PZC SNS Reaal wil naar beurs BKR houdt kredieten bij van bijna heel Nederland GRATIS Aol rekent porto voor e-maildienst Pride of Hawaii kiest het ruime sop Internetaanbieders moeten van Staat kosten tappen betalen 7 Gedupeerden slepen SNS voor rechter Bank- en verzekeringsgroep verwacht verdere groei dinsdag 14 maart 2006 WINTERSWIJK - De SNS Bank Winterswijk moet de schade vergoeden die een aantal beleggers van Eco Brasil heeft geleden. Dat ei sen de gedupeerde beleg gers in een procedure die zij tegen de bank hebben aangespannen. Afgelopen zaterdag besloot de Vereniging van Gedu peerden Eco Brasil (VGEB) in Nieuwegein de procedu re tegen de SNS Bank aan hangig te maken. „Volgens ons heeft de bank haar plicht tot bescher ming van de consument in deze kwestie niet uitgeoe fend. Wij willen een schade vergoeding voor het bedrag dat we aan de belegging in Eco Brasil hebben verlo ren", zegt VGEB-voorzit- terP.Magnée. De SNS Bank heeft vol gens de VGEB op grote schaal hypotheken af gesloten op de overwaarde van de woningen van beleg gers. Dat geld werd ver volgens belegd in de planta ges van Eco Brasil. Volgens Magnée is deze constructie met behulp van de SNS Bank toegepast bij enkele honderden beleggers. In totaal belegden 1200 mensen tezamen 38 mil joen euro in Eco Brasil. Zij kregen enige tijd het toege zegde rendement van één procent per maand uitge keerd. Begin 2003 stokten de betalingen echter en in september van dat jaar ging Eco Brasil failliet. Door de ondergang van Eco Brasil verloen veel be leggers tienduizenden eu ro's. Enkele betrokkenen gingen zelfs voor honderd duizenden euro's het schip in. De beide grondleggers van Eco Brasil, een inwo nervan Winterswijk en een inwoner van Aalten, zitten nog vast voor hun aandeel in deze zaak. Op 12 mei moeten ze voor de straf rechter in Zutphen verschij nen. GPD (Advertentie) door Jeroen Seqenhout UTRECHT - De bank- en verze keringsgroep SNS Reaal wil een sprong naar de beurs wagen. De onderneming meldde gisteren te streven naar een eerste notering op de beurs in Amsterdam in de eerste helft van dit jaar. Een der de van de aandelen zal dan ver handelbaar zijn. De Stichting Beheer SNS Reaal, die nu nog al le aandelen in bezit heeft, geeft bestaande en nieuwe aandelen uit. SNS Reaal maakte zijn voorne men bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. Al enkele maanden gingen geruchten dat het bedrijf een beursgang voor bereidde. De zakenbanken Leh man Brothers en ABN Amro Rothschild zijn nu aan het werk gezet als financieel adviseurs. SNS Reaal verklaarde met een beursgang zijn groeistrategie te willen ondersteunen. Daarbij worden ook grote acquisities be oogd, zo zei bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen in een toe lichting. De voorkeur gaat vol gens hem uit naar verzekerings bedrijven. SNS Reaal denkt dat een beurs notering ook een versterking van de naamsbekendheid kan betekenen. De bank- en verzeke ringsgroep profileert zich nu vooral als het 'favoriete retailbe- drijf' voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf. De drie belangrijkste producten van het bedrijf zijn levensverzekerin gen, hypotheken en spaarpro- ducten. Topman Van Keulen sprak van een 'historische gebeurtenis' voor zijn bedrijf. „Sinds 1998 hebben wij een gestage groei la ten zien. In dit licht is een beurs gang een logische stap." Hogere winst De beursplannen overschaduw den de jaarcijfers van SNS Re aal. De onderneming boekte vo rig jaar een nettowinst van 323 miljoen euro. Dit betekent een stijging van 12 procent ten op zichte van 2004. De totale baten namen met bijna 11 procent toe tot 3,5 mil jard euro. liet balanstotaal groeide met 13,5 procent tot 68,1 miljard euro. SNS Reaal groeide procentueel het sterkst in de spaargelden. Die totale portefeuille besloeg eind vorig jaar 12,3 miljard eu ro, 12,4 procent meer dan in 2004. De beleggingsportefeuille groeide met 11,9 procent tot 9,2 miljard euro. De hypothekenpot steeg met 9,1 procent tot 43,5 miljard euro. ANP GANDERSUM - Op weg naar zijn proefvaart passeert het nieuwe 294 meter lange luxe cruiseschip Pride of Hawaii langs de Eems in de buurt van het Duitse Gandersum. Het enorme cruiseschip is onderweg naar de Noordzee. foto Ingo Wagner/EPA door Paul Koopman DEN HAAG - Het Amerikaanse lelecomconcern AOL begint een betaalde e-mailservice op het in ternet. Net als bij het versturen van een papieren brief, wordt bij het verzenden van elektro nisch berichten porto berekend. AOL stelt daar tegenover dat bet bericht op tijd wordt be zorgd, vrij van virussen, spam of trojaanse paarden. De 'you've got mail' service van AOL is het antwoord op het dichtslibben van servers door ongewenste reclame en virus sen. Berichten raken zoek of worden niet op tijd afgeleverd. AOL wil al eind deze maand in de VS een e-maildienst begin nen waarbij de verzender van post moet betalen voor een prompte en veilige aflevering van zijn boodschap. Het tarief is nog bescheiden: 2 a 3 dollar per 1000 verzonden berichten. De dienst is vooral bedoeld voor be drijven en organisaties die veel mail versturen. Tegen het besluit van AOL pro testeerden vijfhonderd non-pro- fitorganisaties. Ze vrezen dat hun e-mailverkeer straks wordt geblokkeerd voor 25,5 miljoen AOL-gebruikers, tenzij zij met geld over de brug komen. Ook KPN, Deutsche Telekom AT&T en Bellsouth overwegen om te laten betalen voor dataver keer via het internet. Volgens een woordvoerder van KPN zal dat in Nederland door de con currentie voorlopig niet van de grond komen. GPD _door Mare Wijdeven DEN HAAG - Internetaanbie ders draaien op voor de kosten die ze moeten maken om hun netwerken aftapbaar te maken voor justitie. Enige of volledige vergoeding is in strijd met de Te lecommunicatiewet en mogelijk zelfs verboden staatssteun. Mensen met een abonnement bij T-Mobile, Vodafone of Telfort worden automatisch geregistreerd door het Bureau Krediet Registratie. foto Iris Loonen/GPD Dat stelde de landsadvocaat gis teren voor de rechtbank in Den Haag in de bodemprocedure van intemetprovider XS4A11 tegen de overheid. De dochteronderne ming van voormalig staatsbe drijf KPN (marktaandeel 6 pro cent) gaf naar eigen zeggen een half miljoen euro uit om te vol doen aan cle verplichtingen het netwerk aftapbaar te maken. De internetaanbieder vindt het on redelijk dat de industrie op draait voor de kosten en noemt net bedrag onevenredig hoog. Justitie en politie gebruiken de internettap om het surf- en mail gedrag van verdachten volgen. Advocaat R. Chavannes acht het onredelijk dat twee miljoen Ne derlanders die nooit gebruik ma ken van internet niet meebeta- en aan de criminaliteitsbestrij ding en nationale veiligheid. „Dat criminelen gebruik maken van internet maakt XS4A11 niet verantwoordelijk voor hun daad." Hij benadrukte dat XS4A11 zelf geen belang heeft omdat justitie de internettap vooral gebruikt voor de opspo ring van traditionele criminali teit en nauwelijks voor de be strijding van cybercriminaliteit. XS4A11 stelt onder meer dat de overheid inbreuk maakt op het vrije verkeer van diensten om dat de aftapverplichting inter netdiensten duur en minder aan trekkelijk maakt. Bovendien be perkt het de communicatievrij heid omdat het niet mogelijk is om nieuwe, versleutelde dien sten aan te bieden. De overheid kan volgens de eisers een onthef fing in de wet gebruiken om haar toch tegemoet te komen. De Staat weigert mee te betalen aan kosten die het effect zijn van marktactiviteiten, zei landsadvocaat A. van Rijn. „De overheid is vrij om te bepalen dat de kosten dienen te worden betaald door de telecomaanbie- ders." De rechtbank hoopt binnen een halfjaar uitspraak te doen. ANP Je hoeft geen notoire wanbetaler te zijn om in het computerbes tand van het Bureau Krediet Re gistratie (BKR) in Tiel te belan den. Bijna heel Nederland staat met zijn financiële gegevens in de Betuwse databank. ,.Heb je een winkelpasje van de Bijen korf dan sta je geregistreerd." door Jacqueline van Ginneken TIEL - 'Ik in het bestand van het Bureau Krediet Registratie? Nee, daar kom je mijn naam niet tegen.' Veel mensen zullen nog verrast opkijken. Tien mil joen Nederlanders staan name lijk in het computerbestand van het BKR voor ruim twintig mil joen kredieten. Maar hoe kan je naam in de da tabank voorkomen als je geen nieuwe auto hebt gefinancierd en je altijd keurig op tijd je reke ningen betaalt? Een winkelpasje van de Bijenkorf blijkt echter voldoende om geregistreerd te worden bij het BKR. Heb je een creditcard van Ameri can Express of Visa? Gegaran deerd dat je naam in de compu ter van het BKR staat, ook al heb je die creditcard nooit ge bruikt. Maar ook postorderbe drijven als Wehkamp en Necker- mann geven een seintje richting 'Tiel' als je iets op afbetaling koopt. Net als de aanbieders van de 'Koop nu, betaal la- ter'-acties. En ook de mobiele beller met een abonnement bij T-Mobile, Vodafone of Telfort staat in de databank. In totaal zijn 231 banken, kre dietverleners, creditcardmaat schappijen en thuiswinkelorga nisaties aangesloten bij het BKR. Die financiële dienstverle ners zijn dat wettelijk verplicht. Van de Betuwse informatie wordt grif gebruik gemaakt. In 2004 hebben de aangesloten be drijven bijna achttien miljoen keer de databank geraadpleegd. Het BKR is 41 jaar geleden in het leven geroepen door de fi nanciële wereld. „Zorgen dat mensen niet meer lenen dan ze kunnen betalen, dat is het belangrijkste doel", zegt Karin Schreuder, woord voerster van BKR. Doelstelling twee is het beperken van de fi nanciële risico's van banken en andere kredietverleners. Niet alle leningen worden in de Tielse computer opgeslagen. Het gaat om kredieten met een looptijd van minimaal drie maanden en het geldbedrag moet tussen de vijfhonderd en 125.000 euro liggen. Het grootste misverstand over het BKR is dat in Tiel alleen wanbetalers staan geregis treerd, zegt Schreuder. Het is dus geen schande als je naam in de databank voorkomt. Nederlanders zijn voorbeeldige betalers en in 95 procent van de gevallen is er geen centje pijn. Bij vijf procent van de geregis- treerden is er wél iets misge gaan. Mensen die niet kunnen of willen betalen. Omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt, ziek zijn geworden, zijn verwikkeld in een echtscheiding of alleen ko men te staan door plotseling overlijden van de partner. „We registreren niet waarom iemand een betalingsprobleem heeft", aldus Schreuder. A-tje Als je slecht van betalen bent, kan dat je in problemen bren gen. Heb je een betalingsachter stand, variërend van twee tot vier maanden, dan zet BKR een A-tje achter je naam, van 'Ach terstand'. Die informatie kan je nog lang achtervolgen, want al le gegevens blijven vijf jaar in de computer van het BKR. „Maar het BKR beslist niet of ie mand wel of geen krediet krijgt", helpt Schreuder het tweede misverstand over 'Tiel' uit de wereld. „We geven ook geen advies. Mensen krijgen wel eens te ho ren: sorry, maar ik mag u van het BKR geen lening geven. Dat klopt niet. De kredietverlener beslist op basis van de beschik bare informatie of hij wel of geen geldbedrag leent. Het BKR weet alleen welke kredieten ie mand heeft lopen en welke de af gelopen vijf jaar zijn beëin digd." Gevolg van die beperkte regis tratie is, dat banken leningen kunnen geven aan iemand met een huurachterstand of een schuld bij het energiebedrijf. Ook hypotheken - toch een flin ke hap in de maandelijkse las ten - komen niet in de Tielse da tabank voor, tenzij er een beta lingsachterstand is van meer dan drie maanden. Zo kan het dus toch gebeuren dat mensen meer lenen dan hun portemon nee toelaat. Afgelopen jaar stap ten 43.000 mensen naar een ge meentelijke kredietbank om een schuldregeling te treffen. Dat is tien procent meer dan in 2004, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NWK). Om dat aantal terug te brengen, gaan er stemmen op voor een centraal systeem met alle infor matie over leningen en betalings achterstanden. BKR zit als des kundige aan tafel met woning bouwverenigingen, de energie sector, banken en financierings maatschappijen om daarover te praten. Die discussie is nog niet afgerond. GPD bij besteding van 25,- euro Kijk voor al onze vestigingen op www.trendhopper.nl woensdagavond 15 maart n 18.00 tot 21.00 uur i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 7