>zc Binnenvaart speelt grotere rol Happen naar leven in de zeebodem rj leif Z00 Crime irri'j'jjy.iiiMJiB) gp CÊBI (H i ------ jppgl Sinterklaasdebat staat bol van de verlanglijstjes n§ 15! Transportbedrijf wil niet boeten voor gedumpt afval ïavenschapsdirecteur Van der Hart voorziet sterke groei Diefstal hie Investigation Woordenboekenmuseum in Sluis Vignet treft Zeeuws-Vlamingen Werkstraf wegens mishandeling ING Bank Hulst gaat dicht Braderie in Sint-Philipsland zaterdag 24 juni 2006 swb door Adri Klinkenberg iks is ei <t VOOPf ling, zel lantal n per fiet lijn me; r het ail fietsensi ?honder ïrzijng stadhai -- n ook een de zwenge maanc dgebia er M. KAPELLE - Transportonderne mer Kole uit Kapelle voelt zich 'principieel' niet verantwoorde lijk voor een grote partij ver vuilde loopfolie uit de glastuin bouw die vorig jaar door het be drijf De Val werd gestort op het bedrijfsterrein van Kole aan de Rijksweg in Kapelle. iDesondanks heeft Kole het af- val na ruim drie maanden laten weghalen door afvalverwerker Sita die op hetzelfde bedrijven terrein zit als Kole. Helaas voor het transportbedrijf ge beurde het verwijderen van de folie één dag te laat. Daardoor moet Kole aan de gemeente Ka pelle nu een dwangsom van 7200 euro betalen. Die was op gelegd in mei 2005 om Kole on der druk te zetten de folie weg te halen. Dat bedrag is nog niet voldaan. Kole wil zich niet bij de gang van zaken neerleggen. Gisteren stond hij in een van de rechtsza len van de Raad van State te genover het gemeentebestuur. De ondernemer begon met de stelling dat de gemeente de dwangsom naar een verkeerd adres heeft gestuurd. „Dat gaat wel vaker mis in deze gemeen te. Ook met de aanslagen onroe- rendezaakbelasting is altijd wat mis", zei Kole die de gebou wen op het bedrijventerrein aan de Rijksweg in eigendom heeft en verhuurt aan onder an dere Sita. Kole vindt verder dat de gemeente niet bij hem had moeten zijn maar bij De Val 'die nu in zijn vuistje lacht'. Ook zou de opgelegde dwang som te hoog zijn. Het afvoeren van het afval kostte Kole maar 1000 euro, zei hij gisteren. Hoe hij aan het afval kwam? „We hadden folie besteld om proe ven te doen met recycling". Maar wat geleverd werd was ander materiaal dan Kole had besteld, zei hij. De gemeente wees Kole aan als verantwoordelijke. Hij moet zelf maar naar De Val gaan. Zo dra de Raad van State de opge legde dwangsom in stand laat zal de gemeente betaling op eisen. Uitspraak volgt. 1 mog( ekeken ;el loor Wout Bareman de pj kveld, ijaar nu ten, af of en ge? als tiling ERNEUZEN - Het ha- 'a.' enschap Zeeland Seaports noet er alles aan doen om de rol de binnenvaart in de havens ing me |e versterken. Tot nu toe ging de fietsen aandacht nog vooral uit naar de zeevaart, maar directeur H. van t. Diel der Hart vindt dat ook het ima- go van Vlissingen en Terneuzen binnenvaarthavens moet worden opgepoetst. Tijdens het congres 'De Zeeuw havens en de binnenvaart', gistermiddag in het Schelde- :heater in Terneuzen, wéés Van der Hart erop dat de binnen vaart een steeds grote aandeel in het goederenvervoer heeft. WCT wordt overgeslagen via de binnenvaart wordt afgehandeld. Dat betekent een totale overslag voor de binnenvaart van 500.000 tot 700.000 twintigvoets containers per jaar." Er is meer containeroverslag op komst. De firma Kloosterboer richt een terminal in en het zelfde doet Sea Invest in de Scaldiahaven. Van der Hart sluit ook uitbreiding van de Zeeland Container Terminal van Katoen Natie in de Braak manhaven niet uit. „Al deze nieuwe activiteiten zullen op al lerlei gebied meer activiteiten in de haven genereren. Dit zal zich vertalen in meer overslag, meer werkgelegenheid, meer zeevaart en vooral ook meer binnen vaart." Met het oog op die expansie in vesteert het havenschap de ko mende tijd in een aantal voorzie ningen. Daarbij gaat het onder meer om wachtsteigers voor de binnenvaart pal achter de West- havendam van de Sloehaven en een investering van twee mil joen in nieuwe kades in Terneu zen. Daarnaast wordt gepoogd de haventarieven laag te hou den. Volgens Van der Hart kan het schap wat dat betreft de con currentie met andere havens in Nederland en België probleem loos aan. Duisburg In de marge van het congres kon digde de havenschapsdirecteur aan dat er wordt gestreefd naar nauwe samenwerking met de haven van Duisburg. Duisport is de grootsdte binnenvaart- haven van Europa en draai schijf voor de doorvoer van en naar het Duitse achterland. Van der Hart zit legio kansen. Bin nenkort gaat hij öp bezoek bij president-directeur E. Staake van de haven, die gisteren tij dens het congres zijn aanpak toelichtte. e ook moete sprake van een stijging van 28 procent, vergeleken met het jaar m voet daarvoor. De totale overslag :en di- evenaart met 30 miljoen ton per eschikir jaar de goederenverwerking via evalidiLde zeevaart. Jaarlijks laden en ndica» i0SSen in de Zeeuwse havens zo'n 23.500 binnenschepen. Van te he; der Hart vindt dat die rol van de 'an M. binnenvaart tot nu toe veel te Walcia weinig uit de verf is. gekomen, 't worj Hij wees er gisteren op dat de 4 topcapaciteit van de bin nenvaart nog niet eens is be- ireikt. De ingebruikname van de Wes- terschelde Container Terminal m combinatie met een inlandse inigirj 'binnenvaartterminal kan zor gen voor een geweldige impuls. „Wij verwachten dat tussen de 24 en 36 procent van het totaal aantal containers dat via de Maa; ks et ver. st 51 MIDDELBURG - In de nacht j van donderdag op vrijdag is er ingebroken in een garagebedrijf in Middelburg. Uit het pand is een kluis wegge- nomen.Wat er in de kluis zat kon de politie niet vertellen. (Advertentie) Diergaarde Blijdorp heeft dringend hulp nodig bij het oplossen van een mysterieuze moord op een neushoorn. Speur mee. Bij de entree ligt een dossier voor je klaar met aanwijzingen. Kijk op www.diergaardeblijdorp.nl Elke dag open vanaf 9.00 uur! Diergaarde BLIJDORP Twee medewerkers nemen een monster voor het laboratorium mee. Enkele onderzoeksschepen bekijken of de natuur in de Noordzee last gaat krijgen van de zandwin ning ten behoeve van de Tweede Maasvlakte. foto Roy Borghouts/GPD Onderzoek tussen Schouwen en IJmuiden vanwege zandwinning Tweede Maasvlakte door Remko Tanis ROTTERDAM - Voor de aan leg van de Tweede Maasvlakte wordt zand gewonnen uit kilo meters brede putten in de zee bodem. Enkele onderzoekssche pen bekijken op dit moment of de natuur in de Noordzee daar last van gaat krijgen. De vondst van één onbekend zee diertje kan het project aanzien lijk vertragen. Bang is hij er niet voor, Wil Borst van het Havenbedrijf Rot terdam (HbR). Maar tegelijk wil hij er niet aan denken dat de schrapers en happers die de komende maanden over de zee bodem grazen wel iets vinden waar hij niet op had gerekend. „Er zitten zo'n driehonderd ver schillende soorten. Vooralsnog hebben we er geen enkele ge vonden die op een beschermde lijst staat." Drie kilometer voor de kust van Hoek van Holland hapt on- derzoeksschip Area een stuk zeebodem weg. De grauwe blubber wordt aan boord ge haald en leeggestort in een fij ne zeef. Het enige leven dat er in te zien is, zijn twee witte nephtyswormen van enkele cen timeters lang. Niets bijzonders. Het zand wordt weggezeefd, wat achterblijft gaat op sterk water naar het laboratorium voor verdere analyse. Op driehonderd plekken voor de kust tussen IJmuiden en Schouwen worden de komende maanden dergelijke happen ge nomen. Het HbR brengt ermee in kaart hoe de zeebodem er uit ziet in het gebied dat zeker iets gaat merken van de enorme zandwinning die er begin 2008 moet starten. Bij die afgravingen wordt in vier jaar tijd 325 miljoen kuub zand omhoog gehaald. Dat ge beurt op vier plekken op zo'n vijftien kilometer uit de kust, waar nog maar weinig leven in en op de zeebodem is. Bij de zandwinning gaat veel meege komen slib weer overboord. En daarin zit het gevaar. Wolk Het lichte slib blijft lange tijd als een verduisterende wolk door het water glijden. Hier door bereikt minder zonlicht de zeebodem, wat slecht is voor het leven daar, zoals algen, slakken en schelpen. Het duurt bijna drie jaar totdat het slib zover uiteen is gedreven, dat er niets meer van te merken is. Volgens berekeningen van het HbR is het negatieve effect van het slib niet heviger dan dat van een storm. Daarbij wordt de bovenste laag van de zeebo dem ook omgewoeld en vertroe belt het water. En daardoor is nog geen vis- of wormsoort uit gestorven, benadrukt het ha venbedrijf, dat al jaren ver langt naar de Tweede Maas vlakte. De resultaten van het onder zoek naar leven in en op de zee bodem, worden eind dit jaar openbaar. Ze zijn onderdeel van de milieu-effectrapportage voor de Tweede Maasvlakte. De overheid gebruikt die rap portage om te beslissen of de aanleg door kan gaan, als uit al le gegevens inderdaad blijkt dat het leven dat in de zee zit geen onherstelbaar gevaar loopt. Op de plekken waar echt wordt gegraven, is de natuur verlo ren. Om dat te compenseren, is een strook voor de kust van Voorne-Putten tot en met Zee land benoemd tot beschermd zeereservaat. In de vergunning voor de zand winning kunnen beperkingen worden opgelegd aan locaties of seizoenen, waarin niet mag worden gewerkt. „Dan zijn we hooguit wat langer bezig", zegt Borst. „Maar dat de Tweede Maasvlakte er niet komt door iets wat we nu vinden, dat is erg onwaarschijnlijk." GPD COR DE JONGE ////Z//\ SLUIS - In het Belfoi*t in Sluis komt mogelijk een interna tionaal woordenboekenmuseum. De stichting Johan Hen drik van Dale wil in de geboorteplaats van de grondleg ger van het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal hel museum opzetten als een van de activiteiten om taal on der de aandacht te brengen. Het is de bedoeling dat ei woordenboeken uit de hele wereld te zien zijn. Het mu seum is ook bedoeld om toeristen naar Sluis te halen PvZ-Statenlid J. Hageman vestigde gisteren in de Stater van Zeeland aandacht op de plannen. Hij stelde vast dal de stichting en de gemeente Sluis het museum niet alleen van de grond kunnen krijgen. Hulp van de provincie is on ontbeerlijk. Gedeputeerde H. van Waveren (CDA, cul tuur) kende de plannen in Sluis niet, maar hij toonde zich zeer geïnteresseerd. MIDDELBURG - Zeeland gaat op zoek naar compensatie voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen wanneer in Bel gië een wegenvignet wordt ingevoerd. Dat vignet bete kent dat Zeeuws-Vlamingen altijd geld kwijt zijn om an dere delen van Nederland te bereiken. Voor de Wester- scheldetunnel moet immers ook worden betaald. De PvdA in de Staten van Zeeland kaartte deze kwestie giste ren aan. Fractievoorzitter P. Holtring wees erop dat zo'n situatie zich elders in Nederland nergens voordoet. Hij vond dat de Zeeuws-Vlamingen onevenredig worden ge troffen door de invoering van het vignet, dat de Belgen vanaf 1 januari 2008 van toepassing willen verklaren. De Staten namen een motie aan (met de stemmen van cle WD-fractie tegen) waarin het dagelijks provinciebestuur de opdracht kreeg de kwestie bij de Nederlandse en de Belgische autoriteiten aan te kaarten. MIDDELBURG - Een 40-jarige inwoner van Westdorpe hield gisteren in Middelburg vol zijn ex-vriendin alleer een duw te hebben gegeven. Politierechter L. van Dijke meende dat de man haar ook had geschopt en geslagen „De zwellingen en kneuzingen kunnen niet van een duw komen." De politierechter vond de mishandeling beneder peil en veroordeelde de man tot dertig uur werkstraf waarvan zestien uur voorwaardelijk. Verdachte zei vorig jaar 22 augustus in Hulst zijn ex in een winkel te zijn te gengekomen. „Toen ze sloeg heb ik haar een duw gege ven." Het slachtoffer had verklaard dat hij had gedron ken en door hem was mishandeld. Officier van justitie J. Zondervan eiste dertig uur werkstraf. HULST - Het kantoor van de ING Bank in Hulst gaat vrij dag 30 juni definitief dicht. De sluiting betekent een ver lies aan werkgelegenheid van vijf arbeidsplaatsen. Vol gens een woordvoerder van ING Bank in Amsterdam pro beert het bankconcern het personeel als regel in eerste in stantie elders binnen het bedrijf aan een nieuwe baan te helpen. Anders wordt men geholpen bij het vinden van an der werk buiten het bedrijf. De sluiting van het kantoor ij een direct gevolg van de terugloop van het banktoerisme Door de fiscale harmonisatie tussen Nederland en Belgiè is het voor onze zuiderburen niet langer interessant (zwart) spaargeld op Nederlandse rekeningen te hebben. door Ben Jansen MIDDELBURG - Kan het niet wat minder gretig? J. van Gin- kel (CU) had gisteren weinig op met de manier waarop zijn colle ga's in de Staten van Zeeland gisteren de voorjaarsnota behan delden. Het kwam voor een be langrijk deel neer op het uitspre ken van wensen, die gezien de fi nanciële positie van de provin cie goeddeels kunnen worden in gewilligd. Het verschijnsel doet zich al lan ger voor. In het voorjaar - of lie ver kort voor de zomervakantie - geven de Staten aan welke nut tige activiteiten, plannen en ini tiatieven naar hun mening zeker in de begroting voor het volgen de jaar moeten worden opgeno men. Dat is, zeker in een periode waarin geld over is, een aange name bezigheid. Elke fractie heeft wel een verlanglijstje en als de wensen door meerdere partijen worden gedeeld, is in williging bijna verzekerd. „Sin terklaas valt vroeg dit jaar", merkte ooit iemand op die de wervelende wensenshow in de Statenzaal meemaakte. Van Ginkel had het gisteren over een 'Sinterklaasdebat'. „Dit is het moment waarop we met het dagelijks provinciebe stuur van gedachten kunnen wis selen over de keuzes die zijn ge- SINT-PHILIPSLAND - De bra deriecommissie van Sint- Philipsland houdt vandaag haar jaarlijkse braderie in het dorp. Tijdens het evenement, dat van 10.00 tot 21.00 uur duurt, zijn ze ventig standhouders aanwezig. Ze staan vanaf de Voorstraat, via de Kerkring, tot aan de Schoolstraat, 's Ochtends is er een kinderbraderie, 's Middags is er ook een sneltekenaar aan wezig en worden kinderen ge schminkt bij de brandweerka zerne. Tegelijkertijd met de bra derie is er ook een hulpverle ningsmanifestatie ter gelegen heid van het zestigjarig bestaan van de Fliplandse brandweer. maakt en over de beleidsvoorne mens voor volgend jaar, maai dat doen we nauwelijks." De leden van het dagelijks pro vinciebestuur schreven zich de vingers blauw om alle wensen te noteren. Een greep: de PvdA wi. een experiment met gratis open baar vervoer, doortrekking var de West-Vlaamse kusttramlijr tot in Zeeuws-Vlaanderen er een armoedemonitor. D66 wij bezuinigingen die gesubsidieer de instellingen drie jaar geleder jkregen opgelegd, deels onge daan maken en een fonds vooi de ontwikkeling van nieuwe ac tiviteiten in de landbouw. GroenLinks wil 5 miljoen eurc bijdragen in verbetering van de Deltawateren en 600.000 eurc voor een Zeeuwse aflevering ir een televisieprogramma over de geschiedenis van Nederland. De SGP vestigde de aandachi op de herdenking volgend jaai van de vierhonderdste geboorte dag van Michiel de Ruyter. Pensioenen Het CDA wil de bouw van star- terswoningen bevorderen en dc pensioenen van oud-provin- cie-ambtenaren repareren. De ChristenUnie zelf pleitte er voor door te blijven sparen vooi verbreding van de toelei dende wegen naar de Westerschelde- tunnel, ook al is in het Schelde-» verdrag afgesproken dat daai geld voor wordt uitgetrokken De spaarpot kan ooit worder omgekeerd en het resultaat var de spaarzin kan voor de tunne. bij Sluiskil worden gebruikt. Drie wensen leefden zo breec dat er moties aan werden ge wijd; voortzetting van het Vrien dendienst-project voor menser. met psychiatrische problemen een fonds voor behoud van mo numenten en andere waardevol le gebouwen en de uitbreiding van het watersnoodmuseum ir Oüwerkerk. De moties werder met algemene stemmen aangeno men, zodat het dagelijks provin ciebestuur deze verlangens woensdag tijdens de zogenoem de voorjaarsconferentie lastig kan negeren. Er is 12,5 miljoen euro beschik baar om alle wensen te vervul len. En, gaat dat lukken? Gede puteerde J. Suurmond (VVD, fi nanciën) keek zuinig. Maar da' doet Sinterklaas altijd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 63