Milosevic slikte twaalf medicijnen PZC Oekraïne rekent op toetreding tot Europa binnen acht jaar PZC Russen vertrouwen lijkschouwing niet Vrouwen tellen in Guatemala niet mee Tribunaal vervolgt werkzaamheden 14 maart 1956 Fysieke toestand van oud-president Joegoslavië bleek erg complex dinsdag 14 maart 2006 door Carel Goseling Direct na tie dood van Slobo dan Milosevic doken de eer ste verhalen op: de oud-leider van Servië en Joegoslavië kreeg verkeerde medicijnen toege diend. Middelen die zijn gezond heidstoestand negatief beïn vloedden en zo de hartaanval, waaraan hij formeel overleed, hebben veroorzaakt. Hoe zat het eigenlijk met de medische toestand van Milosevic? Slobodan Milosevic was chro nisch ziek. Hij had problemen met zijn hartspier, een klacht die onder stress toenam. Dat zorgde voor een snel oplopende hoge bloeddruk, een toestand die levensbedreigend was. Vanaf zijn aankomst in Den Haag bij het Joegoslavië tribu naal was men daar op hoogte van Milosevic' ziekte. Aan het tribunaal verbonden artsen con troleerden hem en verstrekten hem medicijnen. Rust Kort nadat in februari 20Ó2 het proces-Milosevic startte, lieten de medici weten dat de aange klaagde rust nodig had. Er dreig de een hartinfarct bij Milosevic. Sindsdien keerde de klacht 'uit putting' voortdurend terug. Het proces werd talloze malen onder broken. Medio 2003 werd geconstateerd dat Milosevic een bloeddrukver- langend middel (metropololj moest gaan innemen. „Wij volgen zijn gezondheidstoe stand goed", liet de toenmalige zegsman van het tribunaal, Jim Landale, weten. In de zomer van 2004 consta teert dr. P. Dijkman dat de medi sche toestand van Milosevic ver slechtert. Hij pleit voor een 'opti malisering' van de medicatie en meer rust. De bloeddruk van Mi losevic is 200 over 130: gevaar lijk hoge waarden. Overigens blijkt Milosevic naast de voorge schreven medicijnen ook eigen 'middeltjes' te gebruiken. Dat wordt hem verboden. Hij moet voortaan onder toezicht de hem door de artsen voorgeschreven geneesmiddelen nemen. In sep tember 2004 constateert de Bel gische arts dr. Tavernier dat Mi losevic eigenlijk niet meer in staat is zichzelf te verdedigen. De oud-president van Servië en Joegoslavië is het daar niet mee eens en 'verlangt een nieuw me disch onderzoek, maar dat wordt geweigerd. Op 4 november 2005 wordt Mi losevic op eigen verzoek onder zocht door drie specialisten: dr. Andric (Rusland), dr. Leclerq (Frankrijk) en dr. Shumilna (Servië). Zij stellen dat Milose vic snel behandeld moet worden en zeker zes weken absolute rust nodig heeft. Milosevic zegt dat hij al twee maanden niet meer de juiste me dicijnen krijgt. Een juridisch ad- Rusland behoudt zich het recht voor om de lijkschou wing die in Nederland is ver richt op het lichaam van de Ser vische ex-president te wantrou wen. Dat heeft de Russische mi nister van Buitenlandse Zaken Lavrov gisteren gezegd. Lavrov liet weten dat Moskou zelf artsen naar Den Haag zal sturen. De Nederlandse ambas- viseur van hem verklaart dat Mi losevic twaalf middelen tegelijk krijgt. In december 2005 meldt de Rus dr. B. Antonovich, dat de medi sche toestand van Milosevic ach teruit holt. Hij noemt diens toe stand 'kritiek' en eist snel goede medische behandeling. Met na me de bloedsomloop in zijn hart en hersenen vormt het pro bleem, stelt de Rus. Milosevic verzoekt het tribunaal hem in Moskou te laten behandelen. Medio februari rept Milosevic over een onderzoek dat in janua ri bij hem werd gedaan. Onder toezicht van twee artsen moest hij zijn normale medicijnen inne men. Vervolgens mocht hij gedu rende vier uur niets doen. Daar na constateerden de artsen dat de waarden van het medicijn in zijn bloed niet waren wat ze moesten zijn. „Ik krijg niet de goede medicijnen", aldus Milose vic. Onwel Op 22 februari onderzoekt een arts van het tribunaal Milosevic nadat die in de rechtszaal onwel is geworden. Volgens de medi cus kan de aangeklaagde het proces voortzetten. De volgende dag wordt een nieuw medisch onderzoek geweigerd als Milose vic weer wegzakt tijdens een procesdag. Op 24 februari wij zen de rechters het verzoek van Milosevic zich in Moskou te mo gen laten behandelen af, Daags na het overlijden van Mi losevic meldt zijn raadsman Zdenko Tomanovic dat Milose vic een middel kreeg tegen lepra en tuberculose, ziekten die hij helemaal niet had. Milosevic heeft daarover daags voor zijn overlijden een brief ge schreven aan de Russische minis ter van Buitenlandse Zaken, La- vov. De Groningse toxicoloog, D. Ur ges, laat daarop weten dat hij eind 2005 het bloed van Milose vic onderzocht. Hij ontdekte daarin de stof rifampicine, een middel tegen lepra en tuberculo se. Dat medicijn deed de lever extra snel werken. In de lever worden lichaamsvreemde stof fen afgebroken: dus ook andere medicijnen. Annuleren Uges deed zijn onderzoek op ver zoek van de hoofdapotheker van de Haagse ziekenhuizen D. Touw. Deze moest onderzoek doen naar de steeds hoog blij vende bloeddruk van Milosevic, ondanks de medicijnen die hij kreeg. Touw concludeerde dat Milose vic zijn medicijnen niet slikte, of extra medicatie toegediend kreeg die de werking van de 'normale' middelen annuleerde. GPD sade in Moskou heeft maandag een visum verleend aan vier Rus sische artsen. De artsen willen in Nederland in elk geval 'ken nis nemen van de bevindingen' van de autopsie. Onduidelijk is of de Russen den ken een nieuwe autopsie op Milosevic uit te voeren. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam gistermiddag vrijgege ven. ANP/AFP door Frans van den Houdt In Guatemala worden elke dag twee vrouwen ver moord: tussen 2000 en 2005 zeker 2400 nadat ze eerst sek sueel waren misbruikt. De re gering doet weinig om de moordpartijen te voorkomen of de daders te straffen. 'Vrouwen in Guatemala wor den als mindere mensen be schouwd'. Activisten hebben hun hoop gevestigd op buiten landse instanties en regerin gen. De haat tegen vrouwen in Gu atemala is groot. Zo groot dat de door mannen als 'minder waardige schepsels' be schouwde vrouwen aan de lo pende band worden mishan deld, verkracht en vermoord. „Door onbekenden, maar ook de eigen echtgenoot", zegt ad- vocate Hilda Morales Trujil- lo. „Mannen willen alles con troleren, laten zien wie de baas is. Ze hebben geen enkel respect voor vrouwen. Gelijk heid bestaat niet in Guatama- la." De situatie verergerde na het einde van de burgeroor log, in 1996. „Vrouwen gin gen zich beter organiseren", zegt Trujillo, die op uitnodi ging van Amnesty Internatio nal in Nederland is om aan dacht te vragen voor de posi tie van vrouwen in Guatema la. In vijf jaar tijd werden ze ker 2400 wouwen vermoord, na meestal eerst seksueel te zijn misbruikt. Buiten schot Iedere dag komen er slachtof fers bij. De daders blijven al tijd buiten schot. De politie stelt wel onderzoek in, maar dat wordt zelden afgerond. De 2400 moorden leidden veertien keer tot een rechts zaak. Slechts vier mannen werden veroordeeld. Gevolg van de straffeloosheid is dat niemand zich meer veilig voelt. Altijd is er de angst voor mannenterreur. „Veel vrouwen leven samen met de vijand, moeten continu bang zijn voor hun eigen echt®, noot", aldus Trujillo. Als 15 van mensenrechtenorganisa ties National Womens 0% (Onam) is ze extra alert Ze wordt bedreigd en wordt als advocate gediserimineeni door haar collega's. Maar de voortdurende treft alle vrouwen, benaefifc Trujillo. „Het bepaalt ons da gelijkse leven. Als je je niet veilig voelt op straat, ga jean- ders leven. Je gewoonten aan passen. Mijn dochters en ik ja. ten elkaar voortdurend weten waar we zijn en wat we doen spreken af hoe laat we he huis verlaten en weer thuis moeten zijn. Het is zo on menselijk dat je het zelfs als je er middenin zit, nauwel kunt bevatten." Dat het de werkelijkheid van alledag betreft in Guatemala, ondervond Maria Elena Petal- ta van nabij. Zij verloor vier jaar geleden haar zus Nancy. Ze werd ontvoerd op de uni versiteit in Guatemala-staa en later dood teruggevonden met een doorgesneden keel en 48 messteken in het lichaam, „Een normale studente mei dromen over een mooie toe komst", zegt Peralta. Uit pië teit met haar zus en alle ande re slachtoffers van geweld is verpleegster Maria gaan stu deren voor advocaat. Om straks zelf slachtoffers en na bestaanden bij te kunnen staan. De armen moeten hei nu zonder rechtsbijstand doen. Zij kunnen geen advo caat betalen en van de over heid krijgen ze geen hulp. „De rechtshulp van de staat gaat naar de daders", merkt Trujillo bitter op. Zij en Peral ta hopen dat hun buitenland se reis de druk van regerin gen en organisaties op Guate mala om een eind tc maken aan de toestand, zal opvoe ren. Hoe stelt de president van het land, Oscar Berger Perdomo, zich eigenlijk op? Trujillo: „Eerst zei hij dat er nog altijd veel meer mannen vermoord werden in het land. Later zei hij niks meer." GPD door Carel Goseling De dood van Slobodan Mi losevic heeft geen merk baar effect gehad op de werk zaamheden van het Joegosla- vië-tribunaal. Gisteren wer den de vier op de rol staande zaken, gewoon behandeld. Al leen het proces-Milosevic, dat vandaag zou worden voortgezet, is geschrapt. In de Scheveningse gevange nis zitten 48 aangeklaagden in afwachting van de start van hun zaak bij het tribu naal, of omdat hun zaak daar al in behandeling is. In een buitenlandse cel zit een aange klaagde te wachten op uitleve ring aan Den Haag. Nog eens 24 andere verdachten zijn tij delijk op vrije voeten gesteld in afwachting van het begin van hun proces bij het tribu naal. Vier zaken zijn door het tribu naal voor behandeling verwe zen naar rechtbanken in Kroa tië en Bosnië. Zes aange klaagden zijn nog voortvluch tig van wie Radovan Ka radzic (oud-president van Bosnisch-Servië aangeklaagd wegens volkerenmoord) en Ratko Mladic (Bosnisch-Ser- visch generaal aangeklaagd wegens volkerenmoord) de be langrijksten zijn. Tot 2010 Van de veroordeelden zitten er negentien een celstraf uit buiten Nederland. Zestien an deren hebben hun straf al uit gezeten en zijn vrij. Acht ver dachten zijn na behandeling van hun zaak vrijgesproken. Van alle aanklachten werden er 26 later weer ingetrokken door het tribunaal. Negen ver dachten, Babic en Milosevic niet meegerekend, overleden voordat hun zaak in Den Haag was begonnen of tijdens de procedures daar. Het tribunaal mag na 1 janua ri 2008 geen nieuwe procedu res meer beginnen. Met in gang van 2010 sluit de recht bank op last van de VN de deuren. „Ik was erg verbaasd te horen dat mevrouw Del Ponte (hoofdaanklaagster bij het tri bunaal) in de dood van Slobo dan Milosevic nu aanleiding ziet te pleiten voor de snelle arrestatie en uitlevering van Mladic en Karadzic. Als ik de Servische regering was zou ik daar juist nu maar even mee wachten." Dick Leurdijk is VN-specialist, verbonden aan het Instituut Clingendael, de denktank van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het overlijden van Milosevic, een week nadat Milan Babic dood in zijn tribunaalcel binnen de Scheveningse gevangenis werd gevonden, noemt hij 'heel pikant'. Toch waar schuwt de deskundige voor het trekken van te snelle con clusies inzake het Joegosla- vië-tribunaal en de gang van zaken daar. „Er staan nog veel zaken op de rol. Die handelen ze af. De dood van Milosevic heeft daarvoor geen betekenis. Die zaken kennen hun eigen meri- tus en dynamiek. In juridi sche zin heeft het geen in vloed. De informatie die is verzameld via het proces-Mi losevic kan daarin gewoon doorwerken. Ik geloof ook niet dat er aanklachten zijn waarvan de inhoud nu anders moet worden", zegt Leurdijk. „De vraag komt nu op of de opzet van het proces, dat al sinds begin 2002 liep, goed is geweest of niet. Wij moeten niet vergeten dat Milosevic een oogmerk had: de proces gang vertragen. Dat is lo gisch. Hij erkende het tribu naal niet maar wilde wel pu bliek verantwoording afleg gen. Hij wilde procedures rek ken waarbij hij het feit dat hij een zwak hart had, uitbuit te", aldus de deskundige van Clingendael. Tijd rekken „Zelfs al waren de aanklach ten tegen hem inzake Kroatië, Kosovo en Bosnië gescheiden behandeld, dan nog had hij geprobeerd de zaak te rek ken. Dan hadden wij deze toe stand twee jaar geleden ge had. Ik ben wel verbaasd over de rustige reactie in Servië. Toen Milosevic in 2001 werd opgepakt gingen duizenden mensen de straat op. Nu be rusten ze kennelijk. Alhoe wel, we moeten nog wel wach ten op de begrafenis" zegt Leurdijk. GPD van onze redactie buitenland DEN HAAG - Voor Boris Tarasioek, minis ter van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, is er geen twijfel. Zijn land zal in 2008 lid van de Navo worden en in 2015 toetreden tot de EU. „Dat is realistisch", zegt de bewindsman tij dens een vraaggesprek in Den Haag. Tara sioek baseert zijn optimisme op de ontwik kelingen in Oekraïne sinds de Oranjerevolu tie van eind 2004. „Wij hebben sindsdien veel bereikt. Wij zijn een democratie gewor den. Er is nu een vrije pers. Fundamentele vrijheden zijn gegarandeerd. Het overheids apparaat is veranderd. Vroeger diende dat clans. Die werden beschermd, konden onder nemingen voor een appel en een ei in han den krijgen. Corruptie tierde welig. Nu dient de overheid de burgers." Tarasioek ontkent niet dat er het afgelopen jaar de nodige strubbelingen zijn geweest. Zo viel het revolutionaire tandem Joesjtsjen- ko (president) - Timosjenko (premier) uit een, en moest de hele regering opstappen. De minister schrijft de breuk toe aan 'leden van het team die te veel ambitie hadden en elkaar in diskrediet brachten met ongefun deerde beschuldigingen'. Halsstarrigheid Een bemiddelingspoging van Joesjtsjenko mislukte door halsstarrigheid van de eerste minister, stelt Tarasioek. Dat het parlement een nieuwe regering met een motie van wan trouwen wegstuurde noemt hij 'ongrondwet telijk'. Een oordeel van het Grondwettelijk Hof is er echter nog steeds niet. Het pro bleem lost zich vanzelf op na de parlements verkiezing van 26 maart, zegt de minister. Daarna komt er een coalitieregering waar bij het parlement stemt over elke minister afzonderlijk. Alleen de premier en de be windslieden van Buitenlandse Zaken en De fensie worden door de president benoemd. De stembusgang wordt, voor het eerst sinds 1990, eerlijk, vrij en democratisch, stelt Ta rasioek. Alle eerdere verkiezingen werden door oud-president Koetsjma en zijn aan hang vervalst. De minister voorspelt dat er zo'n zeven partijen in het parlement zullen komen. De peilingen geven aan dat de oppo sitie voorop ligt. De Partij van de Regio, aan gevoerd door oud-premier Janoekovitsj, staat op 25 procent. Zijn bondgenoten, de communisten, zullen zo'n 4,5 procent halen. Ons Oekraïne, de partij van de president, staat op negentien procent. Oud-premier Ti mosjenko scoort met haar beweging 13,5 procent. De socialisten zouden zeven pro cent van de stemmen verwerven. „Ik schat dat Janoekovitsj en de communis ten uiteindelijk 35 procent van de stemmen halen. Er is een goede kans dat de rest. zich verenigt in een brede coalitie. Daar zijn al gesprekken over gevoerd maar die zijn stil gelegd toen Timosjenko eiste dat zij premier zou worden", verklaart Tarasioek. „Dat re gelen we wel na de stembusgang." Dat de Janoekovitsj en zijn communistische vrienden de overwinning mislopen schrijft de minister onder meer toe aan hetgeen er bereikt is sinds de revolutie. Het inkomen van de burgers is met zo'n 20 procent gestegen. Pensioen en kinderbijslag zijn fors verhoogd. Er zijn een miljoen nieu we banen en de werkloosheid daalde met eenvijfde. Tarasioek erkent dat er nog onvre de heerst bij de kiezers. Het uiteenvallen van het team Joesjtsjeixko-Timosjenko was een klap. „Maar dat komt na de verkiezin gen goed." Daarnaast klagen de burgers over de nog heersende corruptie en dat de Koetsma-clan nog steeds vrij rondloopt. Ta rasioek: „Bij de corruptie zitten we met een enorme erfenis uit het verleden. Daar wer ken wij keihard aan. Wij hebben al duizen den functionarissen ontslagen. Velen wor den vervolgd. Het is een delicate zaak. Wij willen niet beschuldigd worden van politie- Lvov SLOV. Cernovcy HON. o Kiev O. Charkovn OEKRAÏNE MOLD. ROEMENIE RUSLAND Lugansk Dnepropetrovskc, O O Doneck Krivoj Rog ZapoTozje Odessa Mariupol ZEE VAN AZOV KRI DOODSTRAF - Het Engelse Lagerhuis is niet langer voor de doodstraf. Een initiatiefwet tot afschaffing van de dood straf, ingediend door Lager huislid Silverman, is in tweede lezing door het Lagerhuis goed gekeurd met 286 stemmen voor en 262 tegen. WONINGBOUW - Op de hoek van de Irislaan en de Joseph Is- raëlslaan in Vlissingen heeft de Zuid-Nederlandse Bouw en Handelscombinatie in veer tien werkuren vier woningen van de funderingen af opge trokken en onder de kap ge bracht. Maandagmorgen om half negen bestonden slechts alleen de funderingen, veer tien uur later wapperde de vlag vanaf het hoogste pm De woningen werden volgens een nieuw systeem gebouwd. De technische bijzonderheden blijven voorlopig nog geheim. JUBILEUM - In Middelburg is het 40-jarig bestaan van de Melkfabriek Walcheren feeste lijk gevierd. De Melkfabriek is in veertig jaar tijd uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf. De voorzitter van de Melkfabriek, de heer Simonse, kreeg een ko ninklijke onderscheiding opge speld. Minister van Buitenlandse Zaken van de Oekraïne, Boris Tarasioek. foto Maartje Blijdenstein/GPD ke processen." Dat Moskou problemen heeft met de koers van Oekraïne, geeft Tarasioek volmondig toe. „Dat is duidelijk. Maar dat is geen drama. De relatie was een jaar of tien geleden veel slechter. Neem het gaspro- bleem. Ook destijds maakte Rusland elke winter problemen om zo politieke en econo mische concessies los te weken. Nu lukt dat niet meer." „Er zijn problemen rond de ex port van ons vlees en zuivelproclukten, de Russische vloot in de Zwarte Zee, onze gren zen. Zij proberen ons af te remmen maar de situatie wordt weer normaal. Er is een com missie opgezet onder leiding van beide presi denten. Er zijn hardliners die ons aanval len, maar dat is nor-maal. Ik houd mij aan het officiële standpunt: Rusland erkent on ze soevereine recht ons eigen beleid uit te stippelen." Toetreding tot Navo en EU is daar een hoek steen van. Tarasioek ziet, als Oekraïne aan de voorwaarden voldoet, geen belemmerin gen. GPD Sebastopoln °SimferoDol X. Hoofdredactie: A. L. Oosthoek D. Bosscher (adjunct) A. L. Kroon (adjunct) Centrale redactie: Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl Lezersredacteur: A, J. Snel Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel: (0113)315660 Fax:(0113)315609 E-mail: lezersredacteur@pzc.nl Middelburg: Buitenruststraat18 Postbus 8070 4330 EB Middelburg Tel: (0118)493000 Fax:(0118)493009 E-mail: redwalch@pzc.nl Goes: Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113)315670 Fax. (0113)315669 E-mail: redgoes@pzc.nl Terneuzen: Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC Terneuzen Tel. (0115)645769 Fax. (0115)645742 E-mail: redtern@pzc.nl Hulst: Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB Hulst Tel. (0114)372776 Fax:(0114)372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel: (01111454651 Fax: (0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Opening kantoren Goes, Zierikzee en Hulst: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur Internetredactie: Postbus 31 4460 AA Goes E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag gedurende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur. Abonnementen: 0800-0231231 autom, afschrijving acceptgiro per maand: 20,55 n.v.t per kwartaal: 59,75 62,00 per jaar: €229.20 233,30 Voor toezending per post geldt een toeslag. E-mail: lezersservice@pzc.nl Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand voor het einde van de betaalperiode PZC, t.a.v. lezersservice, Postbus 314460 AA Goes Losse nummers per stuk: maandag t/m vrijdag: 1,25 zaterdag- 1,80 Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW Bankrelaties: ABN AMRO 47.70.65.597 Postbank 35.93.00 Advertenties: Alle advertentie-orders worden uitgevoera overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Wegener NV en volgens de Regelen voor hel Advertentiewezen. Overlijdensadvertenties: maandag t/m vrijdag: tijdens kantooruren zondag: van 16.00 tot 18.00 uur Tel. (076)5312550 Fax, (076)5312340 Personeelsadvertenties: Tel: (076)5312240 Fax: (076)5312340 Rubrieksadvertenties (kleintjes): Tel. (076)5312104 Fax. (076)5312340 Voor gewone advertenties: Noord-en Midden-Zeeland Tel. (0113)315520 Fax. (0113)315529 Zeeuws-Vlaanderen Tel: (0114)372770 Fax:(0114)372771 Business to Business/Onroerend go* Tel: (076)5312277 Fax-(076)5312274 Auteursrechten voorbehouden ,u Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV is een onderdeel van het Wegenoi-concarn, Dec aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand dat wordt gebruikt voor (abonnementen)admïnistratie en om u te (laten) informeren over voor u' relevante di.onslen.T!L,. ducten van de titels en de werkmaatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig gcseiea - n kunt u dit schriftelijk melden bij: po» Behoort tot WeGeNeR

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 4