Ambtenaren mogen na 65ste doorwerken Verdonk aarzelt over paspoort Hirsi Ali Akkoord over doortrekken A4 bij Delft Mysterieuze patiënt is een raadsel Ambulancechauffeur krijgt werkstraf na dodelijk ongeval Ontslagplicht wordt nog dit jaar afgeschaft Extraatje voor gezinnen en weduwen en wezen Twee maffiosi I gearresteerd Purmerendse i moeder bekent doden kinderen Tilburger voor zijn huis vermoord Man bekent nog meer misdrijven Liefdesgedichten Benschop privé Zwarte school minder populair Cavia's gevonden in Drents bos Bedreiging jjil'ói silü ye.fjn rrm rl.ttzra -Srif'BBSraitl zmi 3^5% m nn Wm A-, toor James McConiqal )EN HAAG - De ontslagplicht oor ambtenaren op hun 65ste terjaardag wordt nog dit jaar af schaft. Het Koninklijk Besluit ail 1945 dat dit bepaalt, wordt !0 snel mogelijk ingetrokken. Dal betekent niet dat ambtena- verplicht worden door te nerken; wel dat zij dat kunnen i!s zij dat willen. Dat heeft staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken en Werkge legenheid) laten weten. •en angst van werkgevers om ö-plussers in dienst te houden te nemen, is dat zij bij langdu- ijg ziekteverzuim de wettelijk rerplichte loonbetaling in theo- ne tot de dood van betrokkene ;oeten volhouden. Het kabinet nl bekijken of die verplichting >r die groep werknemers be driet kan worden, bijvoorbeeld Jioteen jaar. Op die manier moe- Ujten hun kansen op de arbeids markt flink worden vergroot. i'anHoof woonde gisteren de ka binetsvergadering bij waarin is besloten alle belemmeringen die er formeel zijn om mensen te verhinderen vrijwillig door te werken na hun 65ste uit de weg te ruimen. „Stoppen met 65 moet geen automatisme meer zijn. Doorwerken kan leuk zijn en financieel nuttig. Bovendien heeft de vergrijzende economie straks alle beschikbare arbeids kracht nodig", aldus Van Hoof. Hij constateert dat er eigenlijk weinig wettelijke of andere juri dische belemmeringen zijn die verhinderen dat 65-plussers doorwerken als zij dat willen. Cao's die eenzelfde ontslag grond bevatten als het Konink lijk Besluit voor ambtenaren, kunnen volgens Van Hoof door bonden en werkgevers simpel worden aangepast. Behoud „Waar het hier niet om gaat", haast hij zich te zeggen, „is ver hoging van de AOW-leeftijd. Dat is een heel andere discus sie." Volgens Van Hoof gaat het juist om werken met behoud van AOW-uitkering. Dat kan aantrekkelijk zijn voor mensen die hun oudedagsvoorziening willen verbeteren, bijvoorbeeld omdat zij een gebroken AOW-opbouw hebben. Ook voor werkgevers zijn AOW'ers als werknemer aantrekkelijk, omdat zij kennis en ervaring in het bedrijf houden, maar ook omdat zij, doordat premies voor hen vervallen, goedkoper zijn dan werknemers onder de 65 jaar. Sinds 1999 neemt het aantal werkende 65-plussers licht toe. Het zijn er op dit ogenblik onge veer 83.000, dat is slechts 4 pro cent van de hele groep 65-jari- gen en ouder. GPD door Marijn van der Pas DEN HAAG - Het kabinet geeft weduwen, wezen en gezinnen dit jaar een extraa tje. De kinderbijslag gaat in okto ber met gemiddeld ongeveer 35 euro per jaar extra om hoog. Mensen met een nabe- staandenuitkering kunnen die maand rekenen op een te gemoetkoming van bijna 97 euro. Vanaf november krijgen weduwen en wezen maande lijks bijna 10 euro meer nabe- staandenuitkering. Dat besloot het kabinet gis teren. Het verhoogt de uit kering omdat de doelgroep te weinig te besteden heeft. Bij de stijging van de kin derbijslag gaat het in feite om een vervroeging van een reeds aangekondigde maatregel. Minister De Geus van Sociale Zaken zei eerder dit jaar dat het kabinet in 2007 de kinder bijslag met gemiddeld 30 eu ro per kind zou verhogen. Hoger De stijging komend najaar pakt wel hoger uit dan dit be drag. Voor ouders met kinde ren tussen de 12 en 18 jaar gaat de kinderbijslag met bijna 42 euro omhoog, tussen 6 tot en met 11 jaar geldt een verhoging van meer dan 35 eu ro en voor de categorie tot 6 jaar wordt het ruim 29 euro extra per kind. In totaal kost de maatregel de schatkist 125 miljoen euro op jaarbasis. Overigens wordt het hogere bedrag pas begin januari voor het eerst uitbe taald. ANP ROTTERDAM - De Nationale Recherche heeft twee internatio- lal gezochte Italiaanse crimine len aangehouden, die behoren lot de Ndrangeta, een geweldda dige tak van de maffia die in de jj Zuid-Italiaanse provincie Cala- brië opereert. Dit heeft het Openbaar Mi nisterie gisteren bekendge maakt. De twee mannen (respec tievelijk 35 en 39 jaar oud) werden woensdagavond op gepakt in Amsterdam en Rot terdam. Zij verbleven vermoe delijk al langere tijd in Neder land. De 35-jarige man is in 2003 in Italië bij verstek veroordeeld tot |ten gevangenisstraf van zeven tien jaar wegens moord. Het slachtoffer in die zaak werd in 1995 met drie kogels gedood om dat hij niet had betaald voor 200 gram cannabis. De 39-jarige man wordt door de Italiaanse justitie gezocht in ver- oand met grootschalige handel a cocaïne. Italië heeft om uitlevering van iet duo gevraagd. ANP DEN HAAG - Het ontbrekende stuk A4 tussen Delft en Rotterdam wordt na tiental len jaren touwtrekken toch aangelegd. Over het stuk van 6,5 kilometer weg, die de bestaande overvolle A13 moet ontlasten, is meer dan veertig jaar onderhandeld. Be trokken gemeenten, rijk en provincie hebben gisteren een convenant over de bouw werkzaamheden ondertekend. Tot nu toe wisten milieuorganisaties, linkse partijen in de Tweede Kamer en de ge meenten de weg tegen te houden. Zij wilden het laatste stukje groen tussen de omrin gende bebouwing van Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam, Vlaardingen en Rotter dam intact houden. De gemeenteraden van Delft, Schiedam en Vlaardingen zijn uit eindelijk akkoord gegaan, onder voorwaarde dat minister Peijs van Verkeer een be loofde tunnel met park en sportvelden erop en de verdiepte aanleg van de rest van de weg door de Tweede Kamer loodst. De aanleg en inpassing van de A4 in het land schap kost 641 miljoen euro, dus bijna 100.000 euro per meter weg. Dat is een record bedrag. Met de weg wordt het traject van Amsterdam naar Antwerpen circa 20 kilo meter korter en wordt ook de Rotterdamse haven beter ontsloten. Volgens planning moet de weg in 2012 klaar zijn. foto Joop van Houdt/GPD door Frank Hendrickx DEN HAAG - Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken kan nog steeds niet zeggen of haar WD-partijgenoot Hirsi Ali de Nederlandse nationaliteit heeft. De bewindsvrouw heeft haar col lega's in het kabinet laten weten dat het onderzoek niet is afge rond. De trage voortgang is een doorn in het oog van vicepremier Zalm, die meent dat er geen twij fel kan bestaan over het Neder landerschap van Hirsi Ali. Eerder deze week meldden bron nen binnen de WD dat Hirsi Ali niet opnieuw het Nederlan derschap hoeft aan te vragen. Die conclusie bleek gisteren voorbarig. Verdonk liet na de ministerraad kortaf weten dat de zaak 'nog in onderzoek' is. De trage gang van zaken is een teleurstelling voor de WD-top. Gisteravond kwamen de Twee de Kamerfractie van de partij en enkele bewindslieden bijeen voor een besloten afscheidsfeest- jè voor Hirsi Ali. De verwach ting was dat Hirsi Ali dan ook te horen zou krijgen dat zij haar glaasje, WIJ N Al zes weken ligt in het Univer sitair Medisch Centrum St. Radboud een patiënt over wie helemaal niets bekend is. De man kan op geen enkele wijze communiceren en niet duide lijk maken wie hij is. door Hélène van Beek NIJMEGEN - Op 5 mei werd hij met hersenletsel op de eer- stehulp binnengebracht: de ge heimzinnige man naar wiens identiteit het Radboudzieken- huis in Nijmegen nog steeds zoekt. De man werd afgele verd door mensen die hem aan troffen in de Nijmeegse bin nenstad. „Zelfs over hen weten we niets. Hun namen zijn niet ge noteerd", zegt G. van Herwij nen, woordvoerster van het Radboudziekenhuis. De man verblijft op de afdeling neuro logie. Hij kan lopen en eten. „De hoop was dat hij wat zou opknappen en dan zou kunnen zeggen wie hij is. Dat is niet ge beurd." De patiënt heeft een Aziatisch uiterlijk. Van Her wijnen: „Maar dan weten we nog steeds niet uit welk land hij komt. Als hij al uit het bui tenland afkomstig is." Maatschappelijk werker De onbekende patiënt die al sinds begin mei in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud wordt verpleegd. foto GPD G. van Munster doet alles om erachter te komen wie de zwij gende man is. „Een zwerver is hij niet. Hij zag er netjes en fris uit." Tolken probeerden in diverse talen met hem te pra ten. Zonder resultaat. Van Munster vroeg de IND te onderzoeken wie de persoon is. Tevergeefs. „Ik ben overal geweest en vang overal bot. Geen enkele instantie voelt zich voor hem verantwoorde lijk." Van Munster raakt ten einde raad. „Hij heeft geen sofinum- mer dus hij bestaat niet voor de belasting. Hij heeft geen paspoort. Geen zorgverzeke raar biedt een verzekering aan. De politie vond de zaak niet geschikt voor Opsporing Verzocht. Mensen zonder iden titeit worden in ons land ver morzeld tussen instanties." Het Radboudziekenhuis heeft steeds alles betaald. Inmiddels hoeft de onbekende man niet meer op neurologie te zijn. Maar het ziekenhuis weet niet waar hij wel naartoe kan. GPD paspoort gewoon mag houden. Bij het afscheidsfeestje stond Verdonk niet op de gastenlijst, aldus een WD-woordvoerder. Binnen de fractie bestaat grote weerstand tegen de bewinds wouw, die medio mei iedereen overviel door te constateren dat Hirsi Ali nooit Nederlandse is geweest. Dat was het gevolg van een televisie-uitzending van het programma Zembla, waarin het VVD-Kamerlid bekende dat zij tijdens haar asielprocedure had gelogen over haar naam en ge boortedatum. De affaire hangt nog steeds als een donkere wolk boven het hoofd van Verdonk. Als Hirsi Ali uiteindelijk gewoon haar paspoort mag behouden, dan moet Verdonk in de Tweede Ka mer opnieuw door het stof. Ver donk wordt dan gedwongen te erkennen dat zij een grote fout heeft gemaakt door overhaast het Nederlanderschap van Hirsi Ali ongeldig te verklaren. Premier Balkenende ontkende gisteren dat Verdonk bewust probeert het onderzoek te vertra gen om zo een debat met de Ka mer over de zomervakantie te til len. „Er wordt hard aan ge werkt, maar het onderzoek moet zorgvuldig gebeuren." Eén van de mogelijke complica ties is dat ook andere asielzoe kers hun paspoort zullen terugei sen bij een positief besluit voor Hirsi Ali. Pastors Verdonk ontkende gisteren ge ruchten dat zij de VVD mogelijk gaat verlaten. De aanleiding voor de speculaties was een lunch die de minister onlangs had met M. Pastors, de ex-wet houder van Leefbaar Rotterdam die met een nieuwe partij de lan delijke politiek in wil. GPD ■HAARLEM - De twee kinderen |die vorige week woensdag dood - werden aangetroffen in een flat woning in Pnrmerend zijn omge- Jbracht door hun moeder. De ■21-jarige vrouw heeft dit be kend, zo deelde het OM in Haar lem gisteravond mee. De moeder van beide kinderen heeft de bekentenis donderdaga vond afgelegd, na aanvankelijk steeds te hebben ontkend. Voor justitie geldt-zij als enige ver dachte. Over de motieven van de vrauw is nog niets bekend, al- - dus officier van justitie M. van ■er Heijden. ANP zaterdag 24 juni 2006 J TILBURG - Bij een schietpartij in de nacht van donder dag op vrijdag in Tilburg-Noord, is een 45-jarige man om gekomen. De politie wilde gisteren nog niets bevestigen omtrent de identiteit van het slachtoffer. Bekenden van de man spreken van vier daders, die in to taal zeven schoten op hem zouden hebben gelost. Zijn zoon (21) en twee dochters (17 en 18) zouden vanuit huis hebben gezien hoe hun vader om het leven werd gebracht. De daders zijn voortvluchtig. Bekenden van het slachtof fer vermoeden dat de moord te maken heeft met afper sing. De man zou een strafblad hebben gehad. GPD DORDRECHT - Een 27-jarige man uit Dordrecht die sinds 2004 vast zit na een veroordeling voor zedenmisdrij ven, heeft nog drie zaken bekend. Hij is aangehouden. Het gaat om verkrachting, aanranding en ontucht met een jongen van 8 jaar tussen augustus 1993 en juli 1994, ontucht met een 5-jarige jongen op 30 juni 2003 en aan randing van een 10-jarige jongen op 1 april 2004. ANP LELYSTAD - De liefdesgedichten die dichteres Nel Ben schop schreef over haar relaties met getrouwde mannen, mogen niet worden gepubliceerd. Dat heeft de rechter in Lelystad gisteren bepaald. Volgens hem is er geen bewijs dat Benschop toestemming heeft gegeven voor versprei ding van de rijmpjes op een cd. Benschop werd bekend door haar religieus getinte gedichten. Zij overleed in ja nuari 2005 op 87-jarige leeftijd. De dichteres overhandig de in februari 2001 een bundel met veertig jaar oude lief desgedichten aan cd-producent W. Hooijer. Hij zegt dat hij toestemming van haar heeft om de gedichten op cd te publiceren. Maar haar pleegzoon D. Smits betwist dat en sleepte Hooijer voor de rechter. ANP DEN HAAG - Steeds minder mensen willen meehelpen om de vorming van zwarte scholen tegen te gaan. Het aantal Nederlanders dat hun kind naar een zwarte school wil sturen in plaats van naar de school van eerste voorkeur is dit jaar afgenomen vergeleken met vorig jaar. Dat blijkt uit de Onderwijsmeter, dat het ministerie van Onderwijs heeft laten uitvoeren onder ruim duizend Ne derlanders en achthonderd ouders met schoolgaande kin deren. Van de ondervraagde Nederlanders wil ruim een op de vijf de kinderen bewust naar een zwarte school stu ren, ruim een op de tien ouders is hiertoe bereid. Vorig jaar lagen deze percentages beduidend hoger (27 procent van de Nederlanders en 18 procent van de ouders). ANP GROLLOO - Een inwoner van het Drentse Grolloo heeft donderdag in het bos 27 cavia's gevonden. De beestjes zijn overgebracht naar Stichting Knaagdie rencentrum Aa en Hunze in Gasselternijveen. De diertjes zijn waarschijnlijk afkomstig van een fokker. Volgens de woordvoerster zijn de knaagdieren niet ontsnapt, maar bewust in het bos achtergelaten. Een dag eerder zijn in hetzelfde bos enkele dode cavia's gevonden. ANP van onze redactie binnenland ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft een 31-jarige am bulancechauffeur uit Doesburg, die in november een dodelijk on geval veroorzaakte in Duiven, gisteren veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijk rijverbod van twaalf maanden. Een 9-jarige jongen kwam om toen de bestuurder van de zie kenauto hard door rood licht reed en de overstekende auto ramde waarin het slachtoffer en zijn moeder zaten. Volgens de rechtbank moeten er duidelij kere regels komen voor rijge drag van chauffeurs op hulp diensten bij spoedeisende mel dingen. De officier van justitie eiste twee weken geleden 200 uur werkstraf en een rijverbod van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, maar de rechtbank acht de chauffeur, minder schuldig dan het OM, dat sprak van 'grove schuld'. De chauffeur had vijf jaar erva ring toen het ongeluk gebeurde en wist dat zwaailichten en sire ne geen garantie zijn dat ieder een de ambulance opmerkt. Ook kende hij het kruispunt goed en kon hij volgens de rechtbank we ten dat een transformatorhuisje langs de weg het zicht wat be lemmert. De chauffeur verklaar de tijdens de zitting dat hij voor de kruising had afgeremd tot on geveer 40 of 50 kilometer per uur om te versnellen toen hij zag dat de kruising vrij was. De rechtbank vond dat niet aanne melijk omdat veel getuigen ver klaarden dat de ambulance veel harder had gereden. Een ambulance met zwaailicht en sirene is niet gehouden aan een maximumsnelheid, maar de verkeersveiligheid van ambulan cepersoneel en overige wegge bruikers is maatgevend. Wel zijn er richtlijnen voor snelheid in de maak. ANP SLOCHTEREN - De 19-jarige bestuurder van de auto waar mee op zaterdag 3 juni in Zuid broek drie 13-jarige meisjes ver ongelukten, is overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Volgens het eerste ziekenhuis waren er signalen - geen concre te bedreigingen - dat het beter was dat de man elders zou wor den verpleegd. GPD (Advertentie) Luxe viersterren-duinsuites van Hotel Bos&DuinaandeWalcherse kust... Meer informatie? Kijk in het woonkatern van deze krant. (Advertentie) Info-avand deeltijdopleidingen Dinsdag 27 juni 19.- 21.uur Edisonweg 4. Vlissingen ^oolfJ^Zeelind »i tÈfi G ^www.hz.nl^

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 3