Steeds meer agrariërs stoppen PZC 12 Wethouders Sluis gokken niet langer op voorkeursstemmen GroeNRij< 'Sheriff van Kandahar' weer thuis in Hoek Actiecomité is bang voor wietteelt in bij Westdorpe Kerstbomen 1§™ sÉfipiü bin nsn uit HUW?. DIGITALE FOTO'S AFDRUKKEN VOOR EEN LAGE PRIJS va Mmm ctper foto www.goedkopefotos.nl fiest-Zeeu ws- Vlaams pilotproject loopbaanplanning voor boeren en tuinders kassen Vrijwilligerswerk? Dat doe je gewoon! de Jonge Hoek van Dijke ^0^0113-315649 SlSctie'Spic-nl - Sus 31,4» AA Goes 1 f^en Midden-Zeeland: 0113-315520; ^Vlaanderen 0114-372770. Pal: 0204562500, 10 december 2005 POWERED BY ^VERSCHOORE editie Zeeuws-Vlaanderen IfflrPrank van Cooten SLlIS - Zeeuwse boeren en linders moeten meer gaan na denken over hun eigen toekomst die van hun bedrijf. Door de {bouw van Europese subsidies, jlechte prijsvorming door ovcr- anbod en goedkoper aanbod Bi derdewereldlanden zijn boe ren in Zeeland gedwongen te «oppen. Ie landelijke Stichting Zorg om öer en Tuinder komt in actie jet het projectplan 'Loopbaan- lanning voor agrarisch Zee- md', te beginnen in West- i«-Vlaanderen. Dit plan is iKnaaktmet partijen die betrek en zijn bi] de agrarische sector. Ie initiatiefnemers willen aan f «eet komen wat de boeren afwillen. [en brede groep boeren is heel Keker over de toekomst", zegt de Koning van de Zeeuwse af- eiing van Stichting Zorg om oer en Tuinder. „Ze twijfelen ze doorgaan of stoppen. Ook reten ze met of ze hun zoon of ochter moeten stimuleren boer ■worden." olgens de initiatiefnemers van iet project ligt een zware druk ip de ontwikkeling van het plat- eland. „Woorden als neventak, e Streekproduct, vierde gewas, neerwaarde creëren en toege legde waarde zijn inmiddels verworden tot gebakken lucht, n de praktijk blijkt verbreding slechts voor een beperkt deel m de agrarische ondernemers mogelijkheid het bedrijf voort te zetten staat in het pro jectvoorstel. Volgens de initiatiefnemers is dus veel meer nodig om de eco nomie op het platteland een nieuwe impuls te geven. Veel boeren en tuinders zien vol gens de initiatiefnemers de nood zaak in van investeren in hun ei gen bedrijf of het kiezen van een andere koers voor een levensvat baar bedrijf. Ze zijn echter vaak niet zelf in staat op eigen kracht dergelijke beslissingen te ne men. Daarnaast blijkt uit onder zoek dat veel boeren niet weten of ze een bedrijfsopvolger heb ben. Door de activiteiten binnen het project worden boeren en tuinders gestimuleerd na te den ken over hun eigen toekomst. Onder meer moet duidelijk wor den hoe hun loopbaan eruit ziet. De keuze voor de pilot is geval len op West-Zeeuws-Vlaande- ren, zodat kan worden aangeslo ten bij initiatieven die passen in het gebiedsplan West-Zeeuws- Vlaanderen, Natuurlijk Vitaal. Op basis van de ervaringen en kennis die wordt opgedaan, be sluiten de deelnemende partijen over een vervolg. Met twintig tot dertig agrari sche ondernemers in West- Zeeuws-Vlaanderen wordt een loopbaanplanning gemaakt. Uit deze gesprekken moet duidelijk worden of ze stoppen, twijfelen of doorgaan met hun bedrijf. Een ondernemer die wil stop pen, wordt in contact gebracht met het CWI of reïntegratiebu- reau en wordt gewezen op ad viesdiensten die hem kunnen be geleiden bij het beëindigen van het bedrijf. Een boer die verder wil. maar wel een neventak no dig heeft om te overleven, wordt geadviseerd over te nemen stap pen. Aan de twijfelaars doet de projectgroep handreikingen voor mogelijkheden van verdere bedrijfsontwikkeling of oriënta tie op de arbeidsmarkt. De pilot moet op 1 januari in be ginnen. Het project duurt een jaar. De loopbaanplanning komt ook voort uit de oproep van het provinciebestuur aan de agrarische sector om de collec tieve problemen in beeld te bren gen die stoppende boeren en tuinders ondervinden bij het zoe ken naar een nieuwe baan. Het bestuur van Agrarisch West Zeeuws-Vlaanderen on derschrijft het project. Beide kerstdagen serveren 5-gangen keuzemenu* €53,- p.p. l Tijdens het aperitief stelt j uw eigen menu samen Idefoon: 0118-591900 Ghiag siuren wij u ons kenrmem 2005 toe Kees Kuijper werd na thuiskomst uit Afghanistan verwelkomd door twee in hurka geklede 'vrouwen'. door Sheila van Doorsselaer HOEK - Kees Kuijper (53), de 'Sherrif van Kandahar' is weer terug bij vrouw, kinderen en kleinkind in Hoek. Adjudant Kuijper was ruim vier maanden 'op mis sie' in de Afghaanse stad. De thuiskomst van Kuijper werd giste ren feestelijk gevierd. Hij landde rond 14.30 op Eindhoven Airport, werd daar - opgewacht door zijn familie en vertrok na een welkom door afgevaardigden van het ministerie van Defensie eindelijk weer terug naar huis, naar Hoek. De auto kon niet op de oprit worden ge parkeerd, want die was volgestort met zand. Of er in de Afghaanse woestijn ook zoetgekleurde emmertjes en schepjes in het zand stonden, is de vraag, in de tijde lijke Hoekse woestijn in ieder geval wel. Kuijper: „Ik ben zo blij dat ik weer thuis ben. Gelukkig is er e-mail en telefoon om contact met het thuisfront te houden. Dat maakte mijn missie in Afghanistan wel makkelijker." Kuijper mag niet al te veel vertellen over zijn werk in Kandahar. Dat ligt politiek nogal gevoelig. Wel wil hij kwijt dat hij in de Afghaanse stad was als adjudant van de Koninklijke Marechaussee. Hij verrichtte daar politiediensten ten behoe ve van de Nederlandse militairen die gele foto Peter Nicolai gerd zijn in Kandahar. Als de militairen daar iets misdeden, trad Kuijper op. De adjudant beschrijft zijn verblijf in Kanda har als 'relatief rustig'. Hij heeft ook veel leuke ervaringen opgedaan. „Van alle Ne derlanders daar, was ik de oudste Op mijn verjaardag die ik vierde in Afghanis tan kreeg ik dan ook de bijnaam 'de she riff van Kandahar' en die grapj assen von den me ook het meest geschikt om op 5 de cember voor Sinterklaas te spelen." oorWoutBareman WESTDORPE - Het actiecomité f Groene Parel in Westdorpe fest dat met de komst van de lastuinbouw naar de Koegors-, «nidschorre- en Autriehepol- °°k de illegale wietteelt wdt binnengehaald. Voorzit- kf G. de Braai vindt dat een itra argument tegen de tuin- wsinvasie. Braai: „Uit informatie blijkt «l hd afgelopen jaar in het estland vijftien illegale wiet- *ekenjen zijn aangetroffen. moet toch een duidelijke sarschuwing zijn. We vrees- al voor een toename van de Unaliteit door de komst van lale arbeiders, maar op deze trek je zéker criminali teit aan." %ns politie en justitie is de Wietteelt door glastuinders voor buit nood gebeuren. Veel tuin eni houden nauwelijks nog het "«la boven water en schakelen j^naar het kweken van wiet. urgemeester J. Lonink van Ter- Kuzen vreest de illegale praktij- «i niet. Volgens hem worden !e vooral toegepast door kleine ^tuinders en houden de grote Mernemers, die zich naar ver achting in de Kanaalzone zul- en vestigen, zich niet met derge- >1» strafbare zaken bezig. En er toch sprake zijn van wietteelt, dan heeft Lonink het volste vertrouwen in het politie team van Houdgreep, dat de drugsoverlast in Terneuzen en omstreken al jaren met succes bestrijdt. Bovendien verwacht hij goede resultaten van de sa menwerkingsovereenkomst, die de gemeenten, politie en justitie binnenkort ondertekenen. Dat convenant is in het bijzonder ge richt op het opsporen van illega le wietplantages. pagina 16: De Kwestie door Frank van Cooten SLUIS - De door de eigen partij afgeserveerde CDA-wethouders in Sluis, R. Leentfaar en L. Kamphuis, komen definitief (Advertentie) zeeuwsenieuwe.nl FEESTEUJKE_ÊINDËXPOSlTIÈ l/m 11 dec.. JP_CoensIraat5 Goes LAATSTE 2 DAGEN! Geopend t/m zo vai Alle soorten uit binnen- en buitenland. Nobilis, Nordmann, Servische Spar etc Gratis thuisbezorgd vanaf 15,- Gratis stam op maat gemaakt Gratis Pokon kerstboomvoeding Middelburg Mortiereboulevard 2 cel. 0118 - 470400 www.groenrijk.nl Zondag geopend I 1.00 - 17.00 uur niet voor op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezin gen in maart. Voor een plek als CDA-lijstduwer hebben ze zich uiteindelijk teruggetrokken. De twee betreuren het dat de kiezer daardoor geen oordeel kan geven over hun functione ren in de afgelopen bestuurspe riode. Nadat de CDA-leden donderdag avond gestemd hadden over de eerste drie posities op de verkie zingslijst, werd duidelijk dat er geen steun was voor Leentfaar en Kamphuis. Die waren door bestuur en kiescommissie niet op de concept-kandidatenlijst gezet, maar ze hoopten dat de le den hen alsnog de eerste plek ken zouden gunnen. Toen bleek dat een ruime meerderheid- het bestuursvoorstel volgde, beslo ten beiden zich helemaal terug te trekken. Een paar uur voor de vergade ring hadden de wethouders nog gezegd dat ze in dat geval wel een plek als lijstduwer wilden, zodat ze konden proberen via voorkeursstemmen in de raad te komen. Maar:. „We zijn door de leden massaal afgeserveerd. Ik heb geen behoefte meer als lijst duwer op te treden." Leentfaar en Kamphuis leggen zich neer bij het democratisch genomen besluit, maar de ma nier waarop het gegaan is zit bei de wethouders niet lekker. „Het bestuur zei tegen de leden dat er geen fractie en bestuur meer zouden zijn wanneer wij toch op de lijst zouden komen. Dit argu ment heeft meegespeeld bij het stemgedrag." Leentfaar benadrukt dat hij en Kamphuis zich tot april voor de volle tweehonderd procent blij ven inzetten voor de gemeente Sluis. „Wij hebben immers nog steeds het vertrouwen van de raad." Dat Kamphuis en Leentfaar overstappen naar een andere partij of zelfs een eigen partij op richten, is volgens Leentfaar niet aan de orde. Zakelijk Volgens CDA-voorzitter P. Cam- maert hebben de leden zich in de beladen vergadering zakelijk opgesteld. „De discussie is op basis van argumenten gevoerd. Toen er was gestemd over de plaatsen een tot en met drie, be sloten Leentfaar en Kamphuis zich terug te trekken. De moge lijkheid is inderdaad geopperd dat beiden laag op de lijst zou den komen om campagne te kun- ZEEUWS VEILINGHUIS VANDAAG KIJKDAG van 10.00 - 16 00 uur KUNST ANTIEK Volgende weck veiling Herengracht "74, 4331 PX, Middelburg, Tel. 0118 - 650 680 'eilinghuis.nl (Advertentie) Nieuwkomer op lijst CDA-Hulst HULST - Hulstenaar P. van de Kerkhove is de opvallend ste nieuwkomer in de toptien van de kandidatenlijst waar mee het CDA Hulst de gemeenteraadsverkiezingen in gaat. Van de Kerkhove, sinds een jaar lid van het Hulster CDA, neemt op de concept-lijst de zesde plaats in, net voor het zittende gemeenteraadslid A. Sponselee. Die heeft begrip voor de keuze van de vertrouwenscommissie van zijn partij. „Het heeft te maken met de drang naar vernieuwing. Aangezien ik al ruim twintig jaar actief ben in de gemeentepolitiek, snap ik die keuze." Voorzitter R. Heijens van de vertrouwenscommissie ver klaart dat het CDA de doorstroming binnen de partij wil bevorderen. Van de Kerkhove werkt bij de Nederlandse tak van het internationale cateringbedrijf Sodexho. „Hij heeft zijn sporen bij tal van verenigingen in Hulst ver diend", aldus Heijens. Gemeenteraadsleden J. van Eek (2), D. Steijaert (3). A. Totté (4) en C. Nijskens-De Maat (5) staan op de plaatsen onmiddellijk onder lijsttrekker B. Pauwels. Tot de eerste tien kandidaten behoren verder J Vereecken (8), R. den Exter (9) en T. van Beek-Mulders (10). Het CDA mikt bij de verkiezingen op behoud van het huidige zetelaantal van zes. De kandidatenlijst wordt woensdag definitief vastgesteld op de algemene ledenver gadering. Steense clubs helpen missionaris SINT JANSTEEN - In navolging van muziekvereniging Ambras, die gisteravond in de Warande geld bijeenspeel- den voor pater Cyriel Swinne, zullen ook voetbalveren ging Steen en carnavalsvereniging CV De Voetbal een do natie doen aan de pater, die missiewerk doet in Colombia. W Steen zal de opbrengst de loterij en de recette van de wedstrijd W Steen tegen MOC'17 uit Bergen op Zoom, die morgen wordt gespeeld, na afloop schenken aan Paul Prince, voorzitter van de Caritas Sint-Jansteen/Heikant, waar de pater aan verbonden is. Ook de leden van de loka le carnavalsverenging CV De Voetbal zullen na afloop van de wedstrijd een cheque met een geldbedrag voor pa ter Swinne aan voorzitter Prince. Deze donaties zullen net als eerdere opbrengsten allemaal ten goede komen aan het missiewerk van Swinne. Boete wegens mishandeling MIDDELBURG - Een 29-jarige vrouw uit Vlissingen is gisteren in Middelburg voor een mishandeling ver oordeeld tot 220 euro boete. De verdachte reageerde op 5 mei dit jaar in Vlissingen tijdens het Bevrijdingsfeest op een duw van een vrouw, door haar te slaan. De duw was volgens haar niet per ongeluk gegaan. „Zij is ook geen lie verdje", zei de Vlissingse. Politierechter A. Gaakeer vond de reactie niet gepast en legde haar daarom de boete op. Week van de vrijwilliger 7 t/m 14 december 2005 Informatie: www.servz.nl De campagne is mogelijk gemaakt door financiering van provincie Zeeland (Advertentie) Genieten komt van Binnenuit. nen voeren voor voorkeurstem men. Ook dit scenario is door de leden afgewezen." De advieslijst van het bestuur en de kiescommissie is als zoda nig door de leden overgenomen. Lijsttrekker van de kandidaten lijst is L. Flikweert gevolgd door S. Quaak. L. Verpaalen, R. de Croock, W. Behr, G. Modde en L. Dekker. (Advertentie) QRIOINAI.S VOOR EEN LEUKE PRIJS ZIT GOED BJJ JORI Promotieactie: van 15 oktober tot 15 december 2005 modern living easy living U vindt ons aan de Schouwersweg 7 (ind. terr. Noordzak) Heinkenszand, Tel. 0113 561482. Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur, vrijdagavond is onze vaste koopavond tot 20.30 uur, zaterdag 9.30-16.30 uur. www.binnenuit.nl zeeuwse almanak Poezen De Temeuzenaar vertelde zijn vriendin tijdens het avondmaal over een poezen boot, een varend opvangcen trum voor katten, dat deze week van Rijkswaterstaat niet in Zeeuws-Vlaanderen mocht aanmeren. Hij hoefde haar echter niets meer te ver tellen, ze wist alles al. „Hel is ook altijd wat hè, met die abortusboot!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 71