Van mijn huid moeten ze afblijven Niets zoeter dan de verboden vrucht Crucifixion uitdaging voor koor Voorpremière film in Vlissingen Documentaire over architect Van Ravesteyn Avondconcert in Ellewoutsdijk Bedreiging pompbediende bestraft Zorgen over GSM-mast Kapelle Wet aangepast voor vakantiehuis Inbraak in strandbar Panta Rhei MPT llSOlnIT 'GELICHT VLISSINGEN - 'Film by the Sea door het jaar' brengt van avond als voorpremière Me moirs of a Geisha van regisseur Rob Marshall. De film is gebaseerd op de inter nationale bestseller van Arthur Golden. Het verhaal gaat over Chiyo, een meisje uit een arm vissersdorpje dat uitgroeit tot de vermaardste geisha van Ja- la n. De vertoning, in de Vlissingse bioscoop CineCity, begint om 20.00 uur. MIDDELBURG - De kling Zeeland van de BNA, de Bond van Nederlandse Ar chitecten, vertoont morgen avond de documentaire Sy- bold van Ravesteyn, archi tect voor de eeuiuigheid. Dat gebeurt in het auditori um van het Zeeuws Archief in Middelburg. Aanvang; 20.15 uur. Na afloop is er gelegenheid om te discus siëren met de maker van de film, de in Zeeland opge groeide Koert Davidse. Van Ravesteyn (1889-1983) is de architect van onder meer diergaarde Blij dorp in Rotterdam en schouw burg Kunstmin in Dor drecht. Jarenlang heeft hij in opdracht van de NS sta tionsgebouwen ontworpen. Onder meer Vlissingen en Rilland-Bath zijn van zijn hand. ELLEWOUTSDIJK - Gemengd jongerenkoor Resonance uit 's-Gravenpolder treedt zaterdag avond op in 't Kerkje van Elles- diek. Het repertoire van Resonance bestaat uit klassieke muziek met een bijbelse boodschap. Het zwaartepunt ligt op muziek tus sen 1550 en 1850. Resonance staat onder- leiding van Peter darijs. Het concert dat om 20.00 uur begint, heeft als the ma Leven en dood. mm Beeld van Jenny Ymker. foto Lex de Meester door Rolf Bosboom MIDDELBURG - De nieuwe ex positie bij CBK Zeeland (het Centrum Beeldende Kunsten, Vormgeving en Architectuur in Middelburg) toont werk van drie vrouwelijke kunstenaars. Zij reageren elk op hun eigen manier op thema's uit de Bijbel. De bijdrage van Jenny Ymker uit Arnhem lijkt het meest expli ciet. Zij ziet haar werk in grote lijnen als een 'zoektocht naar vrouwelijkheid, sensualiteit, il lusies en onmacht'. Bij CBK Zee land is een van haar beelden te zien: een vrouw in het wit, dee moedig gezeten, terwijl ze haar lange donkere haren over de grond heeft uitgespreid. De verwijzing is duidelijk: het is Maria Magdalena, die de voeten van Jezus Christus heeft gewas sen en met haar haren droogt. Ymker noemt haar 'een fascine rende vrouw uit de Bijbel', die wordt gezien als een verdorvene en tegelijkertijd intensief in con tact staat met het heilige. Een deel van de CBK-ruimte is als filmzaal ingericht, met heuse bioscoopstoeltjes. Op het doek zijn de resultaten te zien van het project Genesis 3, waaraan An ne Verhoijsen uit Amsterdam al sinds 2002 werkt. Zij onder vraagt, in uiteenlopende landen, mensen over het Paradijsver- haal uit Genesis, de geschiede nis van Adam, Eva, de appel, de slang en de zondeval. Verhoijsen wil onder meer we ten of de passant zelf de appel zou hebben aangenomen. Dat le vert soms mooie antwoorden. „Nee", zegt een wat oudere vrouw beslist. „Daar ben ik te braaf voor. Waarschijnlijk zou ik tegen Adam hebben gezegd: kom, we gaan de andere kant op, want het is niet goed hier." Een man aarzelt niet. „Zonder twijfel zou ik ervan hebben gege ten! Ik hou ervan om gevaarlijk te zijn." Een ondervraagde sol daat is ook uitgesproken in zijn mening. „Niets is zoeter dan de verboden vrucht." Verdoemde schepselen De derde exposante is Sela (Lies- beth Labeur) uit Middelburg. In haar werk is haar reformatori sche achtergrond vaak opval lend aanwezig. Voor deze ten toonstelling onderzocht Sela de bijbelfiguur Lo-Ruchama uit het Hosea-boek, als symbool voor de visie dat mensen ver doemde schepselen zijn. door Ali Pankow ZIERIKZEE - De Zeeuwse Zan- gersbond 'Zang Veredelt' dient meerdere doelen met de uitvoe ring van het Oratorium 'The Crucifixion'(1887) van de Engel se componist John Stainer. Vol gens secretaris David Vos speelt de Zangersbond hiermee in op een wens vanuit 'het veld', past de projectaanpak bij de heden daagse wens zich niet al te lang durig vast te leggen en wordt het publiek onthaald met prach tige en toegankelijke passiemu ziek. „Stainer heeft met 'The Crucifix ion' een werk willen schrijven in de traditie van Bachs passie muziek maar met eenvoudiger middelen", vertelt Vos. Stainer was organist van de St. Paul's Cathedral in Londen. Grote Bach-promotor daar was Felix Mendelssohn. In de opzet van Stainers werk zijn Bach-invloe- den te herkennen, maar het mu zikale idioom vertoont meer ver- Plet thema keert in uiteenlopen de vormen terug, zoals in een T-shirt 'met de tekst 'Wé Are Born Guilty', afbeeldingen van een verworpene vrouw en frag menten uit Psalm 38 (ook te ho ren als gemeentezang): Want mijn hoofd is als bedolven/ In de golven/ Van mijn ongerechtig- heen;/ Zulk een last van zond' en plagen,/ Niet te dragen,/ Drukt m.ijn schouders naar be neen. Tijdens de looptijd van de expo sitie zijn er drie zaterdagen ach tereen lezingen bij CBK Zee land. Anne Verhoijsen vertelt 18 maart over haar project Genesis 3. Godsdiensthistorica en theolo ge Annine van der Meer, auteur van het boek Van Venus tot Ma donna, Een verborgen geschiede nis, verzorgt de lezingen op. 25 maart en 1 april. De eerste gaat over godinnenbeelden in oud-Is- raël die door binnenvallende herdersvolken werden vernield; de tweede gaat over de moeder- god in de Bijbel. Alle lezingen beginnen om 15.00 uur. Expositie: 'Vrouwen uit de Bijbel', met iverk van Anne Verhoijsen, Jenny Ymker en Sela, t/m 21 april bij CBK Zeeland, Balans 17, Mid delburg. Geopend: ma.-vr., 9-17 uur, eerste zondag van de maand wantschap met Mendelssohn. Vos acht 'The Crucifixion' toe gankelijker voor het publiek, dat zelfs - geheel in stijl van de Engelse hymns - een deel van de koralen aan het einde kan mee zingen. „In het midden van het land wordt dit oratorium vooraf gaand aan de lijdensweek met regelmaat als project uitge voerd. Van onze leden kregen we meerdere malen het verzoek dit in Zeeland ook eens te doen. Vorig jaar hebben we daartoe als Zangersbond het initiatief genomen en dit keer doen we dat in wat grotere opzet. Wel licht kan het uitgroeien tot een traditie", aldus Vos. Volgens hem sluit de uitvoering door een projectkoor naadloos aan bij de wens van veel koor zangers zich voor slechts korte tijd te verbinden aan een groot schalig optreden. Het Project koor Zuid West Nederland, dat voor deze uitvoering van 'The Crucifixion' is gevormd, bestaat uit ruim honderd zangers en zan geressen uit Zeeland en van de Zuid-Hollandse eilanden. Zij worden bijgestaan door het Smalstads Mannenkoor uit Sint-Maartensdijk, wiens diri gent Kees van Dis de algehele leiding heeft. Enkele leden van dit mannenkoor nemen ook de soli voor hun rekening. Het zijn Han Wesdorp (tenor) en Danny Letzer (bas), terwijl de dirigent zelf ook een bassolo vertolkt. „Het is- een fijne uitdaging voor een projectkoor. Het is geen overdreven moeilijk oratorium, maar het biedt zulke mooie mu ziek, zulke prachtige koralen", zegt Vos, zelf ook enthousiast deelnemer aan het project. Hij licht toe dat het vooral aan komt op het huiswerk dat alle deelnemers toebedeeld krijgen, Dat gebeurt ruimschoots vooraf gaand aan de eerste repetitie. „Het is dan vooral spannend voor de dirigent om te horen wat voor stemmen en kwaliteit hij bijeen heeft tijdens de eerste echte ontmoeting en om te con stateren hoe serieus dat huis werk is verricht." Dat dit pas sie-oratorium over de lijdens weg van Jezus niet zo veelvuldig wordt uitgevoerd, heeft volgens Vos vooral te maken met de rela tief korte duur van circa zeven tig minuten. „Dat is te weinig voor een avondvullend program ma. Maar dat lossen we op me' het voorprogramma 'Passiemu ziek van alle eeuwen'. Daarir zingt het Smalstads Mannen koor onder meer liederen var Giovanni Croce, Alessandrc Costantini, Franz Schubert ei Emrys Jones. Tijdens de optredens wordt he orgel bespeeld door Marjanm Dey. 'The Crucifixion'wordt opge-. voerd op zaterdag 25 maart ii de Oostkerk in Middelburg, oj vrijdag 7 april in de Nieuw Kerk in Zierikzee en op zater dag 8 april in de Rialaankerk ii Oostvoorne, aanvang steeds on 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijg baar bij de Tourist Shop in Mid delburg en bij Boekhandel D' Vries in Zierikzee. Han Wesdorp, hier temidden van andere koorleden, zingt de tenorsolo in 'The Crucifixion'. foto Dirk-Jan Gjeltem dinsdag 14 maart 2006 17 VLISSINGEN - Ze was vaste klant bij het tankstation in Vlissingen, ze had het verkeerde betaalpasje bij en ze vond het te koud om met haar kind naar huis te lopen om geld te halen. Maar dan nog had de 25-jarige Vlissingse zich in april 2005 moeten inhouden, toen de pompbediende zei dat ze 'maar naar huis moest lopen om tankgeld te halen'. Een rijbewijs als borg achterlaten en naar huis rijden, dat mocht niet. En dus begon de Vlissingse te schelden, gaf ze gisteren ruiterlijk toe voor de rechtbank in Middelburg. „Ik heb inderdaad gezegd dat ik haar een klap zou geven. En ik heb haar ook kankerhoer genoemd. Dat besefte ik pas toen ik thuis was. Maar zo ben ik normaal gesproken nooit." De transactie voor cle boete van 170 euro die ze kreeg voor de 'ordinaire scheldpartij', had ze verscheurd. Per ongeluk, zei ze erbij. „Ik dacht dat de boete gesepo neerd was." Omdat de Vlissingse als bijstandsmoeder van drie kinderen niet veel te behappen heeft, verlaagde offi cier van justitie R. Rammeloo de boete naar 100 euro. KAPELLE - Iiet ChristenUnie-raadslid PI. van Oostende in de gemeenteraad van Kapelle vindt dat de gemeentel; metingen moet laten verrichten naar elektromagnetische straling afkomstig van een GSM-mast op een flat aan de Bruëlisstraat. Van Oostende schrijft dat ,in een aantal schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Het raadslid verwijst daarin onder meer naar de onrust die in diverse gemeenten is ontstaan overl UMTS/GSM-straling. Hij constateei't dat ook de ornwo-j nenden van de mast in Kapelle zich zorgen maken. Te vens informeert hij bij het dagelijks gemeentebestuur ofj alle benodigde vergunningen voor de plaatsing van de; mast zijn afgegeven. DEN HAAG - Minister Dekker (WD, Volkshuisvesting) gaat wettelijk regelen dat bewoners van vakantiehuisjes bij de rechter een oordeel kunnen vragen over de beslis sing van de gemeente of zij daar wel of niet permanent mogen verblijven. Daarmee voldoet Dekker aan een wens van de Tweede Kamer. Vorige maand kwam zij met de Ka mer tot een akkoord over de illegale bewoning van recrea- tiewoningen. De minister wil dat gemeenten legaliseren of aanpakken. Dat is vrijwel overal gebeurd. De laatste lakse gemeenten worden door haar op het matje geroe pen. Als uiteindelijk alle gemeenten een beslissing heb ben genomen, heeft elke permanente bewoner van een va kantiehuisje een beslissing waaraan hij gehoor kan geven of waartegen hij in beroep kan. Vorige maand, tijdens de Kamerbehandeling, liet Dekker nog weten dat zij ging onderzoeken of het Besluit op de Ruimtelijke Ordening in die zin kan worden aangepast. Gisteren schreef ze de Kamer dat ze dat inderdaad gaat regelen. VLISSINGEN - In strandbar Panta Rhei in Vlissingen is in de nacht van zondag op maandag ingebroken. De da ders vernielden een ruit om het pand in te komen. Uit de horecazaak is, voorzover bekend, alleen kleingeld wegge nomen. De braakschade bedraagt een paar honderd euro. HnnrMartijn de Koning Joan is vorige maand 19 jaar gewor den. Net als iedereen die in 1987 ge boren is, krijgt ze één dezer dagen een pakketje van het Donorregister in de bus. Of ze wil aangeven of ze al dan niet haar organen en weefsel af wil staan, mocht ze komen te overlijden. Net als veel leeftijdgenoten twijfelt de Goese. Het blijft raar, iemand die met jouw hart rondloopt." Samen met vriendin Maike (17) uit Kloe- tinge drinkt Joan een kopje koffie in de Goese stationsrestauratie. Ze was er niet van op de hoogte dat ze het pakke tje krijgt opgestuurd, verklaart ze. „Ik denk eerlijk gezegd nooit over dit onder werp na. Ik heb nog geen idee wat ik ga antwoorden." Dat geldt voor veel van haar leeftijdgenoten. Sterker nog: vorig jaar stuurde bijna zestig procent van de nieuwbakken volwassenen het formu lier niet terug. Van degenen die wel ant woordden, gaf een meerderheid aan weefsel en organen af te willen staan. Donorregistratie Maike vindt het maar raar dat Joan twij felt over het invullen van het formulier. De Kloetingse blijkt een uitgesproken voorstander van donorregistratie. „Het is een kleine moeite dat ding terug te sturen", moedigt ze haar vriendin aan. „Het is hartstikke belangrijk, hoor." Joan is niet overtuigd. „Het is toch een raar idee, een ander die met jouw hart rondloopt", zegt ze met een vies gezicht. Maike begint zich langzaam op te win den. „Hoezo dan", klinkt het fel. „Je voelt er niks meer van, hoor. Ik ben trou wens benieuwd of je dat nog steeds zegt als jouw moeder zulke hulp nodig heeft, of jijzelf. Je bent hartstikke blij met ie mands organen als je anders doodgaat." De Kloetingse blijkt veel over het onder werp te weten. „Ik sta zelf al lang inge schreven", zegt ze met enige trots. „Want dat kan al .vanaf je twaalfde." Jo an zit er wat verslagen bij. „Zij weet het altijd beter", sipt ze. Terwijl Maike een be toog houdt over de voordelen van registra tie, herinnert Joan zich opeens iets. „Het is toch zo dat je sommige organen kunt do neren en andere niet? Dat lijkt me een goe de oplossing. Ik wil niet dat ze straks mijn huid eraf stropen." Volgens Maike bestaat zo'n keuzemogelijkheid niet, maar dit keer heeft haar vriendin het bij het rechte eind. Je kunt bijvoorbeeld aangeven wel je hart te willen doneren, maar niet je al vleesklier. Naast ja of nee kun je er ook voor kiezen je nabestaanden of een speci fiek iemand te' laten beslissen over dona tie. Haar ouders laten kiezen, dat lijkt Jo an ook wel wat. Maike ligt opnieuw dwars. „Lekker makkelijk", sneert ze. „Net of die dan geen andere dingen aan hun hoofd hebben. Je kunt toch zelf wel beslissen?" Keuze Net als Maike hebben zo'n vijf miljoen Ne derlanders hun keuze aan het Donorregis ter, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, kenbaar gemaakt. Ruim de helft laat zonder voorwaarden alle orga nen na. Van de overigen zeggen de mees ten nee. Een kleine groep laat iemand an ders beslissen of stelt voorwaarden. Art sen hebben altijd toegang tot het bestand met geregistreerden. Het bij je dragen van een- codicil, is in dit digitale tijdperk niet meer nodig'. Wie niet reageert, is automatisch geen do nor, benadrukt het Donorregister. Voor stellen dat om te draaien (je bent donor, behalve als je aangeeft dat je dat niet wilt), haalden het nooit. Maar goed ook, vindt Martin uit Krabbendijke. Met een aantal klasgenoten staat hij bij de bushal te na een schooldag op het Calvijn College in zijn woonplaats. „Je moet wel de baas over je eigen lichaam blijven. Ik denk dat er in Zeeland maar weinig mensen blij zou-- den zijn met zo'n regeling. Waarom? Nou, vanwege hun geloofsovertuiging." Dat is ook voor de 17-jarige Martin een reden om geen donor te willen zijn. „En ik weet ook nog niet of ik volgend jaar dat formulier terugstuur. Dat heeft immers hetzelfde ef fect dan niets doen." Zijn vier klasgenoten kunnen zich in die woorden wel vinden. Voor hen geen kermis aan hun lijf. Het lijkt erop dat het Donorregister van deze groep jongeren niet veel respons krijgt. Voor wie vorig jaar geen achttien is gewor den: donorformulieren zijn verkrijgbaar bij gemeentehuis, huisarts en apotheek, op de ivebsite www.donorregister.nl en via telefoonnummer 0900 8212166. NIGZ-donorvoorlichting voert campagne namens het Donorregister. Met onder meer posters probeert ze jongeren te overtuigen van de noodzaak zich, al dan niet als donor, te laten registreren. foto NIGZ-donorvoorlichting

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 33