Schooltje spelen kan doorgaan op vakantie o o Conditietraining voor de hersenen W13 =1 Pakkende synthesizerpop Do zonder rafelrandjes Bondige gefreakte jam Draak met goede ideeën Als de band verveelt... zaterdag 24 juni 2006 Illustratie uit Waar komt de regenboog vandaan? door Lex van de Oudeweetering In Japan is het spel een rage en Nintendo hoopt vurig dat Dr. Kawashima's Brain Trai ning dat hier ook wordt. On danks de lastige naam zou dat ook best eens kunnen, want de ze hersenbreker is leuk. Aan de hand van een collectie psychologische concentratietest jes, bepaalt het spel de leeftijd van je hersenen. Maak je als twintiger veel fouten, dan zou je dus wel eens een hersenleef- tijd van tachtig kunnen hebben. Door dagelijks te trainen met dit spel, zou je de leeftijd van je brein volgens Nintendo kunnen verbeteren. Het spel houdt dan ook je vorde ringen bij. Een en ander is we tenschappelijk onderzocht en dat wordt uitgelegd door dokter Kawashima zelf. Er zijn allerlei oefeningen die ook steeds ingewikkelder wor den, maar in eerste instantie krijg je een kleurentest, gevolgd door een serie rekensommen om je startleeftijd te bepalen. Bij de kleurentest wordt de naam van een kleur in een ande re kleur op het scherm getoond. De bedoeling is dat je zo snel mogelijk de kleur van de tekst in de microfoon roept. Verstaat de DS je niet goed, dan worden je antwoorden niet goed herkend en stijgt de leef tijd van je hersenen enorm. Dat geldt ook voor de geschreven antwoorden zoals je die bij de rekenopgaven moet geven. Schrijf je erg onduidelijk op het aanraakscherm, dan snapt de spelcomputer je antwoord niet en wordt het fout gerekend. De spelcassette bevat naast de hersentraining een reeks sudo- ku's en een mogelijkheid om draadloos een rekenwedstrijdje te houden met een andere DS-bezitter. Of de hersenen echt beter gaan functioneren bij dagelijks gebruik van dit spel? Niet alle ondei'zoekers zijn het wat dat betreft met dokter Ka washima eens, maar de oefenin gen zijn leuk om te doen. Jasper Wigleven Dr. Kawashima's Brain Trai ning: Nintendo DS, 44,95. M A R K u In thuisland Engeland is Fun damental, de negende cd van Pet Shop Boys, ontvangen als het beste album van zanger Neil Tennant en geluidsman Chris Lowe in jaren. Dat is wat overdreven, want slecht waren Bilingual (1996), Nightlife (1999) en Release (2002) allerminst. Het verschil zit in de 'back-to-basic-sound'. Ditmaal geen dominerende gi taar- of latininvloeden, maar een dwarsdoorsnee van het ge luid waarmee in de jaren tach tig, begin jaren negentig triom fen werden gevierd: inventieve, pakkende synthesizerpop, soms dansbaar, dan weer melancho liek. De oude bekende Trevor Horn tekende voor de productie. Fundamental klinkt hier en daar dichtgeplamuurd, maar over de gehele linie trekken de 'Gilbert en George van de pop muziek' opnieuw aan het lang ste eind. Joep van Ruiten Pet Shop Boys: Fundamental - EMI, 48.37 min. Op 23 augustus 2005 over leed producer en pianist Glenn Comeille aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Comeille was sinds negen jaar betrokken bij de muzikale carrière van Do minique Rijpma, beter bekend als Do. Het is heel zuur dat de 'Magical piano man' de release van Do's tweede album Follow Me niet meer heeft kunnen meemaken. Zou hij er wat op aan te merken hebben? Wellicht. Follow Me bevat twaalf uiterst glad geproduceerde liefdeslied jes, variërend van country en r&b tot gospel. Feel good songs zonder rafelrandjes, die op tijd beginnen en op tijd eindigen, de een wat meer op snelheid dan de ander. Juist die geoliede produc tie maakt van Follow Me niet een echt bijzonder luisteravon- tuur dat lang beklijft. Do kan zingen, maar je moet wel van haar tamelijk monotone stem houden. Het mooiste lied is We Could, geschreven door Comeil le. Dat geeft iets van troost. Peter Kuijt Do: Follow Me - Sony/BMG, 51.56 min. Retro heeft een stoffig bij smaakje, maar is nu popu lair en soms is het erg leuk om oude meuk in een nieuw jasje te horen. Het Australische trio Wolfmo- ther grijpt op dit titelloze de buutalbum met liefde terug naar de grootheden van de har de rock uit de jaren zeventig: Black Sabbath, Led Zeppelin en Deep Purple. Het gebeurt com pleet met psychedelisch gefreak en gejam, zonder dat het ten kos te gaat van de bondigheid. Daar zorgen de geweldige riffs of toet- senpartijen wel voor, terwijl zan ger Andrew Stockdale krijsend ook nog eens het midden weet te houden tussen Ozzy Osbourne en Robert Plant. Nu maar hopen dat de houd- baarheid langer is dan die van The Darkness. Peter van der Heide Wolfmother: Wolfmother - Interscope/Universal, 54.32 min. Goed idee: je komt uit Hol lywood en vernoemt je band naar de grote regisseur Or son Welles. Orson heeft meer slimme ideetjes. Eén: vul een album met pakken de liedjes die het hippe eigh- ties-geluid vermengen met vol le, radio vriendelijke main- stream-rock. Twee: scoor een hit en zorg dat je in het voorprogramma van Robbie Williams staat. Drie: ver over de wereld. De eerste twee zijn volbracht. Orson staat deze week met Willi- ams in de Amsterdam Arena. Probleem is dat de band alles doet op de schouders van ande ren en dat is een slechte basis voor plan drie. Bright Idea kent twee aardige singles, maar open baart zich langzamerhand als een draak van een album omdat de slimme ideetjes op creatief gebied wel heel ver te zoeken zijn. Maaike Borst Orson: Bright Idea - Universal, 39.23 min. SUITE N SPEL Zanger Thorn Yorke van Ra- diohead brengt volgende maand, 10 juli, een solo-album uit, omdat hij zich 'een beetje verveelde' in de band. Het al bum The Eraser heeft echter de zegen gekregen van de overige bandleden. „Het betekent niet dat Radiohead wordt opgehe ven", aldus Yorke. De Hail to the Thief-wereldtour- nee van Radiohead heeft de zan ger uitgeput. „Wij zijn er niet voor gebouwd. Ik denk niet dat iemand van ons drie of vier we ken lang goed heeft uitgerust. Zo veel slaapgebrek en dan deze shows onder zo'n grote druk doen, het maakte van mij een grote warboel." Yorke vond het saai worden om zo veel tijd met de groep door te brengen. „Het voelde aan alsof iedereen werkte omdat het een verplichting was en niet omdat we dit wilden doen." Op The Eraser staat 'de meest woedende song' die Yorke ooit heeft geschreven. Harrowdown Hill gaat over de zelfmoord in 2003 van de Britse wetenschap per dr. David Kelly. De titel ver wijst naar de plek in Oxfordshi re waar Kelly's lichaam werd ge vonden. GPD met de vraag waaraan het boek zijn titel ontleent. Met deze tien vragen confron teerden kinderen tien knappe koppen van de Universiteit van Amsterdam tijdens lezingen van de Kinderuniversiteit in het ka der van de Wakker Worden Kin derlezingen. Margriet van der Heijden bewerkte de lezingen tot een interessant boek dat moeilijke zaken begrijpelijk uit legt in de taal van een spannend leesboek. Aansprekende proefjes om zelf te doen dagen uit tot het vinden van antwoorden en verhelderen wat geschreven staat. Wie er geen genoeg van kan krij gen in de vakantie (maar ook daarbuiten) 'schooltje te spe len', kan ook nog terecht op www.proefjes.nl. De website is een initiatief van Robbert Dijk graaf, theoretisch natuurkundi ge aan de Universiteit van Am sterdam en wordt door hem gefi nancierd met het geld dat hij als winnaar van de Spinozaprijs 2003 kreeg. Informatie over activiteiten van de Kinderuniversiteit vanaf sep tember in onder andere Amster dam en Tilburg op www.kinder- lezingen.nl. Margriet van der Heijden: Waar komt de regenboog vandaan? - Winkler Prins/ Kinderuniversi- teit; 142 pag.; €19,95. Ik ga op reis en neem mee: Vogelkijker, Insectenjager en Sterrenspeurder, omdat het drie handzame informatieve boekjes zijn voor kinderen die willen we ten wat je buiten in de natuur te zien krijgt als je je ogen de kost geeft. De boekjes voor kinderen vanaf zeven jaar verschenen in de se rie Natuurdetective en kennen een aantrekkelijke vormgeving met grote en kleine foto's bij kor te en wat langere tekstblokjes. Aansprekende proefjes en op drachten worden in tekst en beeld uit de doeken gedaan in genummerde stappen. Elk boek je kent een woordenlijstje, een register en heeft voor- en achter in uitklapbare flappen met over zichten van de sterrenbeelden, afbeeldingen van insecten uit Noord-Europa en een overzicht van vogelsoorten in diverse bio topen. David Burnie: Vogelkijker, In sectenjager. Ben Morgan: Sterrenspeurder - ANWB; 72 pag.; per stuk 9,95. Jan Smeekens Ik ga op reis en neem mee: Het Vakantieboek van Anne en Peter Thomas, omdat het met 239 pagina's een vracht aan ideeën bevat om kinderen van zes tot twaalf jaar een vakantie- lang op een aantrekkelijke manier actief te laten zijn. een berggids en iemand van het Noordzee Reddingsteam. Het boek kreeg een omslag dat tegen een stootje kan en is rijk geïllustreerd met verduidelijken de foto's en instructieve tekenin gen. Anne en Peter Thomas: Het va kantieboek - Christofoor; €19,90. Na de eerste drie hoofdstuk ken met praktische infor matie over de voorbereiding van de reis en over wat te doen bij medische problemen tijdens de vakantie volgen zes hoofdstuk ken met wetenswaardigheden over weer, sterrenhemel, kaartle zen of de kunst te weten waar je bent, natuur, strand en bergen. De laatste acht hoofdstukken tellen ruim tweehonderd pagi na's met spelletjes voor binnen en buiten bij mooi en bij slecht weer; daarbij nog talrijke sug gesties om met natuurlijke mate rialen zoals takken en schelpen fraaie kunstwerkjes te knutse len, en bijna veertig liedjes waarvan de meeste ook op school gezongen worden. De auteurs baseerden zich voor de inleidende hoofdstukken van hun boek op eigen ervaringen en op die van tientallen andere ouders tijdens vakanties met kinderen. Voor de informatieve hoofdstukken deden ze een be roep op de kennis van specialis ten zoals een arts, een weerman, Ik ga op reis en neem mee: Waar komt de regenboog van daan? van Margriet van der Heij den en Lex van de Oudewete ring, omdat het zo'n inspirerend boek is voor nieuwsgierige kin deren van acht tot twaalf jaar. Iedere ouder weet dat kinderen vragen kunnen stellen waarop geen beter antwoord mogelijk lijkt dan 'Daarom!'. Ook op school moeten ze bij al te inge wikkelde kwesties meestal tevre den zijn met zoiets ontwijkends als 'Da's een goeie vraag!'. Maar geboren onderzoekers la ten zich niet met een kluitje in het riet sturen. Die willen weten waarom poep bruin is, waarom iedereen anders is, waarom iets ruikt zoals het ruikt, waarom de zee zout is, of je kunt leven op Mars, waarom de lucht blauw is, hoe een plant groeit, tot hoe ver je kunt tellen, wat er in je slaap gebeurt en hoe het nou zit

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 43