Schap stelt parkeermaatregel uit Noormannen en jonge maagden in muzikaal spektakel Afscheid van de Oudelandsedijk JL< COLLECTANTEN Arts of verpleegkundige? www.pzc.nl/adverteren Goes: riA, Inzamelactie kleding en textiel voor Ethiopië Automobilisten hoeven in oktober weer niet te betalen Het vervolg van de familieberichten van pagina 12 WESTEC VOF TROOSTWIJK df|P!T.TJikri- Melatomatine Forte Drogisterij De Rode Pilaren, Lombardstraat 6 dinsdag 14 maart 2006 door Melita Lantinq BURGH-HAAMSTEDE - Nog drie maanden te gaan en dan gaat het nieuwe stuk van stich ting Historische Spelen Zierik- zee in première. De Bruiden van Burgh belooft een heel ander stuk te worden dan de vorige productie, zegt G. Poot namens de stichting. „Dit is een muzi kaal spektakelstuk, terwijl De Wonderdokter meer een kos tuumstuk was." De makers gaan met De Brui den van Burgh ver terug in de geschiedenis. liet stuk speelt zich af in het dorp Scaltheim in het jaar 927. In die jaren teister den de Noormannen de Noord zeekusten met wrede plunder tochten. De bewoners van Scalt heim wanen zich veilig binnen de burcht. Zij denken niet aan wrede Noormannen, maar berei den zich voor op een dubbelhu- welijk van de zonen van hoofd man Olrick. Jonge meisjes uit het dorp oefenen de bruilofts- dans in de duinen van Olrick komen handelsreis naar Engeland brengen een mysterie» mee die geen woord zegt t wijl het gewone leven in het dorp, nemen de E™ over een op handen zijnde, val van de Noormannen lie vrees blijkt terecht; de i, dansende maagden worden schaakt. Het dorpshoofd tii ten strijde om de meisjes tel vrijden maar na eenharji weten de Noormannen to® dorp dooi' te dringen. Dane hult de mysterieuze vrouw i' ware identiteit... De Bruiden van Bui3„ a schreven door Cees Mölhij- (tekst en regie) en Mar vani Veer (muziek), gpeellocatieij Kingwalb.urg in Burgh en stuk gaat in première op 23 p Daarna zijn er nog voorste! gen op 24, 29 30 juni en H Aan het stuk werken hond® vijftig vrijwilligers mee, n spelers, technici, muzikante decorbouwers en costumiers. ZIERIKZEE - De Kledingaclie Mensen in Nood verzamelt van daag en morgen op verschillen de plekken op Schouwen-Duive- land kleding, huishoudtextiel en aanverwante zaken. Vandaag wordt de aftrap voor de inzamelingsactie gegeven bij de Nederlandse Hervormde kerk in Burgh (9.00 tot 12.00 uur). Diezelfde dag kunnen men sen ook bij de familie Vogelaar (Dokter de Kokstraat 32) in Bruinisse terecht. Woensdag wordt ingezameld in dorpshuis Oosterhof in Ooster land, de Nederlandse Hervorm de kerk in Dreischor en het kerk centrum achter de Gasthuiskerk in Zierikzee (van 9.00 tot 17.00 uur). Bij het gebouw Punt-3 van de Johanneskerk in Nieuwer- kerk kunnen mensen met hun spullen terecht tussen 10,30; 12.00 en van 14.00 tot 16.00® Tussen 12.00 en 17.00 uur\v« ingezameld bij het Nederfe Hervormd Vereniging in Zonnemaire. In Haamstö) kunnen tussen 13.00 en lil uur spullen worden awu bij de Nederlandse Hervorm kerk. Bij mevrouw,Beije aan; Sandströmweg 12a in Oosie land kunnen mensen hel \i jaar door terecht. Kledingactie Mensen in Noods melt goede, nog draagbare I ding, schoeisel, huishoudtexü en dekens in gesloten f zakken in. Ingezamelde kledi: wordt verkocht aan si drijven. Het geld van dezevo;: jaarsactie is bestemd Boors vluchtelingenproject in Add Abeba, de hoofdstad van EU» pië. door Maurits Sep MIDDELBURG - Het betaald parkeren op terreinen van het waterschap eindigt ook dit jaar op 30 september. Het vorig jaar geuite voornemen om parkeer ders een maand langer te laten betalen, wordt op zijn vroegst pas in 2007 ingevoerd. Waterschap Zeeuwse Eilanden besloot in oktober vorig jaar ook in de maand oktober geld te vragen aan parkeerders. In die maand komen nog veel toeristen naar Zeeland., dus verlenging van het betaald parkeren zou fi nancieel interessant kunnen zijn, dacht het waterschap. Wat toen als een proef was bedoeld, had dit jaar moeten ingaan. Niet waterdicht De proef werd echter al na een week beëindigd. Het experi ment bleek juridisch niet water dicht. Bovendien was op de par keerterreinen niet duidelijk aan gegeven dat er nog betaald moest worden. Veel mensen had den daardoor een boete gekre gen. Ook de mensen met een par- keervergunning van het water schap waren niet vooraf inge licht. B. van de Hoef, dagelijks be stuurder van het waterschap met de portefeuille verkeer, voel de zich toen verkeerd voorge licht door zijn ambtenaren. Hij beloofde dat het waterschap eerst met de gemeente Veere zou gaan overleggen voordat verlen ging van het seizoen voor be taald parkeren wordt inge voerd. Dat overleg is nog niet afge rond, verklaart Van de Hoef, en daarom is de maand oktober ook dit jaar weer gratis. Ambte lijk wordt wel gesproken door het waterschap en de gemeente, maar bestuurlijk nog niet. Efficiënter Van de Hoef: „Wat wij willen is met de gemeente Veere onder zoeken of we kunnen samenwer ken bij het betaald parkeren. We hebben nu allebei mensen in dienst die de parkeergelden uit de automaten halen, mensen die de boetes innen." Veere en Zeeuwse Eilanden doen allebei dezelfde dingen. Als ze die sa men doen, kunnen ze efficiënter werken, verduidelijkt hij. Ook de periodes waarin betaald moet worden de parkeertarie ven moeten op elkaar worden af gestemd, vindt Van de Hoef. De meeste parkeerterreinen van het waterschap liggen op het grond gebied van de gemeente Veere, voornamelijk langs de Walcher- se kust. Volgens hem kan verlen ging van het betaald parkeren tot 1 november in 2007 worden ingevoerd. Het betaald parkeren op de ter reinen van Waterschap Zeeuwse Eilanden begint op 1 april en duurt tot en met 30 september. Elk uur kost 0,60 eurocent, een dagkaart kost 3,50 euro. Een ver gunning die het hele seizoen gel dig is, kost 52,50 euro en is ver krijgbaar bij het waterschap in Middelburg en bij diverse WV-kantoren en strandpavil joens op Walcheren. WOLPHAARTSDIJK - Daar gaan ze. Meer dan veer tig jaar sierden de honderdvijftig populieren de Oudelandsedijk tussen Wolphaartsdijk en Oud-Sabbin- ge- Kaprijp zijn ze. En dus moeten ze stuk voor stuk tegen de grond en worden ze verwerkt tot pallets. Voor de in woners van beide dorpen is het even slikken: zo'n kale dijk, dat zal wennen zijn. Er komen weliswaar nieuwe bomen (lindebomen), maar het zal zeker tien tot vijftien jaar duren voordat de Oudelandsedijk weer oogt zoals veel dorpelingen zich hem herinneren. foto Willem Mieras Heden is overleden onze moeder, schoonmoeder, oma en overoma Machalina Pieternella van der Hulle-Goudzwaard sinds 1981 weduwe van Christiaan van der Hulle 11 april 1914 tH maart 2006 Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Bruinisse, Allévo "In '1 Opper" Correspondentieadres: C. van der Hulle Burg. van der Havestraat 41 4307 BB Oosleriand De rouwdienst: voor 'familie en belangstellenden zal D.V donderdag 16 maart om 13.15 uur gehouden worden in dorpshuis "Oosterhof", Sl. Joosldijk 27 te Oosterland. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de al gemene begraafplaats te Oosterland, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid lot condoleren in dorpshuis "Oosterhof". Geen bloemen- Niemand staat stil bij het woord "samen maar het is een groot gemis als "samen uit je leven verdwenen is. Hierbij geven wij u kennis dat na een kortstondig ziekbed is overleden Cornelia Frederika Sterzenbach-Schrier ~Cor~ sinds 16 april 1986 weduwe van Leonardus Petrus Sterzenbach in de leeftijd van 92 jaar. Uit aller naam: Riet en Joep Christis-van Acker Vlissingen, 12 maart 2006 Coosje Buskenstraat 224 Corresponden t i eadres Boulevard Banker! 392 4382 AC Vlissingen Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen op vrijdag 17 maart van 10.15 tot 10.45 uur in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. De Uitvaartdienst wordt aansluitend gehouden om 1 1.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk, Singel te Vlissingen. Aansluitend zal omstreeks 12.30 uur de bijzetting plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Vlis singen. Na de bijzetting is er een samenzijn in het rouwcen trum Overtoom-Groen. Geen bezoek aan hüis. Dankbetuiging In plaats van kaarten Voor de vele blijken van medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, aan ons betoond na het overlijden van onze lieve moeder en oma Janna Cornelia Zuidweg-de Jonge betuigen wij u onze oprechte dank. Kinderen en kleinkinderen Krabbend ijke, maart 2006 ONLINE PUBLIEK VERKOPING te houden in opdracht van de directie, wegens sluiting van de afdeling metaalbewerking van Albert Plesmanweg 1 - 4462 GC GOES {id De Poel 1) Online zal verkocht worden o.a.: BINNENRONDSLIJPMACHINE WMW Sl 16/ AS/NX 500, binnen o 20-400 mm, centerhoogte over tafel 355 mm, over vloer 1210 mm: PRECISIEVLAKSLIJPMA- CHINE "Kent" KGS 410 AH. werkoppervlak tafel 1060x 410 mm, max. 1100x420 mm, steen-o 305x38,1x127 mm; UNIV. RONDSLIJPMACHINE "TOS- Hostivar" 24DP2-1000, langsbeweging 10z0 mm, centerhoogte 150 mm, steen-o 350x50x127 mm; komsteen slijpmachine "Sian"; 2 CENTERDRAAIBANKEN Victor cap. o 600x 2000 mm en "Gallicop" GP./KD, cap. o 415x750 mm; cen- termetaa|opspuitbank; VERT./HORIZ. FREESMACHINE "Dah-Lih" DL-GH 950, 2x ISO 40, x-y-z 950x350x450 mm; verdeelapparaat; verdeeltafel; bandzaagmachine "Bauer" G.260, zaagcap. 3660x25x0.9 mm; MEETGEREEDSCHAPPEN w.o. "Mitutoyo" en "Fine Crafts" micrometers, schuifmaten, groefmeters etc.; MACHINEGEREEDSCHAPPEN w.o. opspanplaten, klemmen, tap-/kotterkoppen; partij div. draaibeitels, boren, frezen, slijpstenen, o 65-610 mm etc.; slijpsteenbalanceerapparaat; 3 (support)slijpmachines; kolomboormachine;1 spiebaan- steekmachine; onderdelenreiniger; straalcabinet "Normfinish"; lastransformator; bedrijfsstofzuiger; ijzerwerk; stellingen etc.; VORKHEFTRUCK "Hyster" H40F, 2000 kg x 3500 mm, LPG; 4-k garagehefbrug "Koni" ALH, cap. 3500 kg; 2 mobiele werkplaats-/portaalkranen, cap. 1000/600 kg; 8VSOTORF8ETS RACER (Superbike) "Dueati" Desmo- quattro 748S (1996); BIEDEN UITSLUITEND VIA INTERNET Sluitingsdatum: donderdag 23 maart 2006 om 16.00 uur BEZICHTIGING: woensdag 22 maart 2006 van 10.00 tot 16.00 uur www.troostwijkauctions.com DOLFIJNEN IN DE NOORDZEE?! Ja,' dolfijnen komen voor in onze Noordzee. Stichting De Noordzee staat voor een gezonde en schone zee. Steun ons werk en help mee om vaker dolfijnen in de Noord zee te zien. I CBF Word donateur via www.noordzee.nl of stort een gift op giro 3666563. Het Astma Fonds zoekt voor de nationale collecte in mei die in hun eigen buurt langs de deuren willen gaan. Het is een leuke manier om anderen te ontmoeten. En met uw hulp kunnen wij meer doen voor mensen met astma en C0PD (chronische bronchitis en longemfyseem). Interesse? Bel: 0800-2345777 of meld u aan op www.collecte.astmafonds.nl Dank u wel! Gratis advertentie Het Nederlandse ^sg Rode Krwns Word vrijwilliger! Uw hulp is onmisbaar. Door uw inzet kunnen ruim 6.000 mensen met vakantie. Bel voor meer informatie: 070 44 55 888. voor een gezonde nachtrust. Lekker slapen met melatonine én magnesium Bevordert een natuurlijke en gezonde slaap Helpt bij jet-lag en ploegendiensten Heeft een gunstige invloed op de slaapfunctie verpakking Melatomatine voor 30 nachten lekker slapen AANBIEDING VAN DE WEEK 1 verpakking Melatomatine Forte® (60 st.) van voor 13,95 2 verpakkingen VOOE 25," Uw voordeel 10,90 Als u uw natuurlijke slaapritme wilt onder steunen, kunt u Melatomatine proberen, Melatomatine Forte bevordert de slaapbe- reidheid en geeft u extra steun vooreen goede nachtrust. Melatomatine Forte bevat een goede dosering melatonine en magnesium. Melatonine is een lichaams eigen stof die een natuurlijke en gezonde slaap bevordert. Naarmate we ouder worden, maakt ons lichaam minder mela tonine aan. Dit Ijcunt u aanvullen mei Melatomatine Forte. Het ingrediënt magnesium heeft een ontspannende, invloed en helpt de gezondheid te behouden. Voor meer informatie kijk op www.melatomatine.nl De kortingsbon kunt u inleveren bij: PZC SCHOUWEN DUIVENLAM) ■«dnaaa.**.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 32