PvdA, CDA en TOP/GB samen o7 r Ik heb de tandjes ook naar binnen staan W oon wagenbewoners nog niet enthousiast over Schapersweg Klant is koning In Hooge Platen 17 zeeuwse almanak Voor een prikkie Zestienjarige dronken achter stuur Moord Terwoert in tv-programma Drankrijder is rijbewijs kwijt terneuzense formateur Van Schaik verwacht drie grootste partijen in nieuw college Record-order voor bedrijf Scheldebouw postbus^)' 4460 AA Goes fejlHWdPen'-Ieeland:0te-315520; Si Vlaanderen: 0114-372770; Snaai: 02O-4562BOQ. dinsdag 14 maart 2006 Organen afstaan of niet? editie Zeeuws-vlaanderen Die Goese dame is van een leeftijd dat ze zich de naoor logse zunigheid nog levendig kan herinneren. Alle goed was schaars en vrijgevigheid vaak nog schaarser. Zelfs lucht kon in die dagen wat opbrengen. Ze weet nog wel van Walchenaren die on fortuinlijke fietsers een dub beltje rekenden voor het ge bruik van een fietspomp. Recent dacht ze heel even dat er in zestig jaar niets veran derd was. Een blouse die ze op Meliskerke kocht, bleek iets te lang in de mouwen. Het weerhield haar niet van haar voornemen tot aanschaf. Vermaken kan ze namelijk heel goed zelf. De verkoopster droeg hulp vaardig kopspeldjes aan om te zien hoeveel de Goese de manchetten thuis diende in te nemen. Ze was zeer tevreden over die assistentie. Dat werd een stuk minder zodra ze de blouse afgerekend had. Toen vroeg de verkoopster de kopspelden terug. Wel alle acht. TERNEUZEN - De politie heeft gisterochtend in Terneu- zen een jong duo uit Gent aangehouden wegens rijden on der invloed. De twee (16 en 21 jaar) trokken rond kwart voor zes de aandacht van de politie toen ze langzaam en met de alarmverlichting aan over de Guido Gezellestraat reden. Beide rechterbanden waren lek en er zat een deuk in de motorkap. Toen de politie de twee langs de kant van de weg zette, zat de zestienjarige (die dus nog geen rijbe wijs kon hebben) achter het stuur. Hij bleek te veel ge dronken te hebben. De 16-jarige Belg verklaarde dat zijn oudere maat eigenlijk de bestuurder van de auto was. Ze zouden van plek hebben geruild nadat de 21-jarige op de Guido Gezellestraat tegen een rotonde was gebotst. Ook deze Gentenaar moest vervolgens een blaastest doen, en bleek te veel gedronken te hebben. Beiden kregen een boe te van driehonderd euro opgelegd. BIGGEKËRKE - De daders van de moord op Marinus An ton Terwoert uit Biggekerke komen mogelijk uit Oost- Brabant en Noord-Limburg. De politie heeft recent infor matie gekregen die daarop wijst. De moordzaak uit 1993 komt vanavond in het programma Opsporing Verzocht. De politie heeft vijf maanden geleden de zaak Terwoert heropend om te kijken of de cold case met nieuwe technie ken alsnog kan worden opgelost. De oud-advocaat werd op zaterdag 6 maart 1993 dood gevonden in zijn woning aan de Vroonweg in Klein-Valkenisse. Hij was doodgesto ken. Volgens politiewoordvoerder J. van Mourick heeft alle aandacht rond het heropenen van de zaak, waardevolle in formatie opgeleverd. „We kregen de tip dat rond die perio de een aantal mensen uit het oosten van Brabant en het noorden van Limburg regelmatig op inbrekerspad was in West-Brabant en Zeeland. Deze mensen maakten daarbij gebruik van een Mazda-personenauto", zegt Van Mou rick. Een getuige in de zaak Terwoert heeft destijds een blauwgroene Mazda op de Vroonweg zien wegrijden in de richting van de Klaassesweg. „Deze nieuwe wending kan duiden op een uit de hand gelopen inbraak", zegt Van Mourick. De politie is altijd uitgegaan van een roof moord. Een aktetas, een kluissleutel, een gouden broche, de giropas en vermoedelijk enkele duizenden guldens zijn nooit teruggevonden. Opsporing Verzocht wordt van avond om 19.00 uur uitgezonden op Nederland 2. SLUIS - Een 31-jarige automobilist uit Brugge is in de nacht van zondag op maandag bij een alcoholcontrole op de Rondweg in Sluis betrapt op rijden onder invloed. Hij had zoveel alcohol te veel gedronken dat hij meteen zijn rijbewijs kon inleveren. door Eugène Verstraeten SAS VAN GENT - De bewoners van het woonwagencentrum aan de Tweekwartweg in Sas van Gent zijn vooralsnog niet en thousiast over verhuizing naai de Schapersweg. Een meerderheid van de Terneu- zense gemeenteraad bleek eind vorig jaar voorstander te zijn van de Schapersweg als locatie voor een nieuw woonwagencen trum. „Het is niet zo dat de woonwa genbewoners de Schapersweg meteen afwijzen", zegt wethou der A. van Waes. „Er is vooral onvrede over de gang van za ken. De bewoners vinden dat er over hun hoofden heen beslist wordt. Ze hebben het gevoel dat ze geen inspraak hebben en dat ze van her naar der worden ge stuurd." De verplaatsing van het woon wagencentrum aan de Twee kwartweg is nodig in verband met de uitbreiding van alcohol- fabriek Nedalco. Het college van burgemeesteren wethouders wees een nieuwe locatie aan de Vrijstraat aan. De plek werd na fel protest van omwonenden in de wijk Sint Albert-Noord, na acht maanden discussie, afge schoten. In een commissievergadering sprak de Terneuzense gemeente raad zich in december uit voor de Schapersweg als te onderzoe ken plaats voor een woonwagen centrum. Dat gebeurde op het moment dat de woonwagenbe woners net gewend waren aan het idee van de Vrijstraat. „Ze hadden voor zichzelf net die knop omgezet en dan is er in eens weer sprake van een ande re locatie. Ze zijn niet echt te gen de Schapersweg, maar echt enthousiast zijn ze ook niet", zegt Van Waes. Geen struikelblok De woonwagenbewoners stellen een aantal voorwaarden aan de Schapersweg. Zo willen ze dat ze beschikking krijgen over di verse nutsvoorzieningen. Op dit moment hebben ze aan de Twee kwartweg bijvoorbeeld geen gas. „Het zijn allemaal geen gro te eisen", zegt Van Waes, „dus ik denk dat die wensen geen struikelblok zullen zijn. We zijn met de mensen in gesprek en we moeten er uitkomen. Anders zijn we politiek geen knip voor onze neus waard." Van Waes stelt dat het beleid rond de verhuizing van het woonwagencentrum goed moet worden vastgelegd in de onder handelingen over een nieuw col lege. Hij verwacht dat de ge meente op korte termijn de woonwagenbewoners een voor stel kan voorleggen. Wethouder Van Schaik bena drukt dat hij zeer zorgvuldig te werk gaat. Hij volgt dezelfde werkwijze als het CDA, destijds de grootste partij, tijdens de formatie in november 2002. Standpunten van alle partijen worden serieus genomen en geen van de partijen staat bij voorbaat buitenspel. PvdA en CDA hebben opnieuw samen de absolute meerderheid: 17 van de 31 zetels. Beide partijen willen weer graag samenwerken in het college en zoeken daarnaast opnieuw verbreding in het colle- tge, Geen klachten Het CDA heeft een lichte voor keur voor de continuering van de huidige coalitie met SGP en ChristenUnie. Hoewel de PvdA geen klachten heeft over het functioneren van S GP-wethou der P. Hamelink, vindt de partij -net als WD, GroenLinks en Lijst Cees Freeke - dat TOP/ Ge meentebelangen als grootste van de overige partijen (vijf ze tels) als eerste in aanmerking komt voor deelname aan het col lege. Ook al, zegt Van Schaik, omdat SGP en ChristenUnie I ons Roctus, nestor van de Hulster gemeenteraad, neemt afscheid jnndterté Hoonhorst TERNEUZEN - Formateur C, van Schaik verwacht nog de ze week een nieuw Terneuzens college te presenteren, waarin wethouders zitten van PvdA, CDA en TOP/Gemeentebelan- gen. De PvdA-lijsttrekker praat vandaag en morgen met verte genwoordigers van CDA en TOP/Gemeentebelangen. Hij «aat er vanuit dat die gesprek ken leiden tot de vorming van een nieuw college. geen lijstverbinding zijn aange gaan, waardoor het college 19 in plaats van 22 raadsleden achter zich heeft staan. De wethouder verwacht geen speciale problemen met de TOP/ GB-fractie. Hij stelt dat die par tij op goede inhoudelijke gron den is ontstaan uit twee lokale partijen, die op democratische wijze een kieslijst samenstel den. Twee leden van die fractie (J. Baart en A. Stoffels) voerden weliswaar een specifieke voor keursactie om in de raad te ko men, maar ze weken daarmee niet af van wat kandidaten van andere partijen deden, vindt Van Schaik. Reclame „Leden van de meeste partijen maakten in eigen dorp of stad re clame voor zichzelf. Dat deden leden van het CDA en dat deden wij ook. Daar is op zich niets mis mee, want de Kieswet is een poosje terug juist aangepast om het stemmen op personen te be lonen. Een kwart van de kiesde ler is genoeg om met voorkeur stemmen in de raad te komen. Bij TOP/Gemeentebelangen haalden veel kandidaten stem men binnen. De fractie vormt echter een eenheid en geniet rui me steun bij de kiezer", doceert de formateur. Van Schaik stelt vandaag en eventueel morgen mogelijke me ningsverschillen aan de orde bij CDA en TOP/ Gemeentebelan gen. Hij wil eventuele breekpun ten bij voorbaat oplossen. Als dat lukt - 'en daar ga ik vanuit' - wil hij samen met de college partners onderzoeken welke pro grammapunten van alle partijen in een college-akkoord kunnen worden opgenomen. Van Schaik wil vóór er een akkoord is niet op de samenstelling van het col lege vooruitlopen. Maar hij ontkent niet dat het logisch is dat hij zelf en C. Liefting (bei den PvdA), A. van Waes en J. Bos (beiden CDA) en F. van Hulle (TOP/Gemeentebelangen) de wethouders in het nieuwe Terneuzense college zijn. MIDDELBURG - Het Middel burgs bedrijf Scheldebouw beeft een record-order in de wacht gesleept: de bouw van ge vels voor het Royal London Hos pital, het grootste ziekenhuis in liet Verenigd Koninkrijk. Met de gevelbouw is 54 miljoen euro gemoeid. Het is de grootste klus uit de geschiedenis van Scheldebouw. De gevels worden ontworpen en geproduceerd bij het bedrijf in Middelburg. Scheldebouw maakt deel uit van de internationale Perma- steelisa Group. Het bedrijf kreeg de opdracht van een con sortium dat speciaal voor de bouw van het ziekenhuis werd opgericht. Scheldebouw heeft in Engeland al ervaring met dit soort projecten. Momenteel pro duceert het bedrijf gevels voor het Manchester Joint Hospital (eenopdracht van 20 miljoen eu ro) en het St. James Hospital in keds (15 miljoen euro). De bouw van Hooge Platen ligt op schema. Achter de schermen zijn medewerkers druk bezig om de verhuizing vlekkeloos te laten verlopen. foto Camile Schelstraete door Frank van Cooten BRESKENS - Alle 91 bewoners van verzorgingshuis Ter Schel de in Breskens verhuizen in ok tober naar Hooge Platen, het nieuwe centrum voor wonen, welzijn en zorg in het vissers dorp. Dertien werkgroepen zijn achter de schermen bezig om de verhuisoperatie vlekkeloos te la ten verlopen. Directeur Henk Masclee van de Stichting Woonzorg West- Zeeuws-Vlaanderen plakt be wust geen etiketje op de nieuw bouw. „Ik spreek liever niet over woonzorgcentrum of iets dergelijks. Hooge Platen moet een begrip worden." Hooge Platen bevat in totaal honderddertig wooneeenheden. Een verpleeghuis met twintig verpleeghuiskamers, een 'Ter Schelde nieuwe stijl' met 31 plaatsen voor ouderen die de bescherming van een verzor gingshuis oude stijl koesteren, en 69 huurappartementen. De bewoners van deze apparte menten kopen zorg zelf in. Dat hoeft niet per definitie bij de Stichting Woonzorg te zijn. Be woners die bijvoorbeeld nu thuis een medewerkster van Thuiszorg over de vloer krijgen, mogen deze medewerkster als het ware meenemen naar Hooge Platen. Greet de Metsenaere, locatiema nager van Ter Schelde, beseft dat de verhuizing ingrijpend is voor de bewoners. „Ze worden dan ook intensief begeleid. Om de veertien dagen hebben we spreekuur. Daar wordt druk ge bruik van gemaakt." Vertrouwd Hooge Platen heeft ook gevol gen voor de werkwijze van de medewerkers. Klantvriendelijk heid wordt belangrijker, omdat bewoners een belangrijke stem hebben. „In mei of juni gaan we in Ter Schelde al op deze ma nier aan de slag, om medewer kers vertrouwd te maken met de nieuwe situatie", zegt De Metse naere. De bouw van Plooge Platen aan de Westlandstraat is nu over de helft. Alles loopt naar wens en op schema. De zorgboulevard op de begane grond (met onder meer een bankinstelling, prak tijkruimte voor fysiotherapie, de groepspraktijk van de huis artsen, een apotheek, een grand café, de dagbestedingsruimten voor bewoners, personeel en be zoekers en de pedicurepraktijk) is het laatst aan de beurt. De oplevering is in september. Na de opleverperiode blijft de opzichter nog drie maanden be schikbaar om bewoners te bege leiden. Dat is nodig aangezien Hooge Platen is voorzien van de nieuwste technische snufjes, zo als de aansturing van het elektri citeitssysteem. Bewoners krij gen een 'goedemorgenknop' en een 'goede-avondknop', waar mee alle apparatuur die op het systeem is aangesloten, in één keer wordt aan- of uitgescha keld. Vrijheid Hooge Platen wordt volgens Masclee gesymboliseerd door 'vrijheid blijheid'. „Bewoners zijn vrij in hun doen en laten. Nu moeten ze bijvoorbeeld toe stemming vragen om naar bui ten te gaan, maar straks niet meer. Als ze naar de Visserijfees ten willen, kunnen ze dat doen. Ook staat het niet-bewoners vrij om naar Hooge Platen te ko men. Als het aan ons ligt, is Hoo ge Platen straks het nieuwe cen trum van Breskens." joor Sheila van Doorsselaer KLOOSTERZANDE - De Hulster ge meenteraad neemt vanavond afscheid van zijn nestor. Fons Roctus, de voor man van (het) Algemeen Belang, zwaait af. De 69-jarige regelaar, raad gever en 'ruilebuiter' wil plaatsmaken voor'het jonge grut'. Met speciaal transport uit Nieuwegein wordt maandagochtend bij Administra- 'ekantoor Roctus in Kloosterzande 'wee kilo glasaal bezorgd. Een kost bar vrachtje, maar Roctus heeft er veel voor over om de vissers van de pine Vogel in Kuitaart paling te la- 'eo binnenhalen. En zichzelf ook, want voor Jan Doedel aan de waterkant zit- pi dat is niks voor hem. Eoctus mag het visserslatijn graag be trokken op zijn eigen persoon. Sommi gen zullen zeggen dat hij glad s als een I 1 maar Roctus vergelijkt zichzelf lie ver met een snoek. „Bij een snoek staan I e tandjes naar binnen, en hoe meer je egenwerkt, hoe meer hij zich vastbijt. <pit ik ook in elkaar." «octus zit sinds 1970 in de raad. Politie- e ambitie had hij nooit, maar toen hij I |r 3aiarige tussen 'pot en pint' voor o njst werd gevraagd, deed hij dat. v l?Ste ^aren 0PP0Sitier0l> ik '°nd dat wel leutig." Roctus vergaarde der simpelweg geen tijd." Roctus was als wethouder verantwoordelijk voor de financiën, maar liever had hij zeg genschap gehad over de portefeuille welzijn. Niet gehinderd door het feit dat het eigenlijk zijn zaken niet waren, bemoeide hij zich vaak toch met de af deling van zijn collega-wethouder Frank van Driessche. „Ik wist het meestal ook beter dan de wethouder. De armen zouden aan mij een goede wethouder welzijn hebben gehad." Ontslag Regelaar Roctus. Wie iets gedaan wilde krijgen, wist dat hij even bij Fons moest langsgaan. Die zorgde dan wel dat het goed kwam. „Ik ging tot het ui terste om iets gedaan te krijgen. Mijn tandjes staan naar binnen hè." Als Roctus zijn zin desondanks niet kreeg, stak hem dat. Hij vindt het ver schrikkelijk dat het hem niet lukte het ontslag van ambtenaar Jan Aarssen te gen te houden. De ambtenaar werd ont slagen omdat hij een aantal vrijstel- lingsverzoeken tekende voor inwoners die niet in militaire dienst wilden. Roc tus: „Aarssen deed dat te goeder trouw. Het is intriest hoe die man is behan deld. Dat ik hem niet heb kunnen hel pen, betreur ik ontzettend. Dat was wel het dieptepunt in al die 35 jaar." Het overlijden van zijn echtgenote, enkele jaren geleden, maakte van Roctus een gebroken man. Met de hulp van zijn twee zoons en dochter krabbelde hij uit het dal. Een vriendin heeft de twinke ling in zijn ogen teruggebracht. Politieke hoogtepunten waren er ook. De persoonlijke kroon op zijn werk vindt Röctus het realiseren van het be drijventerrein aan de Hulsterweg in Kloosterzande en, in het algemeen, het plezier dat hij altijd had in het raads werk. En dat niet alleen. Roctus zet zich ook in voor de kerk. Hij zat acht jaar in het kerkbestuur van Ter Duinen en was ook boekhouder voor het deke naat. „Ik heb nog boerenkool gegeten bij Muskens thuis! Op zich vindt hij de regeling van kerk besturen, na acht jaar verplicht aftre den, zo gek nog niet. „Zouden ze in de politiek ook moeten doen. Ja goed, ik ben er ook te lang geweest, maar ge meentepolitiek is op den duur een ge woonte, nee, een verslaving. Mijn zoon Ronnie mag nu aantreden. Het jonge grut is aan de beurt." Nu hij afzwaait, wordt hij penning meester van de parochie en kan hij meer tijd vrijmaken om te fietsen en te vissen. „Ik hoop dat de lieve Heer mij nog zeker zes jaar gunt. Dan zijn die glasalen uitgegroeid tot dikke palin gen. Ik ga die kleine krengen natuurlijk niet voor niks uitzetten." Algemeen Belang-voorman Fons Roctus: „Gemeentepolitiek is op den duur een ge woonte, nee, een verslaving." foto Camile Schelstraete gaandeweg bij de verkiezingen steeds meer stemmen, vele honderden, 'op zijn eigen kop'. Ongetwijfeld heeft hij de sympathie van honderden mensen voor wie hij tot op de dag van vandaag gra tis de belastingpapieren invult. Hij doet dat graag, al bracht hem dat wel eens in de problemen. „Vooral rond fe bruari en maart, als de blauwe envelop pen in de brievenbus vallen. Wil je wel geloven dat ik dan in vergaderingen niet altijd zo goed was voorbereid?" Hoewel Algemeen Belang al jaren een wethouder leverde, werd Roctus zelf pas in 1998 wethouder in de toenmali ge gemeente Hontenisse. „Ik had eer-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 35