PZC Rel rond politiechef Londen Europees verbod op kwik bedreigt barometermakers berco ÜU Legertop VS maakte direct na invasie Irak ruzie over strategie Arizona houdt 24 verdachten Srebrenica aan Protest tegen Franse arbeidswet houdt aan Cordon sanitaire rond Vlaams Belang wankelt de moeite waard België wil af van illegale wapens M Noord-Korea zet in op kernwapens Wit-Rusland weigert waarnemers Pakistan voorkomt vliegerstrijd Liberia wil uitlevering Taylor Taliban doden vier gijzelaars dinsdag 14 maart 2006 Top-cardioloog Ian Blair nam telefoongesprek met procureur-generaal stiekem op China wil meer helden op geld verricht studie naar verhelpen van migraine ATLANTA - De mogelijkheid 0m migraine te verheipen door „II gaatje tussen de boezems van liet hart te sluiten, wordt in ternational serieus onderzocht. Dt Britse cardioloog Peter Kilmshurst verricht de eerste «die naar het verband tussen Sn lichte hartafwijking en mi graine. Als wij migraine kunnen aan pikken met een eenvoudige ope- Biie die minder dan een uur rergt, dan is dat een reuze he imelijke stap voor de patiën ten". zei Wibnshurst gisteren in Atlanta, waar dertigduizend car diologen bijeen zijn op een con- gres. Een maand geleden baarde de Nederlandse cardioloog in oplei ding Marco Post opzien met zijn proefschrift, waarin hij stelde dat migraine niet uitsluitend een zaak van het hoofd is. Post kwam de relatie tussen het hart- gaatje en migraine op het spoor door behandelingen die hij uit voerde bij patiënten met een her seninfarct, bij wie de ongewens- leverbinding operatief werd af gesloten. Ongeveer tweederde van de mi- «rainepatiënten heeft dat gaat je. dat normaal snel na de ge boorte op natuurlijke wijze dichtgroeit. Migrainepatiënten hebben drie tot vier keer zo veel kans op een herseninfact. Post denkt dat pa tiënten met het hartgaatje wor den getroffen door kleine hersen- infarctjes zonder dat die als zo danig worden herkend. Bloedklontjes Kleine bloedklontjes worden door het hartgaatje niet tegenge houden, maar naar de hersens geschoten. Verschillende Nederlandse spe cialisten vonden de theorie van Post zeer onwaarschijnlijk, maar Wilmshurst, die werkt bij een ziekenhuis in Shrewsbury, neemt die heel serieus. Hij con stateert dat.de migraine aanzien lijk vermindert als de ingreep is uitgevoerd. Volgens hem kan de operatie een op de drie patiën tenvan migraine afhelpen. ANP PHOENIX - In de Amerikaanse staat Arizona zijn de afgelopen maanden 24 Bosnisch-Servische oud-militairen aangehouden die worden verdacht van betrokken heid bij de volkenmoord in de Bosnische moslimenclave Sre brenica in 1995. Sommigen van de verdachten leidden comfortabele levens in Phoenix. Zij zitten nu in hechte nis op verdenking van schen ding van de Amerikaanse immi gratiewetgeving. ANP door Esther Gotink LONDEN - De Londense politie chef Ian Blair heeft gisteren zijn excuses aangeboden voor het op nemen van een telefoongesprek met procureur-generaal Peter Goldsmith zonder dat hij daar voor toestemming had ge vraagd. Blair gaf afgelopen week toe dat hij het gesprek in het geheim had opgenomen. Het is de zoveelste keer dat de car rière van Blair op losse schroe ven staat. De opname was in september ge maakt. Een woordvoerder van Goldsmith zei niet te begrijpen waarom de politiechef een opna me nodig had van het gesprek, dat nota bene ging over het ge bruik van telefoongesprekken als juridisch bewijsmateriaal. De baas van het Openbaar Mi nisterie zou eerder 'behoorlijk boos' hebben gereageerd. Giste ren liet Goldsmith echter weten Blairs uitleg en excuus te heb ben aanvaard.' Blair heeft erkend ook gesprek ken met leden van de onafhanke lijke commissie voor politiek- lachten (IPCC) te hebben opge nomen. Deze commissie onder zoekt de dood van de Braziliaan Jean Charles de Menezes, die vo rig jaar juli na de bomaanslagen in Londen werd neergeschoten. De politie had hem verward met een mogelijke terreurverdachte. „Wij hebben begrepen dat drie telefoongesprekken tussen het IPCC-personeel en de baas van de Londense politie zijn opge nomen zonder onze vooraf gaande toestemming", aldus een IPCC-woordvoerder. „Eén van deze gesprekken was met onze voorzitter Nick Hardwick. Wij verbazen ons over de opnames. Wij hebben deze nu in ons bezit en de zaak wordt onderzocht." Richard Barnes, een hoge politie functionaris, vindt dat Blair moet vertrekken. Blair heeft zich al een paar keer in de vin gers gesneden sinds de dood van De Menezes. In januari schreven Britse kranten dat een groep van 140 hooggeplaatste politie functionarissen zijn vertrek eis ten, nadat hij de pers had verwe ten 'institutioneel racistisch' te zijn. Tienermeisjes Blair had gezegd dat de media alleen aandacht hebben voor blanke slachtoffers en flapte eruit dat 'bijna niemand' be grijpt waarom 'Soham het groot ste verhaal van Groot-Brittan- nië werd'. Hij doelde op de dood van tienermeisjes Holly Wells en Jessica Chapman in 2002, wat het hele land in diepe rouw dompelde. De Britten reageer den woest op zijn opmerking, en Blair zag zich gedwongen spijt te betuigen aan Iiolly en Jessi ca's ouders. Blair staat bekend als 'de favo riete agent' van Labour, omdat hij in het straatje van naamge noot premier Tony Blair praat (geen familie van elkaar). Zo is hem verweten zich te veel met politiek te bemoeien toen hij Blairs wetsvoorstel steunde om terreurverdachten voor negen tig dagen in voorarrest te hou den. Het voorstel werd verwor pen en beide Blairs waren de ge beten hond. GPD PARIJS - Franse studenten raken slaags met de oproerpolitie in Parijs. Zij demon streren tegen de invoering van een nieuwe arbeidswet die het makkelijker moet ma ken jongeren te ontslaan. Bonden en de linkse oppositiepartijen hebben opgeroepen door te gaan met de ac ties. Deze week staan daarom nieuwe, grote demonstraties in alle Franse steden op het programma. foto Maya Vidon/EPA door Ton van Lierop SCHOTEN - Het cordon sanitai re rond het extreemrechtse Vlaams Belang staat op sprin gen, In het kleine Schoten bij Antwerpen wil de christendemo cratische burgemeester Hen- drickx na de raadsverkiezingen ran oktober dit jaar eventueel mei het Vlaams Belang de ge meente besturen, als de huidige coalitie met liberalen en socialis ten geen meerderheid haalt. Ook de plaatselijke liberalen zouden daaraan mee willen wer ken, De partijafdeling in Scho ten zegt zich wel neer te zullen leggen bij een eventueel verbod van de liberale top in Brussel °m met het Vlaams Belang in zee te gaan. Hendrickx wil ech ter alleen samen met de libera len scheep gaan met het Belang, °m te voorkomen dat zijn partij els enige ooit een politieke reke ning gepresenteerd krijgt voor ^menwerking met extreem rechts. Het rijke en groene Schoten zou (Advertentie) knge vorstslraat - goes daarmee een omstreden landelij ke primeur beleven, omdat de traditionele Vlaamse partijen tot nu toe stelselmatig weigeren samen te werken met het Vlaams Belang of diens voorgan ger Vlaams Blok. Dat heet in Vlaanderen ook wel een cordon sanitaire. Na de raadsverkiezingen van 2000 werd het Blok in Schoten met 34 procent van de stemmen al de grootste partij, waardoor in de Antwerpse gemeente een grote coalitie van christendemo craten, socialisten en 'liberalen nodig was. De socialisten liggen echter niet goed bij de twee an dere coalitiepartners. Het Vlaams Belang lijkt in Schoten opnieuw te groeien, omdat par tijkopstuk Morel er de plaatselij ke lijst zal trekken. ANP BRUSSEL - De Belgische poli tie schat dat bijna twee miljoen vuurwapens in het land in om loop zijn. Slechts zevenhonderd duizend daarvan zijn geregis treerd. De politie probeert via een generaal pardon meer wa pentuig boven water te krijgen. De provincie Oost- Vlaanderen houdt in april een amnes tie-weekeinde voor illegale wa penbezitters. Zij kunnen zonder gevolgen hun schietijzers inleve ren of alsnog een vergunning aanvragen. Wel wordt onder zocht of de ingeleverde wapens zijn gebruikt bij misdrijven. door Kees Bos BRUSSEL - De vakmannen die authentieke kwikbarometers maken, staan onder druk. De Eu ropese Commissie wil het zwaar giftige kwik uitbannen in veel toepassingen. Bedrijfjes hebben nu hun hoop gevestigd op het Europese Parlement, dat deze week praat over uitzonderingen voor traditionele toepassingen van kwik. „Een kwikverbod zou een ramp zijn voor ons", zegt Andreas Rose van Rose Barometers in Schiedam. „Als we alleen van de reparatie moeten leven, dan is dat een hele stap terug." Rose meent dat het milieu juist is gediend als kwik in barometers blijft toegestaan. Bezittei's van kapotte barometers en ther mometers zouden het kwik an ders maar door de gootsteen spoelen. Ook een bedrijfje in Lelystad volgt de Europese besluiten over kwik op de voet. Jan van Agteren van het gelijknamige barometeratelier noemt het na kende verbod een schande. „Ik werk mijn hele leven met baro meters. En clan is het erg zuur als je moet stoppen om zo'n onre delijke regel. Iedereen die ik spreek zegt dat het onzinnig is. Kwik is helemaal niet giftig. Je kunt zo een emmer in het IJssel- meer gooien: de vissen zwem men erom heen. Het zijn kwik verbindingen die giftig zijn. Maar dat speelt niet bij de baro meters." Van Agteren heeft in middels een dossier van vijf a zes centimeter clik over cle zaak. „Kwik hoort gewoon bij de na tuur. De Gasunie krijgt het mee Andreas Rose uit Schiedam vreest de Brusselse ideeën over een kwikverbod. foto Guido Benschop/ANP met het oppompen van aardgas. In Duitsland verstoken zij ton nen kwik omdat het nu eenmaal in steenkool zit. En ik? Ik ge bruik een kilo per week, afkom stig van restanten van de over heid en particulieren." Uitzondering De ondernemers hopen op het in zicht van het Europees Parle ment. Vandaag stemmen de le den over een amendement van de christendemocraten, dat een uitzondering openhoudt voor de piepkleine branche. Europarlementariër Hans Blok land (ChristenUnie) meldt al vast dat hij het amendement 'steunt. Volgens hem gebruiken de Nederlandse producenten van antieke barometers zeer wei nig kwik en zijn er geen alterna tieven. „Bovendien hergebrui ken zij het afvalkwik uit labora toria." De Brusselse ideeën over een ko mend kwikverbod kost Van Ag teren nu al klanten, zegt hij. Zijn belangrijkste afnemer was een barometermuseum. „Die be heerder werd zo dol van Neder land dat hij naar Australië is verhuisd. De helft van mijn om zet viel weg. En winkels haken af, omdat zij denken dat er geen toekomst meer voor is. Van Agte ren heeft zijn bedrijf met antie ke barometers al moeten verklei nen. Van een werkplaats met drie man personeel naar een ate lier bij zijn huis, met één perso neelslid. ANP PEKING - De Chinese regering buigt zich over een voor stel van een nationale adviescommissie om voortaan niet alle bankbiljetten meer te voorzien van de beeltenis van Mao Zedong". Deze oprichter van de Volksrepubliek Chi na in 1949, die ondanks zijn uiterst bloedige heerschappij nog altijd een soort cultstatus heeft, zou plaats moeten maken voor andere 'buitengewone leiders', aldus Chinese staatsmedia. De regeringsadviseurs hebben twee voorstellen gedaan. Zo zou de staatsman Deng Xiaoping (1904-1997) ook een plaatsje verdienen op cle yuan-biljetten. Mao zou ook moe ten inschikken voor de nationalistische revolutionair Sun Yat-sen (1866-1925). ANP SEOUL - Het stalinistische Noord-Korea heeft gisteren benadrukt nog gemotiveerder te werken aan kernwapens, om zich te verdedigen tegen een eventuele nucleaire aan val van cle Verenigde Staten. Het bezit en het ontwikke len van kernwapens is louter uit zelfverdediging, aldus een verklaring via het staatspersbureau KCNA gisteren. „De koortsachtige ontwikkeling van kleine, nieuwe types nucleaire wapens door Amerika en het moderniseren van productiecentra is gericht tegen Noord-Korea. Dat over tuigt Noord-Korea ervan dat zijn bezit en ontwikkeling van kernwapens een geheel defensieve maatregel is", al dus de verklaring. ANP/AFP BRUSSEL - Wit-Rusland heeft geweigerd een delegatie van het Europees Parlement toe te laten als waarnemers bij de presidentsverkiezingen zondag. De zeven leden heb ben geen visum gekregen. Uitzonderingen zijn het VVD-Europarlementslid Jeanine Hennis-Plasschaert en twee buitenlandse fractiegenoten. Zij hadden hun visum aangevraagd zonder hun beroep te vermelden en hebben het inmiddels gekregen. ANP LAHORE - De Pakistaanse politie heeft het afgelopen weekeinde meer dan duizend vliegeraars gearresteerd om te voorkomen dat er doden en gewonden zouden vallen bij een jaarlijks vliegerfestival. Tijdens eerdere edities van het festival in Lahore vielen duizenden slachtoffers, onder wie voornamelijk kinderen en motorrijders. Fanatieke vliegeraars bonden scherfjes glas en stukjes metaal aan hun vliegertouw, om die van hun concurrenten te kunnen doorsnijden. ANP/RTR LAGOS - De regering van Liberia heeft Nigeria gevraagd om de uitlevering van de voormalige Liberiaanse pre sident Charles Taylor. Dat heeft een medewerker van Taylor gisteren gezegd. Liberia zelf heeft bij monde van minister McClain van Informatie ontkend een dergelijk verzoek te hebben gedaan. Taylor, die in Sierra Leone door een tribunaal wordt be schuldigd van oorlogsmisdaden, leeft sinds 2003 in Nige ria. Hij kreeg daar politiek asiel als onderdeel van een vre desovereenkomst na veertien jaar oorlog. ANP/RTR van onze redactie buitenland NEW YORK - Direct na de inval van het Amerikaanse leger in Irak ontstond er al onenigheid binnen de militaire top over de te volgen strategie. De ruzie liep zo hoog op dat de bevelhebber van de troepen in Irak, generaal Tommy Franks, de commandant van het Vijfde Corps, generaal William Wallace, dreigde te ont slaan. Dat heeft de krant The New York Times gisteren gemeld. Geconfronteerd met de realiteit op het strijdtoneel, wilde Walla ce, die de opdracht had gekre gen door te stoten naar Bagdad, het tempo van cle opmars verla gen en eerst de Fedayeen-mili- ties verslaan die zijn troepen voortdurend aanvielen. Wallace mocht zijn positie uiteindelijk behouden na bemiddeling van de commandant van alle coalitie troepen in Irak, luitenant-gene raal McKiernan. Volgens The New York Times toont onder meer dit incident aan dat er in de aanloop naar de invasie en tijdens de eerste we ken daarna geen overeenstem ming bestond in de militaire top van cle VS over de aanpak van het verzet in Irak. Generaal Franks en minister Rumsfeld van Defensie be schouwden de aanvallen van de milities slechts als kleine hordes op weg naar Bagdad. Wallace en andere commandanten ter plaatse zouden hebben ingezien dat de goedbewapende en fana tieke Fedayeen-milities, die drie jaar later de ruggengraat vor men van de Iraakse rebellengroe peringen, de belangrijkste tegen standers van de VS zouden wor den. Saddam Plet proces tegen de Iraakse oud-dictator Saddam Hoessein (Advertentie) is gisteren in Bagdad hervat. Saddam moet met zeven mede werkers terechtstaan voor cle moord op 148 inwoners van Du- jail. Twee weken geleden gaf hij toe dat het een wraakactie was waarvoor hij de verantwoorde lijkheid neemt. Oud-rechter Awad Hamed al Bandar stond gisteren met drie andere verdachten in het be klaagdenbankje. Hij gaf toe dat hij in 1982 het bevel had gege ven tot de executie van de 148 mannen na een mislukte moord aanslag op Saddam. „Zij vielen de president van de republiek aan en hebben bekend", aldus Bandar. Volgens hem zat buur land Iran achter de aanslag, waannee Irak toen (van 1980 tot 1988) in oorlog was. De daders 'waren lid van de Dawa-stam en de leiding van de Dawa zat in Iran', aldus Bandar. Het proces wordt morgen her vat. ANP/AFP/DPA SPIN BOLAK - De Taliban in Afghanistan hebben vier buiten landers die eerder zijn ontvoerd, laten executeren. Dat heeft een woordvoerder van de voormali ge machthebbers in Afghanis tan gisteren laten weten. Eerder werd bekend dat Tali- banleider mullah Omar de exe cutie heeft 'bevolen'. Het zou gaan om drie Albanezen en een Duitser die zaterdag in het zui den van het land waren ont voerd. De stoffelijke overschotten van de vier slachtoffers zijn volgens de woordvoerder achtergelaten in de provincies Helmand en Kandahar. De Duitse organisatie waarvoor zij werkten, Ecolog, heeft beves tigd dat er zaterdag acht werk nemers zijn ontvoerd. Volgens Ecolog ging het om vier Afgha- nen en vier Albanezen. De Af- ghanen zijn door de Taliban vrij gelaten. De Taliban hebben verscheide ne buitenlanders ontvoerd en ge dood, nadat de Amerikanen hun regime in 2001 hadden verdre ven. ANP/RTR

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 5