Kleine feiten in Gent Boek PZC bezoektijden PZC r-rv lezers schrijven Zwak Methode Stations II Maffia Akkoord V Akkoord VI Akkoord VII agenda Akkoord VIII Akkoord IX Akkoord X Theater VI Theater VII Gespreksavond kind met kanker Theater VIII dinsdag 14 maart 2006 Zeeland Ziekenhuis Waücheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.(0118)425000 dag.: 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterschelldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)234000 dag. 13.00-13,45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): dag. 14,30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14.30 en19.00-19.30 uur Afdeling F (neurologie): 14.00-20.00 uur. Max. 2 personen per patiënt. Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21.00 uur Em erg is Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 woe, zat en zon: 14.00-21.00 uur ma, di, do en vrij; 18.30-21.00 uur Zeeuws-Viaanderen Locatie de Honte Wïelingenlaan 2 4535 PA Terneuzen, tel. (0115) 688000 Afd. A1, A2, Bi, B2, C1Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 18.30-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, dl, do en vrij 18.00-20.OOuur, woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 afd.2:14.30-16.00 /18.30-20.00 uur; afd.4; 09.00-21.00 uur. I Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom. tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam Erasmus MC (Dijkzigt) Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen; 14.00-20.00 afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en'18,00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem tel.(0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd. BI (cardiologie) dag. 16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 De Provinciale Zeeuwse Courant -waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche,Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke en jDolitieke opvattingen, stromin gen of partijen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron nen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Bridge, Deutsche Presse Agentur DPS, Agence France Presse (AFP), Reu ters (RTR), Belga en European Press-Photo Agency (EPA). door Kris Naudts Het Gentse stadsarchief en de dienst voor stadsarcheologie hebben een nieuw boekje klaar dat de samenstel lers de titel Het Gent Boek hebben mee gegeven. Het verhaalt de geschiedenis van Gent aan de hand van bijna 400 voorwerpen, documenten en gebouwen. Niet alleen de grote historische gebeur tenissen maar ook de vele kleine feiten die doodgewone mensen overkomen, maken de geschiedenis van Gent. Mensen met een nieuwsgierige aard blij ven wel vaker stilstaan bij de merkwaar dige gedenkplaat in de gevel van een klooster en school in de schaduw van de Sint-Amanduskerk in de Gentse randge meente Sint-Amandsberg. De gedenk plaat herinnert aan de ramp die de ge meente tijdens de Eerste Wereldoorlog trol De Britse gevechtspiloot Reginald Warneford schoot in 1915 de Duitse zep pelin LZ 37 uit de lucht. Het neergehaal de vaartuig' stortte neer op het meisjes pensionaat en klooster van Onze-Lie- ve-Vrouw Visitatie in Sint-Amands berg. De foto van de hoop verwrongen ijzer en staal staat in Het Gent Boek en illustreert treffend de tragiek van het Sint-Amandsberg van die tijd. Het oor logsdrama raakte ondergesneeuwd in de Grote Geschiedenis, hoewel het me de de geschiedenis van Gent bepaalt. In de buurt werd een straat naar Warne ford genoemd. De bouwgeschiedenis van de Gentse Sint-Baafskathedraal staat in menig historisch boek. Het Gent Boek heeft er op zijn manier aandacht voor. De be roemde Brusselse beeldhouwer Jeröme Duquesnoy werkte er aan de graftombe van de Gentse bisschop Antoon Triest. Minder bekend is dat de kunstenaar in 1654 op de brandstapel stierf, omdat hij zich achter een scherm in de kathedraal had vergrepen aan minderjarige jonge tjes die model stonden voor de engeltjes op de tombe. Auteur Leen Charles, stadsarchivaris in Gent, baseerde zijn verhaal op getuigenverklaringen uit die tijd. Duquesnoy werd dus terechtge steld en de slachtoffertjes werden herop gevoed of verbannen. Archivaris Leen Charles wil liever geen vergelijkingen maken met de geruchtmakende affaire Dutroux die België enkele jaren gele den in de ban hield. Uit de getuigenver klaringen die ze in het archief aantrof blijkt, vreemd genoeg, dat de moeder van een der slachtoffers niet eens zo erg geschokt was en haar getuigenis droog en zakelijk aflegde tegenover de onder zoekers. De auteurs richten zich met hun boek werk nadrukkelijk tot een breed pu bliek. Elke pagina bevat één illustratie, een jaartal en een korte, bevattelijke tekst. Deze aanpak betekent niet dat nieuwe wetenschappelijke inzichten niet aan bod komen. De vondst van een vuistbijl uit zwarte vuursteen bij graaf werken in de Blaarmeersen in 1976 leert dat de verre voorgeschiedenis van Gent teruggaat tot 55.000 jaar voor Christus. Met dat soort wapens joegen Neanderthalers op groot wild. De sa menvloeiing van twee stromen en de zandruggen in de streek vormden een ideaal jacht- en woongebied voor de ver re voorouders van de Gentenaars. De werkwijze van beide auteurs is origi neel en illustreert tegelijk hoe ook recen te geschiedenis soms enkel via archeolo gie is te reconstrueren. De samenstel lers laten de kleine man mee de geschie denis van zijn stad schrijven. De veertig in het Frans geschreven brieven van de Gentse frontsoldaat Maurice De Clerck aan zijn ouders en zusje zeggen meer O <- over de gruwelen van de Eerste Wereld oorlog dan officiële documenten. Leen Charles in het Gentse Stadsmaga- zine: „De toon van dergelijke schrijfsels evolueert van patriottistisch idealisme over woede tot berusting. We vermoe den dat Maurice De Clerck in 1916 is ge sneuveld. Dan houdt de stroom brieven op." En het zijn evenmin altijd beroepsar cheologen die de geschiedenis van Gent mee helpen samenstellen. In de jaren ze ventig van de vorige eeuw stootte een bewoner van de Sint-Machariusstraat tijdens renovatiewerken aan zijn huis op een vreemde steen. Het bleek een Io nisch zuiltje te zijn dat dateerde uit on geveer 830, een onderdeel van de Karo lingische monnikenkerk in het Gandak- looster, Stadsarcheoloog Marie-Christi- ne Laleman: „Het Gandaklboster was in die tijd niet de enige kloostergemeen schap in Gent. In 629 stuurde koning Dagobert de zendeling Amandus af op de ongelovige Gentenaars. Op zijn ini tiatief werden een klooster en een kerk gebouwd die zouden uitgroeien tot de la tere Sint-Pietersabdij en Sint-Baafsab- dij. Dat Gent al zo vroeg twee autono me kloostergemeenschappen had, wijst op het belang dat de stad toen al had." f*'- In 1915 sclioot een Britse gevechtspiloot een Duitse zeppelin uit de lucht. Het gevaarte stortte neer op een meisjespensionaat. foto stadsarchief Gent Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aange sloten bij een CISAC-organïsatie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstel- De maandagkrant bevat altijd artikelen betreffende gezond heid, dikwijls opbouwend, maar nu werd ik getroffen door een ar tikel dat toch wel erg de plank misslaat. Er stond boven 'Man1 mag ook wel met iets belast zijn'. De conclusie dat vrouwen meer lasten ondervinden dan mannen zal ik niet ontkennen. Maar, om dat te wijten aan een tekortkoming van de Schepper is zelfs voor een arts te hoog ge grepen. Ik hoop dat de betreffen de arts ook een Bijbel in zijn boekenkast heeft. In de eerste hoofdstukken van de Bijbel kan hij dan lezen dat de Schepper niet tekort geschoten is, maai de mens zelf. Dat neemt niet weg dat er een plicht op de man rust. En dat is; dat hij de vrouw als het zwakste vat eer moet ge ven, zo als de apostel dat in de zelfde Bijbel ons voorhoudt. L.A.Kodde W. Teellinckstraat 13 Middelburg In het artikel van Claudia Son- dervan 'vragen bij afkickmetho- de' in de PZC van 6-03 staan wat uitspraken en beweringen die onjuist zijn of uiterst specu latief. De heer Maurits van het Trimbos Instituut, het Neder landse kenniscentrum voor ver slavingszorg, suggereert dat bij de betwiste ontwenningsmetho de 'misschien' de stof ibogaïne wordt gebruikt. Een stof die in Nederland, niet is toegelaten van wege 'sterk schadelijke bijwer kingen'. Misschien? Is hier een wetenschapper aan het woord? In de eerste plaats wordt ibogaïne absoluut niet ingezet bij de Tavad-methode. In de tweede plaats getuigt Maurits' suggestie van enige minachting voor de criteria zoals die wor den gehanteerd door het Spaan se ministerie van Volksgezond heid en de Amerikaanse Food Drug Administration. 'Ik heb er niets van gehoord' is zijn. argu ment om de gehele behandelings methode af te doen als ongeloof waardig. Dat is spijtig, want zou hij beter zijn voorgelicht, dan hadden nu niet zoveel le zers twijfels over een behande ling die levens redt, dan wel aan merkelijk verbetert. Herstel van de hersencellen is mogelijk. Wel licht kan Maurits zijn licht eens opsteken bij Dr David E. Smith, voormalig voorzitter van de American Society of Addiction Medicine (ASAM) en consultant van de Betty Ford ldiniek die dit kan beamen. Voorts wordt de schijn gewekt dat het middel naltrexone gebruikt wordt als medicatie bij het afkicken van alcohol, cocaïne, methampheta- mine en benzodiazepines. Klopt evenmin. Naltrexone wordt in Madrid slechts ingezet bij de snelle, pijnloze ontwenning van heroïne en andere opiaten. Meindert Inderwisch Hellebardierstraat 6, Vlissingen Björn-Kouwenberg Strausslaan 1, Goes 'NS-plannen zijn niet alleen maar slecht voor Zeeland, maar voor heel het land'. Dat dacht ik dat de heer Licher uit de provin cie Flevoland zou gaan betogen in de PZC van 7 maart. Maar in zijn verhaal kwam hij met 'lang zame en krakkemigge boemel- tjes tussen Vlissingen en Roosen daal' op de proppen. Het is dui delijk dat hij de Zeeuwse lijn nooit met een stoptrein heeft be reden. Want die treinen zijn dat niet. Ze kunnen nog heel goed mee en beantwoorden volledig aan hun taak en de behoefte van vele reizigers in het Zeeuwse. Bovendien situeert hij twee van de bedreigde stations (te weten Kapelle en Krabbendijke) op Noord-Beveland. Hoe luidt het gezegde over de schoenmaker en zijn leest ook alweer? J. C. van Hartingsveldt LangegracM 27 Kapelle Wat is dat toch met die natuur- jongens, de groene maffia? Wil len ze Nederland dan echt terug naar de toestand van voor 1200? Moeizaam op het water verover de vruchtbare polders worden nu teruggeven aan de natuur, Aan de natuurlobby bedoelen ze dan natuurlijk. Want als er iets is wat ze willen is het eigendom, zeggenschap en vooi'al natuur lijk geld van de belastingbetaler om hun verwerving en riante sa larissen mogelijk te maken. Ge steund door een gedeputeerde die zijn naam eer aan doet, want hij kraamt de grootst mogelijke onzin uit. Natuurcompensatie en nieuwe natuur? De enige die natuur kan maken is de natuur zelf en niet de natuurlobby en een aantal bureaucraten die de belastingbetaler handenvol geld kosten. En dikwijls betekent hun inzet vernietiging van de be staande natuur en is wat er voor terugkomt in hun rapporten al te mooi om waar te zijn. Demo cratische controle is er niet meer. Het wordt tijd de natuur van Nederland weer terug te ge ven aan burgers en boeren, die het tenslotte in de loop der eeu wen gevormd hebben, terwijl het nu door de natuurjongens, ambtenaren en projectontwikke laars steeds verder verziekt wordt. Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer Politiek is een raar spel. Het ver dient vaak geen schoon heidsprijs. Maar laten we nou niet roomser zijn dan de paus. Het was algemeen bekend, dat. PvdA-wethouder 't Hart niet echt lekker lag bij de andere par tijen. Een aangekondigd af scheid over twee jaar werd blijk baar door de PvdA-stemmers wél geaccepteerd. Maar een overgrote meerderheid van de kiezers (maar liefst 14 van de 25 zetels) dacht daar anders over. En dus werd een pact gesmeed, waarmee de belastingbetaler een hoop geld bespaard blijft. De Wachtgeldregeling voor de ex-wethouder wordt zodoende behoorlijk beperkt. Dat is verve lend voor de persoon, maar toe te juichen door de gemeenschap. Daarnaast wilden de andere par tijen blijkbaar eens af van het automatisch meeregeren van de PvdA. En bovendien: erg demo cratisch geregeld, immers door een grote meerderheid gedra gen. Het kwam op mij een beetje over als het ontstaan van de paarse coalitie in Den Haag, lang geleden. Nou mag meneer Stroosnijder zich vertegenwoor diger van de ontevreden achter ban van de PvdA noemen en na tuurlijk mag hij verbaasd zijn. Maar een protestactie gaat dan wel erg ver. Wen er maar alvast aan, dat je stem op de grootste partij bij verkiezingen niet auto matisch betekent dat jouw par tij dan ook mee gaat regeren. De PvdA vertegenwoordigt in Goes met 7 zetels 'slechts' bijna een kwart van de kiezers. De nieu we coalitie wordt gedragen door bijna 60 procent van de kiezers. Kortom: niet zeuren, je verlies nemen en over 4 jaar nóg beter campagne voeren. Wellicht voor kom je dan dit soort dingen. Rob Huisman Burg. C. Koertstraat 9 Wolphaartsdijk De special verkiezingen gemeen teraad Goes sluit met een op roep van de burgémeester. 'Maak gebruik van uw democra tisch recht, want hoe hoger de opkomst des te meer draagvlak heeft het nieuwe bestuur'. Wat is er gebeurd? CDA, WD en SGP/Christen Unie pleegden een coup en hopen met hun 14 van de 25 raadszetels het Goese schip drijvend en op koers te houden. Met een te verwachten politieke strijd bevriest in de nieuwe gemeenteraad het on danks soms stevige meningsver schillen, bestaande harmonie^ model. Jammer dat de kieswet niet in het voorkomen van poli tieke spelletjes voorziet. Het snel handelen zonder anderen, een eerlijke kans te geven, lijkt op handel in aandelen met voor kennis. Dat is niet netjes en daarom verboden. Ik denk dat wanneer met de kennis van nu in Goes opnieuw gestemd zou worden de coup van de drie frac ties zou worden afgestraft. Vraag is in hoeverre de raadsle den de handelwijze van hun lijst trekker steunen. Dat zelfs wet houder C. Linssen kennelijk on aangenaam verrast is geeft te denken. Het afscheid op 14 maart van vertrekkende politici zal niet feestelijk kunnen zijn. Burgemeester Van der Zaag, wijsheid en sterkte gewenst. Ime Dekker Den Omloop 24 's Heer-Hendrikskinderen '600 jaren samen in Goes, Sa men de toekomst bewaren!' De ze tekst werd op die stralende zomerdagen op de markt gezon gen door een paar honderd Goe- senaren. in het spektakel: Rog ier en de zeven plagen. Samen in Goes? Vergeet het maar...in ieder ge val niet allemaal samen, want de Partij van de Arbeid hoort er in Goes niet bij, ook al zijn ze de grootste partij na de gëmeente- raadverkiezingen. We zijn getui ge van een staaltje van achterka- merpolitiek dat zijn weerga in Goes niet kent. We weten nu in ieder geval wat we in Goes te verwachten hebben, het beleid is al uitgestippeld, op grote lij nen dan. Ja, dan kun je er beter geen par FILMS tij bij hebben die af en toe eens kritisch is. Samen in Goes? Ge lukkig heb ik dat lied, in mijn rol als Keye, niet meegezongen. Rina 't Hart Van Dusseldorpstraat 13 De strijd is gestreden een nieu we strijd is ontstaan. Landelijk is gebleken dat het CDA en WD een flinke veer hebben moeten laten, Het volk heeft ge sproken. Toch waagt mrvouw Seijbel zich aan een uitspraak, met weinig hoogachting van de kiezer. Ze gaat uit van de ge dachte dat de kiezer vanuit een emotionele basis zijn stem uit brengt. Is het niet. zo dat de kie zer te kennen heeft gegeven het kabinet in Den Haag echt goed zat te zijn. Seijbel vervreemdt de kiezer verder van zijn/haar rechten door hem/haar niet se rieus te nemen, Hoe maakt ik de bevolking politiek bewust. Het nieuwe college' in Goes maakt het nog bonter. We moesten op dinsdag naar de stembus vanwe ge de biddag voor het gewas. Dat moeten we hoe dan ook res pecteren. Jammer dat de nieuwe SGP/CU wethouder dat zelf blijkbaar niet zo belangrijk vond. Alle geboden mogen dus worden overtreden voor het ver krijgen van een wereldse func tie. Voortaan hoe dan ook op woensdag naar de stembus. Nico van Duijn Esdoornlaan 32 Oost-Souburg De biddag is, volgens de christe lijke partijen, geen dag om ver kiezingen te houden, In Goes is het-wel een geschikte dag om te genstanders op christelijke en democratische wijze te vloeren. Heer Dieleman heeft op deze ma nier kans gezien een combinatie te maken van biddag en dank dag. Dit moet een goed gevoel geven. Zeker op zo'n dag. Schan de; D. de Koning Mizarstraat 148 Spijkenisse Öp verzoek van de christelijke partijen heeft men de verkiezin gen op dinsdag gehouden, in plaats van woensdag biddag voor het gewas (kunstmest) maar tot verbazing van mij en velen in het land gooien de chris telijke partijen in Goes nota be ne op hun dag normen en waar den overboord en sluiten op bid BERGEN OP ZOOM - Cinem'actueel, Big momma's house: 20.00 uur; The pink panther: 20,00 uur; Broken flowers: 20.30 uur; GOES - 't Beest, The constant gard ener: 20.30 uur; HULST - Koning van Engeland, Get rich or die tryin': 20.00 uur; Hostel: 20.00 uur; Munich: 20.00 uur; The pink panther: 20.00 uur Big momma's hou se: 20.00 uur; Guernsey: 20.00 uur; OOSTBURG - Ledeltheater, The mer chant of Venice: 20.00 uur; VLISSINGEN - Cine City, Memoirs of a geisha(film by the sea): 20.00 uur; Cha rade: 14.00 uur; Syriana: 21,45 uur; The pink panther: 13.45, 16.00 19.15 en 21.45 uur; Ik omhels je met duizend ar men: 14.00, 16.15, 19.15 en 21.45 uur; March of the penguins: 14.00 uur; Nan ny McPhee (nl): 16.15 uur; Plop: 14.00 uur; Mijn droompaard: 13.45 uur; Edison: 16.15, 19,00 en 21.45 uur; Fun with Dick Jane: 16.15 en 19.15 uur; Hostel: 19.00 en 21.45 uur; Big mom ma's house: 13.45 en 16.15 uur; Broke- back mountain: 16.00 en 21.30 uur; Chaos: 19.15 uur; ZIERIKZEE - Fizitheater, The merchant of Venice: 14.00 uur. TENTOONSTELLINGEN BORSSELE - Covra, 8.30-17.00 uur: Mx7, werken van de Zeeuwse kunst kring (t/m 31/3); BURGH-HAAMSTEDE De Bewaer- schole, 13.30-16.30 uur: Aan weerszij den van de weg, werken van o.a. Frans Baake en Marinus van Dijke (t/m 25/3); DOMBURG - Duingalerie, 12.00-21.00 uur: Aangespoeld, Zeeuwse kunst aan de Zeeuwse kust, schilderijen Reyriier de Munck; GOES - Historisch museum De Bevelan- den, 13.00-17.00 uur: Bevelanden onder stroom; Atelier De Kaai, 9.00-16.00 uur: Poëzie van Rik Meijers en Nelfeke Harinck (14/5); KAPELLE - Gemeentehuis, 9.00-13.00 uur: Beelden van de Schelde (t/m24/3); MIDDELBURG - Borneo, 9.00-17.00 uur: Fresco-kunst Annet Both (t/m 24/3); Ceasuur, (vensterpresentatie), Love my dog, werk van Eva Kraus (t/m2/4); CBK, 9.00-17.00 uur: Vrouwen uit de bij bel, werk van Anne Verhoijsen, Jenny Ymker en Sela (t/m 21/4); CSW, streetgallery, 14.30-17.00 uur: Ine ke Otte, beelden en sieraden (t/m 24/3); De Drukkerij, 9.00-18.00 uur: Beroemd in Zeeland, portretfoto's Remco v.d. Bosch (t/m3/4); Kabinetlen van de Vleeshal, 13,00 - 17.00 uur: Sec, tekeningen van M.R. van der Graaff, (t/m 2/4); Kipvis, kunstwerkplaats, 10.00-16.00 uur: Huis met hek, Nanda Runge (t/m 1/4); Gallery Maritime, 12.00-17.00 uur; Be wolkt, hier en daar een bootje, werken van Geer Huybers en Winnefred Basti- an; Maritieme hoofddeksels (t/m 25/3); Revolution 10 13.00-17.00 uur: Werk van Balthus, Gustaaf Vanderbraak, Jake Dinos Chapman en Wolfgang Laib (t/m 18/4); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Foto's en affiches van verkiezingen door de jaren heen (t/m 2-2/4); Portretten Bernadette v. Meerendonk en Ivo Sek- huis (t/m1/4); RENESSE - De Blikvanger, 10.00-12.00 uur: Pasen aan zee, eïerdoppen, zout- dag een akkoord. Waar ze altijd de mond vol hebben van princi pes en ze het vingertje heffen, komt nu hun ware aard naar bo ven. Christelijke politiek. Ze be doelen het achter de elleboog hebben dus stiekem en in het ge niep. Maar dat is een bekend ge geven. Het is te hopen dat ze met de landelijke verkiezingen in 2007 weggevaagd worden want dit vergeten de mensen niet. F.K. Schipper sr. Molenstraat 75 Vlissingen Alsof het een trapveldje voor kinderen in Koewacht betrof heeft Middelburg een 'burgerad vies' uitgeschreven voor- een bouwwerk wat je als gemeente van het formaat van Middel burg misschien eens in de hon derd jaar treft: een cultuurpa leis met landelijke allure. Nog voor de stemcomputers waren afgekoeld wist mevrouw Szaraf- zinski te melden dat de bevol king duidelijk gekozen had voor verbouw van de bestaande schouwburg, nou ja, drie loca ties kregen elk rond de 25 pro cent van de stemmen. Ik noem dit onhygiënisch denken en ik zou me dan ook doodschamen als ik op die partij zou hebben gestemd. De dag daarop had de PvdA al de agenda klaar voor het nog te vormen college: niet meedoen met een partij die niet de bestaande schouwburg wil verbouwen. Dat is dictatoriaal denken. Sinds de Noodwet Drees heeft de PvdA niets gedenkwaardigs meer tot stand gebracht (misschien het sluiten van de Staatsmijnen - daar was zeker moed voor nodig - maar zoiets heeft toch een destructief karakter). Het enige dat tevoren vaststond over de locatie van het nieuwe 'theater is dat de be volking het net zo min zou we ten als de gemeenteraad. Twee hoogleraren van de TU Delft kwalificeren dit soort bouwwer ken als innovatief, met voor de toekomst lucratieve kennisinves teringen, namelijk dieptebouw in oude binnensteden. Op basis van dat advies moet het moge lijk zijn substantiële bijdragen uit Den Haag èn Brussel los te la-ij gen. Ik adviseer de andere partijen het Goese voorbeeld te volgen: regeren zonder PvdA - dat schijnt te kunnen. Jan Karman Sint Pieterstraat 9 Middelburg Het voorstel de oude Schouw burg op te knappen verdient schilderijen passyti; vaatjes, eii 16/4); SLUIS - Raadskelder, 14.00-17(0, Zeven jaren mannen, schilderij Wil de Velde (t/m 19/3); 1 TERNEUZEN Stadhuis 9,00-17.00 uur: Schilderijen lijk werk van Danny van Rijt enT Kroon (t/m31/3); enft' VLISSINGEN 10.00-18.00 uur: Remco vandenRet- beroemd in Zeeland, portretfoto's? Muzeeum, 10.00 -17.00 uunTopsy op papier, materiaal uit de historp topografische atlas (t/m 19/3)- ZIERIKZEE - Galerie Bedde»* 11.00-17.30 uur: Inte Feelders, rijen (t/m 2/4); Galerie Galerij, 9.00-16. Jon van Riet (t/m15/4). Ui Wêilf HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten7« land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeek" tel. 0118-615551 of 0900-0767. Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland' 0118-469869, Hulp- en advieslijn Blijf van m'nlfiffc land, tel. 0118-467003 (ma pL" 9.00-17.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel, 080Ü-C (gratis, dag. 14,00-20.00 uur). Advies Meldpunt Kindermist ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders en verwanten van drugsgel kers (LSOVD), tel. 0900-5152244 t/m vr 10.00-22.00 uur). Palazzoli Huis, Voor mensen met ker, tel.0118-413932. SOA-spreekuur GGD Zeel 0900-3696969. Dierenambulance/Dierenbeschermk (24 uur bereikbaar), tel. 0900-7673®. Zorginfo Klaverblad Zeeland, pi 13-212783 (ma t/m vr9.OO-13.00uL, GOES - De Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VORK] houdt morgen een bijeenkom; in het GGD-gebouw Westwal in Goes. De bijeenkomst bestaat uit livtt delen, één voor ouders het kind in of uit behandeling! en één voor ouders van wie h; kind aan kanker is overleds Het thema voor de eerste j is: Ploe helpje je kind om tief te zijn. Voor de tv groep is het thema: Dierbarek inneringen, waarbij wordt een foto of voorwerp m te nemen. De ontvangst is oi 19.45 uur. Aanmelden kan Freddy de Burger, 0114-3101 of via email freddeburgs ©hotmail.com of via van de Werf, 0118-614.494. veel sympathie. De miljoene: die overblijven kunnen gebruik worden om de ellende a Zuidsingel weg te werken. Lat: de gerenoveerde Schouwl»; zo'n twaalf jaar voorstelling kunnen geven. Er is dan vol doende tijd om een geschild! plaats te vinden voor een nieus theater. Vraag is of Middeta überhaupt zit te wachten opea A-theater. De portemonnee vat de Middelburgers blijft met rek' baar. Mw L. Krom van KleffenslaanM Middelhui Wat voor soort theater wil Mid delburg eigenlijk. Jammer (1; de partij PvdA direct heeft reageerd op wat voor soort enl op welke locatie het theater zal gaan verrijzen. Eigenlijk ben is| wel met oud-wethouder Brak man eens: een nieuw burgerail vies. Schep duidelijkheid naar de burger, ieg uit wat voortliea- j ter voor Middelburg het beste is. Middelburg als hoofdstad! van onze provincie, monumec- tenstad, centrale functie Walche ren, 5ne$ internationaal aanzien, Four Freedoms Award. Roose velt Academy en Hogeschool Zeeland (innovatieprojecten), Het bedrijfsleven dat in zijn di recte omgeving gevestigd is, ka mer van koophandel en provin ciaal regionaal toerisme, Ver der ligt onze stad in de directe omgeving van steden als Gent, Brugge, Antwerpen, Breda e» Rotterdam. Hier kunnen de Zeeuwen naar de schouwburg, maar omgekeerd kunnen de Bel gen en randstedelingen ook naar Midd'elburg komen. Goed voor het toerisme, horeca cD midden stand'sbedrijyen. Daar om pleit ik voor het terrein van miniatuur Walcheren. Groene gordel laten staan. In de kern een architectonisch in0°' A-theater met filmzalen vesti gen. Een theaterplein, met kiosk waar vele culturele, folkloris tische maar ook andere activitei ten georganiseerd kunnen wor den. Een stedelijk plein dal kwa litatief. duurzaam en funcnoj neel en toekomst gericht is. He theater ligt op loopafstand die bij het provinciehuis, centn® en de Koepoort komt beter o zijn recht en krijgt een func als de triomf poort van |p®o- delburgse politiek. Middelbiu0- se politiek: durf te kiezen voo nu en de toekomst. TooiiPiis

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 16