Boskalis in mineur ondanks winst PZC Corus zet aluminiumtak te koop Drie van de vijf toezichthouders van het Papendrechtse bedrijf stappen op Europese ondernemers: herstel is slechts fragiel Gratis TomTom in Fiësta's Spanje Varken eet Belgische truffels op Bonden hekelen polis elektrofiets Atomium siert Belgische euromunl Stijging autoprijzen getemperd effectenbeurzen euronext dinsdag 14 maart 2006 van onze redactie economie PAPENDRECHT - Baggercon- cern Boskalis heeft vorig jaar een goed jaar gedraaid met een bijna verdubbeling van de winst. Maar de winstsprong werd gisteren overschaduwd door de mededeling van het Pa pendrechtse bedrijf dat drie van de vijf toezichthouders met on middellijke ingang zijn opge stapt. De commissarissen zijn het niet eens met de wijze waarop de be stuursvoorzitter van de onderne ming wordt benoemd, zo luidt de officiële verklaring. Een vier de toezichthouder. R. van Loon. blijft voorlopig aan om de conti nuïteit van de baggeraar niet in gevaar te brengen. Van deze vier leden van de raad van com missarissen zijn er drie nog geen jaar in functie. De directe aanleiding voor de ru- door Ton van Lierop BRUSSEL - De Europese onder nemersvereniging Unice vindt het economisch herstel nog te fragiel voor forse loonstijgin gen. Ook een verdere renteverho ging raadt de organisatie af. „Het herstel is ingezet, maar de economische groei verslapt naar verwachting in 2007", zei voor zitter Seillière van Unice, de Eu ropese koepel van onderne mingsorganisatie VNO-NCW. Seillière sprak gisteren vooraf gaand aan het halfjaarlijks over leg met vakbonden, voorzitter Trichet van de Europese Centra le Bank (ECB) en enkele Euro pees Commissarissen. De organisatie voorziet een ver zwakkende economie in Duits land. Frankrijk en Italië. „Wij vinden dat de ECB met een ren teverhoging moet wachten tot overtuigender signalen van een blijvende opleving", aldus Seil lière. „Ook een grote loonstij ging in de komende twee jaar brengt de voorzichtige economi sche groei in gevaar." De Brusselse organisatie vraagt de regeringen in de EU-landen vooral de staatsschuld te beper ken. Met de huidige economi sche opleving is de tijd daarvoor rijp, vindt Unice. „Het gebrek aan bereidheid daartoe is zorge lijk, gezien de vergrijzing." De werkgevers vroegen ook de belastingen op arbeid te verla gen. Die 'excessieve kosten heb ben een aanzienlijk negatief ef fect op werkgelegenheid', aldus Unice. ANP zie in de top van het bedrijf blijft vooralsnog onduidelijk. Het conflict heei't niks te maken met de aanstaande benoeming van de huidige vice-voorzitter Peter Berdowski tot topman bij de baggeraar, zo verzekert Bos kalis. Pensioen Boskalis maakte begin decem ber bekend dat Berdowski in mei het stokje van de huidige topman, Rob van Gelder, zal overnemen. Van Gelder heeft het bedrijf dan 13 jaar geleid en gaat met pensioen. Berdowski zit al bijna tien jaar in het be stuur van Boskalis, sinds 2001 als vice-voorzitter. De vraag waarom de commissa rissen juist gisteren bij de publi catie van de jaarcijfers hebben besloten op te stappen, blijft on beantwoord. „Ik ga daar van daag geen mededelingen over doen", zo begon Van Gelder gis teren zijn toelichting op de jaar cijfers. „Ik begrijp de vraag, maar doe er geen mededelingen over." Op 8 mei buigen de aan deelhouders van Boskalis zich tijdens de jaarlijkse aandeelhou dersvergadering over de benoe ming van Berdowski. Investe ringsmaatschappij HAL Hol ding is met een belang van 31 procent in Boskalis de grootste aandeelhouder. Pikant detail is dat de enige commissaris die blijft zitten M. van der Vorm is, de bestuursvoorzitter van het in Monaco gevestigde bedrijf. Bij Directievoorzitter R. van Gelder (rechts) licht de cijfers toe. Naast hem de directeuren P. Berdowski (midden) en J.H. Kamps. foto Evert Elzinga/ANP HAL Holding, dat ook grote be langen houdt in tankopslagbe- drijf Vopak en Het Financieele Dagblad, was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar. Even daarvoor maakte Boskalis bekend in 2005 bijna twee keer zoveel winst te hebben gereali seerd dan in het voorgaande jaar. Er werd bovendien een re cord aantal orders binnenge haald. „Het was een topjaar", aldus Van Gelder. „Nog nooit waren er zoveel grote projecten tegelijk op de markt." De orderporte feuille van de baggeraar verdub belde vorig jaar bijna van 1,24 miljard tot 2,43 miljard euro. Dit was voor het grootste deel te danken een een mega-opdracht van 1 miljard dollar voor de aan leg van een haven in Qatar. Boskalis zag zijn winst met 85 procent stijgen naar 62,7 mil joen euro. De omzet groeide met 13 procent naar 1,16 miljard eu ro. De baggeraar profiteerde vooral van de 'petro-dollars', de fors toenemende investeringen in de olie- en gasindustrie als ge volg van de historisch hoge olie prijzen. Zo'n 40 procent van de groeps- omzet van Boskalis komt uit op drachten vanuit de energiesec tor, zoals de aanleg van LNG-terminals en buitengaatse pijpleidingen. ANP door Frans Bothof LONDEN - Het Brits-Neder landse staalconcern Corus maakt deze week bekend op zoek te zijn naar kopers voor zijn aluminiumdivisie. De divi sie zou circa 400 miljoen pond (580 miljoen euro) kunnen ople veren. Dat heeft The Observer in zijn zondageditie gemeld. Co- rus maakt donderdag de jaarcij fers bekend. Corus wilde gisteren geen com mentaar geven op marktspecula-' ties. Het bedrijf komt donder- dag naar buiten met zijn jaarre sultaten. De Britse krant spreekt over 'een coup' van topman Philippe Varin. Een vorige poging, in 2003, om de aluminiumtak van Corus aan het Franse Pechiney te slijten, werd door de Neder landse directie van het staalbe drijf tegengehouden. Volgens The Observer is Corus mogelijk zelf een overname prooi. Er doen geruchten de ron de dat Russische en Amerikaan se staalbedrijven Corus willen inlijven. Consolidatieslag In de branche is een consolida tieslag aan de gang. Zo heeft 's werelds grootste staalconcern Mittal Steel een vijandig bod van 18,6 miljard euro uitge bracht op het op een na groot ste, Arcelor. The Observer wijst erop dat Varin flink veel geld kan opstrijken als het concern met een overnamepremie wordt verkocht. Een verkoop van de re latief goed draaiende alumini umtak zou de marktwaarde ver der doen stijgen. De topman be zit 1,1 miljoen aandelen en ver werft in mei nog eenzelfde hoe veelheid. De sleutelfiguren die in 2003 het verzet tegen de verkoop van de aluminiumpoot hebben ge leid, onder wie de voormalige voorzitter van de raad van com missarissen Leo Berndsen, zijn inmiddels vertrokken. Hierdoor zou Varin meer macht hebben over de strategie van het con cern. De werknemers in Nederland, onder meer bij Hoogovens in IJ- muiden. hebben de Britse lei ding er jaren van beticht het goed draaiende Hoogovens te misbruiken om de verliezen te dekken die de verouderde fabrie ken in Groot-Brittannië lijden. Achterdocht Deze achterdocht lag ook aan de basis van het verzet tegen de verkoop aan 'het Franse Pechiney. Bij deze kwestie moest uiteindelijk de rechter er aan te pas komen. Die besliste dat de verkoop van de alu miniumdivisie aan het Franse Pechiney onrechtmatig was. ANP AMSTERDAM - Consumenten in Spanje die een Fo- Fiësta kopen, krijgen gratis het navigatiesysteem To- Tom One erbij. De autofabrikant heeft daartoe een oyk eenkomst gesloten met de Amsterdamse producent gps-systemen. Financiële details maakten de twee ondernemingengj ren niet bekend. De TomTom One is de goedkopere ve... van de TomTom Go en de adviesprijs is 399 euro. A/VP RENINGE - De eerste Belgische truffelplantage leverc? het voorbije oogstseizoen 350 gram truffels op, Het had meer kunnen zijn, maar het varken dat de truffels moest opsporen, heeft er zelf een groot aantal opgegeten. Dat heeft eigenaar en chef-kok Rudi Devolde uit het West-Vlaamse Reninge gisteren bekendgemaakt. Hij hai vele tonnen speciale grond uit Frankrijk laten overkomt voor de aanleg van zijn plantage. Ook had hij een varkej gedresseerd om de truffels te vinden. Kennelijk is dat më helemaal goed gegaan. De oogst is minder dan Devolde had vernacht. Volgens hem waren de truffels echter van goede kwaliteit. Deluxe- vruchten hadden ongeveer twee centimeter doorsnee,™ een waarde van 1000 euro per kilogram. ANP/Belga UTRECPIT - De Fietsersbond en de ouderenbonden Unie/KBO, PCOB en de Anbo willen dat de verplichte Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertui gen (WAM) wordt afgeschaft voor elektrische fietsen. Di stelden zij gisteren in een brief aan minister Dormer va Justitie. De kosten van het afsluiten van de verzekering werker volgens de partijen belemmerend voor de, vaak oudere kopers. De klagers menen dat de overheid juist alles moe. doen om het gebruik van de fiets en daarmee de broodno dige beweging voor ouderen te bevorderen. Volgens de bonden wordt de fiets ten onrechte als motor voertuig aangemerkt, terwijl deze in het Voertuigregele- ment sinds 2005 als gewone fiets staat omschreven. A BRUSSEL - België brengt gedurende twee maanden een nog onbekend aantal extra muntstukken van 2 euro uit, met daarop de afbeelding van het Brusselse monumeni heUAtomium. Dat gebeurt om de heropening van het Ato mium, vorige maand, kracht bij te zetten. Minister Reynders van Financiën zal op 29 maart de eer ste speciale Atomium-munt slaan. ANP BRUSSEL - De prijzen van nieuwe auto's stijgen in de Eu ropese Unie gemiddeld minder hard dan de inflatie. Da' concludeert de Europese Commissie, het dagelijks be stuur van de EU, in het gisteren gepubliceerde halfjaar lijkse rapport over autoprijzen in de 25 EU-lidstaten. De relatief lage prijsstijgingen zijn volgens cle commissi! het gevolg van de nieuwe wijze van autodistributie, waar bij dealers makkelijker aan klanten uit andere lidstatec kunnen verkopen. ANP Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100 AANnFI FN AFY AANDELEN BINNENLAND ABN Amro Hold. pref. 27,00 Van derHoop Bankiers .0,17 0,17 Accell Group 26,80 26.50 Hunter Douglas Prf 0,25 AmsterdamCommoclities 3,53 3,53 ICT Automatisering 16,99 17,51 Vorige Laatste Ajax 8,65 8,70 Imtech 37,56 38,50 109,90 koersen koersen AirFrance-KLM 19,44 19,73 ING LIRIC BRIC 1 110,90 Airspray 27.00 27,01 ING Uric USA 2 53,46 53,60 Alanherl 8,05 ING Postb.China 2009 29,94 30,02 +ABN Amro 24,40 24,73 AM 10,15 10,15 ING Groep eert. 3,42 3,31 +Aegon 13,83 14,00 AND Intl Publishers 8.54 8,45 INGTop25 Garantie 126,90 Ahold Kon. 6.99 6,93 Arcadis 34,97 35,99 InnoConcepts 13,77 13,60 Akzo Nobel 43,11 43,55 Athlon Holding 25,30 26.00 IsoTis (nieuw) 1,23 1.21 ASML Holding 16,83 16.91 Baan Company 1,91 1.91 Jetix Europe 17,00 17.65 Buhrmann 14,53 14,66 Ballast Ned3m 33,90 35,35 Kardan 6,37 6.49 DSM. Kon. 35,78 36,49 BAM. Kon. Conv.pr.F 81,05 Kas Bank 21,15 21,55 Fortis 29,05 29,45 BAM, Kon. niet cnv.p 2650 Kendrion 1,76 1,78 Getronics 9,94 9,90 Batenburg Beheer 47,78 48,84 KPN Inkoop, Kon. Hagemeyer 3,99 3,91 BE Semiconductor Ind 4,38 4,35 Van Lanschot 73,90 76,00 Hemeken 32,08 32,04 Begemann G.Kon.crt.B 0,17 0,17 3,43 3,46 +ING Groep 30,99 31,48 Begemann G.Kon.crt.A Beter Bed 5,66 5,99 Macintosh Retail Gr 68,00 69,40 +KPN Kon. 9,12 9,22 41,98 43,55 Magnus 0,71 0,70 Numico Kon. 34,95 35,05 Bever Holding 4.57 Management Share 0,30 0,29 +Philips Kon. 26,62 26,52 Binck 12,20 12,19 McGregor Fashion Grp 30,80 30,80 Reed Elsevier 11,37 11,47 Blue Fox Enterprises 4,79 5,12 Mittal Steel 27,79 27,81 Rodamco Europe 80,00 80,05 Blydenstein-Willink Brill, Kon. 10,35 10,35 NWE NED AM HYP BK 0,55 Royal Dutch Shell A 25,80 25,83 19,99 Nedap 29,10 29,10 SBM Offshore 80,40 80,15 Brunei International 22,88 22.90 Nedschroef Hld. Kon. 34,40 34.40 TNT 27,65 27,73 8uhrmann NV pref. 3,43 3,32 Neways Electronics 7,20 7.11 TomTom 23,20 29,16 Ten Cate. Kon. 92,95 93,50 NUMICO DIV01 Unilever c. 58,60 58,40 Centric KSI Holding 4,44 4,51 Nyloplast 19,83 19,85 15,52 15,42 Crown van Gelder 18.94 19,20 OPG Groep 71,75 72,00 VNU 27,04 27,23 Ctac 3,40 3,45 PB RENTE GAR314 25,27 25,17 Wolters Kluwer 20,24 20,25 DBAABGLMULTSTR DBGROCI DB/Max, Alpha Bom De Nederlandse CMP 1,04 114,60 7,50 1,04 7,45 PB RENTEGARANT1 12 25,05 25,05 ^AANDELEN AMX De Vries Robbè Groep DICO International DOCdata 0,70 2,60 7,32 0,70 2,66 7.45 AANDELEN NMAX_ Antonov 1,68 1,66 Aalberts Industries 59,55 59,00 DPA Flex Group 10,85 10,63 LB Icon 5,86 5,90 ASM International 15,54 15,47 Draka Holding 15,09 15,09 Punch Technix N.V. 14,15 14,95 BAM Groep. Kon 77,85 78.35 Econosto, Kon. 4.38 4,60 Sopheon Plc 0,31 0,31 Boskalis Westm.,Kon. 53,10 54,75 73,00 Spyker Cars 15,35 15,40 55,05 54,80 ENDEMOL 12,82 13,39 Corus Group 1,08 1.10 Eriks Group 37,50 38,90 Crucell 20.40 20,68 Euronext 55,00 61,55 CSM Heijmans 25,36 29,85 37,50 25,38 30,05 37,50 EVC International Exact Holding 4,-30 27,06 2,74 27,00 2,70 NIET OFFICIEEI Hunter Douglas 55,20 54,30 Fornix Biosciences 23,20 23,50 0,09 0,10 LogicaCMG 2,75 2,76 FORTIS CAPCMP CL A 1250,00 DAF 6 3/4 5,71 Moolen Holding 7,43 7,58 Frans Maas Gr, Kon. 37,74 37,99 KPNQwest 0,04 0,04 Nulreco Holding 46,27 46,40 Galapagos 9,13 9,15 TILH SCHULDVORDRNG 0,12 Oce 14,45 14,42 Gamma Holding 39,55 39,23 Ordina 16,84 16,60 Gamma 5P. Wd. 3.25 Pharming Group Randstad 3,88 49,05 3,87 48,31 Gouda Vuurvast Grolsch, Kon. 17,00 27,75 17,25 31,15 GOUD EN ZILVER Stork 47.50 47,55 Grontmy 65,70 66,70 Univar 40,70 41,71 Groothandelsgebouwen 25,75 Amslerdam - Prijzen van 14.00 uu Goud USG People 49.69 49,68 HAL Trust Unit 57,90 58,90 onbewerkt 14.403-14.857 vorige 14 319- VastNed Retail 63,60 64,95 Heineken Holding 29,12 28,91 14.773, bewerkt 15 583 laten.vorige 15 499 Vopak, Kon. 27,13 28,27 HES Beheer 13,80 13,90 laten, zilver onbewerkt 253-285. Wereldhave 87,80 87,80 HITT 7,40 7,70 .248-280, bewerkt 303 laten.vorige 298 la- Wessanen, Kon. 12,79 12,85 Holland Colours 31,99 31,99 ten. PB RENTE GAR212 PB RENTE GAR414 Porceleyne Fles Priority Telecom Reesink Rood Testhouse Royal Dutch Shell B RSDB RT Company Samas Groep Schuitema Seagull SimacTechniek Sligro Food Group Smit Internationale SNS AEX Garantplan SNS Azie GarantPlan SNS EuroGarantiePlan SNS EuropaGaranlPlan SNS Internet G@arant SNS TopSectorWinstPI SNSTripleBestcert. SNS WrldGarPlan Stern Groep Tele Atlas Telegraaf Media Grp Tie Holding Tiscali TKH Group Tulip Computers Unit. 4Afl.C.Pr Unilever Unit4Agresso VastNed Offices Versatel Telecom Via Net.Works VNU pref. 7 Wegener A'dam AEX-index A'dam AMX-index All Share Index Brussel Bel-20 Dow Jones Euronext-100 Eurostoxx-50 Eurotop-100 Frankfort Dax-30 Hang Seng Londen FTSE-100 Madrid lbex-35 Milaan Mibtel-30 Nasdaq Composite Next-150 Nikkei-225 Parijs Cac-40 S&P 500 Zurich SM - AANnFI FN FNRnmp mn DOW JONES OVFRIGF AANDFI FN VS 23,69 23,73 A.P.Moller-Maersk-A 56500,00 56800,00 Repsol YPF 23,20 23,25 3M Co 72,32 72,09 Apple Computer 63,19 65,68 24,09 23,83 A.P Moller-Maersk-B 57600,00 57800,00 Rio Tinto 2668,00 2665,68 ALCOA Inc 29,23 29,09 Bank of America Corp 45,95 45,94 15,10 16,00 Air Liquide 166,60 166,60 Roche Holding GS 200,50 200,90 Altria Group Inc. 73,86 73,50 Chevron Corp 54,08 55,18 2,50 2,55 Allianz 131,73 133,72 Roche Holding 221,00 224,90 Amer.lntl.Group 67,65 68,07 Cisco Systems 20,82 20,86 80,10 82,50 Anglo American Plc 1978,00 1968,02 Royal Bank Scot, 1861,00 1861,90 Amer.Express 54,23 53,84 Coca-Cola 42,77 42,49 0,61 0,69 AstraZeneca 2879,00 2927,60 RWE 70,51 70,45 Boeing Co 74,79 74,84 DaimlerChrysler 56,25 56,38 26,53 26,76 Aviva Plc 803,50 813,28 Saint-Gobain 55,65 56,05 Caterpillar Inc 70,95 71,00 Dell Inc 29,09 29,26 46,00 46,47 AXA 29,08 29,10 San Paolo-IMI 15,11 15,31 Citigroup Inc 46,99 46,84 Dow Chemical 42,79 42,59 1,72 1,80 Banca Intesa SpA 5,07 5,06 Sanofi-Aventis 73,60 75,35 Coca-Cola 42,77 42,49 Eli Lilly 57,25 57,24 8,85 8.79 Barclays 660,50 667,40 SAP 173,45 173,65 DuPontde Nemours 40,90 41,51 Ford Motor 7,84 7,86 24,01 BASF 62.82 62,40 Siemens 76,41 76,33 ExxonMobil Corp 59,18 59,64 Goldman Sachs Group 141,53 40,72 3,21 3,21 Bayer 32,68 33,18 Societe Generale 120,00 122,40 General Electric 33,65 33,67 Goodrich Corp. 41,26 41,78 1,67 1,66 Banco Bilb.Viz-Arg. 16,97 16,95 Statoil ASA 173,00 174.00 General Motors 21,64 21,37 Goodyear Tire&Rubbe 13,18 12,99 38,59 39,20 BG Group Plc 679,00 684,00 Standard Chartered 1436,00 1448.71 Hewlett-Packard 32,99 33,22 PACCAR Inc 69,47 68,87 63,40 62,80 BHP Billilon Plc 937,50 946,41 Suez 34,17 34,00 Home Depot 41,25 41,25 Time Warner Inc 17,20 17.13 100,00 100.00 Bayer. Mot Werke 40,56 40,71 Schw. Ruck N 90,80 91,35 Honeywell Int 42,14 41,67 Xerox Corp 15,03 15.12 107,50 107,50 BNP Paribas 73,75 75,20 Swisscom 418,25 417,50 IBM 81,57 81,93 Yahoo!Inc 30,58 30,15 95,15 BP 639,50 649,50 Telecom Italia-RNC 2,15 2,15 Intel Corp 19,85 59,04 19,73 105,50 105,50 British Am. Tobacco 1435,00 1441,00 Telecom Italia SpA 2,45 2,44 Johnson Johnson 59,08 98,75 British Sky Broadcas 514,50 520,50 Telefonica 13,37 13,47 JPMorgan Chase 8< Co McDonald's Corp Merck Co 41,13 41,06 99,00 118,50 98,00 Banco Sant.Central H BT Group Plc 12,03 224,50 12,14 226,22 Telefonica Moviles TeliaSonera AB 9,99 43,60 10,11 34,65 34,76 34.32 35,20 STIJGERS 100,50 100,50 Cadbury Schweppes 588,50 580,63 Tesco 336,00 335,38 Microsoft Corp 27,17 27,11 Vorige laatste 33,60 34,00 Carrefour 42,78 43,16 Total 210,90 212,70 Pfizer Inc 26,08 25,97 Koereen koersen 19,19 20,06 Credit Agricole 31,54 31,70 UBS AG 139,80 141,00 Procter Gamble 62,25 61,98 19,75 19,75 CS Group 71,80 72,80 Unicredilo llaliano 6,04 6.11 AT&T Inc 27,23 27,12 58,00 Rood Testhouse 0,61 0,69 13,11 0,38 0,39 DaimlerChrysler 47,23 47,39 Vivendi Universal 27,90 27,95 United technologies 57,82 Grolsch, Kon. 27,75 31,15 12.25 2,42 2,42 Danone 100,40 99,90 Vodafone Group Plc 124,75 130.07 Verizon Commun 34,19 34.32 Euronext 55,00 61,55 11,91 48,15 49,17 Danske BankA/S 228,00 233,25 Volvo AF 332,50 335J30 Wal-Mart Stores 45,33 45,27 Blue Fox Enterprises 4,79 5,12 6,89 0,29 0,29 Deutsche Bank 93,31 93.49 Volvo BF 342,00 343,50 Walt Disney Co 28,16 28,56 Porceleyne Fles 15,10 16,00 5,96 34,30 58,80 58,65 Deutsche Post Deutsche Telekom 22,52 14,09 22,71 14,13 Zurich Fin. Services 299,75 303,50 Begemann G.Kon.crt.A Punch Technix N,V. 5,66 5,99 14,15 14,95 5,83 5,65 14,94 15,14 Dexia 20,93 21,23 Econosto, Kon. 4,38 4,60 5,02 27,35 0,85 0,04 27,85 Diageo Plc E.On EADS 911,50 91,95 31,91 920,00 91,76 32,10 RAMKPAPIFR STAATSLENINGEN RT Company Tele Atlas ENDEMOL 1,72 1,80 19,19 20:06 12,32 13,39 4,65 4,53 4,45 o)o4 10,10 EOF 41,01 42,24 Van 13 Mar (17.00 uur) tol 14 Mar (tot 17.00) 2 1/2 grb 63,80 63,80 Ballast Nedam 33,90 35,35 4,28 13,52 13,53 Endesa 27,75 27,76 hanteert het GWK de volgende advieskoer- 2 1/2 nl 04-08 98,89 Vopak, Kon. 27,13 28,27 4,20 Enel SpA 6,97 6,96 sen (kosten aankoop/verkoop tot 2250 euro 2 3/4 nl 03-09 98,61 98,57 HITT 7,40 7,70 4.06 ENI 23,20 23,45 2,25pct 2,25 euro, boven 2250 eu o 1.75pct 2.75 nl 05-09 98,42 98,27 Jelix Europe 17,00 17.65 3,82 Ericsson BE 26,90 27,00 13,50 euro): 3 1/2 grb 88,60 86,00 France Telecom 18,88 18.96 euro/amerik.dollar 1,2758 1.1220 3 3'4 nl 04-14 100,93 100,66 GeneraliAssicur GlaxoSmithKline Hennes 8i Mauri tz 31,45 1577,00 292,00 32,02 1569,13 euro/antill.gulden euro/austr.dollar 2,3300 1,7880 1,9600 1,5033 3 3/4 nl 99-09 101,32 77,00 101,28 100,07 458,59 461,67 3 grb 3 nl 03-06 DALERS euro/canadese dollar 597,15 599,72 HBOSPIc 999,50 1009,25 euro/cyprus pond 0,6568 0,5168 3 nl 044)7 - 99,92 99,89 Vonge Laatste Koersen koersen 684,46 689,09 HSBCHIdg 995,00 993,00 euro/deense kroon 8,1985 6,8930 3 nl 04-10 98,64 98,54 3901,67 3922,02 Iberdrola 26,36 26,46 euro/engelse pond 0,7395 0,6503 3.25 nl 05-15 96,63 96,55 11076,34 11076,02 InBev 38,70 38,65 euro/estlandse kroon 18,0900 13,9200 3.75 nl 06-23 98,30 98,13 Management Share 0,30 0,29 3,33 870,02 877,07 KBC Groep 87,10 88,20 euro/hong.forint 291,3200 237,0500 4 1/4 nl 03-13 104,23 104,08 ING Groep cert. 3,42 3,31 3,22 3798,46 3824,97 Lloyds-TSB Group 535,50 538,31 euro/hongkong dollar 10,6000 8,2400 4 nl 05-37 100,77 100,83 Buhrmann NV prof. 3,43 3,32 3,21 2890,23 2909,93 Oreal (L) 75,50 75,00 euro/israel pond 6,5000 5,0000 5 1/2 nl 00-10 108,24 108,13 DPA Flex Group 10,85 10,63 2,03 5804,92 5855,16 LVMH 80,40 81,15 euro/japanse yen 155,7900 30,9800 5 1/2 nl 98-28I-II 122,30 122,25 Hagemeyer 3,99 3,91 2,01 15445.05 15542,07 Munchner Ruckvers. 113,25 114,20 euro/marok.dinar 12,2600 .9.9800 5 1/4 nl 98-08111 104,52 104,45 Hunter Douglas 55,20 54,30 1.63 5907,90 5952,80 National Grid 597.50 601,57 euro/noorse kroon 8,7667 7,3707 5 3/4 nl 97-07 102,50 102,48 IsoTis (nieuw) 1,23 1,21 1.63 11771.80 11845,40 Nestle N 390,75 392,50 euro/nw-zeel.dollar 2,1490 1.6750 5 nl 01-11 107.19 107,13 Randstad 49,05 48,31 1.51 37959,00 8225,00 Nokia Oyj 16,72 16,91 euro/poolse zloty 4,3780 3.5620 5 nl 02 108,16 108,02 Exendis 2.74 2,70 1.46 2262.04 2267,03 Nordea Bank AB 91,75 92,00 euro/slow, koruna 43,3200 33,3600 7 1/2 nl 93-23 144.31 144,25 16.84 16.60 1,43 1586.77 1597,01 Norsk Hydro 789,00 796,00 euro/t|ech.koruna 31,6000 26,5700 7 1/2 nl 95-10 116,31 115,28 Magnus 0,71 0,70 16115.63 16361,51 Novartis N 72,50 73,45 euro/turkse lira 1,7982 1,4264 81/2 nl 91-061-11 101,13 Neways Electronics 7,20 7,11 L25 5069,27 5107,47 Prudential 595,50 604,64 euro/z-afrika rand 8,5000 6,7770 8 1/4 nl 92-071-11 107,38 107,35 InnoConcepts 13,77 13,60 1,23 1281,58 1284,13 Reckitt Benckiser 2092,00 2080,92 euro/zweedse kroon 10,2990 8,6590 8 1/4 nl 92-071-11 104,63 Antonov 1,68 1,66 1,19 7970,64 8035,44 Renault 81,30 81,45 euro/zwitserse frank 1,6800 1,4780 8 3/4 n 192-07 104,62 104,55 Accell Group 26,80 26,50 1,12 ABN Amro AEXIndex F ABN Amro All In Fund ABN Amro Euro Obl.Fd ABN Amro Far East ABN Amro Global Prop ABN Amro Global Fund ABN Amro Groenfonds ABN Amro Hgh IncEq. ABN Amro Hgh IncProp ABN Amro Liq.Plus(4) ABN Amro-Model Fd 1 ABN Amro-Model Fd 2 ABN Amro-Model Fd 3 ABN Amro-Model Fd 4 ABN Amro-Model Fd 5 A8N Amro-Model Fd 6 ABN Amro Netherlands ABN Amro Pr.Sec.Am ABN Amro Pr.Sec.Eur. ABN Amro Pr.Sec.F.E. ABN Amro SmCo Neth. ABN Amro TransEurope Unifund Step-up ABN AMRO All Income Achmea Euro Aandelen Achmea Euro Mix50/50 Achmea Euro Mix80/20 Achmea Euro Oblig. AEGON GIF Spaarplus AEGON GIF Allianz Europe Fund Allianz Mix Fund Allianz Plus Fund Allianz Top Fund Alpha Neutr.Fonds Alpha Neutr Protect. ALPHA Rente Fonds Asian Capital Hold. ASN Aandelenfonds ASN MilieuWaterfonds ASN Mixfonds ASN Obligatiefonds Avero Achm.N.Am.Aand Avero Achm.Euro Aand Avero Achm.Euro Mix Avero Achm.Euro Obl. Avero Achm.Aandelen AXA Aandelen Euro AXA Aandelen Intl. AXA Aandelen Nederl. AXA Actief Beheer AXA Financiële Sect. AXA Mondiaal Beheer AXA Obligaties Euro AXA Obligaties Intl. AXA Portfolio BioPharma Fund CIF Global Equity CB Achmea N.Amerika 464,10 468,00 57,70 57,60 107,70 107,30 26,73 25,24 30,00 110,00 110,20 CB Achmea Euro Fonds 19,02 19,14 CB Achmea Euro Mix 25,77 25,89 CB Achme3 Euro Oblig 28,37 28,29 CB Achmea Nederland 16,94 17.09 CB Achmea Wereld 16,64 16,70 Columbia Securities 171.00 173,00 Corio 55,05 54,80 Delta Lloyd Dollar 10,03 9,99 Delta Lloyd Donau 27,75 27,72 Delta Lloyd Euro Cr. 11,14 11,12 Delta Lloyd Eur. Fnd 8,26 8,31 Delta Lloyd Investm. 7,27 7,32 Delta Lloyd Jade Fnd 8,88 9,06 Delta Lloyd Mix 10,90 Delta Lloyd Nederl. 7,41 7,50 Delta Lloyd Rente 13,75 13,69 Delta Deelneming Fnd 47,20 48,15 Delta Lloyd Sel. Div 10.77 10,82 Diamonds Trust 110,50 DIM Vastgoed 20,30 20,55 DresVPV HollandHaven 47,10 47.42 DresVPV Income Fund 32,99 33.01 Ducatus 40,00 Eur.Assets Trust 11,90 European Capital Hld 228,90 228,90 Eurocommercial Prop. 32,60 32,80 Euro Dutch Eq.Fnd 20,80 EUROCASTLE INVESTM 33,26 34,00 Faxtor Credit Value 25,85 FBTO Noord Amerika 14,34 14,49 FBTO Euro Obligatie 28,86 28,78 FBTO Nederl.Aandelen 16,71 16,94 FBTO Euro Aandelen 18.54 18,74 FBTO Euro Mixfonds 25,96 26,09 Fortis Amerika Fd.2 76,20 75,80 Fortis Azie Fonds2 39.40 39,20 Fortis Convertible 107.00 107,70 Fortis Credit HighY 104.40 104,40 Fortis Credit Fonds 258.70 258,20 Fortis Europa SmCap2 529,00 530,50 -BELEGGINGSFONDSEN- Fortis Europa Fd 2 Fortis Japan Fonds2 Fortis Nasdaq Fonds Fortis Nederl. Fd.2 Fortis Obam FBOBLDIV FD Fortis Pro.Ambitieus Fortis Pro.Neutraal Fortis Pro.Voorzicht Forlis Pro.Defensief Fortis Pro.Offensief Fortis Vastgoed Fd. Friesland Aandelen Friesland Eurorente Gilissen QualityGrth Holland Amerika Fund Holland Europe Fund Holland EuroSelectie Holland Obl. Fonds Holland Pacific Fund Holland Selektie Fnd Holland Wereld Fund Holland Fund iShares Corp. Bond IdB Alchemy IdB Eq,Income IdB Glob.Conv IdB MM Emerging Comp IdB MM Intl.Equity IdB MM Real Est.Eq. ING AEX Shadow ING Basic Materials ING Biotechnologie 325,50 326,00 ING Comm Tech Fonds 5,34 5,37 ING Telecom Services 30,47 30,73 72,90 74.00 ING Conl Click Fd US 26,85 26,95 ING Utilities Fund 47,55 47,15 46,40 46.80 ING Daily Con.Goods 36,21 35,97 ING Verre Oosten 36,87 37,18 653,00 ING Dutch Fund 64,60 65,45 IntereffektJap.AandB 16,89 17,06 122,00 123,20 ING Duurzaam Rend. 17,78 18,06 IntereffektJap.WarrA 1,54 1,58 258,80 258,30 ING Emerg.East.Eur.F 67,60 69,00 INTEREFFEKT CHINA 4,70 4,80 150,50 150,40 ING Energy Fund 51,35 51,65 Indocam Himalayan Fd 28,50 29,10 147,50 148,30 ING Europe Growth 21,65 21,89 iSh.FTSE 100 Fd 8,60 8,69 1254,00 255,50 ING Euro Obligatie 33,67 33,62 ISh.FTSEuroflrst 100 28,38 28,80 140,20 139,90 ING Europ.Small Caps 48,40 48,61 iSh FTSEurofirst80 11,58 11,72 158,20 160,40 ING Euro Credit 27,81 27,79 iSh,EurSTOXX50 oct.3 38,02 38,38 209,70 210,20 ING Europe Fund 26,08 26,28 iSh.STOXX50 oct 3 34,93 35,35 24,69 25,00 ING Financials Fund 25,11 25.14 iShares AEX 45,79 46,21 26,90 26,73 ING Global Fund 57,90 58,30 iShares China 25 57,40 57,85 11,48 11,57 ING Global Growth 19,07 19,30 iShares DJ Midcap 41.79 42:14 18,25 18,32 ING Health Care Fund 28,85 28,74 DJ EUROSTOXX SMALL 26,78 26,82 67,15 67.65 ING High Yield Obli. 28,30 29,89 28,26 iShares DJX GROWTH 26,41 30,70 30,85 ING Hoog DivAandelen 29,93 iShares DJX SELDIV 28,90 29,10 68,50 68,45 ING CONT CLICK EUR 28,63 28,85 iShares DJX VALUE 28,00 28,59 65,95 66,25 ING Industrials Fund 42,50 42,40 iShares EUR INFLAT 156,40 82,70 83,05 ING Intl.Oblirente 67,35 67,30 iShares Japan 11,39 11,50 32,35 32,63 ING Internet Fund 14,16 14,21 iShares MSCI BRASL 25,26 25,96 81,75 82,65 ING I.T.Fund serie 1 34,60 34,90 iShares MSCI E EUR 22,98 23,40 123,20 122,90 ING Japan Fund 15,62 15,72 iShares MSCI EMMKT 23,98 24,33 35,70 35,70 ING FirstClass Obli 25,44 25,35 iSHARES MSCI FE EJ 25,08 25,36 49,50 48,90 ING Luxury Con.Goods 35,94 35,72 iShares MSCI KOREA 22,87 23,53 44,80 44,70 ING North America 21,93 22,13 iShares MSCI TAIWN 25,64 25,54 38,20 38,20 ING Obligatie Fonds 14,71 14,65 iShares MSCI World 23,17 23,44 204,00 204,00 ING Onroerend Goed 82,45 82,20 iShares S&P 500 10,75 10,77 98,00 98,00 ING Premium Dividend 26,50 26,75 ISHARESFT/EP EURPR 28,42 28,74 45,73 46,47 ING Protected Mix 70 26,08 26,24 Japan Convertible 39,76 38,28 47.60 47,85 ING Protected Mix 80 26,80 26,97 Lanschot Dutch Eq.Fd 37,23 37,72 18,83 18,97 ING Protected Mix 90 27,32 27,32 Lanschot Euro Credit 50,15 49,90 Lanschot Europ.Eq.F. 22.64 22,98 Lanschot Far East Eq 38,46 38,81 Lanschot Glob Bond 60,00 59.75 Lanschot Glob Eq.F 38,55 38,71 Lanschot ICT Fonds 10,52 10,55 Lanschot Opportunity 49.79 49,56 Leveraged Cap.HId.B 160,10 160.50 Leveraged Cap.Hld.A 205,80 205,80 Middle Europe Real E 23,00 23,00 Nieuwe Steen Inv. 22,63 22,68 OHRA Aandelen Fonds 16,40 16,50 OHRA Care Fonds 20,45 20,43 OHRA Comm.Technol.Fd 4,67 4,66 OHRA Internet Fonds 7,90 '7,88 OHRA Med.Techn. Fonds 27,78 27,90 OHRA Milieutechn.Fd. 16,66 16,77 OHRA Multimedia Fd. 6,54 6,55 OHRA New Energy Fds 10.38 10,70 OHRA Oblig.Oiv.Fds 32.35 32,54 OHRA Onroerend Goed 79,00 79,20 OHRA Spaardividend 20,94 20,94 OHRA Totaal Fonds 24,55 24,61 Optimix America Fund 7,36 7.99 Optimix Emerging (F) 54,15 55,40 Optimix Europe D 112,50 113,80 Optimix Income C 37,70 37,75 Optimix Mix Fund (E) 32,05 32,40 Orange Deelnemingen 87,00 91,00 Orange Eur.Midcap Fd 22,37 22,57 Orange Eur.Property 24,12 24,43 Orange Eur Smallcap 25,68 25,90 Orange Eur Largecap 8,70 8,67 Orange Fund 46,00 47,10 Orange Largecap Fund Orange SeNSe Fund 8,55 8,75 24,80 25,35 Orange Wine Fund 149,60 150,80 'Pacific Rim Conv.Fd 35,99 Pan Global Conv.Fund 36,11 36,10 Postbank Aandelen(1 59,60 60,40 Postbank Amerika (3) 20,98 21,28 13 mrt 461,67+3.08 EURO/DOLLAR 13 mrt 1,1922 +0,0003 RENTE 40 dagen middenkoers in dollar anode van 40 dagen Postbank Beleg.fonds 39,25 39,33 Robeco 28,33 28,35 Postbank Biotec.(IO) 18,17 18,17 Robeco Private Eq. 148,60 151,00 Postbank Com.Technol 10,80 10,84 Rolinco 24,92 24,99 Postbank Duurz A(11) 21,86 Rorento 42,58 42,53 Postbank Easy 8lue 24,40 24,35 Select Winner Fund 6,32 6,25 Postbank Euro Aand. 26,35 26,76 SNS Amerika Aand.Fds 14,96 14,97 Postbank Euro ContCI 28,86 28,91 SNS Azie Aand.Fonds 21,54 Postbank Euro Oblig. 38,41 38,41 SNS Duurzaam Aandfds 23) 12 23.50 Postbank Euro SmCps 26,14 26,32 SNS Euro Aandelen 26,10 26,39 Postbank Farmaciefds 21,83 22.02 SNS Euro Mixfonds 26,98 27,13 Postbank Fin.Wrld(3) 31,00 31.11 SNS Euro Obligatief. 25,49 25,43 Postbank Hoog Div.6 32,60 32,97 SNS Euro Vastgoedfds 58,00 57,90 Postbank Hoog DivObl 23,78 23,78 SNS Euro Liquiditeit 22,44 22,44 Postbank@lnternetf. 6,46 6,56 SNS Hoogdividend 23,03 23,60 Postbank IT Fonds(1) 23,70 23,70 SNS Ned.Aandelenf. 52,20 52,70 Postbank Jap.Continu 28,34 28,36 SNS Optimaal Geel 29,52 29,55 Postbank Multlmed(4) 6,74 6,79 SNS Optimaal Oranje 32,13 32,25 Postbank Nederl.(2) 39,74 40,62 SNS Optimaal Root) 33,91 34,20 Postbank Obligatie 23,04 22,94 SNS Optimaal Paars 15,17 15.35 Postbank Opk.Land(4) 31,14 31,37 SNS Wereld Aand.Fds 17,99 18,21 Postbank Vastgoedfds 43,80 streetTRACKSSM AEX 45,84 46,26 Postbank Wereldm.12) 31,15 31,30 T&P Resultante Fd 11,02 11,16 Robeco Balanced Mix 51,15 51.15 Transpacific Fund 172.50 177,50 Robeco Divirente 22,81 22,81 Triodos Groenfonds 58,50 58,20 Robeco Duurz.Aand A 52,25 52,65 Triodos Meerw.Aand.8 24,73 24,80 Robeco Dynamic Mix 44,70 45,17 Triodos Meerw.Mix 28,51 28,53 Robeco Euro Obl Div. 25,00 24,96 Triodos Meerw Obl,C 30,41 30,60 Robeco Growth Mix 55,40 55,55 Tsjechie&SlowakijeFd 27.38 27,53 Robeco Hoog Oividend 27,17 27,28 Vastgoed Mixfonds Robeco High Yld Obl. 28,38 28,39 VastNed Offices 27,35 27,85 Robeco HollandsBezit 27,13 27,54 VastNed Retail 63,60 64,95 Robeco Safe Mix 45,07 44,76 Wereldhave 87,80 87.80 Robeco Solid Mix 46,17 46,13 Wereldhave o/naam 1,90 Robeco Young Dynamic 14,18 14,15 Stewart Holding 1630,50 1644,50 -NIET-EURONEXT GENOTEERDE FONDSEN- aaf stable euro bnd b aegon deposito fd aegon europ, mixf nl aegon mix fund aegon rente fund ah vaste klant.fd amev aandelenfonds amevaandfonds ned. amev euro mixfonds amev rentefonds centr.beh aandf j centr.beh depf centr.beh.euroaf j dresdner vpv eur.fd hooge h.pp aandfd.int hoogeh.ppaandfd.nl nn aandelen fds nn europa rente fds pyramidefonds 17,99 14,77 27,90 34,99 45,93 36,40 26,63 95,37 37,72 28,65 61,90 16,26 19,56 19,76 35,09 46,30 36,54 26,62 96,17 37,72 28,96 62,49 16,42 19.74 19,92 rabo leden cert.l rabo leden cert.ll rabo leden cert.iil roeurop.midc.eq.D ro food agr.eq. ro health care. eq. robeco asia-paceq robeco em.mkts eq D robeco energy eq D robeco europ.equit D robeco fin.equit. robeco it equities robeco media equit. D robeco north am eq D robeco telecom eq snseuro-aand.plusfd sns-ned.aand.plusfd sns-obligatieplusfonds sns-spaarbewustfonds 26,40 110,00 51,50 77,83 50,67 55,19 81.11 102,68 92,09 38,60 57,37 35,71 42,45 44,89 34,29 25,88 105,98 50,31 78,44 51,04 55,28 81,81 103.52 92,41 39.08 58,03 35,81 42,75 45.09 34,64 AMSTERDAM - De effecten beurzen in Europa zijn gis teren over een breed front geklommen. De markt was i opgetogen over fusie- en I overnamenieuws. Een ho gere opening van Wall Street versterkte het opti misme. De AEX-index in Amsterdam sloot met een winst van 3,&i punten, ofwel 0,8 procent, to: 461,67 punten, De MidKapin dex steeg 2,57 punten (0,4 pro- cent) naar 599,72 punten. Ook op beurzen in omringen de landen heerste er een goe de sfeer. De belangrijkste graadmeters in Londen en Frankfurt stegen respectieve lijk 0,8 en 0,9 procent. „De markt wordt gevoed door fusie- en overnamegeweld", j verklaarde handelaar R. Koen- ders van Harmony Vermogens beheer de stijgingen op de eer ste handelsdag van de week Zo reageerde het Britse beurs- bedrijf LSE, exploitant van de beurs in Londen, met eer koersstijging van ruim 30 pro cent op een bod van het Ame rikaanse beursbedrijf Nasdao. Verder won telecombedfij' Vodafone 4 procent na berich ten dat branchegenoot Ven zon interesse heeft in haar Amerikaanse activiteiten. In Dbitsland sloot het Duitse far- maconcern Schering 26,5 pro cent in de plus. Zondag kreeg het bedrijf een bod van land en branchegenoot Merck. De Nederlandse fondsen DSM (plus 2 procent) en Akzo Nobel (plus 1 procent) gingen beide vooruit na die ontwikkeling in hun sector. ANP wall street NEW YORK - De oplopende olieprijs heeft gisteren op de effectenbeurzen in New York het enthousiasme over enkele overnames gro tendeels tenietgedaan. Ook door vrees voor renteverho gingen kalfden aanvankelij ke koerswinsten af. De Dow-Jonesindex sloot mei een minimaal verlies van 0,32 punten op 11.076,02 punten, De schermenbeurs Nasdaq hield zich staande met een winst van 0,2 procent tot 2267,03 punten. De S&P ging omhoog met 0,2 procent naar 1284,13 punten. Een stijging van de 0,i®Pr'lS met 3 procent tot bijna 62 do- lar per vat gooide roet in ne eten. Handelaren schreven de plot selinge opmars toe aan uit spraken van de Amerikaanse president Bush, die Iran ef" van betichtte explosieven te le veren aan buurland Irak. "3, is met de VS in een slepeno conflict verwikkeld over ee omstreden nucleair program ma in de islamitische staa- ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 6