zc Wellicht zijn we te sterk voor de Taliban a de Wende zijn we in een cultureel gat gevallen 27 Kamp Holland in Uruzgan zaterdag 24 juni 2006 In de rij voor de eettent in Kamp Holland, geweren over de schouder foto Martijn Delaere/GPD Mannen van de 112 Compagnie pantsergenie (Havelte) reinigen een .50 mitrailleur. foto Gerben van Es/GPD Met man en macht stam pen Nederlandse mili tairen Kamp Holland in Uruzgan uit de grond. De sfeer is ontspannen. De Tali ban hebben zich nog niet la ten zien. Verslag uit een woestijndorp. Kamp Holland blakert in de zon. Net als de vorige en de volgende dag. Altijd snoei heet en altijd stof. Overal stof. Jongelui liggen in hun blote lij ven tussen de tenten op veldbed jes. Ze bakken, draaien bij tijd en wijle en luisteren naar mu ziek uit hun MP3-speler. De mei den doen mee. Sergeant-majoor Hans (46) van de interne dienst vindt het pri ma, „zolang jullie maar niet in militaire string over het kamp hollen. Als ik bronstige beren rond de meiden zie staan, is het afgelopen", waarschuwt hij. De een doet het op het heetst van de dag (45 graden) rustig aan op een veldbedje, de ander speelt Stratego bij de bar Dutch Mountain, weer een ander ver stuurt mailtjes in het internetca fé. Nu kan het nog gratis, vanaf volgende week moeten de man nen en vrouwen betalen voor in ternet. Commandant Joland Dubbel dam (43) is daar niet gelukkig mee, de rest van het kamp is woedend. „We krijgen ook al geen post, en nu moeten we ook nog betalen voor internet. We mogen twintig minuten internetten, maar je bent wel zestien minuten bezig met verbinding maken", briest korporaal Dennis (27). Niet zo vreemd natuurlijk, we zitten hier in Tarin Kowt, in een pre-Middeleeuws land midden in de woestijn. Het centrum van Talibanland. Een Hollands mili tair kamp in een oorlogsgebied. De tijdsaanduiding is in Zulu Time, een tijd die wordt ge bruikt als het oorlog is en die is gekoppeld aan Greenwich-tijd. Overal in de wereld is deze tijd gelijk, maar het betekent wel dat we hier tussen 24.00 en 02.00 's nachts (van half zes tot half acht plaatselijke tijd) ont bijten. De bewapening van de Neder landse eenheid die nu Kamp Holland inricht voor een groot Provinciaal Reconstructieteam Konvooi van Kandahar airfield naar Tarin Kowt (PRT) is ook fors. Pantservoer tuigen rijden tussen de stofwol ken door over het kamp. Vlakbij staan Amerikaanse Apache ge vechtshelikopters. Nederlandse Apaches staan op de grote internationale basis van het zuidelijker gelegen Kan dahar. Mocht het allemaal heel penibel worden, dan stijgen bin nen vijf minuten F-16's op van het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Gevaar Toch heerst er op het kamp in Tarin Kowt allerminst een oor logsstemming of een gevoel van voortdurend gevaar. Linda (22) heeft een enorm C-7 geweer over haar schouder hangen, maar ze kijkt en praat blijmoe dig. Linda is konvooichauffeur, een belangrijke functie in Tarin Kowt, want alles moet over de weg worden aangevoerd om het Hollandse kamp te kunnen op bouwen. Regelmatig rijden zwaarbewapende konvooien van zo'n vijftig voertuigen van Kandahar naar Tarin Kowt met voorraden. Hönderdtwintig kilo meter in twaalf uur. De kon vooien zijn tot op heden onge schonden door de bergpassen en dorpen gereden. „De Canadezen en Engelsen zijn verbijsterd dat we nog geen pro blemen hebben gehad. Je weet niet hoe dat komt, maar feit is wel dat wij de konvooien erg goed beschermen. Apache ge vechtshelikopters maken veel indruk op de lokale bevolking en het kan best zijn dat de Tali ban zich realiseren dat onze ver dediging te sterk is voor hun wa pens. Bovendien verkennen de commando's voortdurend de route", zegt een officier in het kamp. De konvooien zijn van le vensbelang voor Tarin Kowt en het nabijgelegen kleinere kamp Deh Rawood. Luitenant-kolonel Joland Dub beldam (43) van de genie arri veerde op 1 mei van dit jaar met een clubje van dertig man op de ze woestijnbasis in Uruzgan. In middels wordt het kamp be volkt door 370 militairen. Dit oude Amerikaanse kamp moest eerst leefbaar worden gemaakt voor de opbouweenheid in Uruz gan. Inmiddels groeit een heel nieuwe basis. De basiscommandant: „De ra ketten vliegen ons niet om de oren, maar toch zetten wij hier voor alle slaapvertrekken be- pantserde containers neer en zijn zeventig gepantserde contai ners aangeschaft voor de kanti ne en de werkruimten. Als com mandant wil je toch maximale veiligheid. Er is voor mij niets belangrijker dan met alle man nen en vrouwen heelhuids thuis komen." Opbouwwerk Op 1 augustus zit zijn werk erop en kan het Nederlandse Provin ciale Reconstructieteam offici eel aan de slag. Alle tekenen wij zen er volgens officieren in Tarin Kowt op dat Nederlandse militairen vanaf deze zomer goed hun opbouwwerk in Uruz gan kunnen doen. „Dit is hele maal geen vechtmissie." Het klinkt gemakkelijker dan ge daan: een kamp leefbaar maken foto Gereben van Es/GPD in Uruzgan. Douches, toiletten, het WK, hagelslag, wit brood en iedere middag een loempia of kroket in de eettent. Overste Dubbeldam: „De schaal en de complexiteit van de operatie zijn uniek. Er is hier geen infra structuur, Uruzgan is het arm ste deel van Afghanistan." „Je gaat hier niet even snel naar de Gamma. Wij brengen de Gamma mee uit Nederland. In Bosnië ging je nog even naar de markt om iets te halen, maar hier is niks. De aanvoerlijnen zijn heel dun. De airstrip bij on ze basis bestaat uit zand en kei tjes, er loopt maar één weg van uit Kandahar. Daarover wordt alles aangevoerd, dus ook de honderden en honderden contai ners met spullen uit Neder land." „De containers komen aan in Pa kistan en worden vervolgens door versierde en gammele Paki staanse vrachtwagens („jingle trucks") naar Kandahar ver voerd. In Kandahar gaan de es sentiële spullen mee in het bewa pende konvooi terwijl de rest ook met jingle trucks door Af- ghanen naar Tarin Kowt wordt gereden." Je zou denken dat er veel wordt gestolen onderweg, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. „De Afghanen weten heel goed dat als ze zich misdragen, ze ook geen opdrachten meer krij gen." Zelfmoordenaars Het is aan soldaat Emalt (29) om de jingle trucks te controle ren die de basis van Tarin Kowt willen oprijden. De militairen vrezen vooral zelfmoordcom mando's, die met wagens volge laden met explosieven het kamp op willen. Emalt is van de pant sergenie en manusje van alles op de basis. Als een konvooi beveiligd moet worden, stapt hij met zijn ma ten in een Patria pantservoer tuig en gaat hij achter de .50 mi trailleur staan. „Het is wel zwaar om zo lang in konvooi te moeten rijden. Je draagt een scherfvest en een helm, maar het is ook machtig." „Terwijl je met één hand de mi trailleur vasthoudt, zwaai je met je andere hand naar de Af ghanen. Dat doen we conse quent. De Afghanen zijn wel af houdend, maar als je wat in hun taal zegt komen ze meteen naar je toe. Ik heb ook altijd een woordenlijst bij me." De telefoonkaarten vliegen er bij hem doorheen en straks moet hij ook nog betalen voor internet. „Ik bel wel vaak naar mijn Henriëtte en mijn dochter tje van zes. Die kleine weet niet hoe dat nou zit. Dan zegt ze op eens: En nu ga ik buitenspelen hoor. Ze denkt waarschijnlijk dat ik vanavond gewoon thuis komen." „Ze vroeg laatst of ik haar teke ning al had gezien, terwijl we hier al vijf weken geen post heb ben ontvangen. Ze wilde vertel len wat ze had getekend, maar dat wilde ik niet weten. Ik wil het zien. Henriëtte is apetrots op me en daar ben ik dankbaar voor. Als het thuisfront het moeilijk heeft, dan krijg ik het vanzelf ook moeilijk. Ze vindt het zo mooi dat haar vent zoiets durft!" Martijn Delaere 'enri van der Steen reed in DDR-tijden ai .regelmatig met een auto vol spulletjes Leipzig, naar Gerd en Madlen Romer, elt er 25 jaar later nog eens aan. s lijkt veranderd: zelfde buurt, zelfde bzelfde naamplaatje: dr. med. Römer. •innenkomst in het flatje wijst de medi- leteen naar de kapstok. „Die hangt er omdat jij zou komen, die heb ik van- inog aan gehad." Daar hangt de regen den Bugatti, die ik 20 of 25 jaar geleden itivoor hem heb meegebracht, z avondbrood smaakt en wordt, net als weggespoeld met bier, nu wel van een fer merk. ïk d Römer is inmiddels 68, drie jaar gele gepensioneerd als chirurg. Madlen is log werkzaam, fysiotherapeute. Veertig communisme, zestien jaar democratie, hebben ze het verstouwd? Gerd Römer: grote verschil is: je hebt geen tegen- ier meer. In DDR-tijden was het zo dat io 'verheid binnen vier weken moest reage ns je een klacht had. Ik heb eens een zht ingediend vanwege een wasserij hier e buurt die de lucht geweldig verontrei- Binneiï vier weken had ik antwoord, ik werd door de burgemeester op het stad huis uitgenodigd. Anderhalf uur lang heeft-ie me verteld over alle problemen in Leipzig. Moeilijk. Onoplosbaar! Over mijn probleem hebben we het niet meer gehad, ik heb dat ook maar zo gelaten. Je had in elk geval de illusie dat je iets mocht zeggen. Te genwoordig krijg je niet eens antwoord als je je beklaagt." „Ik moet wel zeggen dat we na de zogenaamde Wende in een gat zijn ge vallen, cultureel hebben we het een stuk slechter. Vroeger speelde hier het Concertge bouworkest uit Amsterdam, Louis Arm strong trad hier op. Wij zaten op de achtste rij. De groten komen niet meer, ze kunnen niet meer betaald worden." Vrienden „Wij hadden een omvangrijke groep vrien den, daar is niemand meer van over. Het contact is totaal veranderd: Ik bel je! Er gens is het ook wel logisch. Als je iemand vraagt hoe het is, zal die niet graag zeggen dat hij werkloos is en al vergeefs zeventig sollicitatiebrieven heeft geschreven." „Ik verheerlijk de DDR niet, de DDR als staat was op geen enkele manier levensvat baar. Alles gebeurde ook onder tafel, je had voor alles iemand nodig. Automonteurs en kelners waren het rijkst hier. Automon teurs? Ja, je mocht blij zijn als ze niks uit je auto haalden tijdens het repareren." Politiek „Na de zogenaamde Wende hebben we veel kunstreizen gemaakt, Duitse groepsreizen. We waren altijd de enigen uit de DDR. De eerste week weet je het onderwerp politiek nog wel te vermijden, maar in de tweede week ben je je verleden al ongeveer aan het verdedigen." „Terwijl ik in de DDR-jaren juist heb gewei gerd met volk van de partij aan tafel te zit ten. Enfin, in de derde week kijk je elkaar niet eens meer aan. Ik heb met Duitsers geen enkel probleem: zij vinden mij niks, ik vind hen niks." „Intussen zijn bijna alle leidinggevende functies hier in handen van West-Duitsers. De leveranciers van de koophuizen komen ook uit het westen. In Leipzig is de werke loosheid intussen 21,7 percent." „De West-Duitsers zijn arrogant tegenover ons en ze houden de schijn op. Maar ja, het fagade-probleem hoort bij het kapitalisme, de schijn ophouden, de buitenkant belang rijk vinden." Madlen: „Op reis zeggen ze dan: Ik ben blij u te zien. Dat is meteen het laatste woord dat ze met je wisselen." Gerd Römer: „Wij hebben een zeer bewogen leven gehad. In de DDR-jaren hadden we een jaarabonnement voor de musea in Dres den. We waren steeds onderweg, ook naar het theater in Berlijn." „Al die jaren hebben we ook de kaarten be waard en gekoesterd die we uit Nederland kregen. Dan namen we er de atlas bij en kon den we op die manier jullie reizen volgen. Dat was genoeg. Wij hebben niet in een ge vangenis geleefd." Russen „Ik stel een andere vraag: wie interesseert zich voor de Russen? Dat is pas een gekweld volk! De Russen waren jaloers op het leven dat wij in de DDR hadden. Nee, daar kun je met West-Duitsers niet over praten." „Hoe kun je praten met mensen die jou min derwaardig vinden? De schrijver Lutz Ra- thenov zei het zo: Wij zijn in de DDR niet el ke dag gefolterd, we gingen af en toe ook naar het theater. Dat is mooi gezegd." Henri van der Steen Gerd en Madlen Römer foto Henri van der Steen/GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 27