PZC Schap stelt parkeermaatregel uit Verdedigingsplan schokt Vlissingse kustbewoners Blik op bieb door kunstenaars Scheldebouw haalt recordorder binnen Afscheid van de Oudelandsedijk zeeuwse almanak Voor een prikkie Draadloos internet voor patiënt Zestienjarige dronken achter stuur Plantsoen vernield door fout Moord op Terwoert bij Opsporing Verzocht Lekke banden Automobilisten hoeven in oktober weer niet te betalen Hoge straf voor dronken rijden Redactie: 0113-315649 5Sactie@pzc|[l Postbus 31,4460 AA Goes tffmMdder!'zeeland: 0113-315520; EsVlaanderen: 0114-372770; i£Ut 020-4562500. dinsdag 14 maart 2006 editie Walcheren Organen afstaan of niet? Die Goese dame is van een leeftijd dat ze zich de naoor logse zunigheid nog levendig kan herinneren. Alle goed was schaars en vrijgevigheid vaak nog schaarser. Zelfs lucht kon in die dagen wat opbrengen. Ze weet nog ivel van Walchenaren die on fortuinlijke fietsers een dub beltje rekenden voor het ge bruik van een fietspomp. Recent dacht ze heel even dat er in zestig jaar niets veran derd was. Een blouse die ze in Meliskerke kocht, bleek iets te lang in de mouwen. Het weerhield haar niet van haar voornemen tot aanschaf. Ver maken kan ze namelijk heel goed zelf. De verkoopster droeg hulp vaardig kopspeldjes aan om te zien hoeveel de Goese de manchetten thuis diende in te nemen. Ze was zeer tevreden over die assistentie. Dat werd een stuk minder toen ze de blouse afgerekend had. Toen vroeg de verkoopster de kopspelden terug. Wel alle acht. VLISSINGEN - Patiënten van de kinderafdeling van Zie kenhuis Walcheren in Vlissingen kunnen vanaf morgen contact houden met familie en vrienden via internet. Het Vlissingse ziekenhuis is het eerste in Zeeland dat draad loos internet voor patiënten introduceert. De Rotary Club Middelburg heeft van 8 december 2005 tot en met 6 janua ri 2006 de sponsoractie Lichtjes voor Lisa en Martijn geor ganiseerd. Tijdens de actie kon men voor twee euro een lichtje kopen, waarmee de kerstboom op de markt in Mid delburg werd versierd. Morgen wordt de opbrengst offici eel overhandigd. Lisa en Martijn laten dan zien hoe zij vanuit het ziekenhuis contact leggen met de wereld bui ten het ziekenhuis. TERNEUZEN - De politie heeft gisterochtend in Temeu- zen een jong duo uit Gent aangehouden wegens rijden on der invloed. De twee (16 en 21 jaar) trokken rond kwart voor zes de aandacht van de politie toen ze langzaam en met de alarmverlichting aan over de Guido Gezellestraat reden. Beide rechterbanden waren lek en er zat een deuk in de motorkap. Toen de politie de twee langs de kant van de weg zette, zat de zestienjarige (die dus nog geen rijbe wijs kon hebben) achter het stuur. Hij bleek te veel ge dronken te hebben. De 16-jarige Belg verklaarde dat zijn oudere maat eigenlijk de bestuurder van de auto was. Ze zouden van plek hebben geruild nadat de 21-jarige op de Guido Gezellestraat tegen een rotonde was gebotst. Ook deze Gentenaar moest vervolgens een blaastest doen, en bleek te veel gedronken te hebben. Beiden kregen een boe te van driehonderd euro opgelegd. TERNEUZEN - Het plantsoen bij de Guido Gezellestraat en Oudelandseweg in Terneuzen is deels vernield door een fout van een groenbedrijfDat zette zaterdag een ma chine in om takkenafval te versnipperen, maar het appa raat hapte meteen ook alle onderbegroeiing weg. Nadat omwonenden tevergeefs protesteerden tegen de rigoureu ze hakselwoede, schakelden ze via de politie de gemeente in. Die kwam kijken en legde het werk stil. Inmiddels was al een deel van het plantsoen vernield. De schade zal wor den verhaald op de aannemer, die ervoor moet zorgen dat er nieuw groen wordt aangeplant. Rond de jaarwisseling protesteerden bewoners ook al te gen het met grof geweld rooien van zo'n 120 kaprijpe po pulieren. Volgens de bewoners werd bij die kap-operatie de overige beplanting evenmin ontzien. Volgens woord voerder D. Timmers van de gemeente Terneuzen was er zaterdag sprake van een communicatiestoornis tussen de aannemer en een onderaannemer die aan de slag ging om de takken op te ruimen. door Miriam van den Broek BIGGEKERKE - De daders van de moord op Marinus Anton Ter woert uit Biggekerke komen mo gelijk uit Oost-Brabant en Noord-Limburg. De politie heeft recent informatie gekre gen die daarop wijst. De moord zaak uit 1993 komt vanavond in het programma Opsporing Ver zocht. De politie heeft vijf maanden ge leden de zaak Terwoert hero pend om te kijken of de cold ca se met nieuwe technieken als nog kan worden opgelost. De oud-advocaat werd op zaterdag 6 maart 1993 dood gevonden in zijn woning aan de Vroon weg in Klein-Valkenisse. Hij was dood gestoken. Destijds leverde politieonder zoek, een beloning van 25.000 gulden en een oproep in het pro gramma Opsporing Verzocht niets op. Volgens politiewoord voerder J. van Mourick heeft al le aandacht rond het heropenen van de zaak, waardevolle infor matie opgeleverd. „We kregen de tip dat rond die periode een aantalmensen uit het oosten van Brabant en het noorden van Limburg regelma tig op inbrekerspad was in West-Brabant en Zeeland. Deze mensen maakten daarbij ge bruik van een Mazda-personen- auto", zegt Van Mourick. Een ge tuige in de zaak Terwoert heeft op vrijdagavond 5 maart 1993 een blauwgroene Mazda op de Vroonweg zien wegrijden in de richting van de Klaassesweg. „Deze nieuwe wending kan dui den op een uit de hand gélopen inbraak", zegt Van Mourick. De politie is altijd uitgegaan van een roofmoord. Een aktetas, een kluissleutel, een gouden broche, de giropas en vermoedelijk enke le duizenden guldens zijn nooit teruggevonden. Van Mourick wist gisteren niet of de mensen die de reeks inbra ken gepleegd hebben, destijds ook opgepakt zijn. „Waarschijn lijk bestond de groep telkens uit verschillende mensen. We zijn dat nog aan het uitzoeken." Van wie de tip afkomstig is, kon hij nog niet zeggen. Afgelopen november heeft de technische recherche de tuin van Terwoert uitgekamd. Daar bij is onder meer een mes gevon den. Of dat het moordwapen kan zijn, weet Van Mourick nog niet. „Het ligt nog steeds bij het laboratorium." De cold case wordt vanavond op nieuw onder de aandacht ge bracht in het programma van Opsporing Verzocht. De uitzen ding is om 19.00 uur bij de Avro op Nederland 2. Het programma wordt morgen om 15.15 uur her haald op Nederland 1. VLISSINGEN - Tussen zondag middag vijf uur en maandagoch tend zeven uur zijn van een auto die geparkeerd stond aan de An jelierenlaan in Vlissingen alle vier de banden lek gestoken. jnnrhtenk Postma MIDDELBURG - Het Middel burgs bedrijf Scheldebouw heeft een recordorder in de wacht gesleept: de bouw van de gevels voor het Royal London Hospital, het grootste zieken huis in het Verenigd Konink rijk. Met de gevelbouw is 54 mil joen euro gemoeid. Het is de grootste klus uit de ge schiedenis van Scheldebouw. De gevels worden ontworpen en geproduceerd bij het bedrijf in Middelburg. Scheldebouw maakt deel uit van de internationale Perma- steelisa Group. Het bedrijf kreeg de opdracht van een con sortium dat speciaal voor de bouw van het ziekenhuis werd opgericht. Het consortium zorg draagt voor het ontwerp, de bouw en 35 jaar onderhoud van het gebouw. Daarmee is in to taal 950 miljoen euro gemoeid. Scheldebouw heeft in Engeland al ervaring met dit soort projec ten. Momenteel produceert het be drijf gevels voor het Manchester Joint Hospital (een opdracht van twintig miljoen euro) en het St. James Hospital in Leeds (vijf tien miljoen euro). Scheldebouw is ook bij andere projecten be trokken, bijvoorbeeld de bouw van woontorens met luxe appar tementen, zoals New Providen ce Wharf in Londen en Slot Site in Manchester. Daarnaast legt het bedrijf de laatste hand aan twee grote projecten in War schau, de bouw van de Rondo to ren en Zlote Tarasy, een com plex kantoren, winkels, hotels en cinema's. Recentelijk haaide Schelde bouw ook nog andere opdrach ten binnen in Amsterdam (hoofdkantoor Microsoft Schip hol), Budapest en Londen, ter waarde van 35 miljoen euro. MIDDELBURG - Veel te veel drinken, met een te hoge snel heid een ongeluk veroorzaken en dan ook nog proberen weg te komen. Dat komt een 31-jarige Vlissinger duur te staan. De man reed op 10 juni 2005 in Krabbendijke te hard, waar door hij in botsing kwam met een andere weggebruiker. Hij bleek ook nog eens teveel te heb ben gedronken: in zijn bloed zat 695 miligram alcohol, terwijl maar 200 is toegestaan. En alsof het niet erg genoeg is, vervolgde officier van jusitie R. Ramme- loo, „drie maanden later, in sep tember 2005, is hij in Kapelle weer dronken op de weg be trapt. Toen met 760 miligram al cohol in zijn bloed." De verdachte ontbrak gisteren bij de rechtbank in Middelburg en kon niet reageren. Zijn straf: twaalf maanden onvoorwaarde lijke rij-ontzegging, zestig uur werkstraf en tweehonderd euro boete voor te hard rijden. In het Sint Jacobscafé in Vlissingen hangt een affiche waarop te zien is hoe een kunstenaar zijn gedachten over een bibliotheek in beeld heeft gebracht. foto Lex de Meester door Miriam van den Broek VLISSINGEN - Hoe ervaren kunste naars de Vlissingse bibliotheek? Tien kunstenaars hebben op verzoek van bibli otheek 't Spui hun beleving in beeld en tekst uitgedrukt op een affiche. De affiches zijn om beurten een maand lang te bekijken op verschillende locaties in de stad. Als begin volgend jaar alle posters te zien zijn geweest, volgt er een overzichtstentoonstelling in 't Spui. Ook worden alle bijdragen uiteindelijk in een boekje verwerkt. De vraag die aan de kunstenaars gesteld is, luidde: 'Ont werp een affiche waarop de aantrek kingskracht van de bibliotheek zoals u die beleeft, wordt weergegeven door beeld of tekst.' Ze mochten zich laten lei den door trefwoorden als boeken, infor matie, fantasie en ontmoeting. De eerste affiche is gemaakt door Remco van den Bosch. Ook Martijn Prins, Jan de Quellerey, Marion van Wijk, Wilma van Aken, Koos Dalstra, Jan Haas, M.L. Robbe, Wim Hofman en Carina Dumais hebben hun visie op de biblio theek verwerkt. door Wendy van den Hurk VLISSINGEN - „Wij streven naar een betere situatie. Beter voor de kust, maar ook beter voor u." Dat is mooi gezegd van de provincie. Maar maak dat de mensen van de Galgewei en de boulevardbewoners maar eens wijs. Die zien hun bezit verloren gaan. Walcheren kampt met zwakke schakels: duinen en dijken die bij een heel grote storm het zee water niet kunnen tegenhouden. En daar wil de provincie wat oan doen. Ze kan de duinen ver breden, de duinen ophogen of de vaargeul verleggen. Zoutelan- de stond er al eerder over op zijn kop. En gisteravond Vlissin- ëon, toen de provincie daar pro beerde uit te leggen wat ze kan doen 'om de mensen te bescher men'. De zaal, die de provincie van de gemeente huurde, was afgela den vol. Mensen met een huisje m Galgewei, het Vebenabos Westduin. De meneer van de sauna, de meneer van de tennis- aanen natuurlijk de boulevard bewoners. Allemaal bezorgd om wat de provincie van plan is met hun grond en unieke zeezicht. Om het belang van het project te benadrukken liet Ad Sannen van de provincie eerst maar eens wat beelden van de waters noodramp in 1953 zien. Al snel na de rampscenario's volgden de oplossingen. Of het nou ging over het ophogen van de duinen of het verbreden ervan: overal klonk gemorrel. Maar toen het ging over de boulevard, ging er een schok door de zaal. Want van metershoge muren op de boulevards wilden de bewoners niets weten. Maar daar is aan ge dacht, wist Sannen te vertellen. „De nieuwe bebouwing heeft ex pres al een kelder, zodat van nie mand het zicht wordt ontno men." En de oudere bebouwing dan, werd vanuit de zaal ge vraagd. „Daar doet u nogal licht voetig over." Heeft u nog gedacht aan Galge wei, vroeg iemand anders. En de tennisbanen, vroeg iemand. „Die veranderen bij elke oplos sing in een zwembad." Ook over de haven van Vlissingen werd een oplossing gemist. „Daar door is in 1953 de stad onderge lopen." Een andere mevrouw wees op de strandhuisjes. Want wat gebeurt daarmee? „Als de gemeente ons één ding heeft meegegeven", verzekerde Lies Dekker van de provincie, „dan is het wel dat we het strand en de strandhuisjes moe ten behouden." Alleen viel die opmerking even verkeerd bij de boulevardbewoners. Het zal weer eens niet over geld gaan, werd gemopperd. „Waar haalt u al die informatie vandaan?", vroeg een bewoner van de Galge wei zich af. „Dacht u: ik ga even iets leuks zeggen of weet u meer dan u ons vertelt?" Natuurlijk niet, was vanuit de provincie te horen. „Wij houden overal rekening mee. Met boule vardbewoners, met eigenaren van recreatiewoningen, met goedlopende strandtenten..." Ahaaaa, schamperde de zaal. Dat was wat ze wilden horen. En toen werd nog een nieuw be grip geïntroduceerd ook: het Brittania-effect. Toppunt van traagheid. Want daar zal het wel weer op uitlopen, zei een me neer even sceptisch als de rest. WOLPHAARTSDIJK - Daar gaan ze. Meer dan veertig jaar sierden de honderdvijftig populieren de Oudelandsedijk tussen Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge. Kaprijp zijn ze. En dus moeten ze stuk voor stuk tegen de grond en worden ze ver werkt tot pallets. Voor de inwoners van beide dor pen is het even slikken: zo'n kale dijk, dat zal wen nen zijn. Er komen weliswaar nieuwe bomen (lin debomen), maar het zal zeker tien tot vijftien jaar duren voordat de Oudelandsedijk weer oogt zoals veel dorpelingen zich hem herinneren. foto Willem Mieras HnnrMauritsSep MIDDELBURG - Het betaald parkeren op terreinen van het waterschap eindigt ook dit jaar op 30 september. Het vorig jaar geuite voornemen om parkeer ders een maand langer te laten betalen, wordt op zijn vroegst pas in 2007 ingevoerd. Waterschap Zeeuwse Eilanden besloot in oktober vorig jaar ook in de maand oktober geld te wagen aan parkeerders. In die maand komen nog veel toeristen naar Zeeland, dus verlenging van het betaald parkeren zou fi nancieel interessant kunnen zijn, dacht het waterschap. Wat toen als een proef was bedoeld, had dit jaar moeten ingaan. Niet waterdicht De proef werd echter al na een week beëindigd. Het experi ment bleek juridisch niet water dicht. Bovendien was op de par keerterreinen niet duidelijk aan gegeven dat er nog betaald moest worden. Veel mensen had den daardoor een boete gekre gen. Ook de mensen met een par- keervergunning van het water schap waren niet vooraf inge licht. B. van de Hoef, dagelijks be stuurder van het waterschap met de portefeuille verkeer, voel de zich toen verkeerd voorge licht door zijn ambtenaren. Hij beloofde dat het waterschap eerst met de gemeente Veere zou gaan overleggen voordat verlen ging van het seizoen voor be taald parkeren wordt inge voerd. Dat overleg is nog niet afge rond, verklaart Van de Hoef, en daarom is de maand oktober ook dit jaar weer gratis. Ambte lijk wordt wel gesproken door het waterschap en de gemeente, maar bestuurlijk nog niet. Efficiënter Van de Hoef: „Wat wij willen is met de gemeente Veere onder zoeken of we kunnen samenwer ken bij het betaald parkeren. We hebben nu allebei mensen in dienst die de parkeergelden uit de automaten halen, mensen die de boetes innen." Veere en Zeeuwse Eilanden doen allebei dezelfde dingen. Als ze die sa men doen, kunnen ze efficiënter werken, verduidelijkt hij. Ook de periodes waarin betaald moet worden de parkeertarie ven moeten op elkaar worden af gestemd, vindt Van de Hoef. De meeste parkeerterreinen van het waterschap liggen op het grond gebied van de gemeente Veere, voornamelijk langs de Walcher- se kust. Volgens hem kan verlen ging van het betaald parkeren tot 1 november in 2007 worden ingevoerd. Het betaald parkeren op de ter reinen van Waterschap Zeeuwse Eilanden begint op 1 april en duurt tot en met 30 september. Elk uur kost 0,60 eurocent, een dagkaart kost 3,50 euro. Een ver gunning die het hele seizoen gel dig is, kost 52,50 euro en is ver krijgbaar bij het waterschap in Middelburg en bij diverse VW- kantoren en strandpaviljoens op Walcheren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 11