Samenwerking politie moet hooligan stoppen pzc Vrouw control Vrouw verliest foetus na controle op drugs Schiphol NL o Kabinet vraagt volk imening over Europa DE REGERING WIL UW MENING WETEN. Top-500 helpt bij uitwisselen informatie Minister Donner opent rechtbank in Haarlem Grazers niet verplicht bijvoederen Lente laat maand op zich wachten Menselijke fout oorzaak treinbreuk Fathers 4 Justice weer in actie Vrouw sterft na schietpartij hotel Dode en zwaargewonde bij schietpartij in Breda Hulp voor arme AOW'er Financiële hulp studerend kind is aftrekbaar PZC i Surinaamse ambassadeur Edgar Amanh stapt op dinsdag 14 maart 2006 joorBouke Bergsma Michel Reijns DEN HAAG - Het kabinet hoopt met een onderzoek via in giet te peilen hoe burgers over de toekomst van Europa den- ■en Staatssecretaris Nicolaï lende daarvoor gisteren websi- Jfftvw.nederlandineuropa.nl. Het onderzoek is vergelijkbaar met het '21-minutenonderzoek' dat vorig voorjaar gehouden ïei'd. Toen lieten 150.000 Neder landers via een serie vragen op internet weten hoe zij over het (jciaalecpnomische beleid van het kabinet dachten. op (|e gisteren gepresenteerde website komen onderwerpen als Europese samenwerking en de 3 mogelijke toetreding van Tur- hijeaanbod. „Wij gaan moeilij ke thema's niet uit de weg en zijn niet op zoek naar een legiti matie van regeringsbeleid. Wij willen weten wat mensen be weegt op concrete Europese vra gen", zei Nicolaï. Het onderzoek duurt tot 18 april. De resultaten bepalen voor 'een belangrijk deel' het standpunt van de Nederlandse regering tijdens de Europese top half juni, aldus Nicolaï. „Maar de regering zal het ook weer niet één op één overnemen als de uitkomst erg afwijkt van wat het kabinet zelf vindt." Op de EU-top in juni wordt de balans opgemaakt van de bezin- ningsperiode die volgde na het afwijzen van de Europese grond wet in Frankrijk en Nederland. En het onderzoek 'is geen slim me poging van de regering om de bevolking alsnog de grond wet door de strot te duwen'. Het internetonderzoek kan al met tweeduizend respondenten representatief zijn. ANP HAARLEM - Minister Donner van Justitie heeft de rechtbank in Haarlem officieel geopend. Hij onthulde gistermiddag een beeld van Vrouwe Justitia. Donner zei dat Haarlem het modernste gerechtsgebouw van Nederland heeft. „Een laagdrempelig, maar toch chi que gebouw." De rechtbank van Haarlem is het laatste gerechtsge bouw van een omvangrijk bouwprogramma dat justi tie heeft laten uitvoeren. Het gebouw kostte zestig mil joen euro. Donner wees op ontwikkelingen die het Openbaar Mi nisterie en de zittende magistratuur onder druk zet ten. Volgens hem wordt het OM daardoor steeds meer in de rol gedrongen van misdaadbestrijder en de straf rechter in de rol van tegenkracht, die zich voor zijn oordelen moet beroepen op de letter van de wet. Hij benadrukte dat de rechterlijke macht door beide par tijen wordt gevormd en zij niet zonder elkaar kunnen. In het gerechtsgebouw in Haarlem zitten strafrechters en het OM onder één dak. In het kantorengedeelte zijn tweehonderd werkplekken voor het OM, 130 voor de sector strafrecht en 96 werkplekken voor het centraal bedrijfsbureau. Het gebouw heeft tien zittingszalen. foto Marco de Swart/GPD DEN HAAG - Staatsbosbeheer hoeft de grazende dieren in natuurgebied de Oostvaardersplassen niet bij te voede ren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag gisteren beslo ten. De Diei-enbescherming stelde in het kort geding te gen de beheerder van het natuurgebied dat de dieren bij aanhoudende koude zouden verhongeren. Volgens de rechter heeft de Dierenbescherming niet aan getoond dat dit jaar grote groepen grazers van de honger dreigen te sterven. Van de edelherten, konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen stierven in de eerste negen weken van dit jaar volgens staatsbosbeheer 119 exemplaren. ANP WAGENINGEN - Nederland zal dit jaar een late lente be leven, zo'n drie tot vier weken later dan de afgelopen vijf jaar. Dat voorspelden Wageningen Universiteit en de Vlin derstichting gisteren op grond van de vertraagde bloei en verschijning van planten en vlinders in de Natuurkalen- der. Dat de winter dit jaar wat langer aanhoudt, zal weinigen zijn ontgaan. Zo is de bloei van de gele kornoelje, die sa menvalt met het einde van de voorlente, dit jaar 39 dagen vertraagd. Het begin van de lente wordt dit jaar pas op 10 april verwacht. ANP DEN HAAG - De treinbreuk begin maart nabij Gelder- malsen is veroorzaakt door een menselijke fout. De koppe ling tussen twee rijtuigen schoot los, doordat een andere, niet-gébruikte koppeling haar had losgetikt. Tijdens het rangeren heeft iemand de verbinding niet goed vastgezet. Dat blijkt volgens minister Peijs (Verkeer) uit een voorlo pig onderzoek, zo heeft ze gisteren aan de Tweede Kamer geschreven. ANP UTRECHT - De Nederlandse afdeling van Fathers 4 Justi ce, de organisatie die aandacht vraagt voor de rechten van gescheiden vaders, is weer in actie gekomen. Twee maanden geleden werden alle acties opgeschort nadat uit Engeland berichten waren gekomen dat de afdeling daar plannen zou hebben om de zoon van premier Tony Blair te ontvoeren. Gisteren hielden de 'fathers' een stille wacht op het Utrechtse Domplein. De Nederlandse afdeling maakte duidelijk 'geen extremis ten' in de organisatie te willen. De controle op het lid maatschap is verscherpt, waardoor aanstaande leden aan strengere voorwaarden moeten voldoen. ANP ZOETERMEER - De 32-jarige vrouw uit Zoetermeer die zondag ernstig gewond raakte door een schietparij in de lobby van een hotel in Zoetermeer is gisteren aan haar verwondingen overleden. Door de schietpartij raakte ook een 45-jarige man uit Zoe termeer ernstig gewond. Hij moest geopereerd worden en ligt nog in het ziekenhuis. De vermoedelijke dader, een 41-jarige plaatsgenoot, is gearresteerd. Het motief voor de schietpartij ligt vermoedelijk in de relatiesfeer. ANP door Saskia Wijdooqen z MEN HAAG - Ouderen met een AOW-uitkering krij- (gen in een aantal gemeenten voortaan automatisch een aanvullende bijstandsuitkering. Jüe Sociale Verzekeringsbank i(SVB) wil op die manier de oude ren tc hulp schieten. in Nederland hebben zo'n 1106.00 0 65-plussers een onvolle dige AOW-uitkering. Bijvoor- 1 beeld gepensioneerden die jaren - in het buitenland hebben ge- Koond of pas op latere leeftijd Nederland zijn gekomen, [krijgen niet de volledige uitke ring. De SVB heeft nu met een Jaantal gemeenten afgesproken zij de armlastige AOW'ers opzoeken. „Wanneer zij onvol doende aanvullend pensioen hebben, krijgen zij voortaan van ons de aanvullende uitkering uit gekeerd. Wij verrekenen dat weer met de gemeente", aldus een SVB-woordvoerder. De eer ste gemeenten waar de SVB af spraken mee heeft gemaakt zijn Winterswijk, Cuijk en Noord- ■postpolder. GPD DEN HAAG - Ouders kunnen de financiële ondersteuning van een studerend kind dat geen recht meer heeft op een basis- U beurs, van de belasting aftrek- ken. Dat heeft de Hoge Raad on- li langs bepaald. De Hoge Raad deed de uit- spraak in een zaak over een stu dente die in 2000 een universitai- ré studie volgde. In september 1999 was haar recht op een ba- sisbeurs vervallen, omdat zij al II langer studeerde dan de vier jaar die ervoor staan. Zij had wel een rentedragende lening kunnen afsluiten, maar zij deed dat niet. Haar ouders sprongen financieel bij. De Belastingdienst had aange voerd dat die ondersteuning niet aftrekbaar was, omdat de studente een rentedragende le ning kon afsluiten bij de Infor matie Beheer Groep, die studiefi nanciering regelt, i De fiscus heeft in hoogste instan tie geen gelijk gekregen. ANP DEN HAAG - Een Surinaamse vrouw heeft aangifte gedaan van zware mishandeling, omdat door Jeroen Hoorn DEN HAAG - De politie werkt aan de vorming van een landelij ke 'top-500' van hooligans. Aan de hand van deze lijst moeten politiekorpsen door het hele land elkaar helpen voetbalvan dalen in de gaten te houden. Uitwisseling van informatie is het doel van de lijst, zegt H. Groeneveld van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalis me van het ministerie van Bin nenlandse Zaken. „Als de poli tie in Groningen een paar man goed in de gaten houdt, dan ij in november een miskraam kreeg na een ruw drugsonder zoek op Schiphol. Begin dit jaar maakte de Natio nale Ombudsman bekend een diepgravend onderzoek te begin nen naar de wijze van drugscon troles door douane en mare chaussee op Schiphol. Een hoog zwangere vrouw had haar be klag gedaan over een vernede rende visitatie door de douane. Eerder moest de Staat twee an dere vrouwen een schadevergoe ding betalen, omdat zij 'vernede rend' waren behandeld bij de controle op bolletjes cocaïne. Ook de klacht van de Surinaam se ligt bij de ombudsman. Zij moest zich eveneens meerdere malen uitkleden en werd in haar anus en vagina onderzocht. Bij de bodyscan op Schiphol Oost moest de vrouw zich op nieuw ontkleden. De verpleeg kundige die de scan maakte, on derzocht haar bijzonder ruw. „Hij ging achter me staan en duwde me heel hard in mijn zij en buik. Toen ik zei dat het erg pijnlijk was, vertelde hij dat het nodig was om de bolletjes in mijn buik te laten zakken", al dus de vrouw. Toen uit de scan bleek dat zij geen bolletjes bij zich had, werd zij naar de luchthaven terugge bracht. Onderweg merkte zij dat zij bloedde en korte tijd la ter verloor zij haar foetus. De wouw was waarschijnlijk twee maanden zwanger, maar zij wist niet dat zij een baby verwacht te. Zij is op eigen gelegenheid naar een arts gegaan, die de mis kraam constateerde. De vrouw moet de politie in Eindhoven dat overnemen zodra FC Gronin gen daar speelt." De politie moet kijken waar de hooligans op de lijst zijn, met wie zij pra ten en hen meteen aanhouden als zij iets verkeerds doen. De top-500 maakt deel uit van een nieuwe aanpak van de politie, waarbij hooligans niet alleen in en om het stadion worden ge volgd, maar ook tijdens het uit gaan en in de wijk waar zij wo nen. Minister Remkes van Binnen landse Zaken heeft de top-500 aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer, die Remkes is nog steeds onder behandeling. Via haar advocaat H. Gaasbeek heeft de Surinaamse aangifte ge daan van zware mishandeling met de dood van haar foetus tot gevolg. Verder heeft zij een klacht ingediend tegen cle verne derende onderzoeken op Schip hol door de douane en mare chaussee. Bovendien heeft zij letselscha de-advocaat G. Beydals inge schakeld, die smartengeld eist door Patrick Selbach DEN HAAG - De ambassadeur van Suriname in Den Haag, Ed gar Amanh, heeft gisteren zijn functie ter beschikking gesteld van president Venetiaan. Dit is Advertentie DVD-Spaarweken spaarzegel j de OVD-spaarweken van I de PZC. Iedere dag ver- J schijnt er een van de drie verschillende zegels in de krant Met drie verschillende zegels heeft u een volle spaarkaart en kunt u een DVD bestellen. Spaarkaarten staan op woens dag en zaterdag in de krant t/m 8 april. het alfabet van Zeeland en zijn collega Donner van Justi tie gisteren in een debat aan de tand voelden over de aanpak van voetbalvandalisme. Volgens de Kamer maakt het kabinet er niet genoeg werk van. Meldingsplicht Volgens VVD en PvdA stelt de meldingsplicht voor supporters met een stadionverbod nog steeds te weinig voor. „De rech ter kan nu niet afdwingen dat mensen zich tijdens een wed strijd op een andere locatie moe ten melden", zegt VVD-Kamer- lid Van der Sande. „Nu zitten mensen die een stadionverbod voor de lichamelijke en geeste lijke gevolgen van de miskraam. De marechaussee wil niet op de zaak reageren. Een woordvoer der: „Omdat er aangifte is ge daan, ligt de zaak nu bij het Openbaar Ministerie." Het OM laat weten dat de recherche de zaak onderzoekt. Over twee weken moet duidelijk zijn of de klachten gegrond zijn en er reden is tot strafvervol ging. GPD van betrouwbare politieke bron nen in Paramaribo vernomen. De stap van Amanh vloeit voort uit perikelen rond de omstreden veiligheidscontrole bij minister Amafo, vorige week maandag op Schiphol. Voordat Amanh zijn functie neerlegde, zei minister Kraag van Buitenlandse Zaken dat zij maatregelen overwoog tegen de ambassadeur en de ambassade raad in Den Haag. Zij zouden haar namelijk verkeerde infor matie hebben gegeven over het voorval met Amafo op Schiphol, toen die op doorreis was. Kraag stoort zich eraan dat haar gemeld is dat er sprake was van fysieke visitatie bij Amafo, terwijl dat niet het ge val zou zijn geweest. Amanh en de ambassaderaad werden vrijdag voor spoedover leg teruggeroepen, maar beiden meldden zich ziek. ANP krijgen, een paar dagen latei- weer gewoon tussen het pu bliek." CDA-Kamerlid Atsma pleit voor een verbod op de zwarte handel in toegangskaarten. Al leen zo is volgens Atsma te voor komen dat mensen in een vak op de tribune terechtkomen waar zij niet thuishoren. Een paar jaar geleden haalde een voorstel van deze strekking het niet, maar Atsma heeft goede hoop dat. dat anders is met het Duitse WK in aantocht. „De ge wone supporter is nu de dupe. Die moet een fortuin neertellen als hij naar het WK wil." GPD van onze redactie binnenland BREDA - Door een schietpartij in de Oranjeboomstraat in Bre da is gisteren een man dodelijk getroffen. Een andere man raak te zwaargewond en is in kritie ke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Het lichaam van de dode lag op een véldje naast een sauna an nex zonnestudio. De politie doet zowel onderzoek naar sporen in de studio als erbuiten. Direct na de schietpartij liepen de gemoederen hoog op in de straat. De politie ontkent noch bevestigt dat het schietincident te maken heeft met een voortsle pende familievete. Het gerechtshof in Arnhem deed gisteren vervroegd uitspraak in de bloedige vete tussen een Utrechtse en een Bredase fami lie. ANP BILJARTew KAAI-IE" ÜOK N^T. Advertentie Vorig jaar is de Europese grondwet door Nederland afgewezen. De vraag is nu: wat wil Nederland wel? Hoe moet het verder met Europa? Wij willen weten wat u vindt. Daarom hebben wij een website samengesteld waarop u uw mening kunt geven over allerlei zaken die van groot belang zijn voor onze relatie met Europa. i De resultaten van het onderzoek worden besproken met de Tweede Kamer en gebruikt bij.de onderhandelingen in Brussèl. WWW.NEDERLANDINEUROPA.nl Doe mee. De regering stelt uw mening op prijs. Seen internet? Bel dan 070 348 61 IT voor een schriftelijke vragenlijst, IN EUROPA.NL i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 3