laan voor honderden werklozen Vlissingen moet niet betalen voor Goes IflLT MAiGi Kl AVO Ni Culinaire hoogstandjes Brandweer bekijkt brandveiligheid asielzoekerscentrum euw project Sociale Dienst Walcheren en reïntegratiebedrijf Maecon iburgs stel >oet voor bezit essieve hond www.hetoranjeplein.nl deu rloo Straf voor mishandeling vriendin Wegpiraat moet rijbewijs inleveren Rijontzegging na rammen van pui zeeuwse almanak Beton ÉT Scoren met onze WK-rentes! Jfc 1 jaar 3,40 r*> 10 jaar 4,20% - 30 jaar 4,85 www.expertfd.nl izc.nl redactie@pzc.nl s31,4460 AA Goes sntie-exploitatïe: en Midden-Zeeland: 0113-315520; 5-Vlaanderen: 0114-372770; aal: 020-4562500. dag 24 juni 2006 editie Walcheren ELBURG - Tweehonderd ïmet een uitkering heb- nnen nu en twee jaar een baan. Die garantie geven iale Dienst Walcheren en ratiebedrijf Maecon Zuid- i het samenwerkingspro- erk door werk. dale dienst (SDW) heeft eejarig contract gesloten aecon. In het eerste jaar n banen gecreëerd voor inderd tot driehonderd ndie nu een uitkering heb- binnenkort zouden krij- jaecon garandeert dat de Iran hen binnen een jaar ïste baan heeft. In het i jaar wordt weer zo'n tan het werk geholpen. >ven die garantie om ons- j uitdaging op te leggen ivoor elkaar te krijgen", Lodder van Maecon. Hij r ook het volste vertrou- dat hij woord kan hou- Als we zouden denken dat ch niet kan lukken, zou- ehet niet beloven. Je moet altijd hogere doelen stel- m bereik je ook meer." IW gaat het komende jaar cliënten uit het be- Jvan de dienst oproepen In vaardigheden in beeld ïgen. Op basis daarvan [gekeken of Maecon een hen kan vinden, zet Heest van de SDW. „We iet zonder pardon ieder- in het werk zetten. We we- een grote groep mensen beperkingen heeft. Om- arbeidsongeschikt zijn, of ze vrijgesteld zijn van omdat ze kinderen heb- I mensen zullen we niet ector Dooms als eersten oproepen." Ander zijds worden niet alleen uitke ringsgerechtigden benaderd die makkelijk aan een baan te hel pen zijn, ook mensen met een grote afstand tot de arbeids markt komen in aanmerking voor het project. Uitkering Volgens Van Heest is een verde ling gemaakt van 150 mensen die een uitkering hebben en 50 die binnenkort een uitkering krijgen. „We draaien in hun ge val het traject dus om: niet eerst een uitkering en dan werk, maar meteen beginnen met een baan om te voorkomen dat ze die uitkering moeten krijgen." De tweehonderd mensen die in het project aan de slag gaan, worden in dienst genomen door Maecon en door dat reïntegratie bedrijf gedetacheerd bij andere bedrijven. Maecon zoekt banen in allerlei sectoren, van de zorg tot en met de havens en het mid den- en kleinbedrijf. Omdat Maecon Zuidwest in heel Zuid west-Nederland werkt, wordt in dat hele gebied naar banen ge zocht. „Alleen mensen die ook bereid zijn ergens anders te wer ken of voor hun baan te verhui zen, hoeven die plekken te ac cepteren", benadrukt Lodder. „Ze moeten het zelf willen, het is geen plicht." Baangarantie Tegenover de baangarantie van Maecon stelt de Sociale Dienst Walcheren een subsidie voor zo wel Maecon als de uiteindelijke werkgever. Mensen die via het project een baan vinden, krijgen het minimum loon. Dat ligt iets hoger dan de bijstandsuitke ring. Als Maecon mensen moet opleiden of reiskosten moet ver goeden, neemt de SDW die kos ten op zich. Bovendien betaalt de SDW de werkgeverslasten die bovenop het salaris komen. Overigens vervallen alle subsi dies zodra iemand in vaste dienst komt. Het is uitdrukke lijk niet de bedoeling om voor een langere tijd nieuwe gesubsi dieerde banen te creëren, stelt Van Heest. De Sociale Dienst Walcheren wil met nog een reïntegratiebe drijf een soortgelijk project op zetten, dat ook in twee jaar mini maal tweehonderd uitkeringsge rechtigden aan een baan moet helpen. Het zal niet lukken om beide projecten volledig te laten slagen. Van Heest: „Ze zullen met elkaar moeten concurreren. Met het project dat het het beste doet, gaan we na die twee jaar verder." 5LBURG - De hond van ïtpaar uit Oost-Souburg afgemaakt, maar gisteren n de man en vrouw zich ddelburg strafrechtelijk woorden voor het bezit t pitbullterriertype. jarige man en zijn 22-jari- uw kregen 300 euro boete omdat de verboden (een Amerikaanse staf- ire) de kenmerken had der de regeling agressieve vallen. „We wisten niet de hond niet mochten zei de man. Ze hadden hond gefokt en de pup- rkocht aan mensen in Po- man vertelde dat in hun teland de honden los mo- odlopen. Het paar kon 28 irgeen certificaat van een oom overleggen, waarna ld in beslag werd geno- e hadden gisteren hun ba- de zitting meegenomen, ond kan ontzettend lief laar is ook gevaarlijk. Er ook baby's door agres- ïonden doodgebeten", zei itierechter. Het paar kon irenigen met de gedachte de pitbullachtige hond neer hebben. Ze zeiden niet van plan te zijn lere hond te kopen. MIDDELBURG - Culinaire hoogstandjes van Zeeuwse streekproducten. Die zijn te proeven op de Smaek van Zeeland, dat vandaag en morgen in Middelburg plaats vindt. Het evenement is gistermiddag geopend en vindt voor het eerst niet meer plaats op het Abdijplein maar in de jachthaven, op de hoek van de Kinderdijk en de Maisbaai. Een greep uit de menukaarten: een terrine van Zeeuwse paling, Zeeuws buikspek, Zeeuws vistaartje, piratenspies met schatkistgarnituren, Zeeuw se lamspastrami in VOC-stijl, Makreel 'Zeelande' en Duvelse sukelao: een dessert zo puur als het Zeeuwse land. Zondag staat in het teken van een zeebanketfestival. Gekookte mosselen dus, en verse oesters en kreeft. Behalve kookkunst is er ook beeldende kunst te bewonderen. In de restauranttent is een expositie van Ruden Riemens over de aquacultuur te bekijken. De Smaek van Zeeland duurt vandaag van 12.00 tot 22.00 uur, morgen van 12.00 tot 18.00 uur. foto Lex de Meester CDA wil besluit havenschap over bijdrage aan verdiept spoor nietig verklaren door Miriam van den Broek VLISSINGEN - De provincie heeft weer goede hoop dat de Westerschelde Container Termi nal er komt. Als dat lukt, wil het CDA in Vlissingen wel na denken over een bijdrage aan een verdiept spoor in Goes. Maar op voorhand vijf miljoen betalen, gaat frractievoorzitter M. Geilenkirchen echt te ver. Advertentie O f „Moeten we dat dan straks voor Bergen op Zoom ook doen?" Vlissingen en met name de CDA-fractie probeert zich te verzetten tegen de bijdrage van havenschap Zeeland Seaports aan een verdiept spoor in Goes. Het verdiepte spoor moet de overlast van goederentreinen be perken na de komst van de WCT in Vlissingen-Oost. Vijf van de twintig miljoen euro die Zeeland Seaports investeert, is afkomstig van de gemeente Vlissingen. Daar zijn ze in het gemeentehuis niet blij mee. „Met vijf miljoen euro kan Vlis singen zelf ook heel veel doen", zei Geilenkirchen tijdens de laat ste raadsvergadering. Wethou der T. Verhage (PvdA) zei toen ook niet gelukkig te zijn met het besluit en beloofde te onderzoe ken of Vlissingen er nog onder uit kan. Advertentie Kom naar Zierikzee voor: Modern Wonen Haringvlietplein 4 Zierikzee telefoon: 0111 456161 M. Geilenkirchen Vlissingen ziet de WCT graag ko men op haar grondgebied. Ze denkt dat het goed is voor de werkgelegenheid en de econo mie. Dan is het toch logisch ook geld uit te trekken om de nega tieve gevolgen tegen te gaan? Geilenkirchen: „Dat klinkt in derdaad heel logisch. Maar het gaat ons om de verantwoorde lijkheid van het havenschap. Wij denken dat die zover niet gaat. Dat dit een taak is van de provincie, niet van Zeeland Seaports." Het havenschap heeft ook mee betaald aan de Westerschelde- tunnel en de Sloelijn. Voor de aanleg van de tunnel bij Sluiskil is jaren geleden al twintig mil joen gulden toegezegd. Waarom zijn jullie dan nu wel tegen de bijdrage voor het spoor in Goes? „De Westerscheldetunnel is een ander verhaal. Die houdt direct verband met Zeeland Seaports. Maar tussen het havenschap en Goes is geen enkele link. Goes valt niet binnen het gebied van het havenschap. Wat krijgen we dan straks nog? Een stuk spoor bij Bergen op Zoom of Roosen daal? En wat als de WCT niet doorgaat? Dan ligt daar een ver diept spoor dat door ons is be taald." En als de WCT wel doorgaat? „Dan kunnen we altijd nog eens praten over een bijdrage." Is het verzet niet ingegeven door de eigen Vlissingse tekorten? „Als Vlissingen een fors over schot had gehad, waren we hier misschien makkelijker overheen gestapt. Maar ik vind dat we toch ook dan hier goed naar had den moeten kijken. Twee jaar ge leden vroegen wij of de extra winst van het havenschap aan ons kon worden uitgekeerd. Vol gens onze toenmalige wethou der Van der Maden had Zeeland Seaports zelf al het geld hard no dig. En nu is er ineens twintig miljoen over. Het gaat ons ook (Advertentie) Luxe viersterren-duinsuites van Hotel Bos Duin aan de Walcherse kust... rrpri a bil tje.ncimritle.brrl IbllllblllbXll Villi Oj5% Meer informatie? Kijk in het woonkatern van deze krant. MIDDELBURG - Politierechter L. van Dijke heeft giste ren-een twintigjarige Middelburger een voorwaardelijke werkstraf van zestien uur opgelegd voor mishandeling van zijn vriendin. De verdachte had vorig jaar op 19 sep tember in Middelburg zijn vriendin bij de keel gepakt en met zijn elleboog tegen het strottenhoofd gedrukt. Ook had hij haar eerder een keer mishandeld. „Ik denk dat ik boos werd", zei hij gisteren. De politierechter hield er re kening mee dat de relatie is hersteld. Zij hebben zelfs plannen om te gaan samenwonen. MIDDELBURG - Een 27-jarige man uit Zierikzee is giste ren voor roekeloos rijden en het veroorzaken van een ver keersongeval conform de eis veroordeeld tot zestien maan den rijontzegging, 160 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Politierechter L. van Dijke nam in de straf mee dat de verdachte na de botsing met een voorligger was doorgereden en daarnaast een fors strafblad heeft aan verkeersmisdrijven. De Zierik- zeeënaar zei een black-out te hebben gehad toen hij op de N59 op SchouwenDuiveland tegen een voor hem rijden de auto botste en daarna doorreed. Het slachtoffer liep door de aanrijding een whiplash op. „Ik heb suikerziekte. Daar door ben ik de weg kwijtgeraakt", luidde zijn verweer. De politierechter vond dat een kletsverhaal. Getuigen hadden hem zien inhalen, snijden en plotseling zien rem men. Officier van justitie J. Zondervan voegde eraan toe: „U bent achterop tegen de auto gereden, heeft ingehaald op plaatsen waar het niet mag en u heeft veel te hard te gereden." De officier schrok van het strafblad en vond dat de automobilist een tijd niet op de weg moet komen. Het rijbewijs is door het CBR ingevorderd. MIDDELBURG - Een 28-jarige vrouw uit Goes is giste ren in Middelburg voor dronken rijden en doorrijden na een ongeval veroordeeld tot tien maanden rijontzegging, waarvan drie maanden voorwaardelijk en vijftig uur werkstraf. De beginnend bestuurder was op 7 maart in Goes na een feestje in haar auto gestapt. In een bocht stuurde ze de auto de verkeerde kant op, waarna ze door de voortuin tegen de pui van een woning botste. Schade: 6800 euro. In plaats van uit de auto te stappen reed ze naar huis. „Ik kreeg een astma-aanval en kon mijn puf niet vinden. Mijn eerste reactie was om naar huis te rij den", zei ze. „Ik wilde teruggaan, maar toen stond de poli tie al aan de deur." Uit de blaastest kwam een score van 775 microgram, terwijl voor een beginnend bestuurder de alcoholgrens op 88 microgram ligt. De verdachte zei sinds dien geen alcohol meer te drinken. Politierechter L. van Dijke nam de eis van de officier over. om de manier waarop het alle maal is gegaan. Dat de provin cie het Algemeen Bestuur van het havenschap om een bijdrage vraagt. Het had over een andere schijf moeten lopen, de politieke schijf. De gemeenteraad had zich er over moeten kunnen bui gen." U hebt de wethouder gewezen op de inhoud van de gemeen schappelijke regeling die het ha venschap is. Daaruit zou blijken dat de bijdrage aan het spoor on rechtmatig is. Wat als de wet houder daar verder niets mee doet? „Dan zullen wij als CDA-fractie overwegen zelf stappen te onder nemen om het besluit door een rechter nietig te laten verkla ren." Wethouder Verhage zei gisteren niet meer te willen reageren op de kwestie. Ze benadrukte dat het besluit over de bijdrage in beslotenheid is genomen en be sloten moet blijven. Ook ontken de ze eerder gezegd te hebben dat ze gaat onderzoeken of ze on der de bijdrage kan uitkomen. door Maurits Sep MIDDELBURG - De brandweer in Middelburg gaat onderzoe ken of de woningen op het asiel* zoekerscentrum brandveilig zijn. Dat gebeurt na vragen van de PvdA in de gemeenteraad. De vragen zijn gesteld naar aan-r leiding van een brand in het asielzoekerscentrum in Drach ten. Op 11 april brandde daar een woonblok volledig uit. Om dat de bewoners meteen uit hun huizen werden gehaald, raakte niemand gewond. Het vuur was in de keuken begonnen en zette in korte tijd het hele woonblok in brand. De PvdA wilde van het gemeentebestuur weten of de woningen daar vergelijkbaar zijn met die op het azc in Mid delburg en aan welke eisen deze huizen voldoen. Volgens het college van B en W voldoen de gebouwen op het Middelburgse terrein aan de offi ciële eisen. De brandweer heeft tot nu toe echter alleen de open bare gebouwen kunnen controle ren, stelt E. Broerse van de afde ling preventie van de stadsge westelijke brandweer. „We kun nen niet zomaar een woning con troleren. Dat moet in overleg met de bewoner." De brandweer wil de huizen blokken op het asielzoekerscen trum wel controleren op brand veiligheid, zegt Broerse. „Toen het complex werd gebouwd, zijn wij uitgegaan van de nieuw- bouweisen, omdat tijdelijke huisvesting, zoals de bedoeling is, soms definitief blijkt te zijn." De brandweer heeft niet op voor hand het idee dat de huizen on veilig zijn, benadrukt Broerse. „Maar naar aanleiding van de brand in Drachten willen we dat wel onderzoeken. Het zijn rijtjeshuizen. Dat betekent dat balken van de ene woning naar de andere doorlopen. Die plek ken moeten goed brandwerend zijn, om te voorkomen dat het vuur via die balken snel over gaat naar andere woningen in hetzelfde blok." Volgens Broerse wordt hierover komende week met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gesproken. „We willen het onderzoek op korte termijn uitvoeren." Hij verwacht dat het onderzoek over een maand klaar is. Advertentie Moonlight Cruises 5 en 12 augustus 2006 www.rederii-diikhuizen.nl 0118-419367 In de bouw valt altijd wat te beleven. Nu eens wordt pan- nenbier gedronken vanwege het bereiken van het hoogste punt van een bouwwerk, dan weer dient hevig gefloten te worden naar een dartele pas serende deerne. Op het kan toor van het aannemingsbe drijf in Terneuzen werken se rieuze mensen, die zich voor namelijk bezighouden met het uitwerken van nieuw-, bouwplannen. Op zo'n kan toor gebeurt dus weinig ener- verends, zou je denken, maar. dat valt reuze mee. Administratieve bolleboos Peter voerde deze week een opmerkelijk telefoongesprek. Een man wilde van hem we ten hoelang het duurt voor een betonvloer is opgedroogd. Op de vraag van Peter wan neer hij was gestort, luidde het onverwachte antwoord 'Dertig jaar geleden'. Waarop Peter grinnikte: 'Dan zal-ie toch zo langzamerhand wel droog zijn zeker?!' Dat viel dus verkeerd. Voordat hij de telefoon neergooide, brieste de man: 'Nee, snuggere, ik heb een lekkage!' PERT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 11