Verlofbeleid tbs'ers is te streng ~Prontcr] Bloedonderzoek Milosevic duurt voort PZC Vissers pakken Japanse-oesterplaag aan EES Verplicht rijbewijs paardrijden nodig lntn dan zon,ook wolkenvelden en Verdere vrijheidsbeperking werkt volgens deskundigen averechts 5 DEN HAAG - Onder druk incidenten is het verlof- Automobilist verongelukt op N62 bij Hoek Bouwplan voor rechtbank in handen bende Treinverkeer over IJsselbrug hervat 21 Brussel bedreigt kwikbarometers M Scheepvaart kanaal onder de loep Australië oefent in Zeeland Trendhopper 48e jaargang no- 62 I insdag 14 maart 2006 Idsnumr"er '.25 Ln. Matige oostelijke tot zuidooste- pwindMaxima rond 5 graden. PZC OP DE MORTIERE WOONBOULEVARD IN MIDDELBURG r lam van Lambalqen 1 beleid voor tbs'ers nu zo sircng dat zij eerder de nei- v ging zullen hebben in de [out te gaan. „Er zijn hoge- drukketeltjes van gemaakt. Mensen die denken: wij heb ben niets meer te verliezen, die eenmaal buiten de be nnen nemen." ^waarschuwing deed Van Ab- jgahuis van de tbs-kliniek de Rcovse Wissel gisteren tegen de oarlementaire commissie die r het tbs-stelsel onderzoekt. 2 De angst om tbs'ers in de samen- leving toe te laten is te ver door- J «eschoten, vinden de deskundi- t gen, nadat enkele tbs'ers tijdens hun verlof misdrijven pleegden. Ook mensen die hun hele leven op een iong stay' (kliniek voor levenslang gestraften) doorbren gen, moeten uitstapjes kunnen maken, betoogde R. de Bruine, hoofd van de 'longstay' Veld zicht. „Ook die mensen moeten ergens naar uit kunnen kijken. Bovendien zijn die tripjes heel eg veilig." Leeftijd In uitzonderlijke gevallen kun- l oen tbs'ers die levenslang heb- ben zelfs in een begeleid wonen project wonen, aldus De Bruine. .Het gaat dan om mannen van zeventig, tachtig, bij wie het ge vaardat zij de fout in gaan door hun hoge leeftijd is afgenomen." b HOEK - Een 24-jarige man uit Heinkcnszand is gistermorgen het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk op de N62 bij Hoek. De man was volgens de politie 'door nog onbekende oorzaak met zijn bestelauto van de weg geraakt en in de sloot terechtge komen. Volgens de politie is het slachtoffer uit de auto geslin- 1, Hij is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Om dat aanvankelijk niet duidelijk Ras of er nog meer mensen in de auto zaten, riep de politie de [hulp van de brandweer in. De verongelukte man bleek echter |de enige inzittende te zijn ge weest. Het ongeluk gebeurde gistermor- omstreeks zes uur, toen er nog weinig verkeer op de weg was. De N62 is in de richting van de rotonde met de N61 onge veer twee uur voor alle verkeer oten geweest. In de west- 'nuis van de Westerschelde- tunnel werd de maximum snel heid teruggebracht van honderd naar zeventig kilometer per uur. ANTWERPEN - De bouwplan nen voor het nieuwe Paleis van Justitie in Antwerpen zijn in handen gevallen van een drugs bende. Deze heeft de plannen gekregen jjan een veiligheidsagent, die hiervoor vorige maand enkele heeft vastgezeten. Plet nieuws is gisteren bekendge maakt. De rechtbank gaat over ^ikele maanden open. De ben de, die dit jaar terechtstaat, kon hoor inzage in het bouwplan al vluchtroutes plannen. ANP De andere deskundigen hielden het erop dat er in ieder geval ver lofmogelijkheden moeten blij ven bestaan voor mensen die te rug kunnen keren naar de maat schappij. „Het overgrote deel van de verloven gaat goed", be nadrukte Van Abbenhuis. Uit de eerste dag van de openba re gesprekken kwam al duide lijk naar voren dat justitie en be handelaars geregeld over de aan pak van tbs'ers van mening ver schillen. Zo gaf officier van jus titie Wolters ruiterlijk toe dat hij na een gruwelijk delict af en toe forse gevangenisstraf eist om aan het rechtsgevoel in de sa menleving tegemoet te komen, ook al is iemand na zijn straf tij dens de tbs moeilijker te behan delen. Ook blijken rechters in tien pro cent van de gevallen de tbs te beëindigen, terwijl de behande laars vinden dat iemand daar nog niet aan toe is. Volgens de klinieken zou er een beroeps commissie moeten komen die over verloven en het einde van de tbs beslist. Nu valt dat onder het ministerie van Justitie dat soms maanden over een beslis sing doet. Plet zou ook schelen als pa tiënten na afloop van hun tbs langer in de gaten gehouden worden. Nu wordt maximaal drie jaar gevolgd of zij wel hun medicijnen innemen of geen drugs gebruiken, dus of zij zich aan de afspraken houden die voor hun vrijlating zijn ge maakt. Daar zou in sommige ge vallen wel tien of vijftien jaar voor moeten staan voordat ze ker is dat iemand niet in zijn oude fouten vervalt, aldus Wol ters en de behandelaars eensge zind. GPD Zeeuwse mosselkotters vissen de komende weken op vijftig hectaren van de Oosterschelde Japanse oesters weg, die een bedreiging vormen voor de mosselen en kokkels in de rivier. foto Willem Mieras door Cornelleke Blok WEMELDINGE - Zeeuwse mosselkot ters vissen de komende weken niet op Zeeuwse mosselen, maar op Japanse oes ters. Ze werken mee aan een gisteren be gonnen proef met het wegvissen van Ja panse oesters, die een steeds grotere plaag vormen in de Oosterschelde. Zeeuwse mosselkwekers kijken al jaren toe hoe de Japanse oesters steeds meer plaats innemen in de Oostei-schelde. „De oester is een belangrijke voedselconcur- rent van de mossel. Hij vangt voedsel voor de mossel weg", zegt mosselkweker W. van den Berg uit Bruinisse. Voor kok kels geldt hetzelfde. De Japanse oester eet zelfs de larven van de kokkels eri mos selen op. Daarnaast verwonden duikers en andere recreanten zich regelmatig aan de scherpe oesterschelpen. De Japanse oester werd in 1964 door de Zeeuwse oesterkwekers in de Ooster schelde uitgezet, omdat bijna alle in heemse oesters de strenge winter van 1963 niet hadden overleefd. De oesterkwekers verwachtten destijds dat de Japanse oesters zich niet zouden kunnen voortplanten in het koude water van de Oosterschelde. Inmiddels hebben ze echter al zo'n vijftienhonderd van de in totaal 35.000 hectare van de Ooster schelde ingenomen. De praktijkproef, die zo'n tweehonderdduizend euro kost, is nodig om te kijken of het wegvissen van onze redactie buitenland DEN HAAG - Het kan nog da gen duren voordat duidelijk wordt welke stoffen Slobodan Milosevic in zijn bloed had en of deze het hartinfarct hebben ver oorzaakt waaraan hij zaterdag in zijn Scheveningse cel over leed. Dat heeft een woordvoerster van het Joegoslavië-Tribunaal gezegd. „Wij zijn helemaal af hankelijk van de Nederlandse autoriteiten", aldus de woord voerster. Het stoffelijk overschot van Mi losevic lag gisteren nog bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Rijswijk. Volgens een woordvoerster blijft het lichaam daar tot het door de fa milie wordt opgehaald. Zoon Marko Milosevic kreeg gisteren in Moskou een visum voor een bezoek aan Nederland. Hij komt vandaag aan om de stoffelijke resten van zijn vader op te ha len. Mira Markovic, de weduwe van Milosevic, mag haar man in Ser vië begraven als zij haar pas poort bij de grens afgeeft. Na de begrafenis moet zij zich bij de rechtbank melden voor een hoor zitting in een corruptiezaak die tegen haar is aangespannen. Daarna kan zij haar paspoort eventueël terug krijgen. Dat heeft de Servische regering ver- (Advertentie) ROC Zeeland, Cluster Techniek, John Tillema en Pieter Flikweert weel succes tijdens de finales vai de Vakkanjerwedstrijden CAD Tekenen in Utrecht! ZWOLLE - Over de IJsselbrug bij Zwolle rij den sinds gistermiddag 16.00 uur weer treinen. Gisterochtend werd een stoptrein ontruimd, na dat brand was uitgebroken. Het voorste trein stel van de dubbeldekker die op weg was van Utrecht naar Zwolle brandde vrijwel helemaal uit. Niemand raakte gewond. foto Frans Paalman/GPD Streekdracht geportretteerd in de Zeeuwse Bibliotheek Brussel wil het zwaar gif tige kwik uitbannen in veel toepassingen. Bedrijfjes die kwikbaro meters maken, hebben hun hoop gevestigd op het Eu ropese Parlement, dat deze week praat over uitzon deringen voor toepassingen van kwik. 780 t 790 f van de verwilderde schelpdieren de oplos sing voor het probleem is. Mosselkotters vissen in de komende we ken op vijftig hectare Japanse oesters weg, van de oesterbanken bij de Zand- kreek, de Vondelingplaat en de Kom van de Oosterschelde bij de Oesterdam. Ver volgens storten de schepen de oesters in een ander gedeelte van de Oosterschelde. Ze worden zoveel mogelijk op één hoop gestort, zodat ze, naar verwachting, dood gaan door voedsel- en zuurstofgebrek. Schippers op het Schelde-Rijnkanaal kunnen in de loop van dit jaar een strenge controle verwachten. Minister Peijs heeft verschillende diensten opdracht gegeven het vervoer van gevaarlijke stoffen te controleren. Peijs wil op deze manier onderzoeken of de scheepvaart na invoering van nieuwe Europese regels nog E! wel goed gecontroleerd kan worden. Het nationale voetbalelftal van Australië luistert het 75-jarig jubileum van Kloetinge op. De ploeg van bonds coach Guus Hidclink speelt vrijdag 2 juni tegen de Beve- landse hoofdklasser. Australië is deelnemer aan het wereldkampioenschap in Duitsland, dat op 9 juni begint. Varia: 2; Binnenland: 3; Feiten Meningen: 4; Buiten land: 5 Economie: 6 en 7; Radio Televisie: 9; Zee land: 11, 13, 15, 16 en 17; Sport: 18 en 19; Buitenge bied: 21, 22, 23 en 24. krijgen het rijbewijs als zij een theorie- en praktijkexamen met succes afleggen en zij de kennis en vaardigheid hebben om vei lig op pad te gaan. SRR en CBR willen een ruiterbewijs ver plicht stellen omdat het drukker op de weg wordt. Dat zou hoge re eisen stellen aan de rij kwali teit van paardenliefhebbers. Een examen kost 55 euro. GPD klaard. De regering dringt erop aan de begrafenis in besloten kring te laten plaatsvinden. Er zullen geen regeringsafgevaar digden bij aanwezig zijn. Het aanbod van de regering ver hoogt de kans dat de ex-presi dent in Servië wordt begraven, zoals een deel van zijn familie en zijn politieke achterban graag zouden zien. De begrafe nis zou dan vermoedelijk eind deze week in Belgrado plaatsvin den. Voor- en tegenstanders van Mi losevic liggen met elkaar over hoop over de manier waarop hij begraven wordt. Ereplaats Zijn partij, gesteund door de Servische Radicale Partij, wil een eervolle staatsbegrafenis. Nenad Bogdanovic, de burge meester van Belgrado sloot giste ren uit dat Milosevic een graf krijgt op de Allee van de Gro ten, een ereplaats op de Nieuwe Begraafplaats in Belgrado. Het is nog niet duidelijk of de nabestaanden van Milosevic op het aanbod van de Servische re gering ingaan. GPD pagina 4 Milosevic slikte twaalf medicijnen Russen vertrouwen lijkschouwing niet tribunaal vervolgt werkzaamheden door Rudi Buis DEN HAAG - Paardrijders die met hun dier de openbare weg op willen, moeten in de toe komst verplicht een rijbewijs ha len. Dat zou in de wet moeten worden vastgelegd. Dat stellen de Stichting Rijvaar digheidsbewijzen Recreatierui- ter (SRR) en het Centraal Bu reau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), dat praktijkexamens af neemt voor onder anderen auto mobilisten. Beiden willen de ko mende maanden de kwaliteit van de examens voor ruiters en koetsiers beoordelen en in de wet laten vastleggen. Rijkwaliteit Jaarlijks gaan zevenduizend rui ters en koetsiers op voor het rui terbewijs. Dat is niet verplicht, maar wordt door de SRR aanbe volen voor paardrijders die de openbare weg op willen. Ruiters Advertentie WOENSDAGAVOND 15 MAART ZIE ONZE ADVERTENTIE BINNEN IN DEZE KRANT •Trendhopper AmsterdamArena koopavond (Advertentie) voorletters. straat' nummer' postcc plaats: telefoon e-mail; Ipostlbankrekeningnuinmer. O Noteert u mij voor een proefabonnement van 5 weken voor 14,95 Ik geef daarbij éénmalig toestemming voor automatische incasso van dit bedrag van mijn rekeningnummer ik heb de laatste zes maanden geen proefabonnement gehad O Noteert u mij voor een vast abonnemont. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: O per maand met automatische incasso 20,551'. per kwartaal met automatische incasso (C 59.751" O per jaar met automatische incasso 229,20)". mei gratis PZC-paraplu Kijk op www,pzc.nl/abonneren, bel gratis 0B00 - 0231 231 of stuur deze bon naar. PZC, afdeling lezersservice Antwoordnummer 713, -14C0 WB Goes gHzmssiissssso1 het alfabet van Zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 1