CDA beticht van machtspolitiek Afscheid van de Oudelandsedijk Ondanks protesten Nieuwe kans voor kaartspel Biezelinge umts-dekking Tholen en Sint-Philipsland Moord op Marinus Terwoert bij Opsporing Verzocht PvdA-afdeling Borsele wil heropening van college-onderhandelingen Kerkwerve geen kankercluster Banden lek ■M Scheldebouw krijgt grote order Hoornbeek College in de prijzen Zestienjarige dronken achter stuur zeeuwse almanak Voor een prikkie Blik op bieb door kunstenaars Redactie: 0113-315649 vuww.pzc.nl Ê.mail:redactie®p2c.nl 0Stbus31,4460 AA Goes Arivertentie-exploitatie. J S-èn Midden-Zeeland: 0113-315520; Ews-Vlaanderen: 0114-372770; Nationaal: 020-4562500. dinsdag 14 maart 2006 editie Bevelanden-Tholen Hnnr Willem van Dam HEINKENSZAND - Het CDA in Borsele legt een oproep van het PvdA-afdelingsbestuur om de onderhandelingen over een nieuw college van burgemeester en wethouders te heropenen naast zich neer. CDA-onderhan- delaar M. Vermue-Vermue heeft dat gisteren gezegd. De PvdA-Borsele vindt, dat het voornemen van het CDA om ook de komende vier jaar samen met de SGP/ChristenUnie en de WD het dagelijks gemeentebe stuur te vormen, geen recht doet aan de uitslag van de gemeente raadsverkiezingen en wil daar om opnieuw rond de tafel. Ongeloof In een verklaring die de PvdA in de gemeente Borsele gisteren uit gaf, beticht zij het CDA van een ouderwets staaltje machtspoli tiek'. Het afdelingsbestuur zegt dat het 'met ongeloof en onbe grip' heeft kennisgenomen van het besluit van CDA, SGP/ ChristenUnie en WD om hun samenwerking binnen het dage lijks gemeentebestuur voort te zetten. „Het is ongeloofwaardig dat deze partijen bij het vormen van een nieuw college geen res pect tonen voor de democratie", aldus de PvdA. CDA, SGP/ChristenUnie en WD hebben samen elf van de negentien zetels. Dat is genoeg om het huidige college in stand te kunnen houden. De PvdA meent echter dat de drie partijen daarmee voorbij gaan aan de verkiezingsuitslag. CDA en SGP/ChristenUnie be hielden hun zetels (respectieve lijk zes en vier), de VVD ging te- KERKWERVE - Er is geen spra ke van een uitzonderlijk hoog aantal kankergevallen in Kerk werve. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Zeeland/West-Bra bant. De inwoners van het dorp zijn hier gisteravond over geïn formeerd tijdens een besloten bijeenkomst. In oktober vorig jaar ontstond grote onrust in het dorp omdat er sprake zou zijn van een uit zonderlijk hoog aantal kanker gevallen, een verhoging van 400 procent werd toen genoemd. Daarvan is niets in het onder zoek gebleken", zegt onderzoe ker H. Jans van de GGD. rug van twee naar één. De PvdA sprong van vier naar zes, de Lo kale Partij Borsele (LPB) bleef op twee, staan. Het afdelingsbestuur van de Par tij van de Arbeid stelt vast, dat de gemeenteraadsverkiezingen in Borsele twee duidelijke win naars opleverde: de PvdA en LPB. De PvdA werd de grootste partij en won in vergelijking met de raadsverkiezingen van 2002 meer dan veertig procent aan stemmen (van 2226 naar 3157). De LPB bleef weliswaar in zetelaantal gelijk, maar zag haar aanhang met ruim ruim dertig procent (van 1044 naar 1385) groeien. Door de winnende partijen uit te sluiten van deelname aan een college, negeren de oude coalitie partijen de verkiezingsuitslag, menen de sociaal-democraten. „Door gewoon alles bij het oude te laten, respecteren ze niet de wil van de kiezer. Dat is slecht voor het vertrouwen van men sen in de werking van de demo cratie, voor het vertrouwen in de politiek en voor de verhoudin gen binnen het gemeentebe stuur." „Het is", schrijft het afdelings bestuur Verder in zijn verkla ring, „niet te begrijpen dat met name het CDA in Borsele aan dit machtspolitieke spelletje toe geeft". Schijn De PvdA heeft 'het gevoel dat uitsluitend voor de schijn een gesprek met ons is gevoerd'. Het afdelingsbestuur uit het ver moeden, dat de uitkomst van dat gesprek al bij voorbaat vaststond: geen PvdA in het college. „Het CDA verwijt de PvdA de afgelopen vier jaar op positie gevoerd te hebben, waar door het vertrouwen nu ont breekt. Dat kan toch niet se rieus zijn!" Het afdelingsbestuur besluit zijn verklaring met een oproep aan het CDA om 'alsnog tot in houdelijk overleg over te gaan en recht doende aan de ver kiezingsuitslag de mogelijkhe- WOLPHAARTSDIJK - Daar gaan ze. Meer dan veertig jaar sierden de honderdvijf tig populieren de Oudelandsedijk tussen Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge. Kaprijp zijn ze. En dus moeten ze stuk voor stuk tegen de grond en worden ze ver werkt tot pallets. Voor de inwoners van beide dorpen is het even slikken: zo'n kale dijk, dat zal wen nen zijn. Er komen weliswaar nieuwe bomen (lindebomen), maar het zal zeker tien tot vijftien jaar duren voordat de Oudelandsedijk weer oogt zoals veel dorpelingen zich hem herinneren. foto Willem Mieras door Jan van Ommen _doorMaartje Huijben THOLEN - De eilanden Tholen en Sint-Philipsland krijgen nog dit jaar een umts-dekking door middel van de gewraakte units-masten. Dat hebben de providers in een gesprek met de gemeente Tholen laten weten. Umts is een technologie waar mee grote hoeveelheden infor matie door de lucht kunnen wor den gezonden. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld televi siebeelden te verzenden. De umts-zenders komen er on danks de vele protesten die er vanuit de bevolking zijn. „Er gelden duidelijke afspraken met de gemeenten en de rijksover- j?» over *e bewandelen Pa" meldt woordvoerder S Huften van KPN. „We heb ben afspraken over de te realise ren dekking. Dit jaar willen we bijvoorbeeld tachtig procent van Nederland met umts bedie nen." De gemeente Tholen kent mo menteel enkel gsm-antennes en §een umts. De bestaande gsm-mast aan de Schelde-Rijn- VLISSINGEN - Tussen zondag middag vijf en gisterochtend ze ven uur zijn alle vier de banden '«gestoken van een auto. De yaPen stond geparkeerd aan de ijelierenlaan in Vlissingen. weg zorgde onlangs al voor veel commotie onder inwoners van de wijk Waterfront in Tho- len-stad. „Hij staat te dicht bij de woningen", oordeelde de dit jaar opgericht actiegroep Tho len Tegen Straling. De bewo ners zien de mast het liefst ver dwijnen, omdat de straling wel licht gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Die risico's voor de gezondheid zijn er volgens H. van Bergen van branchevereniging MoNet niet. „Het is dezelfde technolo gie als van een gsm-zender, al leen dan veel slimmer. In feite wordt de techniek al jaren ge bruikt voor radio en tv. De infor matie wordt alleen compacter verzonden. Bovendien zijn er we tenschappelijk geen gezond heidsrisico's aangetoond. De straling is juist minder. Een gsm is zestig watt, terwijl de umts slechts twintig watt is." Het college van burgemeester en wethouders heeft nog geen standpunt ingenomen over het al dan niet plaatsen van umts-masten. „Dit gebeurt na de informatiebijeenkomst van aanstaande maandag", laat wet houder M. Velthuis via haar woordvoerster weten. Overigens kan de gemeente Tho len weinig uitrichten als een pro vider toch een gsm-zender ver vangt door de nieuwe technolo gie. Er is immers geen vergun ning nodig zolang de installatie in een bestaande mast wordt ge hangen. DEN HAAG - De kans dat G. Korsuize uit Biezelinge als nog toestemming krijgt voor het organiseren van een landelijk kansspel om geld is flink ge groeid, bleek gisteren tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Korsuize probeert al jaren een vergunning voor zijn Korpa Kaartspel te krijgen. Het kaart spel is vooral bedoeld voor sport verenigingen die met verkoop van het kansspel hun budget kunnen aanvullen. Korsuize kreeg van het ministerie van Jus titie, die over dergelijke vergun ning gaat, keer op keer nul op het rekest. In 1994 wees de Raad van State al een keer een ver zoek af. De Raad van State nam destijds de argumenten van Jus titie over, die begin jaren negen tig Korsuizes verzoek afwees omdat het ministerie geen nieu we kansspelen wilde. Kanttekeningen Tien jaar later is het aantal kans spelen enorm toegenomen. Kor suize diende recentelijk op nieuw een verzoek in bij Justitie om met zijn zelf ontwikkeld speelkaartenspel te kunnen be ginnen. Justitie wees zijn ver zoek weer af met het argument dat het beleid sinds 1993 niet is veranderd. Het ministerie wei gerde daarbij op de nieuwe argu menten van Korsuize in te gaan. En dat lijkt het ministerie nu op te breken. De Raad van State zette kanttekeningen bij het laatste weigeringsbesluit van Justitie. De woordvoerders van Justitie konden niet ontkennen dat er de afgelopen jaren flink wat kansspelen zijn bijgeko men. Volgens Justitie is er wel een ver schil met 'nieuwkomer' Korsui ze: „Alleen bestaande vergun ninghouders, zoals de Staatslote rij en Postcodeloterij, mogen nieuwe kansspelen beginnen. Nieuwe vergunningen wil Justi tie niet verlenen", zei de woord voerster van Justitie. De Raad van State zette daar grote vraag tekens bij. De kans is groot dat Justitie opnieuw naar het ver zoek van Korsuize moet kijken en met veel betere inhoudelijke argumenten zal moeten komen wil ze het kaartspel weer afwij zen. Uitspraak over enkele weken. VLISSINGEN - Hoe ervaren kunstenaars de Vlis- singse bibliotheek? Tien kunstenaars hebben op verzoek van bibliotheek 't Spui hun beleving in beeld en tekst uitgedrukt op een affiche. De affiches zijn om beurten een maand lang te be kijken op verschillende locaties. Als begin vol gend jaar alle posters te zien zijn geweest, volgt er Organen afstaan of niet? den voor een coalitie te onder zoeken'. CDA-wethouder Vermue-Ver mue (zij voerde voor haar partij de college-onderhandelingen) legt de oproep - ongelezen - naast zich neer. Ze noemt de 'claim' van de PvdA op een wet houderszetel 'de arrogantie ten top'. „De PvdA gaat kennelijk uit van de gedachte dat een par tij die winst heeft geboekt, recht heeft op deelname aan het colle ge. Maar zo zit de democratie in Nederland niet in elkaar." MIDDELBURG - Het Middelburgs bedrijf Scheldebouw heeft een record-order in de wacht gesleept: de bouw van de gevels voor het Royal London Hospital, het grootste ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk. Met de gevelbouw is 54 miljoen euro gemoeid. Het is de grootste klus uit de geschiedenis van Schelde bouw. De gevels worden ontworpen en geproduceerd bij het bedrijf in Middelburg. Scheldebouw is ook bij andere projecten betrokken, bij voorbeeld de bouw van woontorens met luxe appartemen ten, zoals New Providence Wharf in Londen en Slot Site in Manchester. Daarnaast legt het bedrijf de laatste hand aan twee grote projecten in Warschau, de bouw van de Rondo toren en Zlote Tarasy, een complex kantoren, win kels, hotels en cinema's. Recentelijk haalde Scheldebouw ook andere opdrachten binnen in Amsterdam (hoofdkantoor Mici'osoft Schiphol), Budapest en Londen, ter waarde van 35 miljoen euro. GOES - Tien tweedejaars economiestudenten van het Hoombeeck College Goes hebben de tweede plaats vero verd op de Nationale Marktdag van de stichting Jong On dernemen met hun kindveilige deurkruk, SafetyKlick. Elk jaar organiseert de stichting Jong Ondernemen een competitie voor mbo- en hbo-studenten met als inzet: wie brengt het beste nieuwe product op de markt. Onderdeel van de competitie is de Nationale Marktdag waar 150 teams hun producten presenteren aan het winkelend pu bliek in winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht. De tien studenten van het Hoornbeeck College hebben een kindveilige deurkruk ontwikkeld, die alleen geopend kan worden door het indrukken van een knop met veersys- teem. TERNEUZEN - De politie heeft gisterochtend in Terneu- zen een jong duo uit Gent aangehouden wegens rijden on der invloed. De twee (16 en 21 jaar) trokken rond kwart voor zes de aandacht van de politietoen ze langzaam en met de alarmverlichting aan over de Guido Gezellestraat reden. Beide rechterbanden waren lek en er zat een deuk in de motorkap. Toen de politie de twee langs de kant van de weg zette, zat de zestienjarige (die dus nog geen rijbe wijs kon hebben) achter het stuur. Hij bleek te veel ge dronken te hebben. De 16-jarige Belg verklaarde dat zijn oudere maat eigenlijk de bestuurde'r van de auto was. Ze zouden van plek hebben geruild nadat de 21-jarige op de Guido Gezellestraat tegen een rotonde was gebotst. Ook deze Gentenaar moest vervolgens een blaastest doen, en bleek te veel gedronken te hebben. Beiden kregen een boe te van driehonderd euro opgelegd. door Miriam van den Broek BIGGEKERKE - De daders van de moord op Marinus Anton Ter woert uit Biggekerke komen mo gelijk uit Oost-Brabant en Noord-Limburg. De politie heeft recent informatie gekre gen die daarop wijst. De moord zaak uit 1993 komt vanavond in het programma Opsporing Ver zocht. De politie heeft vijf maanden ge leden de zaak Terwoert hero pend om te kijken of de cold ca se met nieuwe technieken als nog kan worden opgelost. De oud-advocaat werd op zaterdag 6 maart 1993 dood gevonden in zijn woning aan de Vroonweg in Klein-Valkenisse. Hij was dood gestoken. Destijds leverde politieonder zoek, een beloning van 25.000 gulden en een oproep in het pro gramma Opsporing Verzocht niets op. Volgens politiewoord voerder J. van Mourick heeft al le aandacht rond het heropenen van de zaak, waardevolle infor matie opgeleverd. „We kregen de tip dat rond die periode een aantal mensen uit het oosten van Brabant en het noorden van Limburg regelma tig op inbrekerspad was in West-Brabant en Zeeland. Deze mensen maakten daarbij ge bruik van een Mazda-personen- auto", zegt Van Mourick. Een ge tuige in de zaak Terwoert heeft op vrijdagavond 5 maart 1993 een blauwgroene Mazda op de Vroonweg zien wegrijden in de richting van de Klaassesweg. „Deze nieuwe wending kan dui den op een uit de hand gelopen inbraak", zegt Van Mourick. De politie is altijd uitgegaan van een roofmoord. Een aktetas, een kluissleutel, een gouden broche, de giropas en vermoedelijk enke le duizenden guldens zijn nooit teruggevonden. Van Mourick wist gisteren niet of de mensen die de reeks inbra ken gepleegd hebben, destijds ook opgepakt zijn. „Waarschijn lijk bestond de groep telkens uit verschillende mensen. We zijn dat nog aan het uitzoeken." Van wie de tip afkomstig is, kon hij nog niet zeggen. Afgelopen november heeft de technische recherche de tuin van Terwoert uitgekamd. Daar bij is onder meer een mes gevon den. Of dat het moordwapen kan zijn, weet Van Mourick nog niet. „Het ligt nog'steeds bij het laboratorium." De cold case wordt vanavond op nieuw onder de aandacht ge bracht in het programma van Opsporing Verzocht. De uitzen ding is om 19.00 uur bij de Avro op Nederland 2. Het programma wordt morgen om 15.15 uur her haald op Nederland 1. In het Sint Jacobscafé in Vlissingen hangt een affiche waarop te zien is hoe een kunstenaar zijn gedach ten over een bibliotheek in beeld heeft gebracht. foto Lex de Meester een tentoonstelling in 't Spui. Ook worden alle bij dragen in een boekje verwerkt. De opdracht voor de kunstenaars luidde: 'Ontwerp een affiche waar op de aantrekkingskracht van de bibliotheek zo als u die beleeft, wordt weergegeven door beeld of tekst.' Ze mochten zich laten leiden door termen als boeken, informatie, fantasie en ontmoeting. Die Goese dame is van een leeftijd dat ze zich de naoor logse zunigheid nog levendig kan herinneren. Alle goed was schaars en vrijgevigheid vaak nog schaarser. Zelfs lucht kon in die dagen wat opbrengen. Ze weet nog wel van Walchenaren die on fortuinlijke fietsers een dub beltje rekenden voor het ge bruik van een fietspomp. Recent dacht ze heel even dat er in zestig jaar niets veran derd was. Een blouse die ze in Meliskerke kocht, bleek iets te lang in de mouwen. Het weerhield haar niet van haar voornemen tot aanschaf. Ver maken kan ze namelijk heel goed zelf. De verkoopster droeg hulp vaardig kopspeldjes aan om te zien hoeveel de Goese de manchetten thuis diende in te nemen. Ze was zeer tevreden over die assistentie. Dat werd een stuk minder zodra ze de blouse afgerekend had. Toen vroeg de verkoopster de kopspelden terug. Wel alle acht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 25