Rijke oogst Hema-wedstrijd Recepten voor de leckertongh van nu MOZARTS Paolo Renna wil de mode-top bereiken IPod Kangoeroe Lenzen Zomerkoken zaterdag 24 juni 2006 W I 1 De ontwerpwedstrijd van de Hema heeft dit jaar een rijke oogst opgele verd. De twee winnende kin derjasjes hangen nog dit na jaar in de winkel. Ook het winnende kinderstoeltje maakt daar grote kans op. De winnaars werden gister middag bekendgemaakt in het Centraal Museum in Utrecht. Een recordaantal inschrijvin gen én prijzen. De 19e afle vering van de jaarlijkse Hema ontwerpwedstrijd heeft slechte re jaren gekend. Bijna 900 ont werpers in opleiding deden dit jaar mee. Uiteindelijk leidde dat tot bijna 300 concrete ontwer pen voor een nieuw kindermeu bel of kinderjasje, passend in de traditie van de Hema-winkels en -producten. Speedy, de winnende kinder stoel van Julia Anne Garde (Uni versiteit Twente in Enschede) is daar volgens de jury het perfec te voorbeeld van. Race-auto Een leuke stoel die -op zijn kant gezet- verandert in een snelle ra ce-auto. Multifunctioneel, stoei en degelijk en voor de Hema ook niet onbelangrijk: makkelijk en relatief goedkoop te maken. Bij nummer twee, stoeltje Bobs van Ai-jen van den Hof (Christe lijke Hogeschool Windesheim in Zwolle), is dat volgens de jury een stuk moeilijker. Ook betwij felt de jury de stapelbaarheid van het ontwerp. Maar verder is er niets dan lof voor deze 'nieuwe design basic': „Een verrassend eenvoudig, su per-Nederlands stoeltje dat zo uit de jaren vijftig had kunnen komen." Echt Hema dus. De derde prijs ging naar Miao Miao Tsao (Gerrit Rietveld Aca demie Amsterdam) die met haar Dotty Dott inhaakt op de 'pimp-trend' van dit moment. Het geperforeerde stoeltje kan met kleurige pinnetjes versierd worden. Nog eens vijf jonge meubelont werpers kregen voor hun poging een eervolle vermelding. De Hema bekijkt of het winnen de stoeltje ook daadwerkelijk in productie genomen wordt. Van de kinderjassen -de andere productcategorie van de ont werpwedstrijd- is dat al wel ze ker want die hangen vanaf okto ber in de winkel. Verrassend om dat de afgelopen jaren het ni veau van de kledingontwerpen zo onder de maat was dat de ju ry amper prijzen kon toeken nen. Niveau En dit jaar was het niveau vol gens de jury zo hoog dat er maar liefst twee eerste prijzen werden toegekend: voor de stoere meis- jesjas MISSion van Limor Ariëli (Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunsten Den Haag) en voor Switch, een verrassende afritsjas van Melissa Bonvie (Ho geschool voor de Kunsten Utrecht). Nog eens drie jasjes kregen een eervolle vermelding. Volgend jaar, bij de 20e editie van deze wedstrijd, heeft de He ma de hoop dat er weer een ech te 'klassieker' ontworpen wordt zoals de fluitketel Lapin. De ont werpers worden dan ook rede lijk vrij gelaten. Geen specifiek product of kledingstuk dus Ontwerper Paolo Renna (36) uit Veldhoven heeft een droom: een grote naam worden in de modewereld. Op vakbeur zen in Basel, Milaan, Parijs en Las Vegas heeft Renna zijn eer ste collectie (zonne)brillen, hor loges en sieraden onder eigen naam gepresenteerd. Nog dit jaar moet de eerste Pao lo Renna Store de deuren ope nen, en wel in Shanghai. „Dat is de meest bruisende fashionstad van dit moment", zegt Paolo Renna. De geboren Nederlander met een Italiaanse vader om ringt zich graag met mooie din gen. In zijn showroom onder meer een kast met 'de mooiste' dingen die Renna op reis is te gengekomen. Prominente plaat sen zijn er voor twee Riva-boten op schaal. De Italiaanse vaartui gen zijn een belangrijke inspira tiebron voor Renna. „Snel, man nelijk en mooi. Het gelakt hout, leer, metaal en de retro-uitstra- ling: dat zie je allemaal terugko men in mijn ontwerpen." Paolo Renna begon zeven jaar geleden met sieraden ontwerpen; sportie ve kettingen van houten kralen onder de naam Eggplant. Egg plant groeide uit tot een brede collectie met een wat luxere uit straling, overigens nog steeds te koop. „Leuk, maar op een gege ven moment wilde ik wat meer. Met Eggplant heb ik ervaring opgedaan hoe je een merk moet opbouwen. Met Paolo Renna ga ik het onderste uit de kan halen qua design." Eigen naam De Veldhovenaar is ervan over tuigd dat hij een plaats kan vero veren in de top van de modewe reld. Zijn eigen naam moet hét nieuwe merk in de fashionscene worden. „Ik ben gezegend met een mooie Italiaanse naam. Waarom zou ik die dan niet ge bruiken", zegt Renna. „Er is ze ker plaats voor nog een merk. Als het maar anders is." En an ders zijn de Paolo Renna-pro- ducten, stelt de Veldhovenaar. Het zit volgens hem vooral in de details. Hij laat een bril zien met een verwisselbaar decora tiestukje in de poot. „Als je naar een gala gaat, kun je er een stuk je met steentjes inzetten." Ook heeft Renna zonnebrillen met neusstukjes die niet in je haren blijven hangen als de bril op je hoofd schuift. Paolo Renna is vooralsnog al leen een accessoiremerk. De meeste ontwerpers beginnen met een kledinglijn en gaan daarna -als hun merk eenmaal goed verkoopt- accessoires er bij doen. Paolo Renna doet het andersom. Eerst horloges, (zon nebrillen en sieraden en dan uit breiden. Met een parfum is hij al bezig. Ook zijn er plannen voor schoenen. „Ik sluit niet uit dat er ooit een kledinglijn komt. Ik ben gek op Italiaanse maat pakken." En ook Nederlanders gaan Italiaans design volgens hem steeds meer waarderen. Vol gens Paolo Renna is Paolo Ren na over vijf jaar een grote naam in de modewereld. En zijn er Paolo Renna Stores all over the world. Bianca Clerx Uitgeverij Pereboom ver dient een eervolle vermel ding in de wereld van kookboe kenuitgevers. Waar anderen den ken te scoren met hippe koks, schitterende culifoto's en moder ne recepten (boeken die binnen een jaar de gang naar De Slegte maken), kiest deze kleine uitge verij voor mooi verzorgde, kwali tatieve boeken die de tand des tijds zullen doorstaan. Onlangs zijn weer twee parels aan hun fonds toegevoegd. De eerste is Mozarts Menu van Li- zet Kruyff en Jonneke Krans. Aan de hand van brieven van de familie Mozart en informatie uit libretti en liedteksten van Wolf gang Amadeus schetsen deze we tenschapsjournalisten een prach tig beeld van de eetgewoonten van de familie Mozart en hun omgeving, en van de eetcultuur aan het eind van de achttiende eeuw in het algemeen. Op soepele wijze voeren de au teurs ons langs de overdadige banketten van de rijken en de' schaarse tafels van de armen, langs hofkoks en elkaar kopië rende-ook toen al!-kookboe kenschrijvers. We zien de op komst van chocolade en koffie, het ontstaan van de eerste res taurants in Parijs en de popula riteit van snuiven, roken en prui men -van tabak dus. Afwijkend Aangevuld met recepten van thee op zijn Beijers, hoerenbek- jes, nonnenscheetjes en verzo pen juffers is dit een luisterrijk boek, een afwijkend boek uit de reeks Mozartboeken die dit jaar ter gelegenheid van de tweehon- dervijftigste geboortedag van de componist verschijnen. Nog opmerkelijker is het tweede boek, De Verstandige Kok. Op merkelijk, omdat dit een 'herta ling' is van De Verstandige Koek uit 1669, het enige gedruk te noord-Nederlandse kookboek uit de zeventiende eeuw, waar van de sporen nog steeds terug zijn te vinden in de kookboeken van onze tijd. Het boek verscheen destijds ano niem. De moderne versie is een bewerking door diëtiste en neer landica Marleen Willebrands, die enkele jaren bezig is geweest met dit standaardwerk uit de Nederlandse culinaire geschiede nis. Oorspronkelijk telde het boek een kleine 200 recepten voor groenten en salades, vlees en ge vogelte, vis, gebakken en ge kookte gerechten, taarten, pas teien, recepten voor verwerking van slachtproducten, en confitu ren. Maar met de inleidingen, verkla rende teksten en annotaties is het boek uitgegroeid tot meer dan 200 bladzijden. Citaten Centraal in het boek staan de re cepten met informatie over cul tuurhistorische achtergronden. Zo worden de herkomst van in grediënten, de ontwikkeling van gerechten en de soms merkwaar dige bereidingswijzen, vanuit diverse invalshoeken toegelicht. Door gebruik te maken van cita ten uit gedichten en uitspraken van gezaghebbende medici en plantkundigen, maakt Wille brands duidelijk wat de waarde ring van tijdgenoten was van ge rechten en ingrediënten. Ze heeft ook een aantal recep ten bewerkt voor de 'lecker tongh' van vandaag. Hoewel het ook leuk is om de originele tekst te lezen van re cept 81, 'Om een snoeck te zie den op de Spaense wijse': „Neemt een limoen. Snijtse in- schijven. Doet die in een potjen met wat Rinse wijn, water, bo ter, gember, saffraen en nage len. Laet dit t'samen stoven tot het genoegh is. Doet het dan in een schotel en leght er den ghesooden snoeck in." Jacques Hermus Lizet Kruyff en Jonneke Krans, Mozarts Menu - de eetcultuur van de tweede helft van de acht tiende eeuw (uitg. Pereboom, 176 blz., 27,50 euro) Marleen Willebrands, De Verstandige Kok - de rijke keuken van de Gouden Eeuw (uitg. Pereboom, 212 blz., 24,90 euro) Het is levensgevaarlijk om auto te rijden en ondertussen een fa voriet liedje op te zoeken op de iPod. Maar daar is een oplossing voor: de Harman Kardon Drive Play. Die bestaat uit twee los se elementen: een lcd-schermpje dat vijf regels van het iPod-me- nu weergeeft en een pienter 'pookje' voor de bediening. De twee delen kunnen in of op het dashboard geplakt of ge schroefd worden. Wie dat wel wat lijkt, moet de nodige draad jes weg zien te werken. Deze ver binden de iPod met de Drive Play en de ingebouwde geluids installatie in de auto. Drive Play heeft ook stroom nodig. Dat haalt hij uit de sigaretten aansteker. Veiligheid mag ken nelijk wat kosten. Want impor teur Pauwels Climco uit Schie dam rekent 200 euro voor dit ap paraat. Meer informatie: www.driveandplay.nl Modieuze en stijlvolle babypro ducten als luiertassen en voeten zakken. „Dat moeders anno 2006 meer willen dan praktisch en functioneel is niets nieuws", zegt José Kok. „Toch zie ik in het aanbod van luiertassen en andere babyproducten slechts een handjevol mooie trendy ont werpen." José Kok is oprichter van Wallaboo. De eerste produc ten van dit Vleutense bedrijf, dat is genoemd naar de kleine Australische kangoeroe, hebben hun weg naar de winkels gevon den. Alle producten zijn ge maakt van microfiber suède en afgewerkt met imitatiebont. De collectie luiertassen en voeten zakken is er in vijf kleuren, van roze tot limoengroen. De prijzen lopen uiteen van 45 tot 89 euro. Bij Kodak hebben ze de smaak te pakken van de 'dual lens', de dubbele lenstechnologie. Ze heb ben in de nieuwe V610 weer een gewone zoomlens én een gi'oot- hoeklens weggewerkt. Het zijn professionele Schneider-Kreuz- nach-lenzen. Het is de kleinste digitale camera met lOx opti sche zoom en Bluetooth, aldus- Kodak. De V610 heeft functies om de beeldkwaliteit op te krik ken, zoals de Perfect Tou- ch-technologie en automatische ruisvermindering. Met Blue tooth is het delen en verzenden van foto's een fluitje van een cent. Verzenden kan tot maxi maal negen meter naar mobiele telefoons, computers maar ook in de winkel naar een Kodak Pic ture Kiosk voor het maken van een afdruk. De prijs: 529 euro. Wie nog een weekje over heeft in juli kan zijn kookkunsten bij spijkeren tijdens de summer- class van kookschool Keizer culi nair in Amsterdam. Vier dagen worden hobbykoks ondergedom peld in de kunst van het koken, in lessen van steeds zo'n vieren half uur. De lessen behelzen het bereiden van groente, van soe pen en sauzen, vis en vlees. Apart is er nog een les improvi- satiekoken, waarbij het menu wordt bepaald door de aanwezi ge ingrediënten. De kosten be dragen 395 euro, opgeven kan- bij 020 - 427 92 76. Informatie: www.keizerculi- nair.nl. Hans van Alebeek maar alles wat een 'nieuwe He ma design held' kan opleveren De winnende -en veel andere- ontwerpen van de 19e Hema ont werpwedstrijd zijn t/m zondag 6 augustus te zien in het Cen traal Museum Utrecht. Het mu seum is van dinsdag t/m zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur, op vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur. Meer info: www.ontwerp- wedstrijd.com en www.centraal- museum.nl Ontwerper Paolo Renna. foto Kees Martens LIZET KRUYFF JONNEKE KRANS De eetcultuur van de tweede helft van de 18" eeuw

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 41