Controle op Schelde-Rijnkanaal Betere observatie Borssele verwacht Nieuwe aanpak voor hulp peuters met handicaps Even wat vitamientjes scoren EPZ verwacht geen plutonium terug uit Frankrijk 15 Ondernemers overwegend positief over tunnel Scheepvaart in opdracht van minister als proef grondig geïnspecteerd Pleidooi voor meten van effect nieuw beleid op lage inkomens Nieuwe vrachtlijn voor Vlissingen Kotter bij Engeland aangehouden Havens stiefkind gemeenten Griffioendictee voor alle Zeeuwen dinsdag 14 maart 2006 MIDDELBURG Het Zeeuws bedrijfsleven vaart wel bi] de werscheldetunnel. Steeds raeer ondernemers plukken er I vmchten van, met name in de Innsportsector, de horeca, de Lothandtfl en de detailhandel. Wen in Hulst zijn de ervarin- i ia overwegend negatief. 9 Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel. Het is vandaag drie jaar geleden dat de tunnel werd open gesteld. Destijds verwachtte 21,5 pro cent van de Zeeuwse onderne mers daar beter van te worden. Dat percentage is inmiddels op gelopen tot 28 procent. Het aan tal negatieve reacties daalde van 9 naar 6 procent. De overige ondernemers vinden de tunnel niet relevant voor hun bedrijf. In de gemeente Terneuzen zijn de meeste ondernemers positief: 36 procent. Bij de opening was dat 25 procent. Ook op Walche ren, de Bevelanden en op Schou- wen-Duiveland is de waarde ring toegenomen. Hulst is de eni ge gemeenten waarin negatieve ervaringen overheersen, zij het iets minder dan gevreesd werd. Het aantal Hulster ondernemers dat schade zegt te lijden is bijna onveranderd gebleven: 17,6 pro cent, het aantal positieve onder nemers licht toegenomen: van 9,4 naar 12,8 procent. In Sluis is de verhouding licht positief. De blije ondernemers prijzen de toegenomen bereikbaarheid. Ge dupeerden klagen over de hoog te van de toltarieven, over toege nomen concurrentie, en - in Zeeuws-Vlaanderen - over de matige wegverbindingen. In de toeristische sector blijkt de waardering voor de tunnel het sterkst toegenomen, met na me aan de Walcherse kust (van 15 naar bijna 35 procent). Al leen in de makelaardij blijken de verwachtingen te hoogge spannen te zijn geweest. Meer dan 40 procent van de make laars dacht baat te hebben bij de tunnel. Dat is teruggelopen tot minder dan 25 procent. g fonrEmile Calon GOES - Het scheepvaartverkeer op het Schelde-Rijnkanaal krijgt in de loop van dit jaar te maken met een grootscheepse controle. In opdracht van mi nister K. Peijs (Verkeer en Wa- terstaat) gaan dan tal van dien- kijken hoe het gesteld is met het vervoer van gevaarlijke stoffen en het nakomen van alle die gelden voor dat ver- Aan de hand vap de uitkomst a controle bepaalt de mi ester of de regels voor het ver- toer over de binnenwateren moeten worden aangepast en of het nodig is het scheepvaartver keer strenger te controleren. Die grootscheepse controle wordt, ik waarschijnlijk kort voor de zo mer, uitgevoerd door het korps Landelijke Politie Diensten, de Inspectie Verkeer en Water- raat, Rijkswaterstaat en de Zee- havenpolitie Rotterdam. Die tosten gaan niet alleen tal van schepen op het kanaal controle ren, maar ook in de aanliggende havens. Dat blijkt uit een brief van de minister aan de commis- i sarissen van de koningin in Noord-Brabant en Zeeland als mede de burgemeesters van een zestal gemeenten. Die bestuurders lieten medio no vember vorig jaar weten zeer be te zijn over de plannen voor het beperken van de contro lemogelijkheden door de politie ie water. Volgens Europese re- ag die politie straks al leen controlen als een kapitein van tevoren aangeeft dat hij een jevaarlijke lading aan boord door Claudia Sondervan GOES - Gemeenten moeten het mensen op de armoedegrens eenvoudiger maken om steun te krijgen. Er moet een inkomens ■effectrapportage komen bij alle •nieuw beleid om de gevolgen voor de inkomens te ramen. Gemeenten moeten mensen die in armoede leven actief bcnade- staat in het plan van aan pak dat de Werkgroep Armoede beleid Zeeland wil voorleggen aan de nieuwe gemeenteraden heeft. Controle op basis van een vermoeden mag dan niet noch is het straks mogelijk om steek- proefgewijs te kijken of schip pers zich aan de regels houden. In de bewuste brief laat de mi nister weten dat het inderdaad niet duidelijk is of na invoering van die nieuwe regels het scheepvaartverkeer nog wel goed gecontroleerd kan worden. Om die reden vindt ze dan ook dat een praktijktest, een groot scheepse controle, duidelijkheid moet geven of er reden is voor bezorgdheid. Aan de hand van de uitkomst van die controle gaat ze vervolgens kijken of de regels alsnog bijgesteld moeten worden. Tevens laat ze weten dat ze voor lopig niet van plan is om ter plaatse de problemen te bespre ken. Ze is pas bereid om naar Zuidwest-Nederland te komen voor overleg, als ze in bezit is van de gegevens van die contro le. Veiligheid Burgemeester J. Huisman (Rei- merswaal) is niet gelukkig met de brief van de minister. Hij vindt dat de politie altijd de be voegdheid moet hebben om sche pen te controleren. Eerst een proef houden en dan kijken of het nodig is de wet te reparex-en noemt hij 'het paard achter de wagen spannen'. Hij benadrukt dat het hem niet gaat om schip pers pesten, maar om het rege len van de veiligheid. Commissaris van de koningin W. Gelder zegt op zijn beurt dat die controle niet echt nodig is om duidelijkheid te krijgen over de werkbaarheid van de i'egels. Hij verwijst naar een recente uit spraak van de Middelburgse rechtbank. Die stelde vorige maand vast dat op basis van de huidige regels het niet mogelijk is om het scheepvaartverkeer goed te controleren. Hij heeft die uitspraak inmiddels voorge legd aan de minister en haar voorgehouden dat in verband met de veiligheid snel de wetten moeten worden aangepast. HULST - Dat mensen hun hond uitlaten is de normaalste zaak van de wereld. Maar als iemand met een papegaai op zijn schouder loopt, zoals Robbie Polfliet uit Hulst, wordt wel even raar gekeken. Hij loopt bij de Keldermanspoort met zijn papegaai Ba- lou op de schouder. „Gewoon, even wat vitamientjes scoren", legt Polfliet uit. En nee, zijn papegaai valt volgens hem niet onder de ophokplicht. „Een papegaai is geen pluimvee hè." foto Camile Schelstraete Vanaf midden april wil de werk groep, gestaafd met cijfers over lie Zeeuwse ai-moede, in gesprek ■net de nieuwe gemeentebestuur- te. De Zeeuwse kennisinstel ling voor welzijn, Scoop, onder zoekt wat er aan gegevens voor banden is. Het initiatief van Splinter, de Averse Zeeuwse platfoi-ms ^ne Kant, Maatschappelijk 'te en Het Klaverblad, legt wn serie voorstellen neer tot een beter gebruik van ge meentelijke mogelijkheden om mensen met een te laag inkomen ie ondersteunen. Zo moeten 'nten formulieren en aanvraagonderzoeken een voudiger maken, mensen aan -e! bijstandsloket wijzen op andere ondersteuningsre- gelingen en vooral weten wat bun inwoners te besteden heb ben. Gekoppeld door Emile Calon ELLEWOUTSDIJK - Een gro ter terrein rondom de Borsselse kerncentrale zal in de toekomst geobserveerd worden, verwacht burgemeester J. Gelok (Borsele). Nu wordt het terrein in de direc te omgeving van de centrale al in de gaten gehouden. Hij ver wacht, zo zei hij gistei-en tijdens een informatiebijeenkomst in El- lewoutsdijk dat er in de nabije toekomst meer camei-a's komen zodat een gi-oter gebied in de ga ten kan worden gehouden. Aan leiding voor die uitbreiding is de geslaagde beklimming, afge lopen zomer, van de koepel van de kerncentrale door activisten van Greenpeace, aldus de burge meester. Ook heeft een interna tionaal bui-eau onlangs alle vei ligheidsmaatregelen rondom de centrale nog eens onder de loep genomen. Dat bureau brengt over enige tijd een advies uit. Gelok verwacht dat een grotere observatiezone daar onderdeel van zal uitmaken. Op verzoek van de dorpsraad van Ellewoutsdijk was de burge meester gisteravond naar het dorpshuis gekomen om het een en ander te vertellen over veilig heid op, onder en langs de Wes terschei de. Hij vertelde over rampenplan nen, rampbestrijdingsplannen en wat er gedaan wordt om te voorkomen dat ergens op het grondgebied van de gemeente iets mis gaat. Emotioneel Op de vraag waarom er geen be roepsbrandweer is voor de Wes- terscheldetunnel reageerde hij enigszins emotioneel. Hij beken de dat die vraag een open zenuw bij hem raakte en hield de vra genstelster voor dat er eind vo rig jaar uitzicht was hij op zo'n organisatie. Een beroepsbrand weer was een van de belangrijk ste adviezen in het rapport over de veiligheid in de Westerschei - debekken, dat vorig jaar was op gesteld in opdracht van de geza menlijke overheden. Op de dag dat het rapport officieel zou worden overhandigd aan minis ter Remkes (Binnenlandse Za ken), werd dat 'cruciale onder deel van het rapport' eruit ge haald, aldus Gelok. „We waren er bijna", zei hij en hield daarbij de duim en wijsvin ger van zijn rechterhand op nau welijks een centimeter van el kaar. Hij was destijds zo teleur gesteld over dat schrappen van de beroepsbrandweer voor de tunnel, dat hij besloot niet met de collega-bestuurders uit het Zeeuwse af te reizen naar Den Haag voor overhandiging van het rapport. De aanwezigen toonden zich gis teren verbaasd over het ontbre ken van een rampbestrijdings- plan voor de ondergrondse pijp leidingstraat. Vooral omdat mid den jaren negentig van de vori ge eeuw er eenmaal grote proble men waren met een lekkende naftaleiding. Gelok beloofde die kwestie intern tè zullen bespre ken. zijn nu erg versnip perd. De Belastingdienst kent «e inkomens van de werkenden. Het UWV kent uitkeringsgerech- j'gden en de gemeente de cliën ten van de afdeling sociale za- ■en. Het is hoog tijd dat die be standen gekoppeld worden, Wet °P de Bescherming Persoonsge gevens of niet, vindt consulent Kooiman van Het Klaver blad. >an, de provincie verwacht de werkgroep dat die helpt om met e verenigingen van Zeeuwse en gemeenten helpt n de hoogte van de sociale keringen in Den Haag op de litieke agenda te krijgen, bovendien moet het provin- ■aoOestuur zorgen dat er tarnt UWSe armoe^emon^tor door Harmen van der Werf ROTTERDAM - EPZ, eigenaar van de kerncentrale Borsse le,verwacht geen plutonium te rug te krijgen uit Frankrijk. Het gevaarlijkste goedje dat vrij komt bij de opwerking van ge bruikte splijtstofelementen, zal worden hergebruikt in brand stof voor andere kerncentrales, stelde manager splijtstofcyclus J. Wieman gisteren in Rotter dam. PvdA-Kamerlid D. Samsom zet te daar eerder nog grote vraagte kens bij. Volgens hem is er hele maal geen vraag naar brandstof voor kerncentrales waarin ura nium en plutonium is verwerkt; mox heten die splijtstofelemene- ten. Plutonium is ook bruikbaar voor kernwapens, vandaar dat er altijd veel over te doen is. Ne derland heeft ook geen capaci teit om plutonium te kunnen op slaan. Greenpeace EPZ wilde daar nooit zo op in gaan, zeker niet in detail, tot de milieuorganisatie Greenpeace onlangs in Frankrijk een rechts zaak won. De rechter oordeelde dat Greenpeace de contracten voor opwerking van gebruikte splijtstoflementen mag inzien om te beoordelen of die wel stro ken met Franse wetgeving. EPZ besloot daarop de tot voor kort supergeheime contracten óók openbaar te maken. „Als Green peace ze mag inzien", zei mana ger Wieman in Rotterdam, „dan mag iedereen ze van ons bekij ken." Een dikke ordner met alle con tracten kwam gisteren op tafel op een persbijeenkomst in Rot terdam, met een uitgebreide toe lichting. Sinds 1978 doet de eige naar van Borssele zaken met de Franse opwerkingsfabriek Cogé- ma, zo bleek. Verschillende ke ren is de overeenkomst ver lengd; de laatste keer was 30 april 2004. Bij de laatste verlen ging is geregeld dat het Borssels plutonium volledig onder be heer van Cogéma komt. „Cogé- ma garandeert de recycling", verklaarde Wieman, „dat het wordt hergebruikt voor de pro ductie van mixed oxide, mox, een mengsel van uranium en plu tonium." Wieman sprak tegen dat er geen vraag naar is. Vijfen dertig kerncentrales gebruiken mox. Verlengd Uit het verlengde contract van 30 april 2004 valt overigens niet op te maken dat Cogéma nooit Borssels plutonium zal terugstu ren. Het beheerde plutonium zal door de verwerker (Cogéma) tot op z'n laatst in 2019 worden op geslagen, staat erin. De verleng de overeenkomst loopt overi gens slechts tot 2015, terwijl on langs is afgesproken tussen EPZ en de regering dat de kern een- VLISSINGEN - Vlissingen heeft er een nieuwe vrachtlijn bij. Vanuit Verbrugge Zeeland Terminals vertrekt voor taan iedere vrijdag een schip naar Stockholm (Södertalje haven). De lading bestaat uit nieuwe auto's en ander rol lend materieel, zoals trailers en graafmachines. Ook wor den containers vervoerd. De lijndienst wordt onderhou den door de Balticborg en de Bothniaborg, waarmee de Zweedse kartonfabriek Smurfit Kappa al aan aantal ja ren op Terneuzen vaart. Dat verandert niet. De lijn op Ter- neuzen blijft bestaan, maar op de terugreis doen de sche pen nu ook Vlissingen aan. Daarmee neemt Vlissingen de plaats in van het Duitse Cuxhaven dat als tussenstation is geschrapt. De keuze voor Vlissingen komt voort uit een contract dat is binnengehaald voor het verschepen van 10.000 nieuwe auto's per jaar van Vlissingen naar Zweden. Voor het transport van de auto's is ongeveer eenderde van cle laad ruimte nodig. Havex BV, een zusterbedrijf van Verbrug ge, dat vanuit Vlissingen optreedt als agent'voor de lijn, regelt nieuwe trafieken om de rest van de laadruimte te vullen. Zo gingen afgelopen vrijdag, toen Vlissingen voor het eerst als tussenstation fungeerde, ondermeer al trai lers mee. De Stockholm-lijn vertrekt iedere vrijdag om 14 uur van uit Terneuzen, en om 20 uur vanuit Vlissingen. DOVER - Een Arnemuidse viskotter is vorige week door de Engelse marine en de Nederlandse Algemene Inspectie dienst (AID) op zee aangehouden en gedwongen naar Dover te varen, omdat er werd gevist met verboden bin- nennetten en er ondermaatse vis aan boord was. De eige naar heeft een boete van zevenduizend Engelse pond moe ten betalen en het vistuig met een waarde van veertiendui zend Engelse pond moeten achterlaten, voordat het schip Dover weer mocht verlaten. De AID en de Engelse marine werkten samen bij de actie, de AID met het inspectievaar tuig Barend Biesheuvel en de Engelsen met het marine schip Mersey. GOES - De Zeeuwse gemeenten moeten meer doen om de mogelijkheden van vervoer over het water te benutten, al dus de Nederlandse Vereniging voor Binnenhavens in een brief aan alle gemeenten. Die havens vormen volgens voorzitter C. Wortmann-Kool veelal het stiefkind van het economisch beleid. „Terwijl havens wel een belangrijke rol kunnen spelen bij het creëren van werkgelegenheid." Om te beginnen pleit ze voor het aanstelling van één wet houder 'havenzaken', die ervoor zorgt dat havens beter worden onderhouden en dat de juiste bedrijven zich vesti gen in de buurt van de binnenwateren. Nu bemoeien vaak meerdere wethouders zich met de havens, aldus de voor zitter. Het moet haar ook van het hart dat gemeenten vaak meer prioriteit geven aan wonen en recreatie langs het water dan aan ha ven voorzieningen. Ook merkt ze op dat het wel lijkt of jachthavens op een veel grotere belangstelling mogen rekenen dan de handelsvaart. Als voorbeeld wijst ze naar de plannen van de gemeente Hulst voor aanleg van een jachthaven in de voormalige veerhaven van Perk- polder. Ze voorziet dat die haven wel eens een fikse belem mering kan vormen voor handelsvaart op de Westerschel- de. het Norateam, waarbij een reu matoloog betrokken is. Maar er blijven veel kinderen over waar bij het ziektebeeld niet te type ren is. „We moeten een manier- vinden waarbij iemand kijkt welke behandelaars er per kind bij elkaar moeten komen," stelt Voogt. Het plan is met groot enthousias me ontvangen door de tachtig deelnemers aan de studiedag, maar er zijn nog veel barrières te slechten, weet ze. Tussen de professionals, tussen de instel lingen en niet in het minst rond de financiering. Behandelaars moeten van hun toezichthoudende beroepsgroe pen de ruimte krijgen om op on derzoeksresultaten van een an der af te gaan en niet alle onder zoeken over te doen, geeft Voogt als voorbeeld. En met instellin gen en verzekeraars moet een manier worden gevonden om de inzet van disciplines te verreke nen, zonder dat ouders voor een teamconsult van elke deelne mende behandelaar rekeningen krijgen. Uiteindelijk leidt de gecoördi neerde aanpak tot winst voor al le partijen, verwacht Voogt. In zorgkosten, door efficiëntere aanpak en in de expertise in de zorg. Samengebracht krijgen be handelaars de beschikking over de behandelervaringen met hon derdvijftig tot tweehonderd kin deren per jaar. „Nu is alles sterk versnipperd." trale tot 2033 open mag blijven. In 2004, ten tijde van de con tractverlenging, was sluiting nog voorzien in 2013. EPZ heeft daar dus rekening meegehou- den. Wieman maakte er niet zo'n punt van dat het contract tot 2015 loopt. Hij heeft voor hetere vuren gestaan om Borssele open te houden. „En", tekende hij aan, „het contract uit 1978 is al enkele keren verlengd." EPZ zal te zijner tijd voor een verlen ging wel vergunning moeten aanvragen op basis van een nieu we Kernenergiewet waaraan staatssecretaris Van Geel werkt. De politiek wil zo meer greep krijgen op dit gevoelige onder werp. door Claudia Sondervan GOES - Er moet een nieuwe ma nier komen om snel en eendui dig te bepalen welke hulp kinde ren met meerdere en ingewikkel de handicaps nodig hebben. Dat voorkomt dubbel onderzoek en groot tijdverlies en geeft nul tot vierjarigen de beste ontwik kelingskansen. Ruim 25 Zeeuwse instellingen hebben zich achter dat idee ge schaard. Gedeputeerde M. Ie Roy heeft beloofd dat haar amb tenaren helpen om het werkelijk heid te laten worden. Het plan werd vrijdag tijdens een studiebijeenkomst in Mid delburg gelanceerd door de ini tiatiefnemers, kinderarts Bert Gerritsen, kinderrevalidatiearts Ruud Keijser, cliëntondersteu ner van Mee Zeeland Jany Koen, Ria Waelen van jeugd- hulpverlener AZZ en manager kinderrevalidatie, Leonoor Voogt. Het gaat om kinderen die proble men hebben met spraak of zicht, communicatie of bewe ging, lichamelijke of verstande lijke beperking of een combina tie daarvan. „Ouders van een kind waar-van ze denken, daar is iets mee, kun nen in deze provincie terecht bij meer dan 25 instellingen. Het probleem is dat die zeggen:, zoek ons maar op. Daar loop je dan met je hele jonge kindje. Er zijn overal wachttijden, overal moet nieuw onderzoek gedaan wor den omdat het vorige verouderd is. Een kind staat niet stil. Een half jaar is veel in de ontwikke ling van een kind van twee," schetst Voogt van Revalidatie Geneeskunde Zeeland. Tijdwinst is het voornaamste doel van de nieuwe aanpak. „De instellingen kennen elkaar erg goed en werken samen. Maar na elkaar. Als onderzoek en beoor deling centraal worden gedaan, kunnen ouders een advies krij gen wat het eerst aan te pakken en kunnen behandelingen paral lel lopen. Er bestaan al wel kleinschalige teams voor bepaalde kindergroe pen. Een voorbeeld is het Knor- team, waarin kinderarts, revali datiearts, orthopedagoog en neu roloog kinderen bespreken, en MIDDELBURG - In Middel burg wordt vrijdag het Griffi oendictee gehouden. Vorig jaar was deelname voorbe houden aan inwoners van de wijk De Griffioen. Deze keer mo gen alle Zeeuwen meedoen. Bij het dictee wordt de oude spel ling gehanteerd. Het dictee is sa mengesteld door Louis Keste- loo, die zaterdag het Groot Ne derlands Dictee in Brussel won. Het Griffioendictee wordt ge houden in het wijkcentrum aan de Olmenlaan in Middelburg. De zaal gaat om 19.00 uur open, het dictee begint om 19.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 15