rrevelingenschap heeft ambities De kegelclub die is gaan boogschieten STELT ML MiiGÜMOiD iP f Volop strijd in Bruiden van Burgh 1 iKI feiiffiix&df y—~ 31^% Ijs op terras wordt duurder betaald trenger toezicht op overtredingen en plannen voor grootse ontwikkelingen ijontzegging oor wegpiraat it Zierikzee Modern Wonen iïïïïTïiïI - www.hetoranjeplein.nl Lange Blokweg moet veiliger Rijontzegging na rammen van pui Straf voor mishandeling vriendin zeeuwse almanak Beton -m. Scoren met onze WK-rentes! 1 jaar 3,40 10 jaar 4,20% 30 jaar 4,85 ctie: 0113-315649 fc.pzc.nl |il:redactie@pzc.nl fcus 314460 AA Goes Jrtentie-exploitatie: jrd-en Midden-Zeeland: 0113-315520; nvs-Vlaanderen: 0114-372770; pnaal: 020-4562500. lerdag 24 juni 2006 waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844- 1998 editie Schouwen-Duiveland Marcel Modde [NEMAIRE - Het Natuur- 9.S Recreatieschap De Grevelin- gaat strenger controleren op riredingen in zijn gebied, toezicht wordt verder gepro- Ge sionaliseerd en de capaciteit het lopende seizoen mogelijk gepast. afgelopen jaren trad het ip niet of nauwelijks op te- Ke' illegaal verblijf tijdens nach- jke uren. In 2005 is onder de uwe directie (Groenservice inl; id-Holland, GZH) een begin aakt met het 'uitbannen' de wildkampeerders, Voor- nog werd volstaan met door ga wijzing naar reguliere cam- igs in de omgeving en bleef bonnenboekje op zak. Maar praktijk blijkt weerbarstiger, ■ie naleert het Grevelingen- e,i iap. Veel weggestuurde wild- mpeerders beproefden hun itis geluk gewoon een eindje rderop. Met de vijf gemeenten het Grevelingengebied en kswaterstaat zijn er inmid- s afspraken gemaakt over uniforme bebording om het gaal kamperen tegen te gaan. prnaast gaan toezichthou- rs van GZH strenger optre- n, zo blijkt uit de programma- groting' van het Grevelingen- iap. ïelheidsduivels organisatie heeft nog een ntal andere specifieke zaken overlast en overtredingen genomen in het prioriteiten- «tje voor het komende jaar. Ki- iurfers die buiten de aangewe- locaties hun sport beoefe- worden niet meer getole- erd. Dat geldt ook voor snel- heidsduivels met motorboten, met het oog op de veiligheid van andere watersporters. Ook wordt nadrukkelijker ingezet op het bestrijden van overlast door jeugd in de slikgebieden. GZH heeft vorig jaar al aangege ven dat er te weinig geld en ca paciteit is om op alle fronten het gewenste handhavingsniveau te IDDELBURG - Een 27-jarige iu uit Zierikzee is gisteren or roekeloos rijden en het ver- rzaken van een verkeersonge- conform de eis veroordeeld zestien maanden rijontzeg- ig, 160 uur werkstraf en twee tanden voorwaardelijke ge- ngenisstraf. Politierechter van Dijke nam in de straf fe dat de verdachte na de bot- ig met een voorligger was orgereden en daarnaast een rs strafblad heeft aan ver- ersmisdrijven. Zierikzeeënaar zei een ack-out te hebben gehad toen op de N59 op Schouwen- ïiveland tegen een voor hem den de auto botste en daar- doorreed. Het slachtoffer p door de aanrijding een liplash op. „Ik heb suikerziek- Daardoor ben ik cle weg djtgeraakt", luidde zijn ver- ;r. politierechter vond dat een ?tsverhaal. Getuigen hadden zien inhalen, snijden en. otseling zien remmen. Official ly justitie J-. Zondervan voeg- eraan toe; „U bent achterop gen de auto gereden, heeft in- haald op plaatsen waar het et mag en u heeft veel te hard gereden." officier schrok van het straf- ad en vond dat de automobi- een tijd niet op de weg moet men. Het rijbewijs is door het BR ingevorderd. Advertentie Kom naar Zierikzee voor: Haringvlietplein 4 Zierikzee telefoon: 0111 456161 hanteren. Direct na afloop van het seizoen 2006 wordt opnieuw de balans opgemaakt en al dan niet besloten tot extra maatrege len. Het begrotingsjaar 2007 zal voor een belangrijk deel ook in het teken staan van ver nieuwing van het beheer van de Grevelingen 'naar een hoger schaal- en ambitieniveau'. Het schap staat welwillend tegen over de verdere uitwerking van diverse plannen, zoals de bouw van een 'jachthaven van de toe komst' en uitbreiding van de jachthavens in Bruinisse en Her- kingen. Daarnaast staan ook de herinrichting van de Brouwers- dam, kwaliteitsverbetering van diverse strandjes en het verder faciliteren van de duiksport op stapel. Ontwikkelingsschets Volgend jaar neemt het schap bovendien de regie in het uitwer- ken en concretiseren van de zo geheten ontwikkelingsschets voor de Grevelingen, de uit- mm De oude natuurgodsdienst, onder leiding van het orakel van Freya en genezeres Hadewich, worstelt in Scaltheim met het opkomend katholicisme. foto Marijke Folkertsma door Esme Soesman BURGH - Aan de doordringen de geur van open vuur valt niet te ontkomen. Zoals ook het beeld van rouwende dorpelin gen gestaag maar trefzeker tot de ziel doordringt. Aan de voet van de Karolingische Burcht in Burgh voeren zo'n honderd spe lers het publiek terug naar het jaar 927; de tijd van de Noor mannen. Gisteravond is De Brui den van Burgh in première ge gaan. Strijd alom, in dit jongste open luchtspel van de Stichting Histo- ïïsche Spelen Zierikzee. Conflic ten over liefde en geloof zijn van alle tijden, zo blijkt. Diep gewor- telde angst voor de Noorman nen mengt zich met de strijd tus sen verschillende geloven. Genezeres Hadewich, orakel van Freya, symboliseert oude tradities. Het oprukkende katho lieke geloof krijgt onder meer in de persoon van abt Adrianus vorm. Pi-achtig, zo'n moment als oude en nieuwe waai'den zich, als de 'blonde beesten uit het Noorden' oprukken, muzikaal mengen. Het Avé Maria en de melodie waarmee Moeder Neha- lennia wordt bezongen, verster- ken elkaar. En dan is er nog die andere sti'ijd, die voortkomt uit per soonlijke ambities. De wens van Wendela om te trouwen met Zie- rick, één van de twee zonen van hoofdman Olrick, is bron van op lopende spanning. Al doet die hoofdman er alles aan elk even tueel conflict in te dammen. Hij informeert en complimenteert, hoort aan en sust. Stuzu-t de maagden van Burgh de duinen in om een bruidsdans in te stude- ren voor de naderende huwe- 1 ijksvoltrekking van zijn zonen. Pas als Olrick in paniek raakt over de dreigende invasie is het hek van de dam. Dat is hét mo ment ook dat de schemer invalt; dat kunstmatig - broeierig - licht het publiek dwingt zich op het met palissaden omheinde speelvlak te concentreren. Dat is bepaald geen straf. Tus sen de kundig opgetrokken huis jes van het dorp Scaltheim wordt het leven van alledag tot in detail nagebootst. Geen spe ler van het historisch spektakel zit er voor niets, geen rekwisiet brengt aan het twijfelen. Heuse paarden en op- en afgang van strowagen, bodes van de keizer en later ook de rouwstoet bie den steeds weer een machtig schouwspel. Waarbij, juist ook als het donker is ingevallen, op timaal gebruik wordt gemaakt van de omgeving. De bolling van de echte Karolin gische Burcht, waarop mensen zich eeuwen geleden daadwerke lijk hebben verschanst, is aan het begin van de voorstelling tussen de palissaden door zicht baar. Twee grote vuren in de ver te wijzen, later op de avond, op dat nog altijd aanwezige baken uit het verleden. De opstelling zorgt voor dieptewerking, waar door het dorp Scaltheim allesbe halve een geïsoleerd liggend ge hucht is. Heden versus verleden wordt be nadrukt. Maar ook: interne span ningen versus de strijd om het grotere geheel. En het uitgelich te pad richting verte is ook nog eens sfeervol decor voor de tra nentrekkende rouwstoet die het dorp uiteindelijk nadert. Hoofd man Olrick heeft de strijd niet overleefd. Het historisch openluchtspel van Cees (script, liedteksten, re gie) en Elly (regie en productie) Möhlmann en Mar van der Veer (muziek, liedteksten en muzika le leiding) wordt vanavond, don derdag 29 juni, vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli nogmaals op gevoerd. De Bruiden van Burgh begint om 21.00 uur. Handboogvereniging Sint-Jan bestaat honderd jaar door Melita Lanting ZIERIKZEE - Handboogvereni ging Sint-Jan bestaat honderd jaar. De club kent een roerige ge schiedenis. Het is het verhaal van een kegelclub die noodge dwongen een gezelligheidsvere niging werd en vervolgens is gaan handboogschieten. Op 1 januari 1906 is de vereni ging opgericht en zou - zo gaat het verhaal - voortgekomen zijn uit een eetclub, vertellen Cees Vaarzon Morel en Jan Bart Eg- gink. „Een van de vroegere voor zitters, Carl Röhner, vertelde al tijd het verhaal over een eetclub van vrijgezelle mannen in hotel Van Oppen. Die zaten altijd sa men aan dezelfde tafel die de Sint Janstafel werd genoemd. De vrijgezelle mannen zijn later Vaarzon Morel en Eggink zijn gaan kegelen en zo zou de club binnen de club oud-gedienden. aan zijn naam zijn gekomen." Beide hebben langdurig in het (Advertentie) (Advertentie) Luxe viersterren-duinsuites van Hotel Bos Duin aan de Walcherse kust... Ui si SSÜ ijS£JLÏILUl£i'6 üld Meer informatie? Kijk in het woonkatern van deze krant. bestuur gezeten en weten daar door veel te vertellen van de ge schiedenis. „In de begintijd werd gespeeld op de kegelbaan in Concordia in Zierikzee. Tot de Ramp in 1953. Toen is de baan onder water gekomen en nooit weer gerepareerd." De kegelclub zat dus zonder baan, maar is niet opgeheven. Elf jaar lang is de vereniging een soort gezelligheidsclub ge weest, maar de leden wilden na verloop van tijd wel weer eens wat gaan doen. „Een van de le den zei op een gegeven moment dat hij een baas had die kon boogschieten." Die is langsgeko men en niet veel later is op een dag een handelaar uit Brabant is gekomen om alle leden van materiaal te voorzien. In 1965 is de handboogvereniging van start gegaan in een zaal van Huis van Nassau. „Het kostte aanvankelijk wel de nodige tl- verlichting", lacht Vaarzon Mo rel. „Ze moesten het nog leren." De handboogvereniging heeft niet zo gek lang in Huis van Nas sau gezeten. Het exacte jaar we ten Eggink en Vaarzon Morel niet meer, maar na enige tijd moest de vereniging verhuizen komst van het Grevelingende- bat. De bedoeling is dat er een proefopstelling komt van een ge- tijdengenerator en wordt begon nen met experimenten met het deels herstellen van het getij in het meer. Dat kan worden be reikt door inzet van de sluis in de Brouwersdam en de hevel in de Grevelingendam. omdat de ruimte in Huis van Nassau werd verhuurd aan de PTT. De handboogvereniging verhuisde naar Brouwershaven. „Daar was het Tonnenmagazijn net klaar en konden we op de bo venverdieping terecht." De club zit daar nog steeds. Sint-Jan speelt geen wedstrij den meer in bondsverband, maar de leden binden vooral on derling de strijd aan. „En we hebben het traditionele Konings- schieten, een competitie over drie avonden waarvan de win naar een jaar lang koning is." Een andere traditie uit de kegel- tijd is de 'poedelpot'. „Het komt er op neer dat voor alle tienen (hoogste score, red.) die gescho ten worden geld in een potje wordt gedaan." Van dat geld ma ken de mannen een uitstapje of gaan ze uit eten. Handboogvereniging Sint-Jan viert het honderdjarig bestaan vandaag met een jubileumschie- ting in de grote kerk van Brou wershaven. Daarbij zijn ook de drie andere handboogverenigin gen van het eiland uitgenodigd en de handboogvereniging uit Yerseke, waar Sint-Jan een war me band mee heeft. ZIERIKZEE - Bewoners van de Lange Blokweg in Zierik zee willen dat de gemeente haast maakt met het veiliger maken van hun straat. De Lange Blokweg is een van de uitvalswegen van Zierikzee. In 2003 in de maximumsnel heid al omlaag gebracht van 70 naar 50 kilometer per uur, maar er moet meer gebeuren, vinden de bewoners. „Het gras staat veel te hoog, er is geen veilige oversteek voor fietsers, de belijning is waardeloos en het asfalt ziet er uit alsof je in Portugal bent", zegt bewoner P. van Gel der. In de Lange Blokweg worden rotondes gemaakt als de bouw van nieuwbouwwijk Noorderpolder II gaat begin nen (2007/2008). De bewoners willen daar echter niet op wachten. Zij willen graag dat er voor die tijd al wat aan de weg wordt gedaan. Wethouder W. Renden heeft toege zegd eens naar de situatie te kijken. MIDDELBURG - Een 28-jarige vrouw uit Goes is giste ren in Middelburg voor dronken rijden en doorrijden na een ongeval veroordeeld tot tien maanden rijontzegging, waarvan drie maanden voorwaardelijk en vijftig uur werkstraf. De beginnend bestuurder was 7 maart in Goes na een feestje in haar auto gestapt. In een bocht stuurde ze de au to de verkeerde kant op, waarna ze door de voortuin te gen de pui van een woning botste. Schade: 6800 euro. In plaats van uit de auto te stappen reed ze naar huis. „Ik kreeg een astma-aanval en kon mijn puf niet vinden. Mijn eerste reactie was om naar huis te rijden", voerde ze aan. „Ik wilde teruggaan, maar toen stond de politie al aan de deur." Uit de blaastest kwam een score van 775 micro gram, terwijl voor een beginnend bestuurder de alcohol- grens op 88 microgram ligt. „Ik weet niet wat me beziel de." De verdachte zei sindsdien geen alcohol meer te drin ken. Officier van justitie J. Zondervan had geen bood schap aan de omstandigheden die de vrouw aanvoerde. „Daar heeft een ander, die schade door u lijdt, niets mee te maken." Politierechter L. van Dijke liet zich in dezelf de termen uit en nam de eis van de officier over. MIDDELBURG - Een twintigjarige Middelburger kreeg gisteren een voorwaardelijke werkstraf van zestien uur opgelegd voor mishandeling van zijn vriendin. De ver dachte had vorig jaar 19 september in Middelburg zijn vriendin bij de keel gepakt en met zijn elleboog tegen het strottenhoofd gedrukt. Ook had hij haar eerder een keer mishandeld. „Ik denk dat ik boos werd", zei hij gisteren. De politierechter hield er rekening mee dat de relatie is hersteld. Zij hebben zelfs plannen om te gaan samenwo- door Melita Lanting BURGH-HAAMSTEDE - IJsjes likken op het terras van een res taurant is duurder dan meene men. „Logisch", zegt eigenaar A. Hoefkens van pizzeria Mi Ca- sa in Burgh-Haamstede. „Bela chelijk", zegt consument J. Hof- De situatie op het terras in Burgh-Haamstede doet een beet je denken aan Parijs. Een bier tje aan de toog is daar aanzien lijk goedkoper dan. een biertje op het terras. In Burgh-Haam stede gaat het alleen om bolle tjes ijs. Meenemen is goedkoper dan opeten op het terras. De situatie is als volgt. Voor het restaurant aan de Noordstraat staat een ouderwetse ijscokar. Van daaruit worden ijsjes verkocht die op de menukaart staan en voorbijgangers kunnen een hoorntje halen. Maar pal naast de ijskar begint het terras van het restaurant en dat nodigt uit om het ijsje aan een tafeltje op te likken. Dat mag wel, maar dan moet de klant wel vijftig cent per bol meer betalen. En dat laatste is ijsconsument Hofman in het verkeerde keel gat geschoten. „Mijn mond viel open. Vijftig cent per bol extra, alleen omdat we even vijf mi nuten op het terras wilden zit ten. Dat is een prijsverhoging van 50 procent. Daar jaag je klanten mee weg, en de horeca maar klagen dat het zo slecht gaat." De verdediging van eigenaar Hoefkens is helder. „Mijn terras is min of meer heilig. Ik heb maar weinig tafels en die zijn be doeld voor klanten die een kop koffie drinken of een maaltijd bestellen." Volgens Hoefkens is de marge op een bolletje ijs te klein om het terras daarvoor te gebruiken, dus rekent hij voor een ijshoorntje eten op het ter ras hetzelfde tarief als voor een ijscoupe van de kaart: 1,50 per bol. „En ik ben echt niet de eni ge die deze regels hanteert. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in Domburg." Een terras is, stelt Hoefkens, nu eenmaal duurder omdat hij daarvoor belasting be taalt aan de gemeente en perso neel moet laten lopen om de boel netjes te houden. Consulent P. Arkenbout van Ho reca Nederland stelt dat deze si tuatie inderdaad wel eens vaker voorkomt, maar het is volgens hem niet gebruikelijk in Neder land. „In het buitenland is het gebruik, hier niet." Verder wil hij er niet op reageren, het is vol gens hem vooral een keuze van de individuele ondernemer. De brancheorganisatie hanteert hiervoor geen algemene richtlij nen. (Advertentie) Moonlight Cruises 5 en 12 augustus 2006 www.rederii-diikhuizen.nl 0118-419367 Op het kantoor van het aanne mingsbedrijf in Terneuzen werken serieuze mensen, die zich voornamelijk bezighou den met het uitwerken van nieuwbouwplannen. Op zo'n kantoor gebeurt dus weinig enerverends, zou je denken, maar dat valt reuze mee. Administratieve bolleboos Peter voerde deze week bij voorbeeld een opmerkelijk te lefoongesprek. Een man wil de van hem weten hoelang het duurt voor een betonvloer is opgedroogd. Op de vraag van Peter wan neer de vloer ivas gestort, luidde het onverwachte ant woord: „Dertig jaar geleden." Waarop Peter grinnikend: „Dan zal-ie toch zo langza merhand wel droog zijn ze ker?" Dat viel dus verkeerd. Voor dat hij de telefoon neergooi de, brieste de man: „Nee snug gere, ik heb een lekkage!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 65