PZC Brouwse Dag woedend over Bl0f Zierikzee kan auto's niet meer kwijt Weg met welig tierend groen Aantal gevallen van kanker in Kerkwerve niet verontrustend Veel kritiek op onderdelen Evenementenbeleid Oude moord in Opsporing Verzocht Lichtgewond bij verkeersongeval 17 Recordorder voor Scheldebouw Zestienjarige dronken achter stuur Hoornbeek College in de prijzen Redactie: 0113-315649 uivyw.pzc.nl Stredactie8pzc.nl ,os,t,us31.4460AAGoes NMiti-enMdden-Zeeiand: 0113-315520; S s-Vlaanderen: 0114-372770; Nationaal: 0204562600. I dinsdag 14 maart 2006 waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844-1998 editie Schouwen-Duiveland dnnr Ali Pankow ZIERIKZEE - Het bestuur van de Brouwse Dag is woedend over liet feit dat het dagelijks ge meentebestuur van Schouwen- Duiveland vergunning heeft ver leend voor een groot popconcert aan de Brouwersdam op zater dag 8 juli dit jaar waar onder meer Blof zal optreden. Volgens voorzitter J. van de Werve van de Brouwse Dag druist dat volle dig in tegen de bepalingen in liet gloednieuwe Evenementen beleid. De Brouwse Dag wordt al tien tallen jaren op de tweede zater dag in juli gehouden. Dit jaar valt dat dus gelijk met het ge plande concert aan de Brouwers- dam. Van de Werve vreest daar grote nadelen van. Het steekt cle organisatie van de Brouwse Dag vooral dat de gemeente hierover met haar geen enkel overleg heeft gevoerd. De bestuursleden uitten breed uit hun boosheid gisteravond tij dens een informatiebijeenkomst over het nieuwe Evenementenbe leid. Veel bepalingen daarin zit ten de organisatie toch al niet lekker, zoals de hoge kosten die gemaakt moeten worden door ei sen van brandpreventie en de precariorechten, oftewel de pnjs die betaald moet worden voor het plaatsen van kramen op gemeentegrond. „Maar het ergste is dat samenvallen met dat Blofconcert. Dat kost ons pu bliek op de vrijdagavond en jon ge, vrijwilligers op de zaterdag avond, want die zitten dan alle maal aan de Brouwersdam", ver zucht de voorzitter. VW-woordvoerster M. Grevel vindt dat de organisator-en van door Miriam van den Broek BIGGEKERKE - De daders van de moord op Marinus Anton Ter- woert uit Biggekerke komen mo gelijk uit Oost-Brabant en Noord-Limburg. De politie heeft recent informatie gekre gen die daarop wijst. De moord zaak uit 1993 komt vanavond in hel programma Opsporing Ver zocht. De politie heeft vijf maanden ge leden de zaak Terwoert her opend om te kijken of de oude zaak met nieuwe technieken als nog kan worden opgelost. De oud-advocaat werd op zaterdag 6 maart 1993 dood gevonden in zijn woning aan de Vroonweg in Klein-Valkenisse. Hij was dood gestoken. Volgens politiewoordvoerder J.van Mourick heeft alle aan dacht rond het heropenen van de zaak waardevolle informatie opgeleverd. „We kregen de tip dat rond die periode een aantal mensen uit het oosten van Brabant en het noorden van Limburg regelma tig op inbrekerspad was in West-Brabant en Zeeland. Deze mensen maakten daarbij ge bruik van een Mazda-personen- auto", zegt Van Mourick. Een ge tuige in de zaak Terwoert heeft op vrijdagavond 5 maart 1993 een blauwgroene Mazda op de Vroonweg zien wegrijden in de richting van de Klaassesweg. -Deze nieuwe wending kan dui den op een uit de hand gelopen inbraak", zegt Van Mourick. De politie is altijd uitgegaan van een roofmoord. Een aktetas, een kluissleutel, een gouden broche, de giropas en vermoedelijk enke le duizenden guldens zijn nooit teruggevonden. Van Mourick wist gisteren niet of de mensen die de reeks inbraken gepleegd hebben, destijds ook opgepakt zijn. Afgelopen november heeft de technische recherche de tuin van Terwoert uitgekamd. Daar bij is onder meer een mes gevon den. Of dat het moordwapen kan zijn, weet Van Mourick nog met. „Het ligt nog steeds bij het laboratorium." De zaak wordt vanavond op- meuw onder de aandacht ge bracht in het programma van Opsporing Verzocht. De uitzen ding is om 19.00 uur bij de Avro °P Nederland 2. Het programma wordt morgen om 15.15 uur her haald op Nederland 1. de Brouwse Dag juist een voor deel moeten zien in dit groot scheepse evenement en erop moeten inspelen. Beleidsambtenaar M. van den Berge kreeg tijdens zijn toelich ting op het Evenementenbeleid veel meer kritiek te verduren. De bezwaren gelden vooral ook de.eerder door de gemeenteraad vastgestelde zaken als leges en precariorechten. De politiek heeft de kosten daarvan aanzien lijk verhoogd in het kader van het gemeentelijk bezuinigings programma Kiezen of Delen. Dit alles houdt in de praktijk on der meer in dat ook liefdadig heidsinstellingen een forse duit moeten gaan betalen voor de or ganisatie van bijvoorbeeld een rommelmarkt. „De kerken in Burgh-Haamstede moeten straks het grootste deel van de opbrengst van zo'n verkoop voor een goed doel aan de ge meente afstaan", verzucht woordvoerder J. Vredebregt. De Zeeuwse horecaconsulent P. Arkenbout signaleert een on werkbare situatie door het toege stane aantal decibel voor mu ziek bij evenementen op 65 te stellen. Volgens hem kan er dan in principe niet eens meer een muziekkorps door de straten marcheren. Hij verwacht welis waar geen heksenjacht van de gemeente, maar in feite heeft el ke klager recht van spreken om dat de norm van 65 decibel in de praktijk altijd overschreden zal worden. Voor kermissen geldt een apart beleid, maar horeca-ondeme- mer K. Jachmann uit Renesse signaleert daarin wel een rechts ongelijkheid met' het Evenemen tenbeleid. Daarin geldt dat live muziek in de open lucht op door deweekse dagen tot 23.00 uur wordt getolereerd. „Maar ker missen mogen tot middernacht op volle sterkte doorgaan", al dus de horeca-ondernemer. Prijs kramen D. Kooman van cle Renesse Dag vindt het niet kloppen dat de prijs per vierkante meter voor De historische begraafplaats van Looperskapelle wordt onder handen genomen. foto Dirk-Jan Gjeltema door Piet Kleemans LOOPERSKAPELLE - Er wordt hard gewerkt aan het opknappen van de oude begraafplaats van Looperskapel le. Gisteren is onder het toeziend oog van gemeente en Stichting Landschaps beheer Zeeland door vrijwilligers fors gesnoeid in het woekerende groen. Hoe oud de begraafplaats precies is en hoe deze er oorspronkelijk uitzag, is niet precies bekend, zegt S. Dobbelaar van Stichting Landschapsbeheer. Wat zij wel weet, is dat de histori sche begraafplaats een unieke plek is. Eén van de weinige overgebleven be graafplaatsen op een zogeheten kerk- heuvel. „Plelaas zijn er geen afbeeldingen van, maar het is wel zeker dat op die kerk- heuvel ooit een kapelletje heeft gestaan. Dat maakt de historische begraafplaats van Looperskapelle en die van Brijdor- pe bijzonder." Landschapsbeheer en de gemeente Schouwen-Duiveland willen middels de opknapbeurt proberen de begraafplaat sen in oude staat te herstellen. Dat bete kent vooral dat ze opener worden. Daar om is gisteren opslag van vlier, es en iep verwijderd. Daar komt groen als hulst en treures voor terug. Voor de opknapbeurt van de oude be graafplaats van Looperskapelle zijn drie dagen uitgetrokken. Het is de be doeling dat ook de begraafplaats van het naburige Brijdorpe onder handen genomen wordt. Op termijn wil Landschapsbeheer Zee land ook de begraafplaats van Capelle en die van Serooskerke - te vinden op de hoek van Hogeweg en Schelpweg - aanpakken. door Marcel Modde ZIERIKZEE - Parkeerruimte in het centrum van Zierikzee wordt schaars. Met het vervallen van de betaalde vakken aan de Oude Haven blijft er op drukke dagen weinig plek meer over voor klanten, verwachten onder nemers. Ze pleiten in elk geval voor een alternatief, nog voordat de gemeente Schouwen-Duive land begint met de herinrichting van het Havenplein. De betaalde plekken aan beide kanten van de Oude ITaven (44) en in de Sint Domusstraat (17) verdwijnen als compensatie voor de plaatsen die vergunning houders kwijtraken door herin richting van de Nieuwe Haven. Daarmee wordt echter een nieuw probleem gecreëerd. Met name op zaterdagen en in het toeristenseizoen staat het Haven plein veelal vol met auto's. Nu kan nog worden uitgeweken naar de Oude Haven, maar in de nieuwe situatie mogen 'daar straks alleen binnenstadbewo ners met een vergunning parke ren. De Mosselboomgaard is nu geen alternatief, aldus M. Ooijens van de Golff-supermarkt. Die loca tie wordt druk gebruikt door mensen die in het centrum wer ken en is daarmee het grootste deel van de dag bezet. De andere terreinen rondom liggen te ver weg voor iemand die naar de stad komt om boodschappen te doen, ervaren de middenstan ders. Ooijens pleit voor invoe ring van een flexibeler vergun ningsysteem. „Meneer X met een vergunning gaat om acht uur 's ochtends met de auto naar zijn werk en dat plekje staat vervol gens de hele dag leeg. Mevrouw Y werkt bij mij en neemt met haar auto een plek in beslag waar de consument had kunnen staan. Wanneer je die praktijk beter op elkaar afstemt, heeft ie dereen er profijt van." Hij stelt zelf een systeem voor waarbij op naam van de zaak een aantal (strikt noodzakelijke) parkeer- vergunningen kan worden uitge geven. uilsluitend tijdens werk tijden te gebruiken. „Dat schept letterlijk weer wat ruimte." Ooijens is niet gerust op de toe komst, wat de parkeerruimte in het centrum aangaat. Hij vreest een aanzienlijke inkomstender ving bij de herinrichting van het Havenplein en is ook beducht op de gevolgen van de nieuwe situa tie voor wat betreft de bereik baarheid van zijn supermarkt. Voordat het plein op de schop gaat, moet er daarom een goed alternatief komen, vindt hij. De gemeente begint dit jaar met de voorbereidingen van het plan, dat volgens demissionair wet houder W. Renden (verkeer) ui terlijk in 2008 moet worden vol tooid. Zijn insteek blijft het vol ledig autovrij of -ten minste- au- toluw maken van het plein. Garage Onder de voorbereiding hoox-t ook een ondex-zoek naar de bouw van een parkeergarage in de bin nenstad. In eerste instantie wordt bekeken of zo'n voorzie ning voor Zierikzee rendabel is. Renden wijst in dat vex-band na drukkelijk op de stille momen ten in de wintermaanden. Blijkt de garage haalbaar, dan wordt ZIERIKZEE - Een 69-jarige au tomobilist uit de gemeente Noord-Beveland is gistermid dag lichtgewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de N59, ter hoogte van Zierikzee. Hij x-eed rond kwart voor vier in in de lichting van Zieiikzee toen hij door onbekende oorzaak in de rechterbex-m x-aakte en op het ta lud van de Klerksweg botste. Daardoor werd hij gelanceerd, vloog over de Klerksweg heen en kwam tot stilstand op een stuk land. De man is door ambu- lancepei-soneel onderzocht in verband met x-ugklachten maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zijn auto raakte aan de voox-zij- de zwaar beschadigd. een geschikte locatie gezocht. Als meest waai'schijnlijke optie tot dusver is altijd de Mossel boomgaard genoemd. In relatie tot de herinrichting van het Ha venplein wordt tevens gekeken naar herinvoering van betaald parkeren op dat (nu gratis) ter rein, aldus Renden. De wethouder wil de belangheb bende ondernemers en omwonen den van meet af aan bij de plan- voorbereiding' betrekken. Hij wil zo voorkomen dat de gemeen te met een inrichtingsplan komt dat bij voorbaat op veel weer stand stuit. Een optie die Ren den binnen dit kader zeker ook wil meenemen, zo zegt hij, is de suggestie om de Golff te ver plaatsen naar het parkeerteiTein aan de Scheldestraat. Ooijens ziet op de locatie de mogelijk heid voor nieuwbouw in combi natie met een parkeex-garage, wat de gemeente financieel voor deel kan opleveren. Een verplaat sing van de supermarkt uit het centrum zou ook een groot be zwaar tegen het autovrij maken van het Havenplein wegnemen. Organen afstaan of niet? het plaatsen van ki'amen in Re nesse tien cent hoger is. dan in Brouwei-shaven en vraagt zich af waar dat verschil vandaan komt. Het nieuwe Evenementenbe leid is overigens al vastgesteld door het college van B en W, evenals de verhoging van leges en pi'ecariorecht door de ge meenteraad. In het najaar zullen de werkelijke effecten van deze nieuwe regelingen tij dens dit seizoen worden bespro ken. MIDDELBURG - Het Middelburgse bedrijf Scheldebouw heeft een recordorder in de wacht gesleept: de bouw van gevels voor het Royal London Hospital, het gi'ootste zie kenhuis in het Verenigd Koninkrijk. Met de gevelbouw is 54 miljoen euro gemoeid. Het is de gi'ootste klus uit de geschiedenis van Scheldebouw. De ge vels worden ontworpen en geproduceerd bij het bedrijf in Middelburg. Scheldebouw maakt deel uit van de internationale Pemia- steelisa Gi-oup. Het bedirijf kreeg de opdracht van een con sortium dat speciaal voor de bouw van het ziekenhuis werd opgericht. Scheldebouw heeft in Engeland al erva ring met dit soort projecten. Momenteel produceert het be drijf gevels voor het Manchester Joint Hospital (een op dracht van 20 miljoen euro) en het St. James Hospital in Leeds (15 miljoen euro). TERNEUZEN - De politie heeft gisterochtend in Terneu- zen een jong duo uit Gent aaxxgehouden wegens rijden on der invloed. De twee (16 en 21 jaax') trokken rond kwairt voor zes de aandacht van de politietoen ze langzaam en met de alai-mvei*lichting aan over de Guido Gezellestraat reden. Beide rechterbanden waren lek en er zat een deuk in de motor-kap. Toen de politie de twee langs de kant van de weg zette, zat de zestienjarige (die dus nog geen ïrijbewijs kon heb ben) achter het stuur. Hij bleek te veel gedronken te heb ben. De zestienjarige Belg veiddaarde dat zijn oudere maat ei genlijk de bestuurder van de auto was. Ze zouden van plek hebben gei-uild nadat de 21-jarige op de Guido Gezel- lesti-aat tegen een ï-otonde was gebotst. Ook deze Gente naar moest vei*volgens een blaastest doen, en bleek te veel gedronken te hebben. Beiden kregen een boete van drie honderd euro opgelegd. GOES - Tien tweede-jaars economie studenten vair het Hoombeeck College Goes hebben de tweede plaats vex-o- verd op de Nationale Mairktdag van de stichting Jong On dernemen met hun kindveilige deurkruk, SafetyKlick. Elk jaar organiseert de stichting Jong Ondernemen een competitie voor mbo- en hbo-studenten met als inzet: wie brengt het beste nieuwe product op de max-kt. Onderdeel van de competitie is de Nationale Max-ktdag waar 150 teams hun producten presenteren aan het winkelend pu bliek in winkelcentrum Hoog Catharijne te Utx-echt. De 10 studenten van het Hooxmbeeck College hebben een kindveilige deux-kruk ontwikkeld, die alleen geopend kan worden door het indrukken van een knop met veersys- teem. door Melita Lanting KERKWERVE - Er is geen spra ke van een uitzonderlijk hoog aantal kankergevallen in Kerk werve. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Zeeland/Wcst-Bra- bant. De inwoners van het dorp zijn hier gisteravond over geïn formeerd tijdens een besloten bijeenkomst. In oktober vox-ig jaar ontstond grote onrust onder de inwoners van het dorp omdat er sprake zou zijn van een uitzonderlijk hoog aantal kankex-gevallen, een verhoging van 400 procent werd toen genoemd. Daarvan is niets in het onderzoek gebleken", zegt onderzoeker H. Jans van de GGD. Hij heeft op vex-zoek van het gemeentebestuur de situatie op Schouwen-Duiveland, en in de kernen Kex'kwerve, Brouwers haven en Noordgouwe onder zocht over de afgelopen vijftien jaar. Weliswaar blijkt uit het onder zoek dat in Kerkwerve meer vrouwen kanker hebben gekre gen dan - statistisch gezien - ge- bi-uikelijk zou zijn, maar dit aan tal is vrij klein. Negen extra ge vallen gedurende een onder zoeksperiode van vijftien jaar. „Deze lichte verhoging is voor ons wel aanleiding om de situa tie in de gaten te houden. Wij gaan over vijf jaar nieuw onder zoek doen om te kijken hoe de si tuatie zich verder ontwikkelt", zegt Jans. Het verhoogd aantal kankex-ge vallen zou vooral in de Vloed- stx-aat zijn. Ook zou het vooral om borstkanker gaan. Het onder zoek toont aan dat dit niet klopt. Het aantal gevallen van borstkanker is in de afgelopen vijftien jaar zelfs lager dan ge middeld op Schouwen-Duive land en in heel Nederland. Aan welke vox-men van kanker de vrouwen dan wel leiden, is niet bekend. De inwoners reageerden over het algemeen positief op de on derzoeksresultaten, al wilde niet iedereen dix-ect accepteren dat er geen reden is voor onge rustheid. „Ik zeg niets, vraag maar iemand die wel gerustge steld is", fee'ageert een van de be zoekers terwijl hij wegloopt. Een andere inwoner van het dox-p geeft aan wel gerustgesteld te zijn. „Ik hoop hier gewoon honderd te worden", zegt ze. Omdat er volgens de ondex-zoe- kers geen sprake is van een ver ontrustend hoog aantal kankex- gevallen, wox-dt er ook geen na der onderzoek gedaan naar xno- gelijke milieuvex-vuiling. Inwo ners suggex-eerden vorig jaar dat er sprake zou zijn milieuvervui ling of dat er zelfs een voox-mali- ge stortplaats in de omgeving j van de Vloedstraat zou zijn. zeeuwse almanak Voor een prikkie Die Goese dame is van een leeftijd dat ze zich de naoor logse zunigheid nog levendig kan herinneren. Alle goed was schaars en vrijgevigheid vaak nog schaarser. Zelfs lucht kon in die dagen wat opbrengen. Ze iveet nog wel van Walchenaren die on fortuinlijke fietsers een dub beltje rekenden voor het ge bruik van een fietspomp. Recent dacht ze heel even dat er in zestig jaar niets veran derd was. Een blouse die ze in Meliskerke kocht, bleek iets te lang in de mouwen. Het weerhield haar niet van haar voornemen tot aanschaf. Ver maken kan ze namelijk heel goed zelf. De verkoopster droeg hulp vaardig kopspeldjes aan om te zien hoeveel de Goese de manchetten thuis diende in te nemen. Ze was zeer tevreden over die assistentie. Dat werd een stuk minder zodra ze de blouse afgerekend had. Toen vroeg de verkoopster de. kopspelden terug. Wel alle acht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 29