APK 44.ÜS> Hulp? Daar zorg ik zelf voor! Ondernemer PZC Voor een Zorgzame Begeleiding OPTIMALE SERVICE Bosch Car Service Daar kom je graag terug ANGO maak(t) beter leven mogelijk! zaterdag 10 december 2005 Familieberichten vervolg van pagina 12 Onze hartelijke dank. voor ieder die ons 60-jarig huwe lijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt, door uw belangstelling, kaarten, cadeaus of bloemen. F.G. de Jonge en W.P. de Jonge Kole Vriendschap en liefde kunnen ons uit het verdriet van alledag tillen Het gevoel geven dat wij niet alleen zijn. Met uw vriendschap en met uw liefde voelen wij warmte om ons heen Hoopgevend, troostvol en bemoedigend waren uw be zoekjes, kaartjes en bloemen. Overweldigend de grote belangstelling tijdens de uit vaartdienst en begrafenis van mijn lieve man, onze fijne vader en opa Hans Wattel Het voelt als een deken van warmte waarmee we ons omringd weten. Wij hebben ervaren dat Hans bij velen geliefd was. Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken, het heeft ons heel goed gedaan. Wij putten kracht uit uw medeleven en het geeft ons een zeer waardevolle steun omverder te gaan. Toos Wattel-Riemens Lianne Rob en Julia, Marjolein, Emielen Robert Annemieke, Kai Karen en Jeroen, Fay Simone en Mare Oöstkapelle. december 2005 Het is moeilijk afscheid te nemen van degene die men lief heeft. Uw medeleven heeft ons zeer gesteund en doen beseffen dat mijn lieve man, onze pa en opa )an Elias den Engelsman niet alleen voor ons. maar ook voor anderen veel heeft be tekend. We willen dan ook iedereen bedanken voor de woorden van troost, de kaarten en de bloemen. Het heeft ons goed gedaan. Riek den Engelsman-Poortvliet Kinderen en kleinkinderen Middelburg, december 2005 Voor uw blijken van medeleven, ondervonden na het overlijden van mijn man Hubrecht Willem Gossije betuig ik u mijn oprechte dank. M.E. Gossije-Schilleman December 2005 Laantje van Westdorp l K I0l 4462 AS Goes Voor de vele blijken van belangstelling en het hartelijk meeleven dat wij van u ontvangen hebben na het overlij den van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve, zorgzame moeder, (over)grootmoeder Jaeoba Maatje Guiljam-Jagt Betuigen wij u onze oprechte dank M. Guiljam en kinderen 's-Gravenpolder Dankbetuiging Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te bedan ken na het overlijden van mijn lieve moeder, schoonmoe der en oma Leny de Jager-Smits willen wij u langs deze weg onze welgemeende dank be luigen. Uw medeleven in de vorm van brieven, kaarten, bloemen en uw aanwezigheid bij het afscheid hebben ons enorm gesteund. Linda en Werner Dieleman-de Jager Bas Claudia en Maykel Wij betuigen u hiermede onze oprechte dank voor uw me deleven na het overlijden van onze tante, oudtante, buur vrouw en vriendin Jannetje Kool-van den Bosch Uw belangstelling met bloemen en kaarten zullen daarom ij) onze herinnering blijven. Namens neven en nichten Borszeestraat 56, 4445 BT Borssele De vele blijken van medeleven na het overlijden van onze zuster Tannetje Koppejan zijn ons tot steun geweest. Onze dank daarvoor. December 2005 J. Koppejan I. Koppejan H. Koppejan Dankbetuiging De vele blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Jaeoba Maria Lepoeter-Lavooij hebben ons zeer getroffen. Vooral door het feit dat zo velen van u aanwezig waren bij de uitvaartplechtigheid, waren wij blij verrast. Het was voor ons een grote steun. Onze oprechte dank hiervoor. Ger en Trijnie Lepoeter-Boes Catrien en Wim Van de Vrede-Lepoeter kinderen en kleinkinderen Kapelle, december 2005 In herinnering aan Tonnis Meedendorp Het heeft ons diep getroffen dot hi| bi| zo velen een speciaal plekje in het hort neeft Het gemis is groot, het verdriet intens Spmen het verdriet kunnen delen, is voor ons heel bijzonder. Bedankt voor alle steun en betrokkenheid die wij mochten ontvangen Janny Meedendorp-Baaijens Kinderen en kleinkinderen Middelburg, december 2005 Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van Sandra willen wij u hartelijk danken. Uw medeleven was voor ons een grote troost. Wemeldinge: familie Weststrate Dankbetuiging Uw hartelijk medeleven, zowel persoonlijk als schrifte lijke ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader Arsène Leopold Rammelaere heeft ons erg goed gedaan. Wij willen u hiervoor oprecht bedanken. A. Rammelaere-Buyck kinderen, klein- en achterkleinkinderen Eede, december 2005 De warme steun, het medeleven, de vele bloemen en de grote belangstelling na het overlijden van mijn lieve levenspartner, onze ma en oma Christel Spijker hebben diepe indruk op ons gemaakt en ons kracht voor de toekomst gegeven. Omdat het ons onmogelijk is om eenieder persoonlijk te bedanken, hopen wij dat u langs deze weg onze dank wilt aanvaarden. Paul Koppejan Sandra en Michel Dominique Vlissingen, december 2005 In plaats van kaarten Ik wil u hartelijk danken voor uw medeleven na het over lijden van mijn lieve en zorgzame man Jaap Steendam Het heeft mij goed gedaan. Ella Steendam-van der Graaf Vlissingen, december 2005 De grote belangstelling en deelneming die u mij heeft be toond na het overlijden van mijn lieve, zorgzame man Bram Verduijn heeft mij diep getroffen. Ik ben u dankbaar voor de steun en troost die mij dit heeft gegeven. Bijzonder dank aan het personeel van afdeling Klaverblad van verpleeghuis "De Stelle". Vooral dank aan uitvaartzorg Monuta Haerens te Oost burg voor de passende en correcte verzorging van de af- scheidsplechtigheid. M.P. Verduijn-Verduijn Breskens, december 2005 Voor uw belangstelling en medeleven tijdens het verblijf in Zorgcentrum Poelwijck, na het overlijden en bij de be grafenis van mijn lieve zuster en onze nicht Cornelia Maatje Verhulst willen wij u oprecht dankzeggen. Mevrouw M. Verhulst Familie Verhulst Familie Blok 's-Heer Arendskerke, december 2005 Wat een mooie ster mijn papa beer heel dichtbij telkens weer een groot gemis maar in gedachten altijd bij ons is. Al uw brieven, telefoontjes en persoonlijke blijken van medeleven die wij na het overlijden van Frans de Coninck ontvingen hebben ons enorm gesterkt bij het dragen van ons verlies. Elseline Esmé Vlissingen, december 2005 Voor alle warmte, hartelijkheid en steun die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve vader en opa Jacobus Brouwer Willen wij u hartelijk bedanken. C. Brouwer-Marits Kinderen en kleinkinderen Vlissingen, december 2005 Dankbetuiging Troostende woorden, veel lieve kaarten, maar ook de komst van zovelen naar het afscheid van mijn lieve man, onze vader, opa en opi Cor Dirven zijn voor ons een grote steun geweest. Wij danken u hartelijk voor de overweldigende aandacht. Prina Dirven-Passenier Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Temeuzen, december 2005 De warme belangstelling en het medeleven dat wij moch ten ontvangen na het overlijden van onze lieve dochter, zuster, schoonzuster en tante Arianne Geljon-Meyer hebben ons goed gedaan. Wij willen u hiervoor hartelijk danken. Fam. P. Meyer Irt Memoriam In memoriam 1995 2005 Jan Slothouber Je bent iedere dag in mijn gedachten. Elke '•5Dag en nacht bereikbaar op (0111) 45 07 17 of (0111) 46 26 00 Alle voorzieningen om thuis op te baren Aandacht voor uw persoonlijke wensen Vraag om ons gratis informatiepakket! „SCHOUWEN-DUIVELAND" M DE BRUIJNE I J. C. HOEKMAN Werckendetstraat 4, Zierikzee Postbus 189, 4300 AD Zierikzee MUY^ www.uitvaartzorgcentrum.nl I BOSCH I Service keuring pers. auto excl. 3-gas- en dieselroetmeting AXEL, Autocenter Snoodijk Drieschouwen Zuid 18, Telefoon 0115 - 56 20 45 Quistenburg 8, Telefoon 0113 - 35 15 51 Dijkwelstraat 59, Telefoon 0113 - 34 13 15 Karreveld 4, Telefoon 0118 - 55 19 91 Herculesweg 12a, Telefoon 0118 - 62 76 80 Gerbrandystraat 4, Telefoon 0118 - 46 46 44 Vrouwenpolderseweg 75, Telefoon 0118 - 59 15 24 Oostvoorstraat 23, Telefoon 0113 - 37 12 10 www.boschcarservice.nl Marceline komt uit Burkina Faso. Een land waar vrouwen niet ouder worden dan 45 jaar. Gezondheidszorg. Een recht voor iedereen. Word donateur Bel 070 - 3421777 www.novib.nl HOE GROOT IS JOUW WERELD "Door de vernieuwde AWBZ moet je die zorg en hulp kunnen krijgen die bij je past. Niet alleen thuis, ook op je werk, [(qYfjTgTo)! op school of waar je maar wilt. Dit is de kans om zeggenschap te krijgen over je leven. Daarom ben ik ANGO-lid.I Arbeidsongeschikt? Chronisch ziek? Gehandicapt? Of het nu gaat om juridische ondersteuning, belastingterug- gave, uitkeringen, zorg, hulp, vervoer of lotgenotencontact... Kom op voor je belangen. Word ook lid van ANGO! Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Tel. (033) 465 43 43 (Handicap.nl is de fondsenwervingsorganisatie van ANGO, kijk op www.handicap.ni voor meer informatie) www ango.nl De top bereiken is de droom van iedere ondernemer. U wilt beter zijn dan uw concurrent en uw kansen optimaal benutten Nieuwsgierig naar de Ondernemer'? We zijn dé business-to-business krant voor Zuidwest-Nederland en we verschijnen de eerste woensdag van de maand in een oplage van 209.000 exemplaren. m INFORMATIEBLAD VOOR ONDERNEMERS MZUIOWEST-NEOERLAND Meer informatie? www.deondernemer.com of bel (0113) 31 55 00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 74