ritiek op hoger tarief vervoer fZC Knutselen voor kindsoldaten Duitsers voelen zich benadeeld .13 rkgroep Gehandicapten Walcheren teleurgesteld over negeren advies andpa Nick aijjdt eerder op ncert Sea und Singers Bezit van amfetamine bestraft Boete voor stalken van ex-vriendin Geweld tegen vriend ex bestraft CDA Sluis klaagt over wielrenners Tijdelijke oplossing voor directieprobleem De Vlieger Urker mannen in Middelburg Scouts strijden in zeilwedstrijd Dorpsraad Koudekerke vergadert er i i:+ Ult- O verkoop _i bijzonder niEuui m «S9 zaterdag 24 juni 2006 iNGEN - De Werkgroep jdicapten Walcheren is Waardigd dat het het col- .oïs [vervoer voor gehandicap ten Walcheren flink duur- fs, Ftordt. Volgens voorzitter jemier heeft Maatschappe- forg Walcheren een nega ties van de werkgroep ge- k, E orgklachten: 10-0231231 maandag t/m vrijdag ge rende de openingstijden; ierdagstot 12.00 uur DACTIE ILCHEREN itenruststraat 18 sibus 8070 GO EB middelburg 1:0118-493000 0118-493009 nail: redwalch@pzc.nl «urits Sep (chef) sdia Berkelder lith Ramakers iriam van den Broek slma Osman 'endy van den Hurk oen de Vries (sport) entrale redactie lationspark 28 'stbus 31 «60 AA goes el: (0113)315500 JX: (0113)315669 (mail: redactie@pzc.nl «ternet Ww.pzc.nl ■mail: web@pzc.nl stemmen. Juist omdat Walche ren en Zeeland niet te vergelij ken zijn met de rest van Neder land." De Werkgroep Gehandicapten Walcheren heeft ook voorspeld dat het verhogen van de tarie ven tot veel onrust zou leiden. Gehandicapten hebben de laat ste jaren namelijk al met veel veranderingen te maken gehad, stelt Cazemier. „Denk maar aan het nieuwe zorgstels en de nieu we Wet maatschappelijke onder steuning. Nog een verandering zou op dit moment te veel van het slechte zijn, aldus Cazemier. „Daarom hebben wij voorge steld de tarieven pas op 1 janua ri 2007 te verhogen." Maatschappelijke Zorg Wal cheren, waarin de drie gemeen ten deelnemen, verhoogt de ta rieven echter op 1 oktober. Het vervoer op Walcheren blijft even duur. Het vervoer wordt duurder buiten de eigen regio. Een taxirit van Vlissingen naar Goes wordt drie keer zo duur, van zes naar achttien euro. Dat zal ertoe leiden dat gehan dicapten minder vaak buiten Walcheren zullen reizen. Dat scheelt de gemeenten weer geld. De Werkgroep Gehandicapten Walcheren kan niks meer tegen het besluit doen, zegt Cazemier. „Wat zouden we moeten doen? Staken? Het heeft geen zin. Het besluit ligt er. Helaas." jn hier absoluut niet ge- mee", zegt Cazemier. ig procent van de mensen rij vertegenwoordigen, in inkomen van anderhal- de bijstandsnorm. Het roor hen onmogelijk naar ;beeld de Bevelanden te veel mensen daar wel fa- ebben wonen, stelt Caze- Dat is het unieke aan Zee dat hebben we ook aan- n. Bovendien moeten ge- apten soms van voorzie- gebruik maken die op eren niet beschikbaar lenk aan het revalidatie- m voor gehandicapten, in Goes." ier zegt begrip te hebben iet argument van Maat- lelijke Zorg Walcheren bezuinigd moet worden. heren heeft de beste ig van heel Nederland, absoluut waar. Ze hebben meer gedaan dan strikt >n moest. Maar wij kun- t desondanks tegenover lij, chterban niet verantwoor dt de bezuiniging in te ezf ELBURG - Het optreden e Grandpa Nick Sessie zondag in Club Divine in lburg wordt verplaatst le middag. De band zou .00 uur optreden, maar ;t oog op de voetbalwed- Merland-Portugal vindt itreden nu van 16.00 tot uur plaats op het Tym- lein. ekt □nz 'ijl; SINGEN - De Sea Sound ikiiirs treden zondag op in de acobskerk in Vlissingen. pettist Floris Onstwedder ganist Jos Vogel doen als ;g! luzikanten mee aan het igmiddagconcert, dat om uur begint. Kaarten kos- ien euro en zijn verkrijg- bij onder meer Burger Pri- en Tourist Shop in Mid- urg en de boehandels Spui in der Hoeven in Vlissin- Advertentie Den Dekker .Muziek ,r:LlE 0113-330330 eu.dendekkermuziek.com Op de Vlissingse basisschool 't Vlot is het project Kunstexpeditie goed bevallen. door Selma Osman VLISSINGEN - De kinderen uit groep 1 van de Vlissingse basisschool 't Vlot vonden het een hele eer om een mooie verftekening te mogen maken voor een kindsoldaatje in Oeganda. „Dan wor den de kinderen daar weer blij hè, juf." Leerkracht Francis Joosse merkte dat de kleintjes het zelfs prima vonden om hun tekening af te staan. Normaal is dat wel anders. En in groep 7/8 kreeg meester Tom Roovers kinderen die niet veel om handvaardigheid geven driftig aan het knutselen. Het project Kunstexpeditie maakt op de twaalf scholen die er mee experimen teren heel wat los. Niet alleen leerlin gen, ook sponsoren en de studenten en docenten van de Hogeschool Zeeland (HZ) die de bijpassende leskist hebben ontwikkeld zijn enthousiast, heeft initiatiefneemster Tinka de Korte uit Sint Laurens gemerkt. „Het raakt iedereen." Ze haalt het eindfeest van een Wissenkerkse basisschool aan. „Tij dens een voetbalwedstrijd van het Ne derlands elftal liepen honderden men sen mee in een parade door het dorp." 't Vlot sloot het project gisteravond af met een feest waarop op allerlei manie ren geld werd ingezameld voor Art for All. Om deze stichting is het project be gonnen. Kunstenaars reizen als vrijwilli ger voor Art for All naar kinderen in ge bieden waar oorlog, armoede, ziekte en geweld heersen en zetten daar met kwasten, kleurpotloden, hout en zaag de boel op stelten. Hoogtepunt van hun bezoek is telkens een kleurrijke parade waarin kinderen hun tekeningen, beel den en andere kunstuitingen aan de be volking laten zien. Tinka de Korte, zelf beeldend kunste naar, werd getroffen door het effect dat 'beeldtaal' heeft op kinderen. „Het werkt als een prikkel. Er komen ontzet tend veel dingen boven." Het begon diep van binnen te borrelen en De Kor te kwam tot het besef dat het effect van het bezig zijn met kunst niet alleen veel doet voor kindsoldaten in een ver land, maar ook goed kan zijn voor kinderen in Nederland. Tegelijkertijd zocht ze naar een manier om scholen bezig te la ten zijn met het goede doel: de stichting Art for All. In samenwerking met stu denten en docenten van de Pabo-afde ling van de HZ werd het project Kunst expeditie geboren. De twaalf leskisten bevatten exotische spullen zoals maskers, tassen, instru menten en foto's en muziek uit verre landen. Die zetten samen met verhalen over een multiculturele ontdekkings tocht basisschoolleerlingen aan tot het maken van bijzondere kunstwerkjes, van 'spullenproppers' (tassen) tot een droomhuis Alle kunstdisciplines (mu ziek, dans, drama, beeldende vorming en literatuur) komen aan bod. Francis Joosse stond er versteld van dat kinderen van soms maar net vier jaar een hele morgen met het project bezig konden zijn. „Dat geeft aan dat het ze interesseert." Van ouders hoorde ze dat foto Ruben Oreel het verhaal over de kindsoldaten die soms vanaf hun moeders schoot gesto len worden, behoorlijk indruk had ge maakt op de kinderen. „En de clown die was meegekomen tijdens de presen tatie van Art for All natuurlijk ook", lacht ze. Pabo-student Johan van Dijk begeleid de het lesproject op 't Vlot. „In groep 5 hadden ze enorm veel lol met de jabber- talk, een fantasietaai." „Huhu-huhuhu, brabbelt hij voor. „Van wie is deze trui?", luidt de vertaling. Groep 7/8 maakte zich er ook niet met een makkie van af, vertelt hij. „Ze had den een heel eigen muziekstuk ge maakt, zelfs met een verhaal erin." Op de Zeeuwse scholen prijkt een zes meter lange lap stof met de dromen van kindsoldaten uit Oeganda. Bij een vol gend bezoek gaan er ook foto's uit kunstwerken uit Nederland mee, vertelt De Korte. „Dat motiveert de scholieren gigantisch." Het project Kunstexpeditie wordt bin nenkort geëvalueerd, maar is nu al een succes. De Korte heeft aanvragen voor leskisten vanuit scholen uit het hele land. door Harmen van der Werf KAMPERLAND - Duitsers met een eigen woning in bungalow park Ruiterplaat bij Kamper land voelen zich benadeeld door de gemeente Noord-Beveland. Huizen van Duitsers zijn hoger gewaardeerd voor de onroeren- dezaakbelasting (ozb) dan die van Nederlanders, beweren H. Strittmatter uit Duisburg en L. Beeking uit Hamm. De ge meente Noord-Beveland ont kent ten stelligste dat dit is ge beurd. Strittmatter heeft de strijdbijl opgegraven tegen de gemeente Noord-Beveland en is voorlopig niet van plan die te begraven. Hij is er met mede-bewoner Beeking van de Ruiterplaat zon der meer van overtuigd dat Duit se en Nederlandse woningbezit ters verschillend worden behan deld. Om dit te bewijzen heeft hij een ronde gemaakt door het park aan het Veerse Meer en de taxatiewaarden van zestien bun galows verzameld, per 1 januari 1999 en op de laatste peildatum 1 januari 2003. Het beeld dat daaruit naar vo ren komt, is nogal wisselend. Zo kreeg Strittmatter zelf te maken met een stijging in die vier jaar van 104 procent. Beekings wo ning is 97 procent hoger ge- Een Duitse woning in bungalowpark Ruiterplaat bij Kamperland. taxeerd. Het huis van een ande re Duitser is daarentegen slechts 27 procent in waarde ge stegen. Woningen in Nederland se handen laten waardestijgin gen zien van 28 tot 128 procent, waarbij de meeste op Stritt- matters lijstje onder de zestig procent zitten. Strittmatter en Beeking zeggen geen problemen te hebben met het betalen van belastingen, maar zij kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat 'er sprake is van discriminatie van Duitsers'. Zij hebben inmiddels allebei eerst bij de gemeente en later bij de belastingkamer van de Middelburgse rechtbank be zwaar gemaakt tegen hun ozb-aanslag. Strittmatter heeft het daar niet bij gelaten. Hij foto Willem Mieras heeft de Duitse pers ingescha keld, grote regionale kranten in Nordrhein-Westïalen als WAZ (Westdeutsche Algemeine Zei- tung) en Rheinische Post én ra diozender WDR. In het Euro pees parlement zijn er vragen over gesteld door de Duitse christen-democraat K. Florenz. De Noord-Bevelandse WD-wet- houder P. de Putter (financiën) is op vakantie en niet bereik baar voor een reactie. Ambtena ren financiën B. Priem en R. de Bruijn doen het woord. Wat Strittmatter en Beeking bewe ren, is volgens hen absoluut niet waar. De taxaties zijn door het onafhankelijke taxatiebureau Tog Nederland uitgevoerd, de gemeente zit daar niet tussen. „Tog weet niet eens wie welk huis in bezit heeft", aldus de ambtenaren. Priem en De Bruijn zitten wel in hun maag met de acties van St rittmatter en Beeking. „Noord- -Beveland is afhankelijk van het toerisme", geeft De Bruijn aan. „Wij zijn daarom als ge meente juist heel erg op de hand van toeristen en dan is het zon de dat er zo'n negatief beeld van Noord-Beveland wordt ge schetst in Duitse media." De bezwaren van Strittmatter en Beeking zijn door Noord-Be veland afgewezen. Zij hebben beroep aangetekend in Middel burg en zijn van plan door te gaan tot het einde. Zij verwijten de gemeente een hooghartige houding. „De overheid is hier, anders dan in Duitsland, echt een over-heid. Alles wordt zo formeel afgehandeld." Ambtena ren De Bruijn en Priem laten we ten niets anders dan de afgespro ken procedures te kunnen vol gen. MIDDELBURG - Een 27-jarige man en een 48-jarige vrouw uit Middelburg zijn gisteren voor het bezit van am fetamine veroordeeld tot werkstraffen van respectievelijk veertig uur, waarvan de helft voorwaardelijk en twintig uur. De Middelburgse politierechter L. van Dijke vond be wezen dat verdachten vorig jaar november behoorlijke hoeveelheden van amfetamine thuis hadden. Ze verklaar den dat ze drugs voor eigen gebruik kochten. „Speed is le vensgevaarlijk. De drugs moeten worden uitgebannen", gaf de politierechter de man en de vrouw te verstaan. MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter L. van Dijke heeft gisteren een 43-jarige inwoner van de Zeeuw se hoofdstad wegens stalking van zijn ex-vriendin bij ver stek veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevan genisstraf en 500 euro boete. De verdachte heeft vijf jaar lang zijn ex belaagd met telefoontjes, het versturen van e-mails, het zich hinderlijk ophouden bij haar woning en vernielingen. De man zou vertrokken zijn naar België. MIDDELBURG - Een 25-jarige inwoner van Terneuzen werd gisteren conform de eis tot 150 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf veroor deeld voor geweld in de relatiesfeer. Aan het slachtoffer moet hij 648 euro schadevergoeding betalen. „Hier past een lange gevangenisstraf bij, maar ik geef u een laatste kans om niet verder af te glijden", waarschuwde politie rechter L. van Dijke de verdachte. De man heeft de afgelo pen jaren een aanzienlijk strafblad met geweldsdelicten opgebouwd. Daarin speelt mee dat de man een alcoholpro bleem heeft. Ook 24 augustus vorig jaar in Terneuzen was hij onder invloed toen hij niet kon verkroppen dat een vriend met zijn (ex-)vriendin aan de haal was gegaan, de woning van de man binnendrong en hem met een schaar hij over zijn gezicht kraste. Volgens officier van justitie J. Zondervan kon poging tot toebrengen van zwaar licha melijk letsel worden bewezen. Ook achtte hij vernielin gen in de woning bewezen. De reclassering achtte het risi co dat de Temeuzenaar weer in de fout zal gaan behoor lijk groot. Strafpleitster C. Kouwijzer onderkende de alco- holproblematiek van haar cliënt en pleitte voor een bege leiding van de verslavingszorg van Emergis, dat door de politierechter werd overgenomen. SLUIS - Het CDA in de gemeente Sluis klaagt over 'weg- terroristen'. Grote groepen wielrenners die volgens frac tievoorzitter L. Flikweert voor overlast zorgen op de West-Zeeuws-Vlaamse wegen. Dit fenomeen doet zich overigens niet alleen voor in West-Zeeuws-Vlaanderen. Ook de wegen in Oost-Zeeuws- Vlaanderen zijn met na me op zondagmorgen het toneel van grote groepen vooral Belgische wielrenners, compleet met volgwagens, die tot ergenis van veel recreatieve fietsers en andere weggebrui kers de hele weg voor zich op eisen. Burgemeester J. Sala van de gemeente Sluis kan daar niet veel aan doen. Hij wijst op de verschillen in wetgeving van Nederland en België. Hij heeft het probleem wel aangekaart bij de poli tie, maar het is volgens hem in de praktijk lastig om in een groot gebied als dat van Sluis hierop te controleren. door Miriam van den Broek VLISSINGEN - Wim Meulmees- ter, directeur van de Theo Thijs- sen-Pauwenburgschool in Vlis singen, neemt na de zomer ook de functie van directeur waar voor basisschool De Vlieger in Vlissingen. Dat hebben de beide Archipel-scholen bekendge maakt. De Vlieger, die in augustus 2007 fuseert met basisschool De Hou- tuijn, is al ruim een jaar op zoek naar een nieuwe directeur. De vorige is overgestapt naar een andere Archipel-school. Het af gelopen jaar is zijn taak overge- MIDDELBURG - Het Urker Mannen Ensemble geeft zater dag 8 juli een concert in de Nieu we Kerk in Middelburg. De twaalf zangers in Urker kleder dracht brengen vanaf 15.00 uur hun zomerrepertoire ten gehore. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn verkrijgbaar via de VW, via www.urkermannenensem- ble.nl of via 0525-684819. Aan de kerk zijn ze ook te koop, hoe wel 2,50 euro duurder. YERSEKE - Ruim tweehonderd scouts strijden vandaag in Yerse- ke tijdens een zeilwedstrijd om de Oosterscheldebeker. De wedstrijd wordt georgani seerd door de Ridder Boudewijn- groep uit Yerseke. Tien scouting groepen maken vandaag hun op wachting. De eerste wedstrijd begint om 13.30 uur. Om 16.00 uur is het evenement voorbij. (Advertentie) nomen door een interim-mana ger. Kort geleden vond de Raad van Bestuur van de Archipel-scho len een geschikte kandidaat, maar die heeft zich deze week te ruggetrokken. „Omdat we op zo'n korte termijn geen geschik te kandidaten kunnen vinden, hebben we Wim Meulmeester ge vraagd de taken tijdelijk waar te nemen. Ondertussen blijven wij zoeken naar een andere ge schikte kandidaat die straks zo wel De Vlieger als De Houtuijn kan gaan leiden", zegt Cor Kuy- venhoven van de Archipelscho len. De Vlieger en De Houtuijn gaan fuseren omdat de scholen onder de grens van het leerlingental komen. Wel blijven beide scho len op de huidige locaties zitten. KOUDEKERKE - De dorpsraad Koudekerke houdt maandag in de kleine zaal van het sport- en gemeenschapscentrum De Cou- burg aan de Duinstraat in Kou dekerke haar openbare vergade ring. Op de agenda staat de pre sentatie van een bergingsriool in Koudekerke. (Advertentie) LU X C/5 Grote Markt 11-13 LU 4461 AH Goes Tol n II 1 7 7 74/57 D iel., cj i io zz ou www.delscher.nl 132 pagina's inspiratie liggen GRATIS op u te wachten! Grenadierweg 17b, Middelburg 0118-641386, www.baderie.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 13