PZC Foute hakselaar vernielt bosjes Nieuw West kan bijna geen kant op PZC Weer drie medailles voor Branko open DELSCHER Dagen Zoons klagen moeder en hardhandige ex-stiefvader aan 13 Omwonenden uiten kritiek Auto gestolen Kluis gestolen en opengebroken Nieuwe kans voor kaartspel Hoornbeek College in de prijzen Draadloos internet voor patiënt Boos om Brouwersdamconcert agenda dinsdag 14 maart 2006 Verstraeten TERNEUZEN - Het plantsoen bij de Guido Gezellestraat en Oudelandseweg in Terneuzen is deels vernield door een fout van een groenbedrijf. Dat zette zater dag een machine in om takkenaf- val Ie versnipperen, maar het ap paraat hapte meteen ook alle on derbegroeiing weg. Nadat omwonenden tevergeefs protesteerden tegen de rigoureu- hakselwoede, schakelden ze i de politie de gemeente in. „.e kwam kijken en legde het ï'êrk stil. Inmiddels was al een deel van het plantsoen vernield, schade zal worden verhaald de aannemer, die ervoor moet zorgen dat er nieuw groen wordt aangeplant. de jaarwisseling protes- ;n bewoners ook al tegen (het met grof geweld rooien van zon 120 kaprijpe 'populieren. ...u ns de bewoners werd bij diekap-operatie de overige be planting evenmin ontzien. Volgens woordvoerder D. Tim- uiers van de gemeente Terneu- was er zaterdag sprake van communicatiestoornis tus- de aannemer en een onder aannemer die aan de slag ging de takken op te ruimen. „Er werd een verkeerde machine ge bruikt, waardoor niet alleen de takken werden versnipperd, ook het plantsoen", weet Timmers. „Dat het plantsoen verdwijnen was niet de be- Bezorgklachten: 0800-0231 231 op maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC TERNEUZEN Tel: 0115-645769 Fax:0115-645742 E-mail: redtern@ pzc.nl. René Hoonhorst (chef) Wout Bareman Raymond de Frel René van Stee Frits Bakker (sport) Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB HULST Tel: (0114)372776 Fax: (0114)372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer CENTRALE REDACTIE Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl 'NTERNET Www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl doeling. Er wordt nieuw groen aangeplant, maar het nadeel is dat het toch weer een paar jaar duurt voordat het flink gegroeid is." Bewoner T. van den Bergen vraagt zich af waarom de ge meente geen uitvoerder stuurde om toezicht te houden op het om hakken van de populieren en het opruimen van de takken. „Controle is niet aanwezig. Maar de bomen en onderbebos sing zijn wel platgewalst en be schadigd." Van den Bergen zegt regelmatig contact te hebben ge had met de gemeente en wethou der P. Hamelink. „Helaas zon derresultaat." „We hebben binnenkort een af spraak met de heer Van den Ber gen", reageert wethouder Hame link. „Om uit te leggen wat we daar precies gedaan hebben en wat we wilden doen. Het is wel zo dat je op gezette tijden flink moet snoeien in groenaanplant. Dat lijkt dan bij de eerste aan blik vaak een enorme kaalslag. Maar de bedoeling is dat de kwa liteit van het groen de komende jaren juist beter wordt." door Wendy van den Hurk MIDDELBURG - Afrekenen met het verleden: drie jongens uit Terneuzen willen dat hun moeder en ex-stiefvader worden gestraft voor jarenlange mishan deling. Die ontkennen en vinden dat de jongens hulp nodig heb ben. Daar dacht de reclassering heel anders over. De rechtbank wacht nog even met oordelen. „In het begin was het heel leuk met onze stiefvader", las rechter R. Reinarz gisteren voor in de rechtbank van Middelburg. „La ter liep het uit de hand." Een 39-jarige vrouw uit Terneu zen en haar 41-jarige ex uit die zelfde stad hoorden wat hun jongste (ex-stief)zoon had ver teld tegen de reclassering. Hij zou thuis tussen februari 1998 en februari 2004 regelmatig zijn geslagen, soms met een honkbal knuppel. En altijd een moeder die toekeek en niets deed. Ook de middelste zoon zag regelma tig de vuist van stiefvader van dichtbij. „Hij sloeg waar hij slaan kon", vervolgde de rechter haar voorlezen. „Hij trapte ons in het gezicht en gooide me een keer tegen het plafond, waar door ik op de grond viel." Ook de oudste kwam met een vernie tigend oordeel over de manier waarop hij werd opgevoed. „Wat ze zeggen, gaat over mijn eerste, man, him echte vader", zei de Terneuzense moeder. „Hij heeft ze mishandeld. Wij niet. Streng waren we wel, maar we wilden gewoon regels omdat het pubers waren." Geknepen in de armen werd er wel eens en de ex-stiefvader gaf toe de middel ste wel eens tegen een muur te hebben geduwd. „Maar met hem hadden we problemen. Hij heeft adhd." Volgens de moeder is haar mid delste zoon gewoon boos omdat ze hem het huis heeft uitgezet. Hij zou via de rechter proberen wraak te nemen door zijn broers mee te slepen. „Maar die laten zich' toch niet zomaar beïnvloe den door zo'n jongen?", vroeg de rechter zich af. „En over het be grip mishandeling komt u wat ldconiek over. U zegt wel dat u hulp wilt zoeken voor uw zoons, maar u bent zelf ook niet gemoti veerd voor begeleiding van de re classering." De advocaat van het inmiddels gescheiden stel zei dat 'er nog veel meer speelt'. Officier van justitie R. Ramme- loo wil de zaak aanhouden om de zoons nog eens te horen. (Advertentie) Digitale telefonie.. DOE MEE, maar wel via de eerste, voordeligste en Zeeuwse telecom provider DSP! http://voip.dsp-nl.com .TERNEUZEN - De eigenaar van een Mercedes heeft het le lijk moeten bekopen dat hij zon- vond zijn auto niet op slot had gezet, terwijl hij even was uitgestapt om een pand aan de Nijverheidsstraat in Terneuzen binnen te gaan. Toen hij terug kwam bleken dieven er met zijn wagen vandoor te zijn gegaan. TERNEUZEN - Bij een inbraak een bedrijf aan de mr. F.J. armanweg in Terneuzen is af gelopen weekend een kluis gesto len. De kluis werd later openge broken teruggevonden in de om geving. Wat er precies in zat heeft de politie niet bekend ge maakt. Uit het bedrijf werd ook wat klein geld meegenomen. Branko Puskaric toont zijn drie medailles in de drukkerij van Arduin. door Wendy de Jong VLISSINGEN - Branko Puskaric heeft in zijn loopbaan al heel wat prijzen in de wacht gesleept. Zijn kamer staat he lemaal vol met prijzen. „Hoeveel bekers heb ik?", vraagt Branko aan zijn moe der. „Een stuk of honderd." Puskaric (25) sleepte zondag tijdens de Vlaamse tafeltenniskampioenschappen voor gehandicapten weer drie medailles in de wacht. De Vlissinger werd eerste in zijn eigen klasse met enkel- en dub belspel en in de open klasse eindigde hij op de derde plaats. Hij is zowel geeste lijk als lichamelijk gehandicapt en hij is één van weinigen in Zeeland die de sport beoefent. Branko is aan de rechterkant van zijn lichaam verlamd, maar hij kan nog rede lijk goed lopen. Zijn batje houdt hij vast met zijn linkerhand en ook het bal letje gooit hij op met links. In zijn jonge jaren heeft Branko gevoet bald, maar toen hij een jaar of tien was, ontdekte hij tafeltennis. „Voetballen doe je met een groep. Ik vind tafeltennis leuker omdat je dat zelf moet doen en omdat ik nu overal kom. Drukkerij Branko werkt vijf dagen per week bij de drukkerij van Arduin in Vlissingen. Daarnaast traint hij twee avonden en hij speelt één keer per week competitie. Branko is lid van een tafeltennisvereni ging in Vlissingen en hij is lid van een vereniging voor minder validen in Sint- Niklaas.In België is de uitdaging voor Branko groter dan in Nederland, omdat hij het daar ook.mag opnemen tegen kandidaten uit de hogere klassen. In Nederland kom je terecht in een be paalde klasse en daar kom je vervolgens niet meer uit. In België kun je, zolang je wint, klimmen naar hogere klassen. Ter voorbereiding ging Branko za terdagavond extra vroeg naar bed en liét zijn biertje staan. „Pas na de wed strijd heb ik weer een biertje gedron ken." Zondagochtend vroeg vertrok Branko samen met zijn broer en schoonzus rich ting Sint Niklaas in België voor de Vlaamse kampioenschappen. Hij speel- foto Lex de Meester de zeventien wedstrijden, waarvan hij er maar één verloor. Tijdens de open klasse moest hij het op nemen tegen een kampioene van de Pa ralympics. Dat was zwaar. Plij had van tevoren dan ook niet verwacht dat hij van haar zou winnen. Branko: „Zij zei steeds dat ik het goed deed en na de wedstrijd zei ze dat ik goed had ge speeld." Feest Veel tijd om feest te vieren was er niet. De medailles werden pas om half tien 's avonds uitgereikt en hij moest nog naar huis. Al met al was hij dan ook pas om twaalf uur thuis. Op 21 mei doet Branko mee aan de Bel gische kampioenschappen en in juni vin den de Nederlandse kampioenschappen plaats. Ook daar zal hij proberen om een medaille in de wacht te slepen. De PvdA in de gemeente Sluis streeft naar een coali tie met de tweede en derde partij van West- Zeeuws- Vlaanderen: Dorpsbelangen Toerisme en Nieuw West. Dat is nobel, maar of liet realistisch is? Als het lukt, heeft Nieuw West haar kie zers in elk geval heel wat uit te leggen. door Raymond de Frel SLUIS - De sociaaldemocraten en de twee lokale partijen in Sluis scoorden tijdens de ge meenteraadsverkiezingen vier raadszetels, maar de PvdA voert de coalitie-onderhandelingen, omdat ze de meeste stemmen kreeg. Voormannen Leen Wille en Ro bert Evers maakten de vijf ande re partijen zaterdag hun insteek duidelijk: recht doen aan de ver kiezingsuitslag. Oftewel; de grootste partijen moeten rege ren. Wille en Evers beseffen ech ter ook dat dit makkelijker ge zegd is dan gedaan. In de onder handelingen met D&T worden niet al te veel problemen ver wacht, maar Nieuw West... da's andere koek. De partijprogram ma's van de PvdA en Nieuw West laten nogal wat verschil len zien, al is het gros volgens Wille te overkomen. De gemeen tehuiskwestie is echter van een andere orde. De PvdA en D&T zijn al vanaf dag één voorstan der van een grootscheepse ver bouwing van het Oostburgse raadhuis (kosten 7,5 miljoen eu ro). Nieuw West vindt dat het met zeker drie miljoen euro min der kan. Na een jarenlange soap zei een meerderheid van de raad 'ja' te gen het gemeentehuisplan, maar met dat besluit was de kous nog lang niet af. In de aanloop naar de verkiezingen was de kwestie een hoofdlijn in een andere Slui- se dramaserie, waarin CDA-wet- houders Leen Kamphuis en Rein Leentfaar de hoofdrollen vertolkten. Beiden dienen nu hun laatste dagen als wethouder uit. Ook na de verkiezingen speelt het nieuwe gemeentehuis een cruciale rol. Leen Wille heeft een plan om het verschil in op vatting tussen zijn partij, D&T en Nieuw West de kop in te drukken. Maar wat er ook ge beurt, Nieuw West zal water bij de wijn moeten doen. Lijsttrek ker Adri Rosendaal twijfelt daar over. Want eerst roepen dat een rigoureus verbouwd ge meentehuis onnodig is en er ver volgens zelf als wethouder in gaan zitten? Het zou wel erg on geloofwaardig zijn. Rosendaal en consorten worste- analyse len dus met de gemeentehuis- plannen, maar zien anderzijds hun verkiezingsoverwinning toch graag uitbetaald in een wet houderszetel. En dus waar schuwde hij Wille en D&T-voor- vrouw Carien Bolijn na de eer ste besprekingen al een beetje voor een scenario dat zich in Goes, Noord-Beveland en Borse- le afspeelde: een college zonder PvdA. Nieuw West sluit name lijk ook de kleintjes (CDA, Ge meentebelangen en WD) nog niet uit. Een combinatie met die drie partijen levert elf van de ne gentien zetels op. Nieuw West is in dat geval zeker van één schrikbeeld verlost: de tandem Wille-Bolijn. Rosendaal ver wacht dat die twee zó goed door één deur kunnen, dat Nieuw West wel eens als reservewiel in de kattenbak van de collegewa gen kan belanden. Een dagelijks bestuur met de drie kleintjes zou dus helemaal niet zo gek zijn, omdat Nieuw West dan de boventoon voert. Bovendien flirtte Nieuw West tijdens de raadhuistwist in een gelegenheidscoalitie ook al even met het CDA en de toen nog samenwerkende fractie van WD en Gemeentebelangen. Tot dikke verkering kwam het niet, maar een sympathiek knipoog je? Dat kan er ook nu nog best vanaf. Want de kleintjes kunnen nog weieens heel belangrijk worden, riep Rosendaal eergiste ren. Toch is een college zonder PvdA of D&T haast ondenkbaar. In het partijprogramma van Nieuw West staat immers dat de gemeente Sluis maximaal door drie wethouders moet worden bestuurd. Een samenwerking met WD, Gemeentebelangen en CDA zou resulteren in vier wet- DEN HAAG - De kans dat G. Korsuize uit Biezelinge als nog toestemming krijgt voor het organiseren van een lan delijk kansspel om geld, is flink gegroeid, bleek gisteren tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Korsuize probeert al jaren een vergunning voor zijn Kor- pa Kaartspel te krijgen. Het kaartspel is vooral bedoeld voor sportverenigingen die met verkoop van het kansspel him kas kunnen aanvullen. Korsuize kreeg van het minis terie van Justitie, dat geen nieuwe kansspelen wilde, keer op keer nul op het rekest. De Biezelinger kreeg weer hoop na onder meer de start van het spel Dayzers van de Staats loterij. Volgens Korsuize is Dayzers een nieuw kansspel en om die reden moet zijn kaartspel ook een kans krijgen. Echter: Justitie wees zijn recente verzoek weer af met het argument dat het beleid sinds 1993 niet is veranderd. Het ministerie weigerde op de nieuwe argumenten van Korsui ze in te gaan. En dat lijkt het ministerie nu op te breken. De Raad van State zette kantekeningen bij het laatste wei- geringsbesluit van Justitie. De woordvoerders van Justi tie konden niet ontkennen dat er de afgelopen jaren flink wat kansspelen zijn bijgekomen. Uitspraak volgt over en kele weken. GOES - Tien tweedejaars economiestudenten van het Hoornbeeck College Goes hebben de. tweede plaats vero verd op de Nationale Marktdag van de stichting Jong On dernemen met hun kindveilige deurkruk, SafetyKlick. Elk jaar organiseert de stichting Jong Ondernemen een competitie voor mbo- ën hbo-studenten met als inzet: wie brengt het beste nieuwe product op de markt. Onderdeel van de competitie is de Nationale Marktdag waar 150 teams hun product presenteren aan het winkelend pu bliek in winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht. De studenten van het Hoornbeeck College hebben een kind- veilige deurkruk ontwikkeld, die alleen geopend kan wor den door het indrukken van een knop met veersysteem. VLISSINGEN - Patiënten van de kinderafdeling van Zie kenhuis Walcheren in Vlissingen kunnen vanaf morgen contact houden met familie en vrienden via internet. Het Vlissingse ziekenhuis is het eerste in Zeeland dat draad loos internet voor patiënten introduceert. De Rotary Club Middelburg heeft geld ingezameld voor het systeem. ZEERIKZEE - Het bestuur van de Brouwse Dag is woe dend dat het dagelijks gemeentebestuur van Schou- wen-Duiveland vergunning heeft verleend voor een groot scheeps popconcert aan de Brouwersdam op zaterdag 8 juli, waar onder meer Blof zal optreden. Volgens voorzit ter J. van de Werve druist dat volledig in tegen de bepalin gen in het gloednieuwe Evenementenbeleid. De Brouwse Dag wordt al tientallen jaren op de tweede zaterdag in juli gehouden. Dit jaar valt dat dus gelijk met het ge plande concert aan de Brouwersdam. Van de Werve vreest daar grote nadelen van. Het steekt de organisatie van de Brouwse Dag vooral dat de gemeente hierover met haar geen enkel overleg heeft gevoerd. De bestuursleden uitten hun boosheid gisteravond tijdens een informatiebij eenkomst over het nieuwe Evenementenbeleid. STREEKACTIVITEITEN AXEL - Gregoriuscentrum, 13.00 uur: Party dansen; 13.30 uur; Kaarten, biljar ten, jokeren; De Halte, 13.30 uur; Kaarten, biljarten, aerobics; 14.45 uur: Koersbal; Trefpunt, 10.00 uur: Knutselen; 13.00 uur; Kaarten, biljarten, sjoelen; CLDNGE - Malpertuus, 13.30 uur: KBO volksdansen, zingen en biljarten; Café de Troubadour, 13.30 uur: Kaar ten; GRAAUW - Gemeenschapshuis, 13.15 uur: KBO jokeren; HEIKANT - 't Heike, 14.00 uur: Oude ren zangkoor; 19.00 uur: Zangkoor; HOEK - De Lovenhoek, 9.30 uur: Biljar ten, gymnastiek; 13.30 uur: Kaarten bie den en jokeren; HULST - De Lieve, 9.00 uur: Vrij bil jarten, computeren, Engels; 10.30 uur: Volksdansen; 13.00 uur: Biljarten, com puteren; 13.30 uur: Kaarten; 19.30 uur: Stijldansen, bijeenkomst SP; KLOOSTERZANDE - WoonZorgCen- trum Antonius, 20.00 uur: Bezinningsbij eenkomst IPV; KOEWACHT - De Vlaschaard, 13.00 uur: Biljarten; 13.45 uur: Gymnastiek; 15.00 uur: Senioren koor; Kerklaan 87,19.00 uur: Creatieve bijeen komst; NIEUW - NAMEN - Café St.Cecilia, 20.00 uur: Kaarten; OSSENISSE - Hof ter Nesse, 19.30 uur: Aerobic; SAS VAN GENT - De Regenboog, 13.00 uur: Biljarten; SINT - JANSTEEN - De Warande, 13.00 uur: Biljarten; 19.00 uur: FNV be lastingservice; TERNEUZEN - De Veste, 10.30 uur: Gymnastiek; 13.30 uur: Handwerken, bil jarten; 19.30 uur: Dansen; Buurthuis de Hoeve, 9.30 uur: Yoga; 13.30 uur: Biljarten; 't Schelpenhoekje, 14;00 uur: Vrouwen hobbyclub; Dansschool Verberkmoes, 13.15 uur: ANBO dansen; VOGELWAARDE - 't Gelaag, 13.30 uur: Kaarten; WESTDORPE - Zaal Concordia,13.30 uur: KBO koersbal; IJZENDIJKE - Café Hofzicht, 19.30 uur: Bijeenkomst videoclub Zeeuws- Vlaan deren. (Advertentie) BRAND COLIJN BELLEN 0113-213720 BEVEILIGINGSBEDRIJF Lewestraat 43 Goes/Kloetinge www.coliinbv.nl Advertentie maart roert zijn staart lÉaprilletje zoet, geeft nog wel eens en witte hoed. houders, evenveel als er nu aan het roer zitten. Ook met deze va riant doet Nieuw West haar ei gen overtuiging geweld aan. Nog los van het feit dat Nieuw West dan zelf een tandem creëert; een acht man sterke op positie, aangevoerd door Wille en Bolijn. Rosendaal sluit overi gens ook een splitsing van de door hem genoemde twee-een heid niet uit. Dat draaiboek is echter onwaarschijnlijk, mede omdat Bolijn geen andere dan de reguliere weg wil bewande len. Als Nieuw West haar eigen programma niet wil tegenspre ken, kan ze weinig anders doen dan weer in de oppositiebank plaatsnemen. En de drie kleintjes? Die zouden inderdaad nog wel eens een belangrijke rol kunnen spelen. Zij wachten hon gerig af, hopend straks een lek kere worst op te pikken. In de wetenschap dat de verhoudin gen tussen Gemeentebelangen en PvdA vanwege de overstap van Jacky Boogaard pikant zijn en D&T en de WD lijnrecht te genover elkaar staan in de kwes tie Sluis aan Zee, likkebaardt het CDA ongetwijfeld het hardst. Maar... bij DELSCHER schijnt altijd de zon. U bent van harte welkom tijdens de Van zaterdag 11 maart t/m zaterdag 18 maart. Voor iedere kopende klant ligt er een heerlijke verrassing klaar! Kortom: wij maken er een modefeestje van. Grote Markt 11-13 4461 AH Goes Telefoon: 01 13 227607

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 37