gemeente een vergunning verstrekt voor de werkzaamheden, maar ook de wethouder vond het niet logisch dat de trottoirs pal voor het begin van de Havendagen wer den opgebroken. „En zeker niet nu diverse projecten in de bin nenstad, zoals de bouw van de bioscoop en de parkeergarage voor het Scheldetheater, al voor veel ongemak zorgen", aldus Bos. Bovendien is de wethouder ont stemd dat Delta de omwonen den niet vooraf heeft geïnfor meerd. „Dit is dus over het hoofd gezien. Wellicht dat be zwaren van omwonenden dan voor enig uitstel had gezorgd. De voorwaarden in de vergun ning móeten stipt worden nage komen. Ik zal Eielta hier nog eens nadrukkelijk op wijzen." Briefje Woordvoerder J. Nelemans van Delta geeft toe dat is verzuimd om de onwonenden in te lichten. Maar voortaan krijgen de men sen volgens hem echt een briefje in de bus. In eerste instantie was het ook niet de bedoeling om de opgebroken bestrating te dichten, maar werd alsnog beslo ten extra mankracht in te zetten óm het karwei te klaren. „De bestrating ligt vandaag dicht. Niemand zal er zaterdag of zondag last van hebben", al dus Nelemans gisteren. Advertentie Burgemeester Jan Lonink (links), kapitein Willem van der Decken en Havenman 2006, Kees Muller (rechts) hijsen de vlag om de Havendagen in Terneuzen te openen. foto Peter Nicolai door Wout Bareman TERNEUZEN - Hij kwam eigen lijk naar de opening van de Ter- neuzense Havendagen om er het eerste exemplaar van het boek Averij voor Ter Neuzen in ont vangst te nemen. Maar toen hij het boek eenmaal in handen had, moest hij nog even blijven. Sleper en berger Kees Muller uit Terneuzen werd gistermid dag uitgeroepen tot Havenman 2006. En dat verraste hem zeer. In 1999 ging zijn echtgenote He- Advertentie Luxe viersterren-duinsuites van Hotel Bos Sl Duin aan de Walcherse kust... Meer informatie? Kijk in het woonkatern van deze krant. Advertentie leen hem voor als eerste Haven wouw. Een commissie onder lei ding van burgemeester Jan Lo nink van Terneuzen vond de be noeming van Kees Muller, die te genwoordig optreedt als advi seur van het familiebedrijf Mul traship, om tal van redenen op z'n plaats. Ten eerste toont Muller zich steeds nadrukkelijker een waar dig ambassadeur van de Zeeuw se havens en die van Terneuzen in het bijzonder. De commissie: „Zijn vermogen om contacten te leggen op internationaal vlak zijn alom gekend. Maar bovenal wist hij het sleepvaart- en ber gingsbedrijf Multraship in korte tijd nationaal en internationaal allure te geven. Innovatieve denkbeelden vormen een sterke kant van deze markante ha venpersoonlijkheid. Een autori teit in de wereld van sleepvaart en berging, die ontzag af dwingt." Daarnaast bekommert Muller zich om de veiligheid van de scheepvaart op de Westerschel- de en het Kanaal Gent-Terneu- zen. Toevallig had hij daarover kort tevoren, nadat hij Averij voor Ter Neuzen in ontvangst had genomen, een kritische kant tekening geplaatst. De bergers denken dat die veiligheid nog be ter kan worden gewaarbox-gd. Ze dringen al jaren aan op goe de afspraken met de overheid over de inzet van apparatuur, kennis en middelen, waarover de bergers beschikken. Muller: „Over zo'n waakvlamovereen komst wordt nu al jaren gepraat zonder dat een beslissing dich- terbij lijkt te komen. Onbegrijpe lijk voor wie de veiligheid op en om de rivier werkelijk ter harte gaat." Direct na zijn verkiezing mocht havenman Muller in het gezel schap van kapitein Willem van der Decken en Lonink de nieu we Vliegende Hollandervlag hij sen. Ook de vlag van de Havem dagen ging in top. Ze werden af- van 12.00 tot 18.00 uur "uitsluitend keukenshowroom. Hulst", Absdaalseweg 19, Telefoon 0114-320080 KEUKENS BADKAMERS 1 'oor meer informatie bel gratis 0800-0234560 of kijk op www.brugman.nl door Harold de Puysseleijr HULST - De gemeente studeert op mogelijkheden om het ver keer in de omgeving van de Sta tie in Hulst op drukke dagen vlotter te laten doorstromen. Wethouder C. de Kraker (ver- keei*) zei op de jaarvergadering van de wijkraad Hulst-Zuid, dat de gemeente ovei-weegt op drukke dagen een verkeersrege laar in te zetten. „Want het is al gebleken dat veel automobilis ten de verkeerssituatie niet goed inschatten, waardoor ze soms onnodig op elkaar staan te wach ten", zei De Kraker. Ook de suggestie die het bestuur van de wijkraad aandroeg, wordt volgens de wethouder be keken. De wijkraad opperde de ontsluiting van het BACK-ter- rein aan het Stationsplein via het voormalige milieupark aan de Absdaalseweg op zon- en feestdagen open te stellen. Maai de wethouder legde uit, dat er wellicht niet naar die simpele oplossing mag worden gegre pen; „Eigenlijk is die route al leen bedoeld als noodontslui- ting. We mogen misschien niet zomaar beslissen om daar een weg van te maken. Maar ik heb het in elk geval wel op de agen da van de verkeerscommissie ge zet om te weten te komen wat daarvan de mogelijkheden zijn." Havenfortcircuit De wijkraad presenteerde de wethouder verder een alterna tief plan om de doorstroming van het verkeer vlotter en veili ger te laten verlopen. Deze tot Havenfortcircuit ge doopte route gaat uit van ver plichte rijrichtingen waardoor de Absdaalseweg, Van der Mael- stedeweg, Stationsweg en Ha venfort min of meer als een 'vier kante' rotonde functioneren. De wijkraad kreeg van de wethou der bij de bespi-eking van de ver- keersontwikkelingen in het ge bied te horen, dat het recon- Advertentie) Moonlight Cruises 5 en 12 augustus 2006 www.rederii-diikhuizen.nl aan. Het aanbieden van onder wijs aan kleuters is voor ons de eerste stap op weg naar dat nieu we beleid om de zorg breder neer te zetten", aldus directeur C. Bos van De Linie. De Brug start in augustus met een groep van acht kleuters. De graafwerkzaamheden in de Tei'neuzense binnenstad dui-en overigens nog een poosje langer. Want Delta is bezig met het ver beteren van het laagspan ningsnet. Bij de organisatie van evenementen zoals de Havenda gen moet er genoeg stroom zijn. Nelemans: „Af en toe is dit nu op het randje. Dat wordt dus verbetei'd." TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen houdt maandag een infoi-matieavond over proeven die ze gaat houden voor en na de openstelling van de afslag naar het zieken huis bij het kruispunt St. Anna van de N61 en de Spui- weg. De gemeente hoopt door het houden van deze proe ven meer te weten te komen over het effect van de open stelling van deze afslag op de verkeerstromen naar de wij ken St. Annapolder en Zeldenrust. Aangenomen wordt dat dat verkeer zich beter gaat spreiden als het niet meer alleen via de Vlietstraat, maar ook bij St. Anna de wijk in kan. De proeven moeten uitwijzen of die aanname juist is. Zo ja dan wordt de openstelling van de afslag bij liet zie kenhuis definitief. De gemeente belooft echter ook reke- ning te houden met reacties van weggebruikers en wijkbe woners. De informatieavond wordt gehouden in het ROC aan de Vlietstraat 11a en begint om 19.30 uur. SLUIS - Het gemeentelijk loket in het belfort in Sluis sluit per 1 juli. De gemeente heeft dit besloten omdat te weinig mensen er gebruik van maken. Aan deze balie wordt een beperkt aantal diensten van bevolking en bur- gelijke stand aangeboden. Het loket gaat ook dicht omdat Sluis wil dat klanten al hun zaken op één plaats kunnen afhandelen. Dat gebeurt in het gemeentehuis in Oost burg. Hierdoor kan volgens de gemeente sneller en effi ciënter worden gewerkt en worden klanten niet steeds doorverwezen. Sluis zal documenten, zoals rijbewijzen en paspoorten die voor 1 juli zijn aangevraagd maar die la ter worden geleverd, zo nodig bij de klant thuisbezorgen. Klanten kunnen vanaf 1 september beperkt terecht in het belfort voor een aantal gemeentelijke diensten. Sluis kijkt naar de beste organisatie hiervoor. Op afspraak kun nen mensen wel terecht bij de gemeentelijke projectorga nisatie en het projectbureau Natuurlijk Vitaal. AXEL - De Stadsraad Axel is zeer verguld met de toezeg ging van wethouder C. van Schaik, dat Axel eerste op de lijst staat voor de aanleg van een ondergrondse container opslag aan de Kaaiwal. In januari 2007 zal worden begon nen met de aanleg van de opslag. De locatie in het cen trum van Axel is bij de Stadsraad al tijden een doorn in het oog. De beslissing voor de definitieve aanleg werd ook al enkele malen uitgesteld wegen gebrek aan financiën. De Axelse stadsraad kaartte als eerste kern de problema tiek van de stinkende containers en de vieze aanblik bij de gemeente aan. Terneuzen maakte er een gemeentelijk breed plan van en daardoor moest er eerst geld vrij wor den gemaakt. „Als bet in principe allemaal goed gaat, kan vanaf de eerste week van januari worden begonnen met de aanleg", aldus Van Schaik. (Advertentie) HAARMANWEG 45 TERNEUZEN £j EUROGARANTBEDRIJF 0115 61 21 56 (Advertentie) geleverd door drie parachutis ten. De Havendagen duren nog tot en met morgenmiddag. Voorafgaand aan de Havenda gen scheepten vrijdag 250 schoolkinderen in op de Stad Terneuzen voor een educatief tochtje naar de Axelse Vlakte. Ze deden er piratenspelletjes en werden bij terugkeer getrak teerd op een piratendisco. Het was een poging van het ha venschap Zeeland Seaports de schooljeugd spelenderwijs ken nis te laten maken met de ha ven. pagina 11 Tweehonderd jaar averij voor Terneuzen structieplan voor de Van der Maelstedeweg in de eerste week van oktober gereed moet zijn, waal-na de aanbesteding van die omvangrijke en kostbare weg- verbetering volgt. De Kraker waarschuwde de. wijkbewoners er alvast voor, dat wellicht niet alle wensen in eerste instantie kunnen worden vervuld, omdat de gemeente kampt met geldgebrek. „De aanpak van de Van der Maelstedeweg kost miljoenen. Vergis je niet, de helft van de werkzaamheden moet onder de grond plaatsvinden, want onder de weg ligt een belangrijke riool- afvoer voor Hulst. De vernieu wing van de weg en de riolerling staan bovenaan. Wat er verder nog mogelijk is, hangt af van de beschikbare financiën." In de bouw valt altijd wat te beleven. Nu eens wordt pan- nenbier gedronken vanwege het bereiken van het hoogste punt van een bouwwerk, dan weer dient hevig gefloten te worden naar een dartele pas serende deerne. Op het kan toor van het aannemingsbe drijf in Terneuzen werken se rieuze mensen, die zich voor namelijk bezighouden met het uitwerken van nieuw- bouwplannen. Op zo'n kan toor gebeurt dus weinig ener- verends, zou je denken, maar dat valt reuze mee. Administratieve bolleboos Pe ter voerde deze week bijvoor beeld een opmerkelijk tele foongesprek. Een man wilde van hem weten hoelang het duurt voor een betonvloer is opgedroogd. Op de vraag van Peter wanneer hij was ge stort, luidde het onverwachte antwoord: 'Dertig jaar gele den'. Waarop Peter grinnikte: 'Dan zal-ie toch zo langzamer hand wel droog zijn zeker?!' Dat viel dus verkeerd. Voor dat hij de telefoon neergooi de, brieste de man: 'Nee snug gere, ik heb een lekkage!'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 71