Vorm om de vorm is niets voor mij Moderne tuinier kiest doorkijkplanten Stekkers Ontwerper Steven Schilte W 3 ONDER DE PANNEN Badwand zonder franje Dekbed met bamboe Naam: Steven Schilte Leeftijd: 44 jaar Werkt: in Bussum, woont in Naarden Opleiding: Industriële vormgeving in Eindhoven Bijzonderheden: Steven Schilte heeft zes jaar samengewerkt met Jan des Bouvrie. Hij heeft onder andere ook ontworpen voor Molinari, De Sede en Ikea. dan kun je ook aan een collectie ,w,erken,. Natuurlijk, een collec tie maken kan iedereen. liet is lastiger om een collectie te ma ken die ook nog eens aan spreekt." Dat hij sinds 2004 verbonden is aan Machalke dankt hij aan zijn contact met Teun van Zanten, die tot de aanstelling van Schil te verantwoordelijk was de col lectie van de Duitse meubelpro ducent. Enigszins tot zijn eigen verbazing durfde Machalke het met hem aan. En hoewel hij in middels verschillende collecties getekend heeft, ziet Schilte het nog steeds als uitdaging. „Is het een keer minder, dan krijg je heus nog wei een tweede kans. Maar pis je er honderd procent naast, dan is het over." Hij wil de consument meene men, ze langzaam vertrouwd ma ken met zijn opvatting. „Maar ik wil ook verrassen. Het mooi- Zithoek Crack 3001 foto's GPD ste compliment is dat mensen herkennen dat een ontwerp van jou is." Hij omschrijft zijn hand schrift als 'anders, maarniet tp-,--. experimenteel'. „Vorm óm de vorm is niets voor mij. Ik zoek naar flexibele oplossingen, zon der dat deze direct zichtbaar zijn." Voorbeeld daarvan is Black Jack, een serie bankstel len waarvan de leuningen met behulp van magneten verstel baar zijn. Voor zijn eigentijdse ontwerp ontving Schilte vorig jaar een Red Dot Award, één van de belangrijkste Duitse ont werpprijzen. Black Jack werd tevens genomineerd voor de prestigieuze Designpreis der Bundesrepublik Deutschland. „Black Jack is ontworpen bin nen de collectie, maar blijkbaar is het ontwerp zo sterk, dat het er toch uitspringt. Dat is mooi." Paul Geerts Zijn ontwerpen zijn wereldwijd ver krijgbaar en gaan ook nog eens grif )ver de toonbank. In dienst van Machal- iezijn de ontwerpen van Steven Schilte in jaar uit verantwoordelijk voor nieuwe collecties. Toch gaat bij de naam Steven Schilte amper een belletje rinke len. „Misschien ben ik te Nederlands. Doe maar gewoon, dat is in de ogen van veel buitenlanders al gek genoeg." Zijn bescheiden studio in het centrum van Bussum oogt als een woonkamer. De riante zithoek is van zijn hand, evenals de ontwerpen voor onder andere Sony en Molinari waarvan af beeldingen aan de wand han gen. Personeel heeft ontwerper Steven Schilte niet in dienst. Hij houdt het liever klein en overzichtelijk, omdat het de ma nier is waarop hij het beste pres teert. En' presteren, dat doet hij. Een kleine drie jaar is hij bij de Duit se meubelproducent Machalke Polsterwerkstatten verantwoor delijk voor een belangrijk deel van de collectie. Afgelopen ja nuari, tijdens de Internationale Meubelbeurs in Keulen, was het grootste deel van de omvangrij ke stand van het bedrijf dan ook gevuld met meubilair van zijn hand. Dat doet hem wel iets, moet Schilte bekennen. Nee, nee, met arrogantie heeft dat niets van doen. Hij is eerder bescheiden. Waarom? Omdat de ontwerper vindt dat zijn werk voor zich moet spreken. Van dat werk kunnen meubel liefhebbers wereldwijd kennis nemen, omdat Machalke een be hoorlijke speler op de internatio nale meubelmarkt is. Toch is Schilte ondanks die niet geringe prestatie in eigen land maar ma tig bekend. „Eigenlijk ben ik pas een paar jaar zelfstandig be zig", verklaart hij. „Voor die tijd was ik vooral sidekick en ideeënspuier." Auto's Begin jaren tachtig studeerde hij af aan de opleiding Indus triële Vormgeving (tegenwoor dig Design Academy) in Eindho ven. „Eigenlijk wilde ik auto's ontwerpen. Ik heb stage gelopen bij Volvo en daar de beperking gezien." Dus belandde Schilte na zijn opleiding op een heel an dere plek; in de studio van Jan des Bouvrie. „Jan is zelf vooral meubelont werper, toch wilde hij de breed te in." Zes jaar zat Schilte ach ter de tekentafel waar hij 'op de achtergrond' onder meer tassen, waterkoelsystemen en brillen ontwierp. „Investeren in de toe komst", noemt hij het. „Het op doen van ervaring. Daarna ben ik mijn eigen studio begonnen." Omdat Schilte graag zoveel mo gelijk verschillende producten ontwerpt, is zijn aanpak sinds dien nauwelijks gewijzigd. „Het maakt eigenlijk niet uit wat je ontwerpt", legt de designer uit. „In alle gevallen moet je herken nen waarom een bepaald pro duct interessant is voor een be paalde doelgroep. Kun je de emotie van anderen aanvoelen, De bank die in de prijzen viel, Black Jack.. zaterdag 24 juni 2006 Bij het bouwen van een woning komt veel kijken. In de Goese wijk Ouverture ivordt gewerkt aan het project Luminoso; 12 vrijstaande energiezuinige huizen. Verslaggever en toekomstige bewoner Jef frey Kutterink schrijft wekelijks over zijn ervaringen. Altijd kom je er te kort: stopcon tacten. Het is een van de vele waarschuwingen van collega's en vrienden die over onze schou ders met de bouw meekijken. Sommige hanteren er zelfs een formule voor. Ga na hoeveel je er maximaal denkt nodig te heb ben, vermenigvuldig dat met een factor twee en pas dan heb je het juiste aantal contactdo zen. Luminoso is standaard aardig voorzien: op de meest logische plekken staan stekkerdozen in getekend. Ze zijn ook nog eens redelijk over de ruimte ver deeld. Op het eerste oog geen klagen. Dachten we. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus zijn we kamer voor kamer stekkers gaan tel len. De hoeveelheid is schrikba rend. Nooit hebben we ons ge realiseerd dat we zo veel stek kers in wandcontactdozen heb ben gestoken. Het toilet is zo wat het enige hokje dat niet is voorzien van een stopcontact. In elke ruimte - van woon-, slaap- en studeerkamer tot zolder en garage - barst het van de stek kers. Ze zijn van lampen, ra dio's, televisies, wekkers, koffie zetters en computers. Maar ver geet niet dat er ook vrije stekker dozen moeten zijn: voor de stof zuiger, het strijkijzer, de mixer en het kunnen opladen van mo biele telefoons en laptop. Met dat in gedachten bogen we ons opnieuw over de bouwteke ningen en kwamen tot een ver ontrustende conclusie: er zijn te weinig stopcontacten. Boven dien zitten er geen op plaatsen waar ze buitengewoon handig kunnen zijn, zoals in de hal on der de trap. Een plek waar we graag een lamp neerzetten. Ruimte voor ruimte zijn we op papier nagelopen. Met telkens in het achterhoofd wat we met die kamer gaan doen, wat er aan elektrische apparaten moet ko men en op welke plek die beho ren te staan. Een lastige klus om dat we nog niet precies het hele huis hebben ingedeeld. Dat wil len we op voorhand ook niet. Maar bouwen is nu eenmaal vooruit zien en nu we het nog kunnen zeggen, is het van be lang met zoveel mogelijk dingen rekening te houden. Dus teken die stekkerdozen maar in. Maar zo eenvoudig is het ook weer niet. Althans, we moeten ook de begroting in de gaten houden. Het plaatsen van een extra wandcontactdoos kost 100 euro. Gelukkig zitten er standaard al de nodige stekker dozen ingebouwd, maar dat neemt niet weg dat dit grapje ra zendsnel in de papieren loopt. Op meerwerk wordt snel en een voudig geld verdiend. Naar ons idee staan er op papier nu wel voldoende stopcontacten ingetekend. Anderen die eerder een nieuwbouwhuis hebben ge kocht, horen dat met een glim lach aan. Hun reactie is niet al tijd even geruststellend: 'dat zul len we nog wel eens zien'. Ik mag graag naar politici luis teren, niet om hun standpun ten, maar om hun taalgebruik. Nergens worden woorden zo snel van een ander overgenomen als in de politiek. Modewoorden van het huidige kabinet zijn transparant, helder, en het wat archaïsche klaar. Standpunten van volksvertegenwoordigers zijn zonder uitzondering trans parant en helder en nergens wordt zoveel klare wijn geschon ken als in ons parlement. In troe bel water vissen is er niet bij, als je de politici moet geloven. Taalgebruik dat in het parle ment wordt uitgevonden, filtert langzaam door naar de rest van de samenleving. Eerst gaan amb tenaren zich helder uitdrukken, daarna beginnen winkels een transparant prijsbeleid te ont wikkelen, totdat tenslotte in de verste uithoeken van de samenle ving klare wijn op tafel staat. Een van de laatste regionen waarin de taalmode zich mani festeert is de tuinwereld. Maar denk niet dat tuinen niet aan mode onderhevig zijn, ook wij hebben onze borders tegenwoor dig het liefst transparant. Plan ten met een losse en luchtige groeiwijze worden steeds vaker toegepast. Voorbij is de tijd van stevige pol len margrieten en helianten die als een solide pudding in de bor der staan, een tuinier die met zijn tijd meegaat, kiest voor transparante siergrassen en luchtige vaste planten die dan sen in de wind. Niet ieder sier- gras is transparant. De populai re Miscanthus bijvoorbeeld- ook wel eens smalend tuinarchi tectengras genoemd - is verre van doorzichtig. Het is een gras dat eerder in de weg staat dan dat het doorzicht verleent. Maar grassen als Molinia (pijpenstroo- tje) en Stipa (sierhaver) zorgen voor het gewenste doorkijkef- fect: plaats deze grassen in een border op de voorgrond en je ziet de andere planten als door een luchtige vitrage. Doorkijkplant De meest populaire doorkijk plant is sinds jaar en dag Verbe na bonariensis. Dit is een hoge, spaarzaam vertakte vaste plant met kleine lila bloemhoofdjes die minstens zoveel vlinders trekken als de gelijktijdig bloeiende vlinderstruik. Verbe na bonariensis is niet betrouw baar winterhard, maar zaait zichzelf zo uitbundig uit dat de plant ook na een strenge winter altijd wel weer terugkomt. Mis schien is het wel een zegen dat oude planten af en toe doodvrie- zen, anders zou iedere tuin al snel boordevol Verbena bona riensis staan. In sommige tuinen begint het daar trouwens wel op te lijken. Door het planten van doorkijk planten schep je diepte in de tuin. Meestal worden planten in een perk of in een border gerang schikt als een voetbalelftal dat op de foto moet: de eerste rij lig gend, de tweede knielend en de achterste staand. En zo hoort het ook: de langste planten ach teraan. Maar hoge doorkijkplan ten kunnen ter afwisseling soms ook vooraan. Zo schep je verras singen en creëer je dieptewer king. Wie weieens iets anders wil dan het cliché van Verbena bonariensis zou kunnen uitkij ken naar de Thalictrum, een manshoge vaste plant met wei nig blad en ranke, zich einde loos vertakkende bloemstengels waaraan honderden bloempjes bengelen die aan mini-akeleien doen denken. De mooiste Thalictrum is Thalic trum delavayi, met een waas van kleine lila bloemen. Het is zo'n plant die iedereen meteen wil hebben als hij hem ziet, maar de ellende is dat Thalic- trums alleen goed groeien op voedzame vochthoudende grond. Op zandgrond wordt het niks. En dat zou tot troost kun nen dienen voor diegenen die op klei moeten zwoegen en met een beitel het onkruid uit de harde kluiten moeten bikken terwijl hun collega s op zand fluitend de onkruidjes uit de grond wip pen. Je rug mag dan gebroken De Thalictrum delavayi doet het goed op kleingrond. zijn, na een dag tuinieren, maar nergens staan de Thalictrums mooier dan op de klei. Naast de gewone Thalictrum delavayi be staat er een dubbelbloemige vorm, 'Hewitt's Doublé', die vroeger zeldzaam en prijzig was maar die dankzij de moderne weefselkweekmethoden nu bin nen ieders bereik is gekomen. Romke van de Kaa Geen poespas. Dat is het idee van Sphinx achter de Atlanta badwand. In tegenstelling tot de meeste an dere wanden is de Atlanta trans parant. Volgens de producent zou een kleine badkamer daar door grote ogen. Doordat een profiel ontbreekt zou de wand bovendien gemakkelijker schoon te maken zijn. De badwand is in verschillende breedtes (tot 136 meter) verkrijg baar. De hoogte is standaard 140 centimeter. De prijs begint bij 450 euro. Aan de buitenkant is er niets aan te zien, maar vulling en tijk van het nieuwe dekbed Silvana Temperite Hawaii is zonder meer bijzonder. Het is niet gemaakt van katoen, dons of wol, maar van bamboe. Volgens leverancier Jade wordt dat materiaal al toegepast in on der andere badtextiel en heren kostuums. Waarom? Omdat de vochtregula- tie optimaal is, zo zegt Jade. Het dekbed zou dan ook vooral ge schikt zijn voor warme zo mernachten. „Bamboe is bovendien schim mel- en bacteriewerend, het kreukt minder dan katoen en het is wasbaar op 60 graden." Het is te koop vanaf 79 euro. Informatie: www.jade.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 33