Afstoten buurthuizen nekt welzijn f PZC PZC Weg met welig tierend groen Jaren na knijpen, schoppen en slaan: ouders voor rechter www.pzc.nl/adverteren Stichtingen Droom en Allijn wijzen Vlissingen op negatieve gevolgen Aantal gevallen van kanker niet verontrustend Bijeenkomsten voor mensen met beroerte Toneelavond in Serooskerke Het vervolg van de familieberichten van pagina 12 TROOSTWIJK f www.handjehelpen.nl Melatomatine Forte dinsdag 14 maart 2006 "li door Maurits Sep VLISSINGEN - Vlissingen doet er verkeerd aan om de buurthui zen en welzijnscentra te verko pen. Dat is financieel misschien wel beter voor het gemeentebe stuur, maar slechter voor het welzijn van de Vlissingers. Die boodschap brengen twee welzijnsinstellingen, Droom en Allijn, over in protestbrieven aan de gemeenteraad en het col lege van B en W. De gemeente raad moet waarschijnlijk in april een besluit nemen over het afstoten van de gebouwen. Stichting Allijn vindt dat het ge meentebestuur moet waken KERKWERVE - Er is geen spra ke van een uitzonderlijk hoog aantal kankergevallen in Kerk- werve. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Zeeland/West-Bra bant. De inwoners van het dorp zijn hier gisteravond over geïn formeerd tijdens een besloten bijeenkomst. In oktober vorig jaar ontstond grote onrust onder de inwoners van het dorp omdat er sprake zou zijn van een uitzonderlijk hoog aantal kankergevallen, een verhoging van vierhonderd pro cent werd toen genoemd. Daar van is niets in het onderzoek ge bleken",- zegt onderzoeker H. Jans van de GGD. Hij heeft op verzoek van het gemeentebe stuur de situatie op Schou- wen-Duiveland, en in de kernen Kerkwerve, Brouwershaven en Noordgouwe onderzocht over de afgelopen vijftien jaar. Weliswaar blijkt uit het onder zoek dat in Kerkwerve meer vrouwen kanker hebben gekre gen dan - statistisch gezien - ge bruikelijk zou zijn, maar dit aan tal is vrij klein. Negen extra ge vallen gedurende een onder zoeksperiode van vijftien jaar. voor een nieuwe tweedeling van de samenleving waarin mensen en organisaties met geld kunnen doorgaan met hun activiteiten en 'mensen in de marge' geen ruimte en materiaal meer heb ben. „Gebouwen zijn het jasje van sociaal kapitaal", stelt de stichting, die door het organise ren van activiteiten de wijken leefbaarder probeert te maken. Welke garanties zijn er dat men sen met goede initiatieven maar weinig geld nog ergens een ruim te kunnen krijgen, vraagt Allijn zich af. Deze stichting is juist af hankelijk van de gratis hulp van andere organisaties en krijgt geen subsidie van de gemeente. Door de hulp van onder meer l'Escaut heeft de stichting deson danks veel activiteiten kunnen organiseren. Ook Stichting Droom is bezorgd over de, gevolgen van de ver koop van buurthuizen en wel zijnscentra. Droom helpt men sen hun dromen te verwezenlij ken. Het welzijnscentrum aan de MIDDELBURG - In 't Gasthuis in Middelburg worden dit jaar vier bijeenkomsten gehouden voor mensen die een beroerte hebben gehad en hun familie. Zaterdag is de eerste. Op de bijeenkomsten kunnen mensen terecht met vragen, ze kunnen informatie krijgen of er varingen uitwisselen. De bijeen komsten, CVA-trefpunten ge noemd, worden georganiseerd in samenwerking met patiënten vereniging 'Samen verder'. Elke bijeenkomst bestaat uit een in formeel gedeelte en een toe spraak van een deskundige. Za terdag spreekt F. Dingier over het thema seksualiteit na een be roerte. De andere bijeenkomsen zijn op 24 juni, 16 september en 18 november. De bijeenkomst begint zaterdag om 14.30 uur. Adriaan Coortelaan staat op de nominatie te worden gesloopt. De gemeente wil die locatie her gebruiken. Droom vindt het een groot gemis als dat pand ver dwijnt. De stichting pleit er daarom voor een ander pand voor sloop te behoeden en aan te wijzen als vervanging voor dat aan de Coortelaan. Het gaat om het ROC-gebouw aan de Drees- straat. Volgens Droom is dat pand geschikt voor de huisves ting van veel verschillende orga nisaties. Het is groot en verkeert in goede staat. Droom stelt voor het pand in samenspraak met de gemeente en andere organisa ties geschikt te maken als wel zijnscentrum. Droom is bereid het complex te gaan beheren, zegt K. van Wezel namens de stichting. Net als Allijn krijgt Droom geen subsidie van de gemeente. En er zijn nog meer organisaties, bij voorbeeld van allochtonen, die nauwelijks subsidie en te weinig professionele ondersteuning krij gen, stelt Van Wezel vast. „Wil de gemeente ook werken aan het welzijn in de stad? En welke voorzieningen horen in de stad aanwezig te zijn voor een goed welzijn? Hierover lees ik niks in de nota over de welzijnsaccom- modaties. Ik snap wel dat de ge meente van gebouwen af wil om dat dat goedkoper is, maar zij moet ook zorgen voor welzijn." LOOPERSKAPELLE - Er wordt hard gewerkt aan het opknappen van de oude begraafplaats van Looperskapelle. Gisteren is onder het toeziend oog van gemeente en Stichting Landschapsbeheer Zee land door vrijwilligers fors gesnoeid in het welig woekerend groen. Hoe oud de begraafplaats precies is en hoe deze er oorspronkelijk uitzag, is niet precies bekend, zegt S. Dobbelaar van Stichting Landschapsbeheer. Wat zij wel weet, is dat de historische begraaf plaats een unieke plek is. foto Dirk-Jan Gjeltema door Wendy van den Hurk MIDDELBURG - Afrekenen met het verleden: drie jongens uit Terneuzen willen dat hun moeder en ex-stiefvader worden gestraft voor jarenlange mishan deling. Die ontkennen en vinden dat de jongens hulp nodig heb ben. Daar dacht de reclassering heel anders over. De rechtbank wacht nog even met oordelen. „In het begin was het heel leuk met onze stiefvader", las rechter R. Reinarz gisteren voor in de rechtbank van Middelburg. „La ter liep het uit de hand. Een 39-jarige vrouw uit Terneu zen en haar 41-jarige ex uit die zelfde stad hoorden wat hun jongste (ex-stief)zoon had ver teld tegen de reclassering. Hij zou thuis tussen februari 1998 en februari 2004 regelmatig zijn geslagen. Soms met een honkbal knuppel, soms met een blauw oog als gevolg. En altijd een moeder die toekeek en niets deed. 'Ook de middelste zoon zag regel matig de vuist van stiefvader van dichtbij. „Hij sloeg waar hij slaan kon", vervolgde de rechter haar voorlezen. „Hij trapte ons in het gezicht en gooide me een keer tegen het plafond, waar door ik op de grond viel. Mijn moeder zei wel eens tegen hem dat het zo wel genoeg was. Pas toen ze uit elkaar gingen, besef te ik wat er was gebéurd." En ook de oudste kwam met een vernietigend oordeel over de ma nier waarop hij werd opgevoed. „Toen ik*'dertien was, kreeg ik een harde klap op mijn kaak. En omdat ik in de derde klas was blijven zitten, kreeg ik een paar maanden huisarrest. Zelfs in de zomer mocht ik niet naar bui ten", las de rechter voor. „Maar wat ze zeggen, gaat over mijn eerste man, hun echte va der", probeerde de Terneuzense moeder de rechter nog bij te brengen. „Dat komt nu allemaal boven. Hij heeft ze mishandeld. Wij niet. Streng waren we wel, maar we wilden gewoon regels omdat het pubers waren." Geknepen in de arrnen werdi wel eens en de ex-stief\ toe de middelste wel ee een muur aan te hebben gt duwd. „Maar u moet zich de tuatie. bedenken", zei hij, ,n hem hadden we problemen H; heeft adhd. Hij haalt hel blosl onder mijn nagels vandaan. Ee draai om de oren geefjeniei^ maar. Knijpen is zo erg niet. Volgens de moeder is haar mij delste zoon gewoon boos oni- ze hem het huis heeft uitg^ Hij zou via de rechter probers wraak te nemen door zijnbroen mee te slepen. „Maar die lais i zich toch niet zomaar beïnvfe den door zo'n jongen?", vroegife rechter zich hardop af, „En ove het begrip mishandeling komlt wat laconiek over. U zegt «ïl dat u hulp wilt zoeken voorn* j zoons, maar u bent zelf ook nis i gemotiveerd voor begeleid^ i van de reclassering." De advocaat van het inmiddels gescheiden stel zei claaro 'er nog veel meer speelt', „I vendien willen de oudste jongste zoon hun verklaring ii trekken omdat ze in een go! stroom zijn meegevoerd." Dat doet niets af aan de gi tenissen, oordeelde officier va justitie R. Rammeloo. Hij wild; de zaak aanhouden om de zoom nog eens te horen. Wanneer zaak dient, is niet bekend. SEROOSKERKE - De toneel groep van de ZLTO speelt vrij, dag het stuk Kip Co h Zandput in Serooskerke. Het stuk is geschreven doorspf-i Iers Lizette Francke en Marijk; van Peene. De groep speelt.nc maal gesproken bestaande stuk ken. Kip Co is groter dialect. Het gaat overijeen bus reisje naar de Keukenhof. Wol er verder precies gebeurt, wille de schrijfsters niet verl De voorstelling begint om 19.21 uur. Heden is overleden onze moeder, schoonmoeder, oma en overoma Machalina Pieternella van der Hulle-Goudzwaard sinds 1981 weduwe van Christiaan van der Hulle 11 april 1914 f 11 maart 2006 Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Bruinisse, Allévo "In 't Opper" Correspondentieadres: C. van der Hulle Burg. van der I-Iavestraat 41 4307 BB Oosterland De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal D.V donderdag 16 maart om 13.15 uur gehouden worden in dorpshuis "Oosterhof", St. Joostdijk 27 te Oosterland. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de al gemene begraafplaats te Oosterland, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in dorpshuis "Oosterhof". -Geen bloemen Niemand staat stil bij het woord "samen maar hei is een groot gemis als "samen uit je leven verdwenen is. Hierbij geven wij u kennis dat na een kortstondig ziekbed is overleden Cornelia Frederika Sterzenbach-Schrier ~Cor~ sinds 16 april 1986 weduwe van Leonardos Petrus Sterzenbach in de leeftijd van 92 jaar. Uit aller naam: Riet en Joep Christis-van Acker Vlissingen, 12 maart 2006 Coosje Buskenstraat 224 Correspondentieadres: Boulevard Bankert 392 4382 AC Vlissingen Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen op vrijdag 17 maart van 10.15 tot 10.45 uur in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. De Uitvaartdienst wordt aansluitend gehouden om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk, Singel te Vlissingen. Aansluitend zal omstreeks 12.30 uur de bijzetting plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Vlis singen. Na de bijzetting is er een samenzijn in het rouwcen trum Overtoom-Groen. Geen bezoek aan huis. Dankbetuiging In plaats van kaarten Voor de vele bli jken .van medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, aan ons betoond na het overlijden van onze lieve moeder en oma Janna Cornelia Zuidweg-de Jonge betuigen wij u onze oprechte dank. Kinderen en kleinkinderen Krabbendijke, maart 2006 ONLINE PUBLIEK VERKOPING te houden in opdracht van de directie, wegens sluiting van de afdeling metaalbewerking van A Co WESTEC VOF Albert Plesmanweg 1 - 4462 GC GOES M De Poel 1) Online zal verkocht worden o.a.: BINNENRONDSLIJPMACHINE WMW S116/ AS/NX 500, binnen o 20-400 mm, centerhoogte over tafel 355 mm, over vloer 1210 mm; PRECISIEVLAKSLIJPMA- CHINE "Kent" KGS 410 AH, werkoppervlak tafel 1060x 410 mm, max. 1100x420 mm, steen-o 305x38,1x127 mm; UNIV. RONDSLIJPMACHINE "TOS- Hostivar" 24DP2-1000, langsbeweging 1070 mm, centerhoogte 150 mm, steen-o 350x50x127 mm; komsteen slijpmachine "Sian"; 2 CENTERDRAAIBANKEN "Victor", cap. o 600x 2000 mm en "Gallicop" GP/KD, cap. o 415x750 mm; cen- termetaalopspuitbank; VERT./HORIZ. FREESMACHINE "Dah-Lih" DL-GH 950, 2x ISO 40, x-y-z 950x350x450 mm; verdeelapparaat; verdeeltafel; bandzaagmachine "Bauer" G.260, zaagcap. 3660x25x0.9 mm; MEETGEREEDSCHAPPEN w.o. "Mitutoyo" en "Fine Crafts" micrometers, schuifmaten, groefmeters etc.; MACHINEGEREEDSCHAPPEN w.o. opspanplaten, klemmen, tap-/kotterkoppen; partij div. draaibeitels, boren, frezen, slijpstenen, o 65-610 mm etc.; slijpsteenbalanceerapparaat; 3 (support)slijpmachines; kolomboormachine; spiebaan- steekmachine; onderdelenreiniger; straalcabinet "Normfinish"; lastransformator; bedrijfsstofzuiger; ijzerwerk; stellingen etc.; VORKHEFTRUCK "Hyster" H40F, 2000 kg x 3500 mm, LPG; 4-k garagehefbrug "Koni" ALH, cap. 3500 kg; 2 mobiele werkplaats-/portaalkranen, cap. 1000/600 kg; MOTORFIETS RACER (Superbike) "Ducati" Desmo- quattro 748S (1996); BIEDEN UITSLUITEND VIA INTERNET Sluitingsdatum; donderdag 23 maart 2006 om 16.00 uur BEZICHTIGING; woensdag 22 maart 2006 van 10.00 tot 16.00 uur www.troostwijkauctions.com DOLFIJNEN IN DE NOORDZEE?! de i Ja, dolfijnen komen voor in onze Noordzee. Stichting De Noordzee staat voor een gezonde en schone zee. Steun ons werk en help mee om vaker dolfijnen in de Noord- zee te zien. CBF Word donateur via www.noordzee.nl of stort een gift op giro 3666563. GEEN BEZWAAR VOOR GOEDE DOELEN Hou mevrouw Blom af en toe gezelschap. Ze heeft dementie en kan niet meer alleen zijn. Dan kan haar man Piet een avond klaverjassen. Kijk op www.handjehelpen.nl HOREN ZIEN EN HELPEN Geschikte ruimte te huur? Voor het aanleveren van de ochtendkranten en als afhaal- en insteekplaats voor de bezorgers heeft PZC behoefte aan een ruimte, die voldoet aan de geldende ARBO- normen, overdekt is, goed bereikbaar en ca. 50m2 aan oppervlakte heeft. Informatie Verzoek om informatie en/of aanbiedingen kunt u richten aan: afdeling binnendienst Distributie, 0800-023 51 11 (gratis). Vooral voor scholen, jeugd- en sportcentra is deze verhuuroptie aantrekkelijk. het alfabet van Zeeland voor een gezonde nachtrust. Lekker slapen met melatonine én magnesium Bevordert een natuurlijke en gezonde slaap Helpt bij jet-lag en ploegendiensten Heeft een gunstige invloed op de slaapfunctie verpakking Melatomatine voor 30 nachten lekker slapen AANBIEDING VAN DE WEEK 1 verpakking Melatomatine Forte® (60 st.) van e*7ï95 VOOr 13,95 2 verpakkingen VOOr 25," Uw voordeel 10,90 Als u uw natuurlijke slaapritme wilt onder- j steunen, kunt u Melatomatine proberen, Melatomatine Forte bevordert de slaapbe- i reidheid en geeft u extra steun vooreen goede nachtrust. Melatomatine Forte bevat een goede dosering melatonine en magnesium. Melatonine is een lichaams- j eigen stof die een natuurlijke en gezonde slaap bevordert. Naarmate we ouder worden, maakt ons lichaam minder mela tonine aan. Dit kunt u aanvullen met Melatomatine Forte. Het ingrediënt magnesium heeft een ontspannende j invloed en helpt de gezondheid te behouden. Voor meer informatie kijk op www.melatomatine.nl De kortingsbon kunt u inleveren bij: Middelburg: Drogisterij De Rode Pilaren, Lange Delft 121 Vlissingen: Drogisterij De Rode Pilaren, Walstraat 91

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 14