Sluiten weg is slechte oplossing Debutanten bij Hoekse Rakkers Hopen op een raad die houdt van duidelijkheid www.pzc.nl/adverteren Rommelmarkt Roskamstraat Sint Jansteen Aantal kankergevallen niet verontrustend Het vervolg van de familieberichten van pagina 12 WESTEC VOF TROOSTWIJK f COLLEC TANTEN Melatomatine Forte dinsdag 14 maart 2006 door Frank van Cooten SLUIS - De nieuwe raad van de gemeente Sluis wordt donder dag officieel geïnstalleerd. Het begin van een nieuwe bestuurs periode betekent een frisse start na een roerige periode waarin de verkiezingen centraal ston den. De raad krijgt een aantal belang rijke besluiten voor de kiezen. In de komende periode wordt maar liefst voor anderhalf mil jard euro geïnvesteerd in de kust. De raad buigt zich over projecten als de facelift voor Cadzand, Sluis aan Zee en het project Waterdunen. Voor veel mensen is de grote vraag hoe de nieuwe gemeente raad gaat functioneren. „Ik vind het persoonlijk belangrijk dat er duidelijkheid is voor de burgers en ondernemers", zegt Ingrid Bonneveld-van Liére van strand paviljoen Caricole in Cadzand. „Soms worden dingen op de lan ge baan geschoven en veel pro jecten doen er decennia over om gerealiseerd te worden. Aanvra gen zijn soms maanden in behan deling. Dat ligt niet altijd aan de wethouders en de gemeente raad, maar kan wellicht door sturing hier en daar worden ver beterd. Ik hoop dat we snel we ten waar we aan toe zijn en dat we steeds betrokken blijven bij projecten." Ook Christ Langenberg, voorzit ter van de Middenstandsvereni ging Sluis, pleit voor meer dui delijkheid. „Ik hoop dat de nieu we gemeenteraad transparanter gaat opereren. Bijvoorbeeld met bestemmingsplannen. Dat is in het verleden wel eens fout ge gaan. Ondernemers weten niet waar ze aan toe zijn. Klantvrien delijkheid en kristalhelder moe ten belangrijke begrippen van de nieuwe raad zijn." Een snel besluit over de huisves ting van de WV Zeeuws-Vlaan deren is de grote wens van direc teur Nynke van der Ploeg. „De situatie in Terneuzen wordt zo langzamerhand onhoudbaar. We struikelen over de dozen. We zijn bezig met nieuwepr0ja ten maar kunnen vanwege'i krappe huisvesting geen e|t[I personeel aannemen. Ons huidi ge kantoor is bedoeld voor mensen, maar we zitten er w zeven." De verhuizing van de VVV vac Terneuzen naar Oostburg stond vorig jaar op de rol. De gemeen teraad werd het echter niet eer over de operatie en besloot de kwestie over de verkiezinscr. heen te tillen. Van der Ploeg hoopt ook dat de gemeente Sluis en de VVV bete- re afspraken kunnen maken over eikaars taken. Zo doet de gemeente volgens Van der Ploeg nogal eens aan promotie terwijl dat eigenlijk een taak is van de VVV. „Ik hoop dat we met de ge meente goede onderlinge taakaf spraken kunnen maken. He! gaat erom welke positie de ge meente en de WV innemen ic het toeristisch veld. Dat het hel der is waarop je elkaar kunt aan spreken. Het zou me heel wat waard zijn dat te verbeteren." Rinco de Koeijer, voorzitter van Agrarisch West-Zeeuws-Vlaan- deren, hoopt dat de nieuwe Ge meenteraad oog blijft houden voor het belang van de land bouw. „De goede wil is er. Ik hoop dat het zo blijft. Mochtea projecten aan de kust doorgaan dan hoop ik wel dat de land bouw tijd krijgt daarop in te spe len. Het moet niet te snel gaan." KLOOSTERZANDE - Show band Kloortje uit Kloosterzan- de houdt in het weekeinde van 25 en 26 maart de jaarlijkse gro te rommelmarkt. Met deze activiteit sprokkelt de muziekgroep geld bijeen voo: haar activiteiten. De leden gaar zaterdag 18 maart vanaf 91 uur met twee vrachtwagens op pad om spulletjes op te halen ic Walsoorden en Kloosterzande Zelf aanleveren kan ook, bij hel clubgebouw aan de Em- mastraat. De rommelmarkt be gint 25 maart om 10.00 uur. door Gino van den Broecke SINT JANSTEEN - Bewoners van de Roskamstraat in Sint Jansteen zijn absoluut niet te spreken over het plan van de ge meente Hulst om de weg af te sluiten voor auto's en vrachtwa gens. De Hulster verkeerswethouder E. de Deckere vindt dat de krui sing van de Roskamstraat met de Rijksweg te gevaarlijk is. Vol gens hem zouden ook bewoners van de straat aandringen op slui ting van de drukke kruising. Een aantal bewoners zegt zich echter helemaal niet te kunnen vinden in de woorden van de wethouder. „Er wordt te hard gereden. Dat is het probleem. Dat is een heel ander verhaal dan dat de kruising te druk en te gevaarlijk is", zegt Stenenaar B. Picavet. „Het afsluiten van de kruising heeft volgens mij op andere plaatsen in het dorp een grote verkeersstroom tot gevolg, en daar zit niemand op te wach ten." Picavet stelt dat er iets moet worden gedaan aan de staat van het wegdek en de snelheden waarmee auto's door de straat razen. „Dat is ons eerder een doorn in het oog. Als de gemeen te dat probleem aanpakt, kan ik me daar beter in vinden, maar afsluiting zorgt alleen voor meer ongemak en ergernis." De Deckere wil met het afslui ten van de straat ook voorko men dat het asfalt door de stroom auto's en zware vracht wagens kapot wordt gereden. De Roskamstraat is onlangs ge asfalteerd. „Schandalig!", zegt bewoner J. Delforge. „Er zijn slechts gedeeltelijk stukken van nieuw asfalt voorzien. De weg is te lelijk voor woorden. Ze kun nen er beter voor zorgen dat er langs de rand van de weg een voetg'angersstrook wordt aange legd. Wandelaars moeten nu door het gras of over de rijbaan lopen. En dat is gevaarlijk, want ze rijden hier als gekken." Andere bewoners sluiten zich aan bij Delforge. Gesprek Het is nog afwachten of het daadwerkelijk tot een afsluiting van de kruising komt. De Deck ere wil die beslissing pas nemen als ook de bewoners en de dorps raad van Sint Jansteen zijn voor nemen steunen. Daarom wil De Deckere eerst nog een gesprek met de omwonenden en de dorpsraad. Voorzitter R. Mer- ckx van de dorpsraad heeft eer der al laten weten weinig heil te zien in het afsluiten van de krui sing voor gemotoriseerd verkeer omdat de kruising in zijn ogen niet zo gevaarlijk is. Of en wan neer het gesprek op de agenda komt, moet nog worden bezien. De coalitiebesprekingen zijn in volle gang en het is nog niet be kend wie de post van verkeers wethouder gaat bekleden. De leden van toneelvereniging De Hoekse Rakkers repeteren voor hun voorstelling Edelweiss. foto Wim Kooyman door Marjon Sarneel HOEK - Het publiek van toneel vereniging De Hoekse Rakkers krijgt een avond vol debutanten voorgeschoteld. Vier jonge vrou wen hebben zich aangemeld om dit seizoen mee te spelen. Sa men met de vaste spelers bren gen zij Edelweiss van Carl Slot boom op de planken. Anouk Schelstraete, Aniek de Regt, Ilja Tollenaar en Mariëlle door Melita Lanting KERKWERVE - Er is geen spra ke van een uitzonderlijk hoog aantal kankergevallen in Kerk- werve. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Zeeland/West-Bra bant. De inwoners van het dorp zijn hierover gisteravond geïnfor meerd tijdens een besloten bij eenkomst. In oktober vorig jaar ontstond grote onrust in het dorp omdat er sprake zou zijn van een uitzonderlijk hoog aan tal kankergevallen; een verho ging van 400 procent werd ge noemd. „Daarvan is niets geble ken", zegt H. Jans van de GGD. Hij heeft op verzoek van het ge meentebestuur de situatie op Schouwen-Duiveland, en in de kernen Kerkwerve, Brouwersha ven en Noordgouwe onderzocht over de afgelopen vijftien jaar. Weliswaar blijkt dat in Kerk werve meer vrouwen kanker kre gen. dan - statistisch gezien - ge bruikelijk zou zijn, maar dit aan tal is vrij klein. Negen extra ge vallen gedurende die vijftien jaar. „Deze lichte verhoging is wel aanleiding om de situatie in de gaten te houden. Wij gaan over vijf jaar nieuw onderzoek doen", zegt Jans. Dees zijn de kersverse actrices. Woordvoerder van de club, Jac ques de Buck speelt voor het der de seizoen mee. Hij vermoedt dat de nieuwe aanwas het mee doen in een avondvullend stuk niet helemaal goed heeft inge schat. Er wordt meer tijd en in zet van hen verwacht, dan ze vooraf hadden voorzien. Maai er zijn geen spelbrekers. Het stuk speelt zich af in een Oostenrijks berghotel waar on der anderen een toneelschrijver, een geflipte vogelkenner en een wandelclub binnenkomen. De regie van Edelweiss is eveneens in handen van een debutante: Nelleke Verbrugge. „De Hoekse Rakkers zaten omhoog en vroegen of ik wilde regisseren. Eigenlijk heb ik mijn leven lang al iets met toneel, dus het was mijn kans. Vroeger heb ik eens geprobeerd om mijn eigen toneelclub op te richten, maar we kwamen niet verder dan twee leden. Maar-regisseren is best moeilijk. De spelers hebben zelf nagedacht over de invulling- van hun rol en dan moet ik mijn ideeën zien te verkopen. Dat is wel eens lastig. Dit seizoen heb ben we vooral aan elkaar moe ten wennen. Als de vereniging mij volgend jaar opnieuw vraagt, wil ik vooral meer in spraak in het stuk. Er moeten to neelstukken bestaan die het Hoekse toneelpubliek kan waar deren en die mij wat meer aan spreken dan Hotel Edelweiss." De komedie Edelweiss van de Hoekse Rakkers is vrijdag 17 maart en zaterdag 18 maart te zien in het Dorpshuis in Hoek en 25 maart in de Drie Gehughten in Spui. Aanvang telkens 20.00 uur. Wat is mijn wereld wazig wat wordt mijn wereld klein ik kan mij niet herinneren wie jullie allemaal zijn. Soms zie ik iets bekends of voel ik wat vertrouwds en is het weer heel even net als vanouds. Toch nog onverwacht en omringd door goede zor gen, is van ons heengegaan op haar 85 ste verjaardag onze lieve zus, schoonzus en tante Georgette Mathildis Maria Serrarens weduwe van Achillus Augustinus Theophilus Verschoore Middelburg; G. Serrarens t I. Serrarens-Mattheeuws Kloosterzande: M. van der Zanden-Serrarens A. van der Zanden Middelburg: L. de Kam-Serrarens A. de Kam Familie Serrarens Familie Verschoore Neven en nichten IJzendijke, 11 maart 2006 Correspondentieadres: R.H. van der Zanden Schorrenkruidlaan'6,.4553 BX Philippine De plechtige uitvaartdienst, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op vrijdag 17 maart om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te IJzendijke, waarna de begra- fenis volgt op het r.-k. kerkhof aldaar. Er is gelegenheid de familie te condoleren na de be grafenis in restaurant Mauritshof, Mauritsweg 5 le IJzendijke. Samenkomst voor de familie in de kerk. Wilt u, indien u geen kennisgeving hebt ontvangen deze aankondiging als zodanig beschouwen. Heden overleed onze beste zwager en oom Pieter Jeras weduwnaar van Jannie Jeras-Janse Nieuw en St. loosland: G. Janse en M. Janse-Pleijte Amemuiden: W. Janse en G. Janse-Marteijn Nieuw en St. Joosland: J. Janse t en T. Janse-Vinke Haarlem: P. lanse en M. lanse-Griffioen neven en nichten Heeft u een idee om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten? Kijk dan op: www.zorg-voor-een-goed-ldee.n Zoals een Boot heel langzaam aan de horizon verdwijnt zo heBBen wij de laatste jaren stap voor stap afscheid van je moeten nemen wat Blijft zijn 'herinneringen Toch nog onverwacht en ommigcf door goede, zorgen is van ons heengegaan, in de leeftijd van 88 jaar, mijn innig geliefde man, onzevader, schoonvader en grootvader George Constantinus Serrarens Middelburg: Irène Serraretts-Mattheeuws Ron Senarens Vafentina Serrarens-Janssens Virginie Middelburg, 7 maar12006 Veipleeghuis 't Gasthuis Correspondentieadres Anneniaans Scftuitvfot S, 4331 NT Middelburg De wens van George was om in besloten kring begraven te worden. Niemand staat stil bij het woord "samen maar het is een groot gemis als "samen uil je leven verdwenen is. Hierbij geven wij u kennis dat na een kortstondig ziekbed is overleden Cornelia Frederika Sterzenbach-Schrier ~Cor'~ sinds 16 april 1986 weduwe van Leonardus Petrus Sterzenbach in de leeftijd van 92 jaar. Uit aller naam: Riet en Joep Christis-van Acker Vlissingen, 12 maart 2006 Coosje Buskenstraat 224 Correspondentieadres: Boulevard Banken 392 4382 AC Vlissingen Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen op vrijdag 17 maart van 10.15 tot 10.45 uur in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen, De Uitvaartdienst wordt aansluitend gehouden om I 1.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk, Singel te Vlissingen. Aansluitend zal omstreeks 12.30 uur de bijzetting plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Vlis singen. Na de bijzetting is er een samenzijn in het rouwcen trum Overtoom-Groen. Geen bezoek aan huis. Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het over lijden van T ruus de Koeijer-Florussen moeder van onze le elftal-leider en in het verleden jarenlang vrijwilligster bij onze vereniging. Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit grote verlies. Bestuur V.V. Zaamslag Dankbetuiging In plaats van kaarten Voor de vele blijken van medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, aan ons betoond na het overlijden van onze lieve moeder en oma Janna Cornelia Zuidweg-de Jonge betuigen wij u onze oprechte dank. Kinderen en kleinkinderen Krabbendijke, maart 2006 ONLINE PUBLIEK VERKOPING - O te houden in opdracht van de directie, wegens sluiting van de afdeling metaalbewerking van Albert Plesmanweg 1 - 4462 GC GOES («Jl De Poel 1) Online zal verkocht worden o.a.: BINNENRONDSLIJPMACHINE WMW S116/ AS/NX 500, binnen 0 20-400 mm, centerhoogte over tafel 355 mm, over vloer 1210 mm; PRECISIEVLAKSLIJPMA- CHINE "Kent" KGS 410 AH, werkoppervlak tafel 1060x 410 mm, max. 1100x420 mm, steen-0 305x38,1x127 mm; UNIV. RONDSLIJPMACHINE "TOS- Hostivar" 24DP2-1000, langsbeweging 1070 mm, centerhoogte 150 mm, steen-0 350x50x127 mm; kómsteen slijpmachine "Sian"; 2 CENTERDRAAIBANKEN "Victor", cap. 0 600x 2000 mm en "Gallicop" GP/KD, cap. 0 415x750 mm; cen- termetaalopspuitbank; VERT./HORIZ. FREESMACHINE "Dah-Lih" DL-GH 950, 2x ISO 40, x-y-z 950x350x450 mm; verdeelapparaat; verdeeltafel; bandzaagmachine "Bauer" G.260, zaagcap. 3660x25x0.9 mm; MEETGEREEDSCHAPPEN w.o. Mitutoyo en "Fine Crafts" micrometers, schuifmaten, groefmeters etc.; MACHINEGEREEDSCHAPPEN w.o. opspanplaten, klemmen, tap-/kotterkoppen; partij div. draaibeitels, boren, frezen, slijpstenen, 0 65-610 mm etc.; slijpsteenbalanceerapparaat; 3 (support)slijpmachines; kolomboormachine; spiebaan- steekmachine; onderdelenreiniger; straalcabinet "Normfinish"; lastransformator; bedrijfsstofzuiger; ijzerwerk; stellingen etc.; VORKHEFTRUCK "Hyster" H40F, 2000 kg x 3500 mm, LPG; 4-k garagehefbrug "Koni" ALH, cap. 3500 kg; 2 mobiele werkplaats-/portaalkranen, cap. 1000/600 kg; MOTORFIETS RACER (Superbike) "Ducati" Desmo- quattro 748S (1996); BIEDEN UITSLUITEND VIA INTERNET Sluitingsdatum: donderdag 23 maart 2006 om 16.00 uur BEZICHTIGING: woensdag 22 maart 2006 van 10.00 tot 16.00 uur www.troostwijkauctions.com DOLFIJNEN IN DE NOORDZEE?! Ja, dolfijnen komen voor in onze Noordzee. Stichting De Noordzee staat voor een gezonde en schone zee. Steun ons werk en help mee om vaker dolfijnen in de Noord zee te zien. i CBF Word donateur via www.noordzee.nl of stort een gift op giro 3666563. *5. f A Het Astma Fonds zoekt voor de nationale collecte in mei M/V die in huri eigen buurt langs de deuren willen gaan. Het is een leuke manier om anderen te ontmoeten. En met uw hulp kunnen wij meer doen voor mensen met astma en C0PD (chronische bronchitis en longemfyseem). Interesse? Bel: 0800-2345777 of meld u aan op www.collecte.astmafonds.nl Dank u wel! Lucht Voor Het Leven Word computer- maatje van Els. Ze zit in een rolstoel en computert graag. Goed verzorgd door haar digibete man zoekt ze iemand om tips en trucs mee uit te wisselen. Iets voor jou? Kijk op www.handjehelpen.nl. voor een gezonde nachtrust. Lekker slapen met melatonins én magnesium Bevordert een natuurlijke en gezonde slaap Helpt bij jet-lagen ploegendiensten Heeft een gunstige invloed op de slaapfunctie verpakking Melatomatine voor 30 nachten lekker slaperi AANBIEDING VAN DE WEEK 1 verpakking Melatomatine Forte® (60st.) van €^K95 VOOr 13,95 2 verpakkingen VOOF 25, Uw voordeel 10,90 Als u uw natuurlijke slaapritme wiltonder- steunen, kunt u Melatomatine proberen. Melatomatine Forte bevordert de slaapbe- reidheid en geeft u extra steun voor een goede nachtrust. Melatomatine Forte bevat een goede dosering melatonine en magnesium. Melatonine is een lichaams eigen stof die een natuurlijke en gezonde slaap bevordert. Naarmate we ouder worden, maakt ons lichaam minder mela tonine aan. Dit kunt u aanvullen met Melatomatine Forte. Het ingrediënt magnesium heeft een ontspannende invloed en helpt de gezondheid te behouden. Voor meer informatie kijk op www.melatomatine.nl De kortingsbon kunt u inleveren bij: Hulst: Drogisterij Bleijenbergh, Overdamstraat 3 - 5 Oostburg: Innatura Gezondheidswinkels, Brouwerijstraat 1 Terneuzen: Innatura Gezondheidswinkels, Havenstraat 26 (Steenen Beer) Axel: DA Drogisterij Doolaege, Szydlowskiplein 12 Sluis: Drogisterij vd Linde, Grote Markt 8 Koewacht: Drogisterij Bleijenbergh, Nieuwstraat 55 Sas van Gent: Drogisterij de Kaai, Westkade 77-78

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 38