Vandalisme blijft zorgen baren 811 PZC Cultuur aan huis in De Rode Kamer Nieuwbouw Schouwenoord vordert gestaag open DELSCHER Dagen ,13 Aarlijks voor tienduizenden euro 's schade door vernielingen Themamiddag mderenbond n Zierikzee l s V - 7 1 - M v Nieuwe kans voor kaartspel Hoge straf voor dronken rijden Geen nieuwe besprekingen Borsele Oosterlands Fanfare geeft jaar concert 1800 honden in Zeelandhallen dinsdag 14 maart 2006 [ERIKZEE - Vernielde bloem- ikken afgerukte takken en tand gestoken picknickte Vandalisme en diefstal «tic de gemeente Schou- en-Duiveland in 2005 bijna ion. De gemeente wil toe jar betere registratie en een I jengere aanpak van vermel- ichligen. envoudig zal dat niet zijn, rea- ^■t beleidsambtenaar open de veiligheid J. Straver zich. fandalisme los je niet zomaar Meer handhavend optreden grkt wel, maar je ziet ook dat j mdalisme zich dan verplaatst. |ei. is net een waterbed. Wat je jde een plek wegdrukt, komt >een andere plaats weer naar iven." ernielzucht kost de gemeente jaar weer handenvol id. „Toen ik hoorde dat er 2005 voor 94.000 euro aan bade was aangericht, schrok er ook van. Vorig jaar is jvoorbeeld brand gesticht in bi toiletgebouw in Renesse. at alleen al was een schadebe- Eg van 20.000 euro. Inbra- f_n of pogingen daartoe bij holen zorgen ook voor forse thadebedragen. „Dan lopen ze rer het dak en trappen zo'n aklicht kapot. En die dingen jn duur." langplek andalisme spitst zich volgens traverniet toe op bepaalde de- van Schouwen-Duiveland. Er is niet echt een plek die er- springt. Rond de Nieuwe ei'k sneuvelt nog weieens wat, of je dat oplost door voor- Bezorgklachten: 0-0231231 op maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur redactie SCHOUWEN-DUIVELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: 0111-454647 fax: 0111-454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Marcel Modde (chef) Piet «leemans Ali Pankow Esme Soesman Melita Lanting centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: {0113)315500 Pox: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl 'nternet www.pzc.nl E-mail; web@pzc.nl zieningen als een skatepark is nog maar de vraag. Het plein voor de kerk is altijd een hang plek voor jongeren geweest" Straver tekent daar meteen bij aan dat registratie van vandalis me voor verbetering vatbaar is. „We zouden graag willen dat ie dereen die vandalisme ziet, daar ook melding van maakt. Als je het goed in kaart kunt brengen, kun je ook heel gericht maatre gelen nemen. Maatwerk leve ren." Ook Staatsbosbeheer, beheer der van onder meer de bos- wachterij Westerschouwen, wordt elk jaar weer gecon fronteerd met vandalismè. Een onuitroeibaar kwaad, vreest bos wachter D. Fluijt. Staatsbosbe heer heeft te niet alleen te ma ken met allerlei vormen van ver nielzucht, maar ook met dief stal. Picknicktafels Elk jaar weer verdwijnen al lerlei borden en vallen pick nicktafels en zitbankjes ten prooi aan vernielzuchtigen. Het meubilair wordt gesloopt clan wel in brand gestoken. Ook wordt Staatsbosbeheer met eni ge regelmaat geconfronteerd met mensen die het kenne lijk niet eens zijn met het ver bod om bepaalde gebieden te betreden en afrastering ver nielen om toch te kunnen gaan en staan waar zij dat willen. Een slechte zaak, vindt Fluijt. „Die afrastering is er natuurlijk niet voor niets. Die staat er om kwetsbare natuur te bescher men en om dieren binnen het ge bied te houden." De enige remedie is meer toe zicht. Aan plannen daarvoor wordt gewerkt. Digitale telefonie.. DOE MEE, naar wel via de eerste, /oordeligste en Zeeuwse lelecom provider DSP! http://voip.dsp-nl.com IERIKZEE - De Protestants üiristelijke Ouderen Bond PC0B) afdeling Schouwen-Dui- elaiul houdt dinsdag 21 maart en themamiddag. De bijeenkomst is gewijd aan de mogelijkheden van maatschap- lelijk werk en welzijn voor ouderen. P. van Mes, maatschap- lelijk werkster bij de Stichting Maatschappelijk Werk Ooster- chelderegio, geeft informatie •ver het onderwerp. )e themabijeenkomst wordt ge houden in het Hervormd Kerk- ïntrum aan het Havenplein in Zierikzee. De bijeenkomst is niet alleen voor leden, ook ande re belangstellenden zijn wei- De middag begint om 1115 uur. \'v' V I J - - V 7 Dichter Thom Schrijer (links) en gitarist Albert de Vos verzorgen een avondvullend programma in De Rode Kamer in Zierikzee. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Een avondvullend pro gramma met poëzie en gitaarmuziek in de Rode Kamer in Zierikzee zaterdag 25 maart past naadloos in het thema van de Boekenweek 2006: 'Boem Pau kenslag, Literatuur en Muziek'. Daar lijkt goed over nagedacht, maar niets is minder waar. „Het is in feite puur toe val", erkennen dichter Thom Schrijer en gitarist Albert de Vos. Beide mannen staan desalniettemin borg voor een veelbelovend programma waarin beide kunstvormen met elkaar worden verweven en daarmee een meer waarde bieden. De Rode Kamer biedt in letterlijke zin 'cultuur aan huis'. Het betreft een initia tief van Pieter en Anja van Traa, de be woners van het monumentale pand Ha venpark 13-15 in Zierikzee. Zij stellen de fraai gerestaureerde zogeheten Rode Kamer in hun huis van tijd tot tijd be schikbaar voor culturele bijeenkomsten van allerlei aard. Een eerste optreden gold vorig jaar november een concert van het duo Olag Yasukovich en Vjahe- slav Klimovich met gedichten, zang en gitaarmuziek. De reacties van het pu bliek waren zo enthousiast dat de Van Traa's besloten hun initiatief voort te zetten. Zij denken aan een programma met kamermuziek, chansons, toneel, poëzie, (reis)verhalen en een verslag over culinaire ontdekkingsreizen. Aansluiten Schrijer en De Vos hebben een program ma samengesteld waarbij de gitaar de gedichten zo dicht mogelijk op de huid zit. De muziek probeert aan te sluiten bij de toon van het gedicht. Omgekeerd zijn er gedichten gezocht die met hun klank en betekenis elementen toevoe gen aan de muziek. Ook zullen de poëzie en de gitaar los van elkaar klin ken en zal Schrijer enkele uit het Spaans vertaalde gedichten voordragen die bij bepaalde stijlen van flamencomu- ziek geschreven zijn, zoals de alegrias en soleares. Thom Schrijer heeft enkele dichtbun dels op zijn naam staan, won enkele prijzen en was actief betrokken bij een aantal poëzie-evenementen in Zeeland en daarbuiten. Albert de Vos koestert de gitaar al vanaf zijn elfde jaar. Zijn repertoire reikt van muziek uit de re naissance op luit tot klassieke en La tijns-Amerikaanse gitaarmuziek en van traditionele flamenco tot blues en jazz. Hij volgde onder meer lessen bij de be kende flamencogitarist Paco Pena. Het duo begint het programma met de jaargetijden. Winter, voorjaar, zomer en herfst passeren de revue, maar te vens zitten daarin enkele van Schrijers indrukken van Zierikzee verweven, evenals dichtregels ingegeven door de liefde. De Vos tekent voor de muzikale sfeertekening door middel van onder meer Suite Antiqua van Guido de San- torsola en een Passo Doble van Nunez. „In het eerste deel speel ik vooral con certstukken die veel concentratie verei- foto Dirk-Jan Gjeltema sen. Een mooie tegenhanger vormt daar na de improvisaties die.ik door de ge dichten van Thom ga verweven", zegt de gitarist. Schrijer draagt zowel lief desgedichten als reispoëzie voor. Boven dien gunt hij het publiek een indruk van zijn nieuwste werk, waarin hij een wat abstractere vorm bezigt. Duivelse overgangen De Vos neemt de toehoorders mee op een muzikale reis vanuit de renaissance naar de huidige tijd een doet daarbij verschillende Zuid-Amerikaanse lan den en uiteraard Spanje aan. Vooral de Spaanse muziek biedt volgens hem een boeiende scheidslijn tussen de strenge religieuze muziek waarin de 'duivelse overgangen' verboden waren omdat ze de erotische gevoelens zouden stimule ren en de latere composities met invloe den van de muziek van Moren, joden en zigeuners. Kaarten voor het programma in de Ro de Kamer, dat om 20.00 uur begint, kun nen gereserveerd worden via telefoon nummer 06-21948516 of per e-mail: rodekamer@monumenteniveb.nl. DEN HAAG - De kans dat G. Korsuize uit Biezelinge als nog toestemming krijgt voor het organiseren van een lan delijk kansspel om geld, is flink gegroeid, bleek gisteren tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Korsuize probeert al jaren een vergunning voor zijn Kor- pa Kaartspel te krijgen. Het kaartspel is vooral bedoeld voor sportverenigingen die met verkoop van het kansspel hun budget kunnen aanvullen. Korsuize kreeg van het mi nisterie van Justitie, dat geen nieuwe kansspelen wilde, keer op keer nul op het rekest. Tien jaar later is het aantal kansspelen enorm toegenomen. De Biezelinger kreeg weer hoop onder meer na de start van het spel Dayzers van de Staatsloterij. Volgens Korsuize is Dayzers een nieuw kansspel en om die reden moet zijn kaartspel ook een kans krijgen. Justitie wees zijn verzoek weer af met het argument dat het beleid sinds 1993 niet is veranderd. Het ministerie weigerde daarbij op de nieuwe argumen ten van Korsuize in te gaan. En dat lijkt het ministerie nu op te breken. De Raad van State zette kantekeningen bij het laatste weigeringsbesluit van Justitie. De woordvoer ders van Justitie konden niet ontkennen clat er de afgelo pen jaren flink wat kansspelen zijn bijgekomen. Uitspraak volgt over enkele weken. MIDDELBURG - Veel te veel drinken, met een te hoge snelheid een ongeluk veroorzaken en dan ook nog probe ren weg te komen. Dat komt een 31-jarige Vlissinger duur te staan. De man reed op 10 juni 2005 in Krabbendijke te hard, waardoor hij in botsing kwam met een andere wegge bruiker. Hij bleek ook nog eens te veel te hebben gedron ken: in zijn bloed zat 695 milligram alcohol, terwijl maar 200 is toegestaan. En alsof het niet erg genoeg is, vervolg de officier van jusitie R. Rammeloo, „drie maanden later, in september 2005, is hij in Kapelle weer dronken op de weg betrapt. Toen met 760 milligram alcohol in zijn bloed." Omdat de verdachte gisteren niet verscheen voor de recht bank in Middelburg, kon hij zijn verhaal niet doen. Hij krijgt zijn straf via een brief te horen: twaalf maanden on voorwaardelijke rij-ontzegging, zestig uur werkstraf en tweehonderd euro boete voor te hard rijden. HEINKENSZAND - Het CDA in Borsele legt een oproep van het PvclA-afdelingsbestuur om de onderhandelingen over een nieüw college van burgemeester en wethouders te heropenen naast zich neer. CDA-onderhandelaar M. Vermue-Vermue heeft dat gisteren gezegd. De PvdA-Borsele vindt dat het voornemen van het CDA om ook de komende vier jaar samen met de SGP/Chris- tenUnie en de WD het dagelijks gemeentebestuur te vor men, geen recht doet aan de uitslag van de gemeenteraads verkiezingen en wil daarom opnieuw rond de tafel. In een verklaring die de PvdA in de gemeente Borsele gis teren uitgaf, beticht zij het CDA van een 'ouderwets staal tje machtspolitiek'. Het afdelingsbestuur zegt dat het 'met ongeloof en onbegrip' heeft kennisgenomen van het besluit van CDA, SGP/ChristenUnie en VVD om hun sa menwerking binnen het dagelijks gemeentebestuur voort te zetten. „Het is ongeloofwaardig dat deze partijen bij het vormen van een nieuw college geen respect tonen voor de democratie", aldus de PvdA. OOSTERLAND - Oosterlands Fanfare geeft vrijdagavond het jaarconcert in dorpshuis Ooster hof. Thema van het optreden is 'Van Strauss tot House'. Ooster lands Fanfare staat onder lei ding van dirigent Hugo Verweij. Het fanfarekorps laat direct aan het begin van het concert de clowns binnen dansen met het nummer Dance of the Clowns van Felix Mendelssohn Barthol- dy in een arrangement van de di rigent. De muziek van Joh. Strauss weerklinkt met de Egyptischer Marsch in een arrangement van W. Steijn. Verder weerklinken voor de pauze onder meer Cae sar and Cleopatra van Gerard Boedijn en de Florentiner Mars van J. Fucik. Na de pauze is het de beurt aan de blokfluitgroep onder leiding van Esther van der Schee. De fanfare maakt vervolgens een overstapje van de klassieke oud heid naar de huidige tijd met on der meer Moment for Morrico- ne, Elton John in Concert en House and Hip-Hop Event. Het jaarconcert begint om 20.00 uur. GOES - In de Goese Zeelandhal len wordt zaterdag 18 en zon dag 19 maart een internationale hondententoonstelling gehou den. Bijna achttienhonderd honden, verdeeld over meer dan tweehon derd rassen, doen daaraan mee. De honden zijn afkomstig uit heel West-Europa. De tentoon stelling is zaterdag en zondag ge opend van 10.00 tot 17.00 uur. door Esme Soesman ZIERIKZEE - Restjes oude te gels van gesloopt sanitair zijn nog zichtbaar. Maar onder tussen krijgt de nieuwe aan bouw achter gezinsvervangend tehuis Schouwenoord in Zierik zee steeds meer vorm. Het com plex wordt in september opgele verd. Het pand aan de Touwbaan wordt uitgebreid en verbouwd om straks plaats te kunnen bie den aan twaalf zelfstandige ap partementen, bestaande uit woon- en slaapkamer, sanitair en open keuken. Eén van de ap partementen wordt in de oude villa ondergebracht. De overige wooneenheden verrijzen in twee woonlagen achter het monumen tale pand. De contouren van die aanbouw zijn nu zichtbaar. In de villa komen ook een centrale Advertentie BRAND COLIJN BELLEN 0113-213720 -"erkei BEVEILIGINGSBEDRIJF Lewestraat 43 Goes/Kloetmge www.colijnbv.nl ontmoetingsruimte, extra slaap plaatsen en kantoorruimte voor stichting Het Gors. Woningbouwvereniging Zeeuw- land heeft Schouwenoord over genomen van deze stichting en verhuurt het pand dadelijk in z'n geheel aan Het Gors te rug. De bewoners van de ap partementen huren op hun beurt weer van Het Gors. Zij hebben ruim een jaar gele den de verhuisdozen gepakt om tijdelijk, zolang de bouwactivi teiten duren, hun intrek te ne men in gloednieuwe Zeeuwland- appartementen aan de Zierik- zeese De Brauwstraat. Dat be valt goed, weet Zeeuwland-di- recteur A. de Ceuster. „Ze heb ben leuke contacten in de buurt." Zit het bouwen mee, dan keren de Schouwenoord-bewoners la ter dit jaar terug naar het pand aan de Touwbaan. Reuzensprongen In wooncomfort en privacy gaan ze er met reuzensprongen op vooruit. In het prille begin van het bijna dertig jaar geleden ge opende gezinsvervangende te huis was sprake van gedeelde slaapkamers. Later kwamen daar afzonderlijke kamers met gemeenschappelijk sanitair en keukenvoorzieningen voor in de plaats. De aanbouw aan het monumentale pand moet plaats gaan bieden aan elf appartementen voor cliënten van Het Gors. foto Dirk-Jan Gjeltema De Zierikzeese villa is ongeveer een eeuw oud. Ooit is het pand gebouwd voor een notaris, later kwam het gebouw als pastorie van de Nederlandse Hervormde gemeente in gebruik. De latei- aangebouwde zijvleugels zijn, met de start van de bouwactivi teiten november vorig jaar, di rect tegen de vlakte gegaan. Ar chitectenbureau Rothuizen van Doorn 't Hooft tekende voor het ontwerp. De Kok Bouwgroep is als bouwer bij Schouwenoord betrokken. (Advertentie) maart roert zijn staart, aprilletje zoet, geeft nog wel eens ten witte hoed. Maar... bij DELSCHER schijnt altijd de zon. U bent van harte welkom tijdens de Van zaterdag 11 maart t/m zaterdag 18 maart. Voor iedere kopende klant ligt er een heerlijke verrassing klaar! Kortom; wij maken er een modefeestje van. Grote Markt 11-13 4461 AH Goes Telefoon: 01 i 3 227607

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 31