Kwekerij verwacht overwinning PZC PZC Weer drie medailles voor Branko Waterschap stelt parkeermaatregel uit LU open DELSCHER Jaren na knijpen, schoppen en slaan: ouders voor rechter In langdurig conflict met gemeente Borsele over bouwvergunningen Hoge straf voor dronken rijden Rederijkers Tholen met blijspel op toneel BRAND Nieuwe directeur Goese Lyceum Eenzijdig ongeval bij Zierikzee Draadloos surfen op kinderafdeling Bestuurder stapt even uit, auto weg Plantsoen vernield door fout agenda dinsdag 14 maart 2006 b 13 jTrrH"'"1"" van der Werf KWADENDAMME - De juridi- (ht strijd tussen de gemeente lorsele en kwekerij Het Groene Ketgje bij Kwadendamme lijkt tinde te lopen. Nadat de ei- paren al een zaak voor de bad van State wonnen, ver dichtten ze dat de rechtbank in Kldelburg hen in het gelijk zal over bouwvergunningen nar onder meer een schuur en bs op de kwekerij. MIDDELBURG - Veel te veel drinken, met een te hoge snel heid een ongeluk veroorzaken en dan ook nog proberen weg te komen. Dat komt een 31-jarige Vlissinger duur te staan. De man reed op 10 juni 2005 in Krabbendijke te hard, waar door hij in botsing kwam met een andere weggebruiker. Hij Keek ook nog eens te veel te heb- iengedronken. Er werd 695 mi- alcohol gemeten, terwijl maar 200 is toegestaan. Sn alsof het niet erg genoeg is, vervolgde officier van jusitie Ï.Rammeloo, „drie maanden la- er, in september 2005, is hij in Kapelle weer dronken op de weg betrapt. Toen met bijna viermaal de alcohollimiet in zijn iloed." De man werd veroordeeld tot waalt' maanden onvoorwaarde- ijke rijontzegging, zestig uur werkstraf en tweehonderd euro boete voor te hard rijden. Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag gedurende de openingstij- den;zaterdags tot 12.00 uur REDACTIE bevelaimden/tholen Slationspark 28 Postbus31 4460 AA goes Tel: 0113-315670 fax:0113-315669 E-mail: redgoes@pzc.nl frank Balkenende (chef) Cornelleke Blok Willem van Dam Koen de Vries (sport) Harmen van der Werf centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 fax: (0113)315669 S-mail: redactie@pzc.nl 'nternet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl Al tien jaar staan de gemeente Borsele én eigenaren A. Wevers- Stevens en H. Wevers tegenover elkaar. De eigenaren mochten een kwekerij voor onder meer siergrassen beginnen aan de Aal- weg, in het buitengebied bij Kwadendamme, maar ze had den er niet mogen bouwen, al dus de gemeente. Liet Groene Weegje zou geen volwaardig agrarisch bedrijf; geen hoofdac tiviteit, zijn. Het echtpaar bestrijdt dit te vuur en te zwaard. Onlangs won het een niet onbelangrijke slag voor de Raad van State. Het draaide in deze zaak om de vraag of de kwekerij en de bijbe horende bebouwing wel kunnen volgens het gemeentelijk bestem mingsplan. 'De voorschriften in het bestemmingsplan staan de vestiging van een kwekerij én het oprichten van de bijbehoren de bebouwing niet in de weg', stelde het Haagse rechtscollege tot ontsteltenis van het Borselse gemeentebestuur. Een reactie kon niet uitblijven en die kwam er onverwacht. Het dagelijks bestuur van Borsele kwam op de valreep, in de laat ste gemeenteraadsvergadering voor de verkiezingen, met een voorstel om 'het gat' in het be stemmingsplan te dichten. De gemeenteraad ging in meerder heid akkoord. Alleen de Lokale Partij Borsele stemde tegen, om dat het voorstel erg laat was in gediend. Het voorstel houdt in dat bouwaanvragen voor het buitengebied kunnen worden aangehouden. Het wachten is op een nieuw bestemmingsplan voor het Borselse buitengebied dat ter goedkeuring bij de pro vincie ligt. Frustreren Het echtpaar Wevers van Het Groene Weegje ziet in deze gang van zaken een poging van Borsele om het verlenen van bouwvergunningen voor hun kwekerij 'te blijven frustre ren'. Dat zal niet lukken, zo is hun overtuiging, omdat de door hen aangevraagde vergunnin gen 'ruim op tijd zijn inge diend'. Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA) houdt de moed erin dat Borsele op den duur aan het langste eind trekt, waarbij vol gens haar voorop staat dat het niet om een volwaardig agra risch bedrijf gaat. „Ik ben er ove rigens wel eens geweest en het is een mooie kwekerij, maar dat terzijde." H. Wevers betwist dat de kwe kerij geen volwaardig agra risch bedrijf zou zijn. „We willen het nog verder uitbou wen, maar door al die juridi sche obstakels wordt dat ons door Borsele onmogelijk ge maakt." Hij richt de hoop op de rechtbank in Middelburg. „Bor sele zal ons de bouwvergunnin gen niet langer kunnen onthou den." In 2004 heeft de Middelburgse rechtbank al eens voorgesteld een onafhankelijke bemiddelaar in de arm te nemen. De gemeen te Borsele heeft dat toen afgewe zen. (Advertentie) Digitale telefonie.. DOE MEE, maar wel via de eerste, voordeligste en Zeeuwse telecom provider DSP! http://voip.dsp-nl.com THOLEN - Een baby om te ste len, zo heet het blijspel in drie bedrijven dat Rederijkerskamer Eendracht vrijdag en zaterdag op de planken zet in Meulvliet in Tholen. De voorstellingen beginnen bei de avonden om half acht. Betsy 'er heeft de regie in han- De toneelvereniging geeft ie jaarlijkse uitvoering gewoon lijk in De Vossenkuil in Oud- Vossemeer, maar moet vanwege de verbouwing van dat dorps huis dit jaar uitwijken naar Meulvliet. Kaarten zijn te bestel- bij Janny van Oorschot 3-603798), Roos Pons (0166- 600157) en Kees Jan van Gorsel (0166-672739). Branko Puskaric toont zijn drie medailles in de drukkerij van Arduin. door Wendy de Jong VLISSINGEN - Branko Puskaric heeft in zijn loopbaan al heel wat prijzen in de wacht gesleept. Zijn kamer staat he lemaal vol met prijzen. „Hoeveel bekers heb ik?", waagt Branko aan zijn moe der. „Een stuk of honderd." Puskaric (25) sleepte zondag tijdens de Vlaamse kampioenschappen tafel tennis voor gehandicapten weer drie medailles in de wacht. De Vlissinger werd eerste in zijn eigen klasse met enkel- en dubbelspel en in de open klasse eindigde hij op de derde plaats. Hij is zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapt en hij is één van weinigen in Zeeland die de sport beoefent. Branko is aan de rechterkant van zijn lichaam verlamd, maar hij kan nog rede lijk goed lopen. Zijn batje houdt hij vast met zijn linkerhand en ook het bal letje gooit hij op met links. In zijn jonge jaren heeft Branko gevoet bald, maar toen hij een jaar of tien was, ontdekte hij tafeltennis. „Voetballen doe je met een groep. Ik vind tafeltennis leuker omdat je dat zelf moet doen en omdat ik nu overal kom." Branko werkt vijf dagen per week bij de drukkerij van Arduin in Vlissingen. Daarnaast traint hij twee avonden en hij speelt één keer per week competitie. Branko is lid van een tafeltennisvereni ging in Vlissingen en hij is lid van een vereniging voor minder validen in Sint- Niklaas. In België is de uitdaging voor Branko groter dan in Nederland, omdat hij het daar ook mag opnemen tegen kandida ten uit de hogere klassen. In Nederland kom je terecht in een bepaalde klasse en daar kom je vervolgens niet meer uit. In België kun je, zolang je wint, klim men naar hogere klassen. Biertje Ter voorbereiding ging Branko zater dagavond extra vroeg naar bed en liet zijn biertje staan. „Pas na de wedstrijd heb ik weer een biertje gedronken." Zondagochtend vroeg vertrok Branko samen met zijn broer en schoonzus rich ting Sint Niklaas in België voor de Vlaamse kampioenschappen. Hij speel- foto Lex de Meester de zeventien wedstrijden, waarvan hij er maar één verloor. Tijdens de open klasse moest hij het op nemen tegen een kampioene van de Pa ralympics. Dat was zwaar. Llij had van tevoren dan ook niet verwacht dat hij van haar zou winnen, Branko: „Zij zei steeds dat ik het goed deed en na de wedstrijd zei ze dat ik goed had ge speeld." Feest Veel tijd om feest te vieren was er niet. De medailles werden pas om half tien 's avonds uitgereikt en hij moest nog naar huis. Al met al was hij dan ook pas om twaalf uur thuis. Op 21 mei doet Branko mee aan de Bel gische kampioenschappen en in juni vin den de Nederlandse kampioenschappen plaats. Ook daar zal hij proberen om een medaille in de wacht te slepen. Advertentie maart roert zijn staar aprilletje zoet, geeft nog wel eens en witte hoed. door Maurits Sep MIDDELBURG - Het betaald parkeren op terreinen van het waterschap eindigt ook dit jaar op 30 september. Het vorig jaar geuite voornemen om parkeer ders een maand langer te laten betalen, wordt op zijn vroegst pas in 2007 ingevoerd. Waterschap Zeeuwse Eilanden besloot in oktober vorig jaar ook in de maand oktober geld te vra gen aan parkeerders. In die maand komen nog veel toeristen naar Zeeland, dus verlenging van het betaald parkeren zou fi nancieel interessant kunnen zijn, dacht het waterschap. Wat (Advertentie) COLIJN BELLEN 0113-213720 "er kei BEVEILIGINGSBEDRIJF Lewestraat 43 Goes/Kloetinge www.coliinbv.nl toen als een proef was bedoeld, had dit jaar moeten ingaan. De proef werd echter al na een week beëindigd. Het experiment bleek juridisch niet waterdicht. Bovendien was op de parkeerter reinen niet duidelijk aangegeven dat er nog betaald moest, wor den. Veel mensen hadden daar door een boete gekregen. Ook de mensen met een parkeervergun- ning van het waterschap waren niet vooraf ingelicht. B. van de Hoef, dagelijks be stuurder van het waterschap met de portefeuille verkeer, voel de zich toen verkeerd voorge licht door zijn ambtenaren, Hij beloofde dat het waterschap eerst met de gemeente Veere zou gaan overleggen voordat verlen ging van het seizoen voor be taald parkeren wordt ingevoerd. Dat overleg is nog niet afgerond, verklaart Van de Hoef, en daar om is de maand oktober ook dit jaar weer gratis. Ambtelijk wordt wel gesproken door het waterschap en de gemeente, maar bestuurlijk nog niet. Van de Hoef: „Wat wij willen is met de gemeente Veere onderzoe ken of we kunnen samenwerken bij het betaald parkeren. We heb ben nu allebei mensen in dienst die de parkeergelden uit de auto maten halen, mensen die de boe tes innen." Veere en Zeeuwse Ei landen doen allebei dezelfde din gen. Als ze die samen doen, kun nen ze efficiënter werken, ver duidelijkt hij. Ook de periodes waarin betaald moet worden de parkeertarieven moeten op elkaar worden afge stemd, vindt Van de Hoef. De meeste parkeerterreinen van het waterschap liggen op het grond gebied van de gemeente Veere, voornamelijk langs de Walcher- se kust. Volgens hem kan verlen ging van het betaald parkeren tot 1 november in 2007 worden ingevoerd. Het betaald parkeren op de ter reinen van Waterschap Zeeuwse Eilanden begint op 1 april en duurt tot en met 30 september. Elk uur kost 0,60 eurocent, een dagkaart kost 3,50 euro. Een ver gunning die het hele seizoen gel dig is, kost 52,50 euro en is ver krijgbaar bij het waterschap in Middelburg en bij diverse VW-kantoren en strandpavil joens op Walcheren. Maar... bij DELSCHER schijnt altijd de zon. U bent van harte welkom tijdens de Van zaterdag 11 maart t/m zaterdag 18 maart. Voor iedere kopende klant ligt er een heerlijke verrassing klaar! Kortom: wij maken er een modefeestje van. Grote Markt 11-13 4461 AH Goes Telefoon: 01 13 227607 GOES - A. de Gans uit Sommelsdijk is per 1 juni be noemd tot directeur van de locatie Bergweg van Het Goe se Lyceum in Goes. Hij volgt hiermee L. de Kraker op, die per 1 maart is be noemd tot rector van de Nehalenniascholengemeenschap in Middelburg. Op dit moment is de heer De Gans direc teur van de Technische School in Middelhamis. ZIERIKZEE - Een 69-jarige automobilist uit de gemeente Noord-Beveland is gistermiddag rond kwart voor vier ge wond geraakt bij een eenzijdig ongeval.De man reecl over de N59 in cle richting van Zierikzee toen hij bij Zierikzee door onbekende oorzaak in de rechterberm raakte. Hij botste op het talud van de Klerksweg, werd daar over de weg heen gelanceerd en kwam tot stilstand naast de berm. De man is door ambulancepersoneel onderzocht in ver band met rugklachten maar hoefde niet naar het zieken huis. Zijn auto raakte aan de voorzijde zwaar beschadigd. VLISSINGEN - Patiënten van de kinderafdeling van Streekziekenhuis Walcheren in Vlissingen kunnen vanaf woensdag contact houden met familie en vrienden via in ternet. Het Vlissingse ziekenhuis is het eerste in Zeeland dat draadloos internet voor zijn patiënten introduceert. De Rotary Club Middelburg heeft van 8 december 2005 tot en met 6 januari 2006 de sponsoractie Lichtjes voor Li sa en Martijn georganiseerd. Tijdens de actie kon men voor twee euro een lichtje kopen, waarmee de kerstboom op de markt in Middelburg werd versierd. Aanstaande woensdag wordt de opbrengst officieel over handigd. Lisa en Martijn laten dan zien hoe zij vanuit het ziekenhuis contact leggen met de wereld buiten het zie kenhuis. TERNEUZEN - De eigenaar van een Mercedes heeft het lelijk moeten bekopen dat hij zondagavond zijn auto niet op slot had gezet terwijl hij even uit was gestapt om een pand aan de Nijverheidsstraat binnen te gaan. Toen hij te rugkwam, was de auto weg. TERNEUZEN - Het plantsoen bij de Guido Gezellestraat en Oudelandseweg in Terneuzen is deels vernield door een fout van een groenbedrijf. Dat zette zaterdag een ma chine in om takkenafval te versnipperen, maar het appa raat hapte meteen ook alle onderbegroeiing weg. Naclat omwonenden tevergeefs protesteerden tegen de rigoureu ze hakselwoede, schakelden ze via de politie de gemeente in. Die kwam kijken en legde het werk stil. Inmiddels was al een deel van het plantsoen vernield. De schade zal wor den verhaald op de aannemer, die ervoor moet zorgen dat er nieuw groen wordt aangeplant. Volgens woordvoerder D. Timmers van de gemeente Ter- neuzen was er zaterdag sprake van een communica tiestoornis tussen de aannemer en een onderaannemer die aan de slag ging om de takken op te ruimen. door Wendy van den Hurk MIDDELBURG - Afrekenen met het verleden: drie jongens uit Terneuzen willen dat hun moeder en ex-stiefvader worden gestraft voor jarenlange mishan deling. Die ontkennen en vinden dat de jongens hulp nodig heb ben. Daar dacht de reclassering heel anders over. De rechtbank wacht nog even met oordelen. „In het begin was het heel leuk met onze stiefvader", las rechter R. Reinarz gisteren voor in de rechtbank van Middelburg. „La ter liep het uit de hand." Een 39-jarige vrouw uit Terneu zen en haar 41-jarige ex uit die zelfde stad hoorden wat hun jongste (ex-stief)zoon had ver teld tegen de reclassering. Hij zou thuis tussen februari 1998 en februari 2004 regelmatig zijn geslagen. Soms met een honkbal knuppel, soms met een blauw oog als gevolg. En altijd een moeder die toekeek en niets deed. Ook de middelste zoon zag regel matig de vuist van stiefvader van dichtbij. „Llij sloeg waar hij slaan kon", vervolgde de rechter haar voorlezen.'„Hij trapte ons in het gezicht en gooide me een keer tegen het plafond, waar door ik op de grond viel. Mijn moeder zei wel eens tegen hem dat het zo wel genoeg was. Pas toen ze uit elkaar gingen, besef te ik wat er was gebeurd." En ook de oudste kwam met een vernietigend oordeel over de ma nier waarop hij werd opgevoed. „Toen ik dertien was, kreeg ik een harde klap op mijn kaak. En omdat ik in de derde klas was blijven zitten, kreeg ik een paar maanden huisarrest. Zelfs in de zomer mocht ik niet naar bui ten", las de rechter voor. Eerste man „Maar wat ze zeggen, gaat over mijn eerste man, hun echte va der", probeerde de Temeuzense moeder de rechter nog bij te brengen. „Dat komt nu allemaal boven. Hij heeft ze mishandeld. Wij niet. Streng waren we wel, maar we wilden gewoon regels omdat het pubers waren." Geknepen in de armen werd er wel eens en de ex-stiefvader gaf toe de middelste wel eens tegen een muur aan te hebben ge duwd. „Maar u moet zich de si tuatie bedenken", zei hij, „met hem hadden we pi-oblemen. Hij heeft adhd. Hij haalt het bloed onder mijn nagels vandaan. Een draai om de oren geef je niet zo maar. Knijpen is zo erg niet." Volgens de moeder is haar mid delste zoon gewoon boos omdat ze hem het huis heeft uitgezet. Hij zou via de rechter proberen wraak te nemen door zijn broers mee te slepen. „Maar die laten zich toch niet zomaar beïnvloe den door zo'n jongen?", vroeg de rechter zich hardop af. „En over het begrip mishandeling komt u wat laconiek over. U zegt wel dat u hulp wilt zoeken voor uw zoons, maar u bent zelf ook niet gemotiveerd voor begeleiding van de reclassering." De advocaat van het inmiddels gescheiden stel zei daarop dat 'er nog veel meer speelt'. „En bo vendien willen de oudste en de jongste zoon hun verklaring in trekken omdat ze in een golf stroom zijn meegevoerd. Dat doet niets af aan de gebeur tenissen, oordeelde officier van justitie R. Rammeloo. Hij wilde de zaak aanhouden om de zoons nog eens te horen. Wanneer de zaak dient, is niet bekend. S TREE KA C Tl VI TE I TEN GOES - Leger des Heils, Leliestraat 24, 9.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur: Ver koop kleding en meubelen tbv maatschappelijke dienstverlening; Het Snooker Centrum, 13.30-16.30 uur: Biljart voor ouderen, buurtwerk Goese Polder; Grote kerk, 13.30 uur: Carillonbespeling door Sjoerd Tamminga; Revalidatiecentrum De Lindenhof, 16.45-17.45 uur: bewegen voor Astma en CODP-patiënten; KAPELLE - De Vroone, 09.00-11.30 uur: Kleding- en speelgoedbeurs door speel-o-theek de schatkist: 09.15 uur: Yoga; 13.00 uur: Soos, biljar ten; 14.00 uur: Welfarewerk; KRABBENDIJKE - Peuterspeelzaal de Krukeltjes, 09.30 uur: Open dag; KRUININGEN Ons Dorpshuis, 13.00-17.00 uur: Biljartclub senioren; 13.30-16.30 uur vrouwenclub senioren; Zwembad Den Inkel. 13.00-13.30 uur: Aquajogging; 13.30-14.00 uur: Aquaro- bics; WEMELDINGE - De Wemel. 13.00 uur. 13.00 uur: Soos; biljarten en kaarten; 14.00 uur: Welfarewerk; Hotel Smits, 20.00 uur: Klaverjassen; YERSEKE Het Trefpunt, 13.00-17.00. uur; Biljarten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 27